บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Vietnam

รหัสทัวร์ :
VIE PRO03(VJ)MAR-OCT
ประเทศ :
Vietnam
สายการบิน :
Thai Vietjet Air

ทัวร์ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน(VJ)เม.ย.-ต.ค.63

รหัสทัวร์: VIE PRO03(VJ)MAR-OCT

ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

««««พักหรู 4 ดาวบนบานาฮิลล์ พักดานัง 1 คืน พักฮอยอัน 1 คืน

บินตรงสู่เมืองดานัง โดยสายการบิน VIETJET AIR

เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก

อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์

อิ่มอร่อย เมนู..เฝอและแหนมเนืองต้นตำหรับ และเมนูกุ้งมังกร

แถมฟรี !! กระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่  WIFI FREE ON BUS

กำหนดการ

29 มี.ค-1 เมษายน 2563 /30 มี.ค.-2 เมษายน /31 มี.ค.-3 เมษายน 63 12,999
1-4,19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 26-29, 27-30 เมษายน 12,999
2 -5 , 7-10, 8-11,17-20,18-21, 23-26, 24-27, 25-28  เมษายน 13,900
9-12, 15-18, 16-19 เมษายน 15,900
10-13 ,13-16 เมษายน 16,900
11-14,12-15 เมษายน 17,900
8-11, 9-12, 10-13, 14-17, 15-18, 16-19, 21-24, 22-25, 23-26, 28-31  พฤษภาคม 13,900
29 พฤษภาคม-1 มิถุนายน/30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน/31พฤษภาคม -3 มิถุนายน 13,900
17-20 , 20-23, 24-27, 27-30  พฤษภาคม 11,999
1-4, 2-5 มิถุนายน 12,999
3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 19-22, 20-23, 25-28, 26-29, 27-30 มิถุนายน 13,900
7-10, 10-13, 17-20, 21-24, 24-27 มิถุนายน /28 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 11,999
2-5, 5-8, 9-12, 10-13, 11-14, 16-19, 17-20, 18-21, 23-26, 24-27, 26-29, 27-30, 28-31  กรกฏาคม 13,900
3-6, 4-7 กรกฏาคม 15,900
6-9, 7-10, 8-11 กรกฏาคม /29 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 12,999
10-13, 11-14 สิงหาคม 12,999
6-9 , 9-12, 13-16, 16-19, 20-23, 23-26, 27-30 กันยายน 11,999
4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 18-21, 19-22 ตุลาคม 12,999
10-13 ตุลาคม 14,900

 

รายการท่องเทียว

วันแรก

กรุงเทพฯ – ดานัง – ฮอยอัน – เรือกระด้ง – ถนนคนเดินฮอยอันยามค่ำคืน

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Viet Jet Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย โดยสายการบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VJ902
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศเดินทางสู่เมืองดานัง ซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม เมืองดานังเป็นเมืองที่เติบโตขึ้นจากหมู่บ้านชาวประมง จนปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญและใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเฝอและแหนมเนือง
หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอัน….นำท่านนั่งเรือกระด้ง เพื่อชมความเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านเมืองฮอยอัน (Bamboo basket boat) จากนั้นช่วงเย็นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นเมืองถนนคนเดินของเมืองฮอยอันยามค่ำคืน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พัก LE PAVILLION HOI AN BOUTIQUE HOTEL, KIM AN HOI AN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ฮอยอัน – เมืองมรดกโลก – หมู่บ้านหินอ่อน – ชมสะพานญี่ปุ่น – วัดกวางตุ้ง(ศาลกวนอู) – ภูเขาบานาฮิลล์ – พักบนบานาฮิลล์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก…นำท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยกเมืองฮอยอัน  จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าว หย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ภูเขาบานาฮิลล์ ซึ่งห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 25-30 กิโลเมตร ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยรีสอร์ท โรงแรม สวนสนุก และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นำท่านสู่จุดไฮไลท์ โดยนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์ ซึ่งได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีตสถานตากอากาศบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ซึ่งถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม ให้ท่านอิสระกับเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆโซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D บ้านผีสิง ถ้ำไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์ หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ)  จากนั้นนำท่านชมสะพานสีทอง หรือ สะพานมือ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงามพร้อมเป็นจุดชมวิวบนเขาบาน่าฮิลล์ จุดเช็คอินสุดฮิตตอนนี้ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย..
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
นำท่านเข้าที่พัก Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว พักบนบานาฮิลล์
หมายเหตุ : ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องที่พัก 3 ท่าน / มีแต่ห้องพัก 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น

วันที่สาม

ภูเขาบานาฮิลล์ – ตลาดฮาน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรักคาร์ฟดราก้อน – ดานัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมบนบานาฮิลล์….หลังอาหารเช้า ให้ท่านอิสระ ถ่ายรูป ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว หามุมถ่ายรูปเก๋ๆ และพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. นำท่าน เช็คเอ้าท์ และเดินทางลงกระเช้าและเดินทางกลับไปที่เมืองดานัง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน …จากนั้นนำท่านชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง ต้องแวะชมความสวยงามและชมคาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (พิเศษ…เมนูกุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว)
นำท่านเข้าที่พัก Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ดานัง – องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง – สนามบินดานัง – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม…จากนั้นนำท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้  ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานังได้สวยงามมาก
กลางวัน รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อว่า “แซนด์วิชเวียดนาม” (บริการบนรถ)
13.35 น. ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ961 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)      

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 2. ที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 5. ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม 
1.      ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

 1. ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
  3.      ค่าทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %(กรณีนิติบุคคล)
  5.      ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 3. ค่าทิปคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาท ต่อท่าน/ต่อทิป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากไทย แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
เงื่อนไขการจอง
1.      กรุณาวางมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท / 10,000 บาท (สำหรับวันหยุดเทศกาล)  

2.      หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9027 
3.      ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน 

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 2. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การยกเลิกการเดินทาง
1.       สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี

2.       ไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้15วัน    ก่อนการเดินทาง)
3.       กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง

 1. ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 2. เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ไม่สามารถรีฟันได้ อันเนื่องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน
 3. หากท่านไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 5. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้า ของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน(VJ)เม.ย.-ต.ค.63
รหัสทัวร์
VIE PRO03(VJ)MAR-OCT
สายการบิน
Thai Vietjet Air
ประเทศ
Vietnam
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว