Japan

รหัสทัวร์ :
๋JAP MJ006(XW)30DEC
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Nokscoot
Nokscoot

ทัวร์ญี่ปุ่น Ice Monster ฟุคุชิมะ โตเกียว 5วัน4คืน (XW)30ธ.ค.60

รหัสทัวร์: ๋JAP MJ006(XW)30DEC

ICE  MONSTER 

 • เที่ยวชมลานสกี ICE MONSTER ช้อปปิ้งอิออนพลาซ่า ถ่ายรูปคู่ปราสาทนกกระเรียน
 • ชมทะเลสาบอินะวะชิโระ เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • ชมน้ำตกเคกอน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองนิกโก้
 • อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม ดิสนีย์แลนด์ 1 วันเต็มๆ
 • FREE WIFI ON BUS
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง

30 ธันวาคม 2560– 3 มกราคม 2561 37,888

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – เอออนพลาซ่า – ปราสาทนกกระเรียน  – ทะเลสาบอินะวะชิโระ

00.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 6สายการบินนกสกู๊ต แอร์ไลน์” … พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***    (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม)
04.15 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ เที่ยวบินที่ XW918เดินทางด้วยเครื่องบินลำใหญ่แบบ Boeing 777-200 (บริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง…เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
11.55 น. ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย… ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า”  ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก  อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย  ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว***
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทสึรุกะ” (ด้านใน) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “ปราสาทไอซึวาคามัตสึ” ความหมายคือ “ปราสาทนกกระเรียน” … ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ปราสาทแห่งนี้ถูกทำลาย และสร้างขึ้นใหม่หลายต่อหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1964 … ปัจจุบันปราสาททสึรุกะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองไอสุวะคะมะทสึ รวมทั้งเครื่องเขิน ดาบ และอาวุธโบราณต่าง ๆ และชั้นบนสุด (ชั้นที่5) ของปราสาทเป็นจุดชมวิว … ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาล้อมรอบ … นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น แถมยังติดหนึ่งในสี่ของทะเลสาบที่มีน้ำใสสะอาดที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะวันที่อากาศดีๆ ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ภาพทิวทัศน์ที่สะท้อนจากทะเลสาบอินาวะชิโระ ก็จะยิ่งเห็นเด่นชัด จากภูเขาหนึ่งยอดก็กลายเป็นสองยอด ก้อนเมฆและสรรพสิ่งรอบๆสวยงามมากๆเหมือนถูกโปรแกรมโฟโต้ช้อปตัดแต่ง …
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตราคาร (1)
ที่พัก:  AIZU WASHINTON  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่สอง

ภูเขาไฟซาโอะ – ICE MONSTER – ลานสกี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟซาโอะ ที่เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีอันมีชื่อเสียงของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ท่านสามารถ นั่งกระเช้า ลอยฟ้าชมภูเขาแบบพาโนราม่า ท่ามกลางความสวยงามของทิวทัศน์ไปตลอดเส้นทางจนถึงยอดเขาจิโสะ ที่ระดับความสูง 1,736 เมตรจากระดับน้ำทะเลที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปจิโสะองค์ใหญ่ สูง 2.34 เมตร แกะสลักจากหินคาดผ้าเอี๊ยมสีแดงไว้ที่หน้าอกเพื่อเป็นการอุทิศให้กับทารกที่เสียชีวิตจากการทำแท้ง  และในช่วงที่หิมะตกหนัก นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชม อสูรน้ำแข็งหรือ Ice Monster หรือ ปีศาจหิมะ เกิดจากหิมะที่ตกมาปกคลุมต้นไม้บนเขาจนกลายเป็นรูปร่างต่างๆ คล้ายปีศาจ (ราคาไม่รวมค่ากระเช้าชมวิว 2600 เยน )
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย ให้ท่านได้สนุกสนาน “ลานสกี” สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว์ บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ โดยการนั่งกระเช้าขึ้นไปยังด้านบนเพื่อทำการสกีลงมาด้านล่าง หรือเลือกพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลายเวอร์ชั่น เก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆที่มีลานหิมะสีขาวเป็นพื้นหลัง(ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี เช่น อุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ดและชุดสกี ฯลฯ)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)
ที่พัก  FUKUSHIMA ONSEN หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันที่สาม

ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคกอน – ทะเลสาบซูเซนจิ – อามิ เอ้าท์เล็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าโทโชกุ” ศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีต และยังเป็น “สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผู้ผลิกพลันชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น … พร้อมสักการะ “เทพเจ้า” ผู้คุ้มครองและปกปักรักษาลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส … ชม “เจดีย์ 5 ชั้น” สถานที่เก็บพระธรรมคำสอน, บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า … แล้วชม “งานแกะสลัก” อันเป็นโบราณวัตถุที่ล้ำค่า ที่มีมากกว่า 5,000 ชิ้น … แล้วตื่นตากับ “ซุ้มประตูโยเมมง” อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญี่ปุ่น และยังเป็น “ศิลปะชิ้นเอก” และมีชื่อเสียงของญี่ปุ่น …
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “น้ำตกเคกอน” ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองนิกโก้ด้วยความสูง 97 เมตร ในสมัยก่อนไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงน้ำตกแห่งนี้ได้เนื่องจากเป็นป่ารกทึบ จนกระทั่งปี 1900 โกโรเบอิ โฮชิโนะ ได้เข้ามาสร้าง Teahouse ใกล้กับน้ำตกโดยใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 7 ปี ชมควางามของน้ำตกอย่างใกล้ชิดโดย “ลิฟท์” ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 1930 เป็นต้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าหนาว น้ำบางส่วนจะกลายเป็นน้ำแข็งตกลงมายังเบื้องล่าง เรียกกันว่า “บลูไอซ์” อิสระกับการเลือกมุมเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย … นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบชูเซนจิ” อยู่ทางตะวันตกของเมืองนิกโก้ ข้างกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ นันไท (Mt.Nantai) โดยปกติทะเลสาบก็มักจะอยู่ตั้งบนพื้นราบ แต่กับ ทะเลสาบซูเซนจิ ( Chuzen-ji) นั้นตั้งสูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้ง 1,269 เมตร นับว่าเป็นทะเลสาบธรรมชาติที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียว ในยุคสมัยเมจิ ท่านจักรพรรดิได้ขนานนามทะเลสาบแห่งนี้ไว้ว่า “ The Lake of Happiness” … นำท่านเดินทางสู่ “อามิ เอ้าท์เลต”แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย กับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley ฯลฯ … หรือจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆ อาทิ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ … รวมไปถึงเครื่องประดับและนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ และยังมีรองเท้าแฟชั่น อาทิ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย  ***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว***
ที่พัก  : NARITA GATEWAY HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สี่ 

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  (ไม่มีรถบัสอำนวยความสะดวก)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนั่งรถไฟตะลุยมหานครโตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR / SUBWAY เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีชื่อเสียง และแหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่ว่าจะเป็น
ศาลเจ้าเมจิศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ ในปี 1920 … ตั้งอยู่ใจกลาง สวนโยโยกิ สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้นทำให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า … ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้
หรือเลือกช้อปปิ้งในย่านชื่อดังของโตเกียว อาทิฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆ ชาวปลาดิบตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น” หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน สำหรับท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งสามารถเดินเลือกชมและซื้อสินค้ามากมายที่มีทั้ง “แบรนด์เนมชื่อดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ”  ซึ่งคราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย
อากิฮาบาร่า แหล่งรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว พร้อมทั้งร้านขายเกมส์ แผ่นเกมส์ และสำหรับท่านที่ชื่นชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซื้อส่วนประกอบต่างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็นตุ๊กตาในแบบของตัวเองได้
ชิบูย่าศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นอีกแห่งของมหานครโตเกียว ให้ท่านได้หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ“ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาว ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมายมากกว่า 100 ร้านค้าและ “ตึก 109” อิจิมารุคิว ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้นที่มีทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท์ และที่พลาดไม่ได้นำท่านตื่นเต้นกับแยกทางม้าลายที่มีคนข้ามมากที่สุดในโลก และยังเป็นโลเคชั่นถ่ายหนังฮอลีวูดเรื่อง Fast and Furious 3 (Tokyo Drift)
หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์“โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ “Adventure Land” ที่นำท่าน ผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด “Pirates of the Caribbean” นำชมดิสนีย์แลนด์ รถไฟ “Western River Railroad” ปีนบ้านต้นไม้ “Swiss  Family Treehouse” สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง “Western Land” ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ “Big Thunder Mountain” หรือเลือกสนุกกับ “Splash Moutain” นั่งเรือผจญภัยบนผ าสูงชันในโซน “Critter Country” เข้าชมบ้านผีสิง “Hunted Mansion” อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์ “Pooh’s Hunny Hunt” จากนั้นสนุกกันต่อในโซน “Fantasy Land” เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจำชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆกับ “It’s A Small World” ผจญภัยไปกับ “Pinocchio’s Darling Journey” เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน “Toon Town”  กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ “Minnie House” บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ “Chip’n Dale’s Treehouse” บ้านต้นไม้ชองชิบกับเดล
***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว***
ที่พัก: NARITA GATEWAY HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ห้า     

 วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)นำท่านเที่ยวชม “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ “โอไดบะ ซีไซด์มอลล์” ที่มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังริมอ่าวโตเกียว แน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่นกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร แหล่งบันเทิง ร้านกาแฟเก๋ไก๋มากมายร้านขายของที่ระลึกที่กำลังมองหาไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทิตย์อุทัย และถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว ในยามอาทิตย์อัสดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรนโบว์ บริดจ์ ระยิบระยับแข่งกับแสงดาวบนฟากฟ้ามาหานครโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็นภาพอันงดงามแสนประทับใจที่จะหาได้เพียงที่นี่ที่เดียวเท่านั้น !!
***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว***
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
16.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินนกสกู๊ต แอร์ไลน์ เที่ยวบิน XW919
22.05 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
*****************************************************************************
หมายเหตุ  :    

 1. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / —การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)  

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก 
 • พักเดี่ยว 12,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 1. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 5.  ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

             ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด  *** บัญชีกระแสรายวัน *** 733-101-222-4

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อนขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี 
 1. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ :  กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 
หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 10-15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
 4. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนไทย    จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดังต่อไปนี้1.       บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น2.       สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น3.       ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ4.       กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น5.       หลักฐานการทำงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทำงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทำงาน บัตรพนักงาน เป็นต้น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น(สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)1.       หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่2.       กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น3.       ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15  วัน

 1. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
ทัวร์ญี่ปุ่น Ice Monster ฟุคุชิมะ โตเกียว 5วัน4คืน (XW)30ธ.ค.60
รหัสทัวร์: ๋JAP MJ006(XW)30DEC

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147