Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS02(TG)MAR-APR
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ 6 วัน 3 คืน (TG)มี.ค.-เม.ย.61

รหัสทัวร์: JAP TAS02(TG)MAR-APR

NAGOYA  TAKAYAMA 6 DAYS 3NIGHTS

 • ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าของญี่ปุ่นมีอายุกว่า 300ปี
 • เมืองทาคายาม่า เมืองที่ถูกขนานนามว่า Little Kyoto ด้วยบรรยากาศอันเก่าแก่
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะชม ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก มีอายุเก่าแก่กว่า250ปี
 • ปราสาทมัตสึโมโต้ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์1ใน12ปราสาทดั้งเดิม
 • โกเทมบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขา
 • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด”
 • ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย และยังเป็นภูเขาไฟที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง
 • ย่านซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี

วันเดินทาง

 28 มีนาคม – 2 เมษายน  49,900
 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม  50,900

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า)

21.00น พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C(ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันที่สอง

นาโกย่า – ทาคายาม่า– ซันมาชิ ซูจิ  – ทาคายาม่า จินยะ – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – ทาคายาม่า

00.05 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินTG644(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง…เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
07.30 น. ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย…ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ…นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดกิฟุ สถานที่ที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้เดินทางย้อนเวลาไปยังประเทศญี่ปุ่นในอดีตและมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำเพื่อนำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองที่ถูกขนานนามว่า Little Kyoto ด้วยบรรยากาศอันเก่าแก่ที่อาบด้วยจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะพร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม…เพื่อนำท่านเดินทางสู่ ซันมาชิซูจิย่านเมืองเก่าของญี่ปุ่นมีอายุกว่า 300ปี เป็นศูนย์กลางการค้าของเมืองทาคายาม่าที่มีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในยุคเอโดะจุดเด่นของย่านนี้คืออาคารบ้านเรือนเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ๆและสีของตัวอาคารจะมีสีน้ำตาลและสีดำเท่านั้น…ในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เชิดชูให้เป็นย่านที่มีสิ่งก่อสร้างที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ของญี่ปุ่น…ตลอดสองข้างทางในย่านนี้จะมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ได้เลือกชิมเลือกซื้อตามอัธยาศัย..จากนั้นนำท่านเดินทางชม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเดินทางชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า ที่ทำงานและที่อยู่อาศัย ของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะเป็นเวลากว่า176ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว…ท่านจะได้ชมถึงห้องทำงาน/ห้องพักผ่อนที่แสนจะเรียบง่ายของผู้ปกครองในอดีต…นำทุกท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชิราคาวาโกะชมหมู่บ้านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์กัสโซ-สึคุริเป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมแท้ๆเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตก…หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี1995มีอายุเก่าแก่กว่า250ปีซึ่งยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิมด้วยเสน่ห์และความสวยงามของตัวบ้านหลังคามุงฟางที่โอบล้อมด้วยขุนเขามีบรรยากาศธรรมชาติพร้อมเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพให้ความรู้สึกราวกับหมู่บ้านในเทพนิยายซึ่งมีความสวยงามอย่างมากให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศและชมความสวยงามของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นแห่งนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก : TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)….นำท่านชม ตลาดสดเช้าเมืองทาคายาม่า เกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ200ปีที่ผ่านมาโดยพวกเกษตรกรได้นำเอาผลิตผลจำพวกดอกไม้พืชผักมาจำหน่ายเองอีกทั้งของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของเมืองทาคายาม่าด้วย…ณ บริเวณริมแม่น้ำมิยากาว่าเพื่อให้ท่านได้ตื่นตากับบ้านเรือนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ สมัยเอโดะ ในช่วงปีค.ศ.1600-1868 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่ผู้คนมักจะพูดถึงเสมอเมื่อนึกถึงสมัยเอโดะคือการขยายตัวของชนชั้นพ่อค้าและการพัฒนาศูนย์กลางชุมชนเมืองของ โชกุนโทกุงาว่า ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิกกับบ้านเรือนต่างๆ ซึ่งจะเปิดให้ท่านชมและเลือกซึ้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย…นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในจังหวัดนากาโน่ มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมอันเก่าแก่และธรรมชาติอันสวยงามอย่างเทือกเขา Japan Alpsเพื่อนำท่านชมความงดงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นเป็น1ใน12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่นและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติประจำชาติที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเป็นปราสาทที่สร้างด้วยไม้5ชั้น6คูหาถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่างใช้สีดำเป็นหลักในการตกแต่งทำให้เกิดความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และสุขุมจนได้สมญานามว่า ปราสาทอีกา นอกจากนี้ปราสาทมัตสึโมโต้ยังมีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงามแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน
หมายเหตุ : ช่วง วันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน (ชมซากุระ) ให้ท่านชื่นชมความงามของดอกซากุระกว่า300ต้นที่อยู่บริเวณ โดยรอบไปพร้อมๆกับการชมปราสาทที่มีทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นอันงดงามเป็นฉากหลัง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขา ริมTomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginoriเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆอย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ ออนเซ็น(Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย แบบไม่อั้น!!!
ที่พัก : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
^_^หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ออนเซ็น(Onsen)น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สี่

อิซาว่า – ภุเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)…นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่งโดยมีความสูงประมาณ 3,776เมตรซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี…นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่สถานีที่5บนระดับความสูงที่2,500เมตร(ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย)อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะฮัคไค หมู่บ้านเล็กๆในละแวกทะเลสาบทั้ง5ของภูเขาไฟฟูจิอยู่ระหว่างทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako…ภายในหมู่บ้านมีบ่อน้ำแปดบ่อที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหินลาวาใต้ดินมาเป็นเวลานานมีอายุมามากกว่า1,200 ปี… ได้รับใบประกาศจากกรมชลประทาน ของประเทศญี่ปุ่นว่าน้ำในแต่ละบ่อเป็นน้ำที่ใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุทำให้มีสาหร่าย และหญ้าน้ำ เกิดในบ่อ ทำให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยู่ในน้ำ… บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้นานาชนิด รวมถึงต้นซากุระ 200 ต้นที่ออกดอกบานสะพรั่ง ในฤดูใบไม้ผลิ และเป็นจุดที่สามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิอันงดงามได้สวยที่สุด ซึ่งความงาม ของภูเขาไฟฟูจิทั้งสี่ฤดูกาลสะท้อนอยู่บนผิวน้ำจนเกิดเป็นภาพอันประทับใจ…อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการซื้อของที่ระลึกจากชุมชนพื้นบ้านบริเวณโดยรอบ พร้อมดื่มน้ำสะอาดอันศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่า หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อโดยรถโค้ชไปยัง นาโกย่า เมืองใหญ่อันดับ3รองจากโอซาก้า ที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม…เพื่อนำท่านเดินทางสู่ ย่านซาคาเอะซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรีจะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ มีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย…นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจน คือที่ ตึกทีวีของนาโกย่า(ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่าน)ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า… อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ***
ที่พัก :NAGOYA TOKYU REI  HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – สวนซึรุมะ(เฉพาะ28มี.ค.-2เม.ย.) – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งโอสุ – ช้อปปิ้งสถานีนาโกย่า(เฉพาะ28มี.ค.-2เม.ย.) – ช้อปปิ้งเอออนมอลล์(เฉพาะ26เม.ย.-1 พ.ค.) – สนามบินเซนแทร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)..นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่า ตั้งอยู่ที่ เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิ ถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งของโชกุนโทกุงาวะอิเอะยะสุเพื่อเป็นฐานอำนาจความมั่นคงและป้องกันการโจมตีจากทางเมืองโอซาก้าตัวปราสาทสร้างจากฐานหินขนาดใหญ่จุดเด่นของยอดปราสาทคือโลมาสีทองตัวผู้ และตัวเมีย หุ้มด้วยทอง18k หนักตัวละ44กิโลกรัมคนญี่ปุ่นเรียกโลมาสีทองนี้ว่าคินซาชิหรือซาชิโฮโกะโดยเชื่อว่าเป็นเครื่องคุ้มครองปราสาทและชาวเมือง…ภายในมีพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาทแสดงข้าวของเครื่องใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรในสมัยโบราณ และภายนอกปราสาทมีสวนสวยสไตล์ญี่ปุ่น ทั้งต้นซากุระที่จะเบ่งบานดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
เฉพาะกรุ๊ปวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ชมซากุระที่สวนซึรุมะ  นำท่านเดินทางสู่สวนซึรุมะพาร์คสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงและเป็นสวนเก่าแก่ที่สุดในเมืองนาโกย่าท่านสามารถชื่นชมกับซากุระนับพันต้นที่เบ่งบานออกดอกอยู่ในสวนแห่งนี้ช่วงเทศกาลชมดอกซากุระ จะมีการจัดซุ้มขายอาหาร นักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมดอกซากุระก็สามารถนั่งปิกนิก พักผ่อนหย่อนใจได้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดโอสุคันนอน(Osu Kannon Temple) เป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองนาโกย่าเป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะนอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะอิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกันอันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่ง ของย่านโอสึเป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า…นอกจากท่านจะได้ชื่นชมความงดงามของวัดโอสึคันนอนแล้…บริเวณถนนทางเดินที่อยู่เยื้องกับบริเวณวัดก็เป็นย่านช้อปปิ้งโอสุ(Osu Shopping Arcade)แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมที่มีร้านค้าและร้านอาหารกว่า1,200ร้านเรียงรายอยู่สองข้างทางขายทุกอย่างตั้งแต่งานศิลปะราคาถูก คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูปไปจนถึงแฟชั่นทันสมัย วัตถุโบราณ ชุดกิโมโนใหม่เอี่ยมหรือมือสอง และเสื้อผ้า ร้านอาหารและคาเฟ่ ร้านค้าจิปาถะ และของที่ระลึก จากทั่วทุกมุมโลก ไม่ใช่เพียงสินค้าในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นอิสระให้ท่านเลือกชมและซื้อของฝากตามอัธยาศัย
เฉพาะกรุ๊ปวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ช้อปปิ้งสถานีนาโกย่า  จากนั้นตะลุยช้อปกันต่อที่ สถานีรถไฟนาโกย่า ช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์เนมหรูหราบริเวณรอบสถานีนาโกย่าที่คึกคักมีร้านค้าต่าๆครบครันเช่นสินค้าแฟชั่น,ร้านอาหารหรูหรา,ร้านกาแฟและยังมีศูนย์การค้าที่ได้รับความนิยมเช่นห้างสรรพสินค้ทาคาชิมายะอาคารมิดแลนด์สแควร์ที่ทันสมัยอาคารไดนาโกย่าที่เปิดให้บริการเมื่อไม่นาน พลาดไม่ได้กับที่ชั้นใต้ดินของสถานีนาโงยายังมีแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ มีร้านขายของฝากร้านใหญ่ประจำสถานี ชื่อร้านGrand Shopภายในมีขนมสไตล์ญี่ปุ่นให้เลือกมากมายอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เฉพาะกรุ๊ปวันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 ช้อปปิ้งเอออนมอลล์ สนุกสนานกับการเลือกชมและซื้อสินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง เอออนมอลล์ กิฟุ ศูนย์กลางการช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้ออย่างครบครันให้คุณสามารถซื้อหาได้ทุกสิ่งในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า,เครื่องสำอาง,นาฬิกา, เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือของใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารมากมายไว้คอยบริการอีกด้วย…อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ***
…..น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเซนแทร์

วันที่หก

สนามบินเซนแทร์ – กรุงเทพฯ

00.30 น. เดินทางจากสนามบินเซนแทร์ โดยสายการบินThai Airways เที่ยวบิน TG647
05.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
***********************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น
 2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 3. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 4. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
 5. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)    

 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) ลด 5,000 บาท
 • เด็กอายุ2-11ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) ลด 12,000 บาท
 • พักเดี่ยว 6,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
 6. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางใรกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม / ท่าน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 24 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 6. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิมผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริงเช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว,ส่วนต่างของภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง/ตั๋ว1ใบและค่าใช้จ่ายอื่นๆถ้ามี
 7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน100%(ประมาณ 25,000 บาทแต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 35 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น/การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียรวมถึงภัยธรรมชาติและการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า(PRE CHECK IN)อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ปแต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกันโปรดทราบ!!!ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่งLONG LEGทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ 6 วัน 3 คืน (TG)มี.ค.-เม.ย.61
รหัสทัวร์: JAP TAS02(TG)MAR-APR

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147