บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS08(TG)DEC
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์ทาคายาม่า กิฟุ มิเอะ นาโกย่า 6วัน3คืน(TG)ธ.ค.61

รหัสทัวร์: JAP TAS08(TG)DEC

WINTER SKI ILLUMINATION CHRISTMAS 6วัน 3คืน (TG)

 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ มีหลังคาสูงสไตล์ กัสโซ-สึคุริ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก
 • ตลาดสดเช้าเมืองทาคายาม่า เกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ 200ปีที่ผ่านมา
 • TAKASU SNOW PARK สโนว์รีสอร์ทในกิฟุมีความงามของธรรมชาติลานสกี
 • พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะอุเอโนะ เมืองแห่งนินจา ที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น
 • งานประดับไฟฤดูหนาวใหญ่สุดในญี่ปุ่น Nabana no sato Winter Illumination
 • ปราสาทนาโกย่า ถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งของโชกุนโทกุงาวะ อิเอะยะสุ
 • ช้อปปิ้ง สถานีรถไฟนาโกย่า จัดเป็นสถานีรถไฟที่มีพื้นที่ต่อชั้นใหญ่ที่สุดในโลก
 • กุโจฮาจิมัง เมืองแห่งสายน้ำ ซึ่งจะได้ยินเสียงน้ำไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัวเมือง

กำหนดการเดินทาง

19-24 ธันวาคม 2561 47,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า)

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก***หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันที่สอง

นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า

00.05 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 644 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
07.30 น. ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย…ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ….นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดกิฟุ สถานที่ที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้เดินทางย้อนเวลาไปยังประเทศญี่ปุ่นในอดีต และมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำเพื่อ…นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมหมู่บ้านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์ กัสโซ-สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมแท้ๆเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตก…หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องเป็น มรดกโลก จากองค์การ ยูเนสโก้  ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี1995 มีอายุเก่าแก่กว่า250ปีซึ่งยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม…ด้วยเสน่ห์และความสวยงามของตัวบ้านหลังคามุงฟางที่โดนปกคลุมด้วยหิมะ ขาวโพลนหนาถึง 2-4 เมตร ในช่วงฤดูหนาว ให้ความรู้สึกราวกับหมู่บ้านในเทพนิยาย ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก…ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศ และชมความสวยงามของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่ถูกโอบล้อมด้วยหิมะแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่าเมืองที่ถูกขนานนามว่าLittle Kyotoด้วยบรรยากาศอันเก่าแก่ที่อาบด้วยจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะ  พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติโอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม…เพื่อนำท่านเดินทางชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า ที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า176 ปีภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาว่าในสมัยเอโดะ หรือกว่า300ปีที่แล้ว…ท่านจะได้ชมถึงห้องทำงาน/ ห้องพักผ่อน ที่แสนจะเรียบง่ายของผู้ปกครองในอดีต…จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าของญี่ปุ่นมีอายุกว่า 300ปี เป็นศูนย์กลางการค้าของเมืองทาคายาม่าที่มีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของย่านนี้คืออาคารบ้านเรือนเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ๆและสีของตัวอาคารจะมีสีน้ำตาลและสีดำเท่านั้น …ในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เชิดชูให้เป็นย่านที่มีสิ่งก่อสร้างที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ของญี่ปุ่น…ตลอดสองข้างทางในย่านนี้จะมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ได้เลือกชิมเลือกซื้อตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พัก :   TAKAYAMA ASSOCIA HOTEL หรือเทียบเท่า
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ออนเซ็น (Onsen)น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม

ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – TAKASU SNOW PARK – กุโจฮาจิมัง – เอออนมอลล์ – กิฟุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)…นำท่านชม ตลาดสดเช้าเมืองทาคายาม่าเกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ200ปีที่ผ่านมา โดยพวกเกษตรกรได้นำเอาผลิตผลจำพวกดอกไม้ พืชผักมาจำหน่ายเอง อีกทั้งของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของเมืองทาคายาม่าด้วย…ณ บริเวณริมแม่น้ำ มิยากาว่า เพื่อให้ท่านได้ตื่นตากับบ้านเรือนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ สมัยเอโดะ ในช่วงปีค.ศ1600-1868 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่ผู้คนมักจะ พูดถึงเสมอเมื่อนึกถึงสมัยเอโดะ คือการขยายตัวของชนชั้นพ่อค้า และการพัฒนาศูนย์กลางชุมชนเมืองของ โชกุนโทกุงาว่า ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิกกับบ้านเรือนต่างๆ ซึ่งจะเปิดให้ท่านชมและเลือกซึ้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย…จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ TAKASU SNOW PARK สโนว์ รีสอร์ทในกิฟุ มีความสวยงามของธรรมชาติ ความกว้างขวางของลานสกี ที่มีหิมะอันขาวโพลนตกทับถมกันอย่างพอดี ทำให้เหมาะแก่การเล่นสกีเป็นอย่างยิ่ง และสามารถเลือกระดับการเล่นสกีที่ชื่นชอบได้อีกด้วย …นอกจากนี้ยังมีลานสกีสำหรับเด็ก ที่เป็นสายสะพานเคลื่อนที่และเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นภาคตะวันตกที่สามารถสนุกได้ทุกคน…อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ด้วยกิจกรรมกลางแจ้ง ท่ามกลางหิมะละลานตาและสนุกสนานไปกับการเล่นสกีท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ถูกโอบล้อม ไปด้วยภูเขาและหิมะอันขาวโพลน กับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนลานสกี อาทิ กระดานเลื่อนหิมะ สโนว์โมบิล สกี สโนว์บอร์ด (มีให้บริการเฉพาะ Slade หรือ Tube เท่านั้น / หากท่านใดสนใจจะลองเล่นสกีก็สามารถเช่าชุดและอุปกรณ์ได้ ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์สกี ครูฝึกสอน และกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย หลังอาหารนำท่านสัมผัสเสน่ห์ของเมือง กุโจฮาจิมังเมืองที่ยังหลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาทที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นทั้งบ้านเมืองมีแบบย้อนยุคในอดีตเรียงรายอยู่  และนอกจากนี้ เป็นเมืองที่มีรางน้ำจำนวนมากจนถูกเรียกว่าเป็น เมืองแห่งสายน้ำ ซึ่งจะได้ยินเสียงน้ำไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัวเมืองด้วยบรรยากาศที่ทำให้หวนนึกถึงอดีตนั้น ทำให้ทั้งเมืองเสมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งก็ว่าได้ เพียงแค่เดินในเมืองแห่งนี้ก็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศราวกับย้อนเวลาไปอดีตได้อย่างแน่นอน…เมืองกุโจยังเป็นผู้ผลิตแบบจำลองอาหารชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำด้วยขี้ผึ้ง ออกมาคล้ายอาหารจริงดูน่ารับประทาน  และอาหารจำลองนี้ยังเป็นของที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้อีกด้วย…เชิญท่านสนุกสนานกับการ เลือกชมและซื้อ สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังเอออนมอลล์ กิฟุ ศูนย์กลางการช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้ออย่างครบครัน ให้คุณสามารถซื้อหาได้ทุกสิ่งในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า, เครื่องสำอาง, นาฬิกา, เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือของใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารมากมายไว้คอยบริการอีกด้วย…อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ เลือกชมและซื้อสินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย …ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***
ที่พัก :  GIFU MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

กิฟุ – มิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – นากาชิม่า รีสอร์ท – ช้อปปิ้งมิตซุย  แจ๊สดรีม เอาท์เล็ท – นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโกย่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)…นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะอุเอโนะ(Iga-Ueno) เมืองแห่งนินจา ที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดมิเอะ เป็นเมืองเล็กๆที่เกิดจากการรวมตัวกันของสองเมืองหลัก คือ เมืองอิงะ และ เมืองอุเอโนะในปีค.ศ.2004 และยังมีหมู่บ้านน้อยใหญ่ที่รวมกันจนกลายเป็น เมืองอิงะอุเอโนะ แต่ผู้คนก็ยังคงเรียกในชื่อสั้นๆว่าอิงะ …ภายในหมู่บ้านนินจา ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ที่มีทั้งประตูกล ประตูลับ กับดัก หลุมพรางที่ซ่อนเงินและดาบ อยู่ตามจุดต่างๆในบ้านอย่างน่าทึ่ง และห้องแสดงนิทรรศการ สำหรับจัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับนินจา เช่น งานเขียนโบราณ อาวุธนินจาประเภทต่างๆเป็นต้น…นำท่านชมการแสดงโชว์ต่อสู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจจากเหล่านินจา รวมถึงยังมีบริการเช่าชุดนินจา และใส่เดินเที่ยวทั่วเมือง(ไม่รวมค่าบริการเช่าชุดในราคา500 เยน)…ให้ทุกท่านสัมผัสวิถีนินจาและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ นากาชิม่า รีสอร์ท อาณาจักรความสนุกขนาดใหญ่ริมทะเลอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น ภายในรีสอร์ทประกอบไปด้วยโซนสวนสนุก, โซนสวนน้ำ, สวนดอกไม้, สวนออนเซน, เอาท์เล็ทมอลล์ และอีกมากมาย เพื่อนำท่านเดินทางสู่ Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima  เป็นห้างร้านขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ข้างๆสวนสนุกสปาแลนด์ ภายในมีร้านค้ากว่า 240 ร้าน ซึ่งมีทั้งแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศเช่นร้านเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆอีกมากมาย…จากนั้นนำท่านชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในญี่ปุ่นNabana no sato Winter Illumination ซึ่งมีการประดับไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซนและแตกต่างกันไปในแต่ละปีเช่น อุโมงค์ไฟขนาดยาวประมาณ300เมตร ได้แก่ อุโมงค์สายรุ้งสีสดใส, อุโมงค์ไฟสีทองที่ เปรียบเสมือนอุโมงค์ดวงดาวแห่งทางช้างเผือก,อุโมงค์ไฟสีชมพูที่เปรียบเสมือนอุโมงค์แห่งความรัก เป็นต้น …อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำและแสงไฟอันตระการตา…***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย..ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ  ***
ที่พัก :  NAGOYA SAKAE TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – สถานีนาโกย่า – ช้อปปิ้งเอออล์ พลาซ่า – สนามบินเซนแทร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)…(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมเดินทางไปยังสนามบิน)…นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่า ตั้งอยู่ที่ เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งของโชกุนโทกุงาวะ อิเอะยะสุ เพื่อเป็นฐานอำนาจความมั่นคงและป้องกันการ โจมตีจากทางเมืองโอซาก้า ตัวปราสาทสร้างจากฐานหินขนาดใหญ่ จุดเด่นของยอดปราสาท คือ โลมาสีทอง ตัวผู้  และตัวเมีย หุ้มด้วยทอง18k หนักตัวละ 44 กิโลกรัม คนญี่ปุ่นเรียกโลมาสีทองนี้ว่า คินซาชิ หรือ ซาชิโฮโกะ โดยเชื่อว่าเป็นเครื่องคุ้มครองปราสาทและชาวเมือง…จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านซาคาเอะซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี มีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ มีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่บ่งบอกถึงความมีระดับ ซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย …นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมือง นาโกย่าอย่างชัดเจน คือที่ตึกทีวีของนาโกย่า(ไม่รวมค่าเข้าชม 600เยน/ท่าน) ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า…อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย….นำท่านช้อปปิ้ง สถานีรถไฟนาโกย่า จัดเป็นสถานีรถไฟที่มีพื้นที่ต่อชั้นใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่มากถึง 446,000 ตารางเมตร โดยมีสำนักงานของบริษัทรถไฟ JR Central และบริษัทลูกในเครืออีกหลายสิบบริษัทตั้งอยู่ …จุดเด่นของสถานีนี้อยู่ที่รูปลักษณ์อาคารคู่แฝดที่เรียกว่า JR Central Tower โดยภายในจะมีทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร จุดชมวิว และอีกหนึ่งความพิเศษคือบริเวณชั้นสองจะเป็นสวนที่ท่านสามารถมานั่งพักผ่อนระหว่างรอเดินทางไปยังจุดหมายถัดไป…หรือจะเดินไปฝั่งตรงข้ามสถานีก็จะมีตึก Midland Square ที่รวบรวมช็อปแบรนด์ดังจากทั่วโลกมาไว้ที่นี่ อาทิเช่น Prada, Dior, Louis Vuitton, Cartier อิสระให้ทุกท่านเดินช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ…ก่อนเดินทางกลับ นำท่านเดินทางสู่เอออน พลาซ่า  ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆมากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัย สไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า150 ร้าน จำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง ร้าน 100 เยน สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ซึ่งบางร้านไม่ต้อง เสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย … นอกจากนี้ยังมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ..  อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ เลือกชมและซื้อ สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย …ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ  ***สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเซนแทร์

วันที่หก

สนามบินเซนแทร์ – กรุงเทพฯ

00.30 น. เดินทางจากสนามบินเซนแทร์ โดยสายการบิน Thai Airways  เที่ยวบิน TG647
04.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
***********************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป ในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) ลด 4,000 บาท
 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) ลด 12,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 7. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 8. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 9. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 35 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น/การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า(PRE CHECK IN)อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็กแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ2คน/ห้องหากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือ
 11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
…โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ทาคายาม่า กิฟุ มิเอะ นาโกย่า 6วัน3คืน(TG)ธ.ค.61
รหัสทัวร์
JAP TAS08(TG)DEC
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว