บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN CTU04(3U)NOV-DEC
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Sichuan Airlines

ทัวร์ต๋ากู่ ซื่อกูเหนียงซาน ตานปา 6 วัน 5 คืน (3U)พ.ย.-ธ.ค.61

รหัสทัวร์: CHN CTU04(3U)NOV-DEC

+++ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสฉวน  +++

+++ เส้นทางชมธรรมชาติสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของเสฉวน +++

 • อุทยานซื่อกูเหนียงซาน ภูผาหิมะ มรดกโลกทางธรรมชาติ
 • หมู่บ้านธิเบตเจี๋ยจู เมืองตานปา หมู่บ้านธิเบตที่สวยที่สุดในประเทศจีน
 • ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานธารน้ำแข็งหิมะพันปี
 • ตูเจียงเอี้ยน เมืองแห่งเขื่อนโบราณมรดกโลกยูเนสโก้
 • ชมการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ๋นหลี่

วันเดินทาง

16-21 พฤศจิกายน 2561 23,999
5-10, 12-17 ธันวาคม 23,999

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก 

กรุงเทพฯ – เฉิงตู

15.00/16.00น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
18.10/19.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ 3U 8146  บริการอาหารและเครื่องดื่ม
22.25/22.55น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซวงหลิว นครเฉิงตู (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองแห่งสรวงสวรรค์  นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก หลังผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว
นำท่านเข้าที่พัก MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง 

เฉิงตู – อุทยานภูเขาหิมะต๋ากู่ปิงชวน – เม่าเสี้ยน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (1)
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาหิมะต๋ากู่ปิงชวน แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของเสฉวน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 632  ตร.กม.  อยู่ในอำเภอเหอสุ่ยซึ่งเป็นบริเวณที่มีชาวทิเบต และชนผ่าเชียงอาศัยอยู่   คำว่า  ต๋ากู่ มีความหมายว่า ธารน้ำแข็งในภาษาทิเบต  ซึ่งธารน้ำแข็งที่นี่ได้ถูกค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น เมื่อปี ค.ศ.1992   หลังจากที่หลบซ่อนตัวอยู่ในภูเขาหิมะมาเป็นเวลายาวนาน  และจัดเป็นธารน้ำแข็งที่ตั้งอยู่ในระดับต่ำที่สุด ใหญ่ที่สุดและอายุน้อยที่สุดในโลก ….ธรรมชาติภายในอุทยานแห่งนี้มีความหลากหลาย ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ไม่ว่าจะเป็นป่าสนอัลไพน์, ทะเลสาบที่เกิดจากการละลายของหิมะและน้ำแข็ง, สัตว์ป่าเมืองหนาว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูง เพื่อไปชมความงดงามบนยอดเขา ณ ระดับความสูง 4860 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งทัศนียภาพบนยอดเขาถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวนวล  ท้องฟ้าสีฟ้าคราม และแสงอาทิตย์ที่สะท้อนแสงกับหิมะส่องประกายสีเงิน …..อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความงดงามและความประทับใจ
จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบจินโฮวไห่, ทะเลสาบหงส์ ทะเลสาบนามู  มีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล …..ฤดูร้อนและใบไม้ผลิทะเลสาบสีเขียว, เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูใบไมร่วงน้ำเริ่มลดน้อยลง กลับกลายเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว ……นำท่านเดินทางกลับสู่เม่าเสี้ยน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านเข้าที่พัก MAOXIAN   INTERNATIONAL  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม 

เม่าเสี้ยน – ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกูเหนียงซาน) – หุบเขาซวงเฉียวโกว – ตานปา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (4) นำท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาสี่ดรุณี  (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองอาป้า (ชาวเซียงและชาวทิเบต) เป็นภูเขาในกลุ่มแนวเขาฉงไหล โดยมียอดเขาสี่ลูกที่เรียงรายติดต่อกันไป ตั้งแต่ทิศเหนือถึงทิศใต้เป็นระยะ 3.5 กม.โดยมีชื่อของยอดเขาและความสูงจากระดับน้ำทะเลแบ่งเป็น   ต้ากูเหนียงซาน (พี่คนโต)  5355 เมตร, เอ้อกูเหนียงซาน(น้องสอง) 5454 เมตร, ซานกูเหนียงซาน (น้องสาม) และซี่อกูเหนียงซาน(น้องสี่)  6250 เมตร  เป็นยอดเขาสูงอันดับสองของเสฉวน (ยอดเขากงก่าซาน สูงเป็นอันดับ 1 สูง 7,556 เมตร) ชื่อเสียงของภูเขาสี่ดรุณี มาจากความสวยงามและยิ่งใหญ่ของภูขาที่มีหิมะปกคลุมยอดทั้งปี, ผืนป่าอุดมสมบูรณ์, ทุ่งหญ้าเสมือนผืนพรม, ธารน้ำใสจากหิมะละลายในยามฤดูร้อน และได้รับสมญานามว่า แอลป์แห่งตะวันออก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านนั่งรถของอุทยาน ไปเที่ยวชมหุบเขาซวงเฉียวโกว หรือ หุบเขาสะพานคู่ มีระยะทางประมาณ 35 กม.มีทิวทัศน์ของภูเขาเป็นหลัก, ธารน้ำ,ทะเลสาบ, ท้องทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ โดยมีฉากหลังเป็นยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะ …..ให้ท่านเดินเที่ยวชม และถ่ายภาพความงดงามแห่งฤดูกาล  สีสันของพรรณไม้ที่เคยเขียวขจี ในฤดูร้อน กลับกลายเป็น เหลือง ส้ม แดง น้ำตาล ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ก่อนที่จะปลิดใบร่วงหล่นพื้น เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งจะเต็มไปด้วยสีขาวของหิมะปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณได้เวลาสมควร…..นำท่านเดินทางสู่ เมืองตานปา (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำต้าตู และภูเขาสูง ในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านของแคว้นคามของทิเบต มีการสร้างป้อมปราการ หรือหอสังเกตการณ์ 3,000 ป้อมนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น จนได้รับสมญานามว่า “อาณาจักรพันป้อม”  ป้อมฯ เหล่านี้สร้างเพื่อใช้เป็นหอสังเกตการณ์ และป้องกันเมืองจากศัตรูผู้รุกราน…..ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบเห็นป้อม กระจายอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเหลืออยู่ประมาณ 500 ป้อม   ชม  หอเตียวโหลว หรือป้อมปราการที่มีรูปทรงแตกต่างกันออกไป เช่น สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม ไปจนถึงสิบสามเหลี่ยม ซึ่งสร้างอยู่ตามเส้นทางสำคัญ และบริเวณที่สูงบนสันเขา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
นำท่านเข้าที่พัก LANFENG HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  

หมู่บ้านทิเบตเจี๋ยจู – ตูเจียงเยี่ยน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7) นำท่านเดินทางไปเที่ยวชม หมู่บ้านทิเบตเจี๋ยจู  (จัดรถตู้คันเล็ก รับคณะจากโรงแรมไปยังหมู่บ้าน เนื่องจากรถโค้ชขนาดใหญ่ไม่สะดวกในการขึ้นเขา) …..เป็นหมู่บ้านชาวทิเบตที่ตั้งอยู่ในหุบเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800 เมตร    สร้างลดหลั่นกระจายไปตามแนวสันเขา  บ้านแต่ละหลังสร้างจากไม้และก้อนหิน สูงประมาณ 3 ชั้น ชั้นล่างเลี้ยงสัตว์ ชั้นสอง สำหรับอยู่อาศัย และชั้นบนสำหรับตากพืชผลทางการเกษตร    มุมของหลังคาบ้านทำเป็นยอดแหลมขึ้นมาและมีหินสีขาว ซึ่งเป็นหินศักดิ์สิทธิ์   ตัวบ้านก่อด้วยหินแผ่นเล็กๆ เรียงซ้อนกัน แต่สิ่งที่ทำให้หมู่บ้านแห่งสวยงาม มีเสน่ห์ และมีลักษณะโดดเด่น เกิดจากการใช้สีขาว แดง ดำ ที่แต่งแต้มลงบนตัวบ้าน  ตัดกับสีเขียว เหลือง ของเรือกสวนไร่นา ของชาวบ้าน  เมื่อมองจากมุมสูงทำให้เกิดความงดงามของทัศนียภาพของหมู่บ้านแห่งนี้ จนได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศจีน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับเมืองตูเจียงเยี่ยนตามเส้นทางเดิม (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)ชมทัศนียภาพของข้างทาง และพักผ่อนอิริยาบถบนรถ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
นำท่านเข้าที่พัก YU RUI HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า 

ตูเจียงเยี่ยน – เฉิงตู – ศูนย์เพาะพันธ์หมีแพนด้า – โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10) นำท่านออกเดินทางกลับเมืองเฉิงตู ตามเส้นทางเดิม พักผ่อนอิริยาบถบนรถ …..นำท่านแวะ ร้านเป่าฟู่ หลิง  จำหน่าย ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงของจีน และให้ท่านได้แช่เท้าเพื่อความผ่อนคลาย ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
 บ่าย นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม  จำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมจีน  ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากไหมไทย และนิยมนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องนอน เช่นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และที่ได้รับความนิยมมากๆ คือ ผ้านวมไหม รวมทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายบุรุษและสุภาพสตรี ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก ……นำท่านสู่ ศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้า ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ภายในศูนย์แห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษา, เพาะพันธุ์ และอนุรักษ์หมีแพนด้า   เนื่องจากหมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายาก ถิ่นกำเนิดในมณฑลเสฉวน และติดลูกยากเพราะมีโอกาสจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปีที่อุณหภูมิของร่างกายจะเหมาะสม และตกลูกได้ครั้งละ 2 ตัว และอยู่รอดได้เพียงตัวเดียว…..ให้ท่านอิสระชมชีวิตและความเป็นอยู่ของหมีแพนด้าตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งทางศูนย์อนุรักษ์จัดไว้ให้อยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ….จากนั้นนำท่านชม การแสดง งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของมณฑลเสฉวน ตื่นตาตื่นใจกับการเปลี่ยนหน้ากากเพียงเสี้ยววินาทีซึ่งเป็นเคล็ดลับเฉพาะของลูกหลานชาวเสฉวนโดยการแสดงนี้ถือเป็นความลับที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและห้ามสอนให้แก่บุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (12)
นำท่านเข้าที่พัก MERCURE  CHENGDU NORTH  HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก

ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (14) นำท่านแวะชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์และเครื่องนอนเพื่อสุภาพจากยางพาราซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา….จากนั้น นำท่านชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งช้อปปิ้ง  มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)
นำท่านไปยังสนามบินเฉิงตู
15.45 น. ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ 3U8145  บริการอาหารและเครื่องดื่ม
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
**********************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมือง 3 ร้าน เช่น ร้านผ้าไหม สมุนไพรจีน และหมอนยางพารา ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม  4,000 บาท
  อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-เฉิงตู – กรุงเทพฯ โดยสายการ SICHUAN AIRLINES
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 5  คืน
 3. ค่าอาหาร 14 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***
 
  อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปคนขับรถ ,ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์   (ตลอดทริป 1200 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน)
 เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า  *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย

12. สถานทูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

13. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน

14. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติและ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน 

  เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล) โดยการโอนเข้าบัญชี
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
  การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
  เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 25 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
  หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบินและปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 2. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ต๋ากู่ ซื่อกูเหนียงซาน ตานปา 6 วัน 5 คืน (3U)พ.ย.-ธ.ค.61
รหัสทัวร์
CHN CTU04(3U)NOV-DEC
สายการบิน
Sichuan Airlines
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว