China

รหัสทัวร์ :
CHN DAG5D(TG)JUL-NOV
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Air_TG
Thai Airways (TG)

ทัวร์ต๋ากู่ปิงชวน เล่อซาน 5 วัน 4 คืน (TG) ก.ค.-พ.ย.

รหัสทัวร์: CHN DAG5D(TG)JUL-NOV

+++ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมณฑลเสฉวน +++

 • ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานธารน้ำแข็งหิมะพันปี
 • เขื่อนโบราณตูเจียงเอี้ยน มรดกโลกยูเนสโก้
 • ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ณ ศูนย์เพาะพันธุ์เสฉวน
 • นมัสการหลงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลก มรดกโลกยูเนสโก้
 • ชมการแสดง งิ้วเปลี่ยนหน้ากากชื่อดังแห่งเสฉวน
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ๋นหลี่

วันเดินทาง

6-10, 7-11 กรกฎาคม 2560 28,900
27-31 กรกฎาคม 28,900
16-20 สิงหาคม 28,900
30 สิงหาคม – 3 กันยายน 28,900
13-17, 20-24 กันยายน 28,900
13-17,27-31 ตุลาคม 30,900
1-5 พฤศจิกายน 28,900
2-6 พฤศจิกายน 28,900
3-7 พฤศจิกายน 28,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – เฉิงตู – ตูเจียงเอี้ยน – เขื่อนตูเจียงเอี้ยน – เม่าเสี้ยน

07.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์D สายการบินไทย (TG)เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
10.15/10.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 618 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
14.25/15.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซวงหลิว นครเฉิงตู (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสรวงสวรรค์  นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก หลังผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว  นำท่านเดินทางสู่เมืองตูเจียงเอี้ยน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ….. นำท่านชม โครงการชลประทานเขื่อนตูเจียงเอี้ยน    ผลงานทางด้านวิศวกรรมของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ  และยังใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน จนได้รับยกย่องเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เมื่อปี พ.ศ.2542  ประวัติการสร้างเขื่อนแห่งนี้มีมากกว่าสองพันปี ตั้งแต่สมัยจินซีฮ่องเต้ โดย หลีปิง ผู้ปกครองมณฑลเสฉวน ไปตรวจงานที่ตูเจียงเอี้ยนและพบว่ามีปัญหาน้ำหลากจากแม่น้ำหมินเจียง ท่วมเมืองและพื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย จึงคิดวิธีควบคุมน้ำไม่ให้ไหลเข้าเมือง ทำให้ชาวเมืองตูเจียงเอี้ยนได้ใช้ประโยชน์จากเขื่อนนี้จนปัจจุบัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางต่อไปยังเม่าเสี้ยน (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)…..
นำท่านเข้าที่พัก MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เม่าเสี้ยน – อุทยานภูเขาหิมะต๋ากู่ปิงชวน – ตูเจียงเอี้ยน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2) นำท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาหิมะต๋ากู่ปิงชวน แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของเสฉวน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 632  ตร.กม.  อยู่ในอำเภอเหอสุ่ยซึ่งเป็นบริเวณที่มีชาวทิเบต และชนผ่าเชียงอาศัยอยู่   คำว่า  ต๋ากู่ มีความหมายว่า ธารน้ำแข็งในภาษาทิเบต  ซึ่งธารน้ำแข็งที่นี่ได้ถูกค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น เมื่อปี ค.ศ.1992   หลังจากที่หลบซ่อนตัวอยู่ในภูเขาหิมะมาเป็นเวลายาวนาน  และจัดเป็นธารน้ำแข็งที่ตั้งอยู่ในระดับต่ำที่สุด ใหญ่ที่สุดและอายุน้อยที่สุดในโลก ….ธรรมชาติภายในอุทยานแห่งนี้มีความหลากหลาย ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่อนชม ไม่ว่าจะเป็นป่าสนอัลไพน์, ทะเลสาบที่เกิดจากการละลายของหิมะและน้ำแข็ง, สัตว์ป่าเมืองหนาว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูง เพื่อไปชมความงดงามบนยอดเขา ณ ระดับความสูง 4860 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งทัศนียภาพบนยอดเขาถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวนวล  ท้องฟ้าสีฟ้าคราม และแสงอาทิตย์ที่สะท้อนแสงกับหิมะส่องประกายสีเงิน …..อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความงดงามและความประทับใจ…..
จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบจินโฮวไห่, ทะเลสาบหงส์ ทะเลสาบนามู  มีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล …..ฤดูร้อนและใบไม้ผลิทะเลสาบสีเขียว, เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูใบไมร่วงน้ำเริ่มลดน้อยลง กลับกลายเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว ……นำท่านเดินทางกลับตูเจียงเอี้ยน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าที่พัก MINGCHENG  TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ตูเจียงเอี้ยน – เฉิงตู –เล่อซาน – หลวงพ่อโตเล่อซาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5) นำท่านเดินทางกลับเฉิงตู ตามเส้นทางเดิม พักผ่อนอิริยาบถบนรถ……จากนั้นนำท่านแวะ ร้านเป่าฟู่ หลิง  จำหน่าย ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงของจีน และให้ท่านได้แช่เท้าเพื่อความผ่อนคลาย ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เมนูสุกี้เห็ด
บ่าย นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม  จำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมจีน  ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากไหมไทย และนิยมนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องนอน เช่นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และที่ได้รับความนิยมมากๆ คือ ผ้านวมไหม รวมทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายบุรุษและสุภาพสตรี ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก  ….. นำท่านเดินทางไปยังเล่อซาน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) …..ล่องเรือนมัสการ หลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ประทับนั่งหันหน้าออกสู่ลำน้ำ องค์พระมี ขนาดใหญ่โต องค์พระสูง 71 เมตร กว้าง 10 เมตร สร้างโดยการแกะสลักเข้าไปในภูเขาสูง ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 90ปี (ค.ศ.713 -803 ) โดยหลวงพ่อไท่หงใช้เงินบริจาคของชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้าน  เพื่อปกป้องภัยจากน้ำท่วมจากแม่น้ำ 3 สายที่ไหลมาบรรจบกันที่เล่อซาน คือ แม่น้ำหมิงเจียง, ตู้เจียง และซิงยี่เจียง  นับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์เอ๋อเหมยซาน หรือง๊อไบ๋ในปีค.ศ.1996
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าที่พัก HUA SHENG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่

วัดพระใหญ่ – เฉิงตู – ศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้า – โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8)  นำชม วัดต้าฝอฉานย่วน หรือชื่อเดิมคือ วัดต้าฝอซื่อ (วัดพระใหญ่)  สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง เพื่อประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือ  และต่อมาถูกทำลายลงในปี ค.ศ.1958 หลังจากนั้นได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติม และเปิดให้ไปเข้าไปกราบไหว้และนมัสการเจ้าแม่กวนและพระโพธิสัตว์อวงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พระโพธิสัตว์ผู่เสียน, พระโพธิสัตว์เหวินซู, พระสังกจาย …..จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเฉิงตู
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) เมนูสุกี้เห็ด
บ่าย นำท่านแวะชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์และเครื่องนอนเพื่อสุภาพจากยางพาราซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา…. จากนั้น นำท่านสู่ ศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้า  (รวมรถกอล์ฟ) ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ภายในศูนย์แห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษา, เพาะพันธุ์ และอนุรักษ์หมีแพนด้า   เนื่องจากหมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายาก ถิ่นกำเนิดในมณฑลเสฉวน และติดลูกยากเพราะมีโอกาสจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปีที่อุณหภูมิของร่างกายจะเหมาะสม และตกลูกได้ครั้งละ 2 ตัว และอยู่รอดได้เพียงตัวเดียว…..ให้ท่านอิสระชมชีวิตและความเป็นอยู่ของหมีแพนด้าตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งทางศูนย์อนุรักษ์จัดไว้ให้อยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ….
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10) เมนูอาหารกวางตุ้งหลังอาหารนำท่านชม การแสดง งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของมณฑลเสฉวน ตื่นตาตื่นใจกับการเปลี่ยนหน้ากากเพียงเสี้ยววินาทีซึ่งเป็นเคล็ดลับเฉพาะของลูกหลานชาวเสฉวนโดยการแสดงนี้ถือเป็นความลับที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและห้ามสอนให้แก่บุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด
นำท่านเข้าที่พัก DAYS HOTEL SUITES DADING CHENGDU  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

วัดเหวินซู – ถนนคนเดินจิ๋นหลี่  – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (11) นำท่านสู่ วัดเหวินซู วัดพุทธเก่าแก่ที่คงความดั้งเดิมที่สุดในนครเฉิงตู  และเป็นศูนย์กลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ชื่อเดิมคือวัดซินเซียง ในปี ค.ศ.1681 ช่วงรัชสมัย จักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง (1644-1911)  พระอรหันต์ซีตู้ได้เดินทางมาอารามแห่งนี้  และได้สร้างกระท่อมเพื่อบำเพ็ญเพียรตบะจนสิ้นชีวิตตำนานเล่าว่า ได้ปรากฏรูปของโพธิสัตว์มัญชูศรีในเปลวเพลิงขณะที่ศพท่านถูกเผาเป็นเวลานาน ดังนั้นผู้คนจึงกล่าวขานกันว่าพระอรหันต์ซีตู้คือ พระโพธิสัตว์มัญชูศรีกลับชาติมาเกิด …..จากนั้นนำท่านชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งช้อปปิ้ง  มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)เมนูอาหารตุ๋นยาจีนนำท่านไปยังสนามบินเฉิงตู
15.30/16.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 619
17.35/18.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
**********************************************
ตารางบิน กทม-เฉิงตู 
TG 618 BKK-CTU    วันจันทร์,อังคาร,พุธ,ศุกร์,อาทิตย์      10.15 น.-14.25 น. 
TG 618 BKK-CTU    วันพฤหัสบดี, วันเสาร์                        10.55 น.-15.05 น.
ตารางบินจากเฉิงตู-กทม
TG 619 CTU -BKK   วันจันทร์,อังคาร,พุธ,ศุกร์,อาทิตย์      15.30 น.-17.35 น.
TG 619 CTU – BKK    วันพฤหัสบดี, วันเสาร์                     16.05 น.- 18.10 น.
***********************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมือง 3ร้าน เช่น ร้าน ผ้าไหม บัวหิมะ ร้านหมอนยางพารา  ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
 อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000-5,000 บาท
   อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-เฉิงตู – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  4  คืน
 3. ค่าอาหาร  12 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4  วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

          *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

   อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน  20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปคนขับรถ10 หยวนต่อวัน ต่อคน, ทิปไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน

          (2 คน x 10 หยวน  x 5 วัน = 100 หยวน) และทิปหัวหน้าทัวร์ 50 บาทต่อวันต่อคน (250บาทต่อคน)

  เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า  *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย

    12. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

    13. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน

    14. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาทสำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน 

 
   เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล) โดยการโอนเข้าบัญชี

               ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด  *** บัญชีกระแสรายวัน ***

               ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร     เลขที่ 733-1-01222-4

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9027
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
   การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
   เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 25 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
   หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน     แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือ  ความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้เหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิและปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 2. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 3. รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจ, ความดัน, แพ้ความกดอากาศในที่สูงและโรคประจำตัวอื่นๆ เนื่องจากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 – 4,600 เมตร ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของท่านได้  โปรดพิจารณารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับสุขภาพของท่านก่อนการทำการจอง
 4. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
  ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
  ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
  การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ทัวร์ต๋ากู่ปิงชวน เล่อซาน 5 วัน 4 คืน (TG) ก.ค.-พ.ย.
รหัสทัวร์: CHN DAG5D(TG)JUL-NOV

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147