Japan

รหัสทัวร์ :
JAP MJ007(TR)JAN-MAR
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Scoot
Scoot

ทัวร์ญี่ปุ่น Ice Monster นิกโก้ ฟุคุชิมะ โตเกียว 5 วัน 3 คืน (TR) ม.ค.-มี.ค.61

รหัสทัวร์: JAP MJ007(TR)JAN-MAR

ICE MONSTER 5D3N

 • ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีต
 • ชมงานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุที่ล้ำค่าที่มีมากกว่า5,000ชิ้น
 • น้ำตกเคกอน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองนิกโก้
 • ภูเขาไฟซาโอะ จุดชมใบไม้เปลี่ยนอันมีชื่อของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สนุกสนาน ลานสกี สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย
 • ทะเลสาบอินะวะชิโระ เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • ปราสาทสึรุกะ ปราสาทที่ผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย
 •  ชอปปิ้งจุใจ ณ เอออน พลาซ่า

วันเดินทาง

4-8, 12-16 มกราคม 2561 27,900
1-5,9-13, 15-19, 21-25 กุมภาพันธ์ 27,900
1-5, 7-11, 9-13 มีนาคม 28,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก 

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 6 สายการบินสกู๊ต แอร์ พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที *****ไม่มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ*****

วันที่สอง 

สนามบินนาริตะ – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคก่อน – ทะเลสาบซูเซนจิ

00.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ เที่ยวบินที่ TR868 สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง…เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
08:00 น. ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
… ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง….ท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีต และยังเป็น สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โชกุนผู้ผลิกพลันชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น…พร้อมสักการะ เทพเจ้า ผู้คุ้มครองและปกปักรักษาลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส…ชม เจดีย์ 5 ชั้น สถานที่เก็บพระธรรมคำสอน, บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า…แล้วชม งานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุที่ล้ำค่า ที่มีมากกว่า 5,000 ชิ้น…แล้วตื่นตากับ ซุ้มประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญี่ปุ่น และยังเป็น ศิลปะชิ้นเอก และมีชื่อเสียงของญี่ปุ่น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเคกอน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองนิกโก้ด้วยความสูง 97 เมตร ในสมัยก่อนไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงน้ำตกแห่งนี้ได้เนื่องจากเป็นป่ารกทึบ จนกระทั่งปี 1900 โกโรเบอิ โฮชิโนะ ได้เข้ามาสร้าง Teahouse ใกล้กับน้ำตกโดยใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 7 ปี ชมควางามของน้ำตกอย่างใกล้ชิดโดย ลิฟท์ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 1930 เป็นต้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าหนาว น้ำบางส่วนจะกลายเป็นน้ำแข็งตกลงมายังเบื้องล่าง เรียกกันว่า บลูไอซ์อิสระกับการเลือกมุมเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย …นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชูเซนจิ อยู่ทางตะวันตกของเมืองนิกโก้ ข้างกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ นันไท (Mt.Nantai) โดยปกติทะเลสาบก็มักจะอยู่ตั้งบนพื้นราบ แต่กับ ทะเลสาบซูเซนจิ( Chuzen-ji) นั้นตั้งสูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้ง 1,269 เมตร นับว่าเป็นทะเลสาบธรรมชาติที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียว ในยุคสมัยเมจิ ท่านจักรพรรดิได้ขนานนามทะเลสาบแห่งนี้ไว้ว่า The Lake of Happiness
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตราคาร (2)
ที่พัก  AIZU WASHINTON HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่สาม 

ภูเขาไฟซาโอะ – ICE MONSTER – ลานสกี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟซาโอะ ที่เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนอันมีชื่อเสียงของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ท่านสามารถ นั่งกระเช้า ลอยฟ้าชมภูเขาแบบพาโนราม่า ท่ามกลางความสวยงามของทิวทัศน์ไปตลอดเส้นทางจนถึงยอดเขาจิโสะ ที่ระดับความสูง 1,736 เมตรจากระดับน้ำทะเลที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปจิโสะองค์ใหญ่ สูง 2.34 เมตร แกะสลักจากหินคาดผ้าเอี๊ยมสีแดงไว้ที่หน้าอกเพื่อเป็นการอุทิศให้กับทารกที่เสียชีวิตจากการทำแท้ง  และในช่วงที่หิมะตกหนัก นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชม อสูรน้ำแข็งหรือ Ice Monster หรือ ปีศาจหิมะ เกิดจากหิมะที่ตกมาปกคลุมต้นไม้บนเขาจนกลายเป็นรูปร่างต่างๆ คล้ายปีศาจ (ราคาไม่รวมค่ากระเช้าชมวิว 2600 เยน )
กลางวัน ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว***
บ่าย ให้ท่านได้สนุกสนาน ลานสกี สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว์ บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ โดยการนั่งกระเช้าขึ้นไปยังด้านบนเพื่อทำการสกีลงมาด้านล่าง หรือเลือกพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลายเวอร์ชั่น เก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆที่มีลานหิมะสีขาวเป็นพื้นหลัง(ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี เช่น อุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ดและชุดสกี ฯลฯ)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
ที่พัก  FUKUSHIMA ONSEN หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
*** จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ แช่ออนเซ็น การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น***

วันที่สี่ 

ทะเลสาบอินาวะชิโระ – ปราสาทนกกระเรียน – เอออน พลาซ่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น แถมยังติดหนึ่งในสี่ของทะเลสาบที่มีน้ำใสสะอาดที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะวันที่อากาศดีๆ ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ภาพทิวทัศน์ที่สะท้อนจากทะเลสาบอินาวะชิโระ ก็จะยิ่งเห็นเด่นชัด จากภูเขาหนึ่งยอดก็กลายเป็นสองยอด ก้อนเมฆและสรรพสิ่งรอบๆสวยงามมากๆเหมือนถูกโปรแกรมโฟโต้ช้อปตัดแต่ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(6)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทสึรุกะ(ด้านใน) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ปราสาทไอซึวาคามัตสึความหมายคือปราสาทนกกระเรียน…ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ปราสาทแห่งนี้ถูกทำลาย และสร้างขึ้นใหม่หลายต่อหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1964…ปัจจุบันปราสาททสึรุกะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองไอสุวะคะมะทสึ รวมทั้งเครื่องเขิน ดาบ และอาวุธโบราณต่างๆ และชั้นบนสุด (ชั้นที่5) ของปราสาทเป็นจุดชมวิว…ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาล้อมรอบ…นำท่านเดินทางสู่ เอออน พลาซ่า(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง) ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี ร้าน100เยนสินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูกอิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ เลือกชมและซื้อสินค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย
***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว***
ที่พัก  NARITA GATEWAY HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ห้า 

สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
…(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
……น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
09:35 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ เที่ยวบิน TR869
14:55 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
***********************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)  

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก 
 • พักเดี่ยว 6,000 บาท
  อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. น้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (ไม่เกิน 20 ก.ก.)
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%            
 4. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 5. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป
  เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด *** บัญชีกระแสรายวัน*** ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733 – 1-01222 – 4 
 2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 25 วัน
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 5. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
  การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการฃกรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
  เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 10-15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น/การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติและการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า(PRE CHECK IN)อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 10. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 11. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

…โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…

 

ทัวร์ญี่ปุ่น Ice Monster นิกโก้ ฟุคุชิมะ โตเกียว 5 วัน 3 คืน (TR) ม.ค.-มี.ค.61
รหัสทัวร์: JAP MJ007(TR)JAN-MAR

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147