บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS06(TG)AUG-OCT
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า 6วัน 3คืน(TG)ส.ค.-ต.ค.61

รหัสทัวร์: JAP TAS06(TG)AUG-OCT

นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า 6วัน 3คืน

 • วัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมาตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง
 • ย่านซาคาเอะซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี
 • วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น
 • ล่องเรือโจรสลัด สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของทะเลสาบอาชิ
 • หุบเขาโอวาคุดานิ เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน
 • ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่น
 • ย่านชินจูกุ ศูนย์กลางความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน
 • วัดอาซะกุซ่าคันนอน วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียวนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองสัมฤทธิ์

วันที่เดินทาง

22-27 สิงหาคม 2561
29 สิงหาคม – 3 กันยายน
39,900
5-10, 12-17 กันยายน
26 กันยายน – 1 ตุลาคม
39,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก(ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก60นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
23.05 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG622        (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง…เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง

คันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – เขตอะราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเกซึเคียว – นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ – นาโกย่า

06.25 น ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย…ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ….นำท่านเดินทางสู่เมือง เกียวโต เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี…เพื่อนำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมาตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง…แล้วนำท่านกราบขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่น้ำ 3 สาย ที่เชื่อกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้านความร่ำรวย,ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์…แล้วเพลิดเพลินที่ถนนสายกาน้ำชาให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ำชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด ชา รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย…นำท่านเดินทางสู่ เขตอะราชิยาม่านำท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและเป็นสถานที่ยอดนิยมในการเยี่ยมชมในช่วงที่ดอกดอกซากุระบานและช่วงใบไม้เปลี่ยนสี…เป็นเขตที่เต็มไปด้วยไม้ไผ่และวัดหรือศาลเจ้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกสักการะหรือท่านจะเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้ามากมายให้ท่านได้เดินเที่ยวชมความสวยงามและความร่มรื่น ด้วยสีเขียวขจีของทิวไผ่นับหมื่นต้นตลอดสองข้างทางจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้คนที่รักธรรมชาติมากว่า1,000 ปี … แล้วนำท่านชมสะพาน โทเกซึเคียว ซึ่งชื่อของสะพานนี้แปลว่า สะพานข้ามสู่ดวงจันทร์ ยังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอาราชิยามาอีกด้วย ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดแสนจะสบายเป็นช่วงที่อากาศกำลังดีไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป เป็นช่วงแห่งสีสันที่ถูกแต่งแต้มความงดงามของใบไม้นานาพันธุ์ที่เริ่มเปลี่ยนสีไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีน้ำตาล สีเหลืองของใบเมเปิ้ลที่คละกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ซึ่งเป็นความสวยงามและเป็นสีสันของเมืองที่ดูหลากหลายอารมณ์ ที่หาชมได้ในแถบเอเชียและความสวยงามนั้นไม่แพ้ทางยุโรปเลยทีเดียว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เพื่อตะลุยช้อปกันที่ ย่านซาคาเอะซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรีจะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ มีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย…นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมือง นาโกย่าอย่างชัดเจน คือที่ตึกทีวีของนาโกย่า(ไม่รวมค่าเข้าชม 600เยน/ท่าน)ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์ แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า…อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย…นำท่านผ่านชม นาโกย่าทีวีเทาเวอร์ ซึ่งเป็นหอสูง180 เมตรตั้งอยู่ท่ามกลางสวนแมกไม้ยาว100 เมตร…ท่านสามารถขึ้นชมวิวบนหอนี้ได้ที่ความสูง90 เมตรจากจุดชมสามารถมองเห็นภูเขาแอลป์ของญี่ปุ่น, ท่าอิเซะและวิวเมืองนาโกย่าอันงดงาม***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในย่านซาคาเอะ ***
ที่พัก : NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

นาโกย่า – โอบาระ ชมซากุระ & ใบไม้เปลี่ยนสี – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ –ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เลท – ยามานาชิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)….นำท่านเดินชมซากุระ & ใบไม้เปลี่ยนสี(Shikizakura) ซึ่งเป็นซากุระที่แตกต่างกับพันธุ์อื่น เนื่องจากซากุระพันธุ์นี้จะบาน 2 ครั้งต่อปี คือ จะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ(ประมาณเมษายน)และช่วงฤดูใบไม้ร่วง(ประมาณปลายตุลาคมถึงต้นธันวาคม) โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั้น จะมีความพิเศษตรงที่ซากุระจะบานพร้อมกับใบไม้แดง…ในทุกปีจะมี งานเทศกาลชมดอกซากุระสี่ฤดูที่โอบาระ(Obara Shikizakura Matsuri)โดยทุกปีนี้จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1-30 พ.ย. เปิดให้เข้าชมเวลา 10.00-16.00 น. ภายในงานจะมีการแสดงที่น่าสนใจมากมาย อย่างเช่น Obara Kabuki รวมไปถึงร้านอาหารญี่ปุ่นต่างๆที่มารวมตัวออกงานกันอย่างครื้นเคริงจุดที่เป็นไฮไลท์คือ ต้น Shikizakura อายุกว่า 100 ปี และได้รับการรักษาเป็นสมบัติทางธรรมชาติของจังหวัดอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินชมพร้อมบันทึกภาพตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ ล่องเรือโจรสลัด สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ ทะเลสาบอาชิ(ใช้เวลาล่อง 15 นาที)…เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณดาดฟ้าเรือ เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง…นำท่านมุ่งหน้าโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วย…ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้ และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิท…พร้อมชิมไข่ดำโดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี…นำท่านเดินทางสู่โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ทที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริมTomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น…นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ง ของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง เกาะฮอกไกโด ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย แบบไม่อั้น
ที่พัก : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สี่

ยามานาชิ  – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี …นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย มากมายตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะฮัคไค หมู่บ้านเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิอยู่ระหว่างทะเลสาบ KawaguchikoและYamanakako…ภายในหมู่บ้านมีบ่อน้ำแปดบ่อที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหินลาวาใต้ดินมาเป็นเวลานานมีอายุมามากกว่า1,200 ปี …ได้รับใบประกาศจากกรมชลประทาน ของประเทศญี่ปุ่นว่าน้ำในแต่ละบ่อเป็นน้ำที่ใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุทำให้มีสาหร่าย และหญ้าน้ำ เกิดในบ่อ ทำให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยู่ในน้ำ…ท่านสามารถดื่มน้ำสะอาดอันศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่า หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ…หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและเทคโนโลยี    ล้ำยุคมากมาย เพื่อนำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านชินจูกุ หรือ ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ฝั่งทิศตะวันตก เป็นย่านธุรกิจที่เต็มไปด้วยอาคารสำนักงานสูงระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นที่ตั้งของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของมหานครโตเกียวและฝั่งทิศตะวันออก เป็นย่านแห่งสีสันที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่นIsetan, Takashimaya,Odakyuเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์,ร้านขายสินค้าแฟชั่น,ร้านขายสินค้าลดราคาและสินค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นท่านจะได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการจับจ่ายซื้อของฝากจากร้านค้าต่างๆมากมายในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆเสื้อผ้าและของกระจุกกระจิกน่ารักๆในสไตล์แบบญี่ปุ่นกล้องถ่ายรูปดิจิตอล MP-3,Walkman, CD-Player,คอมพิวเตอร์,Note Book,นาฬิกาเป็นต้น นอกจากนั้นท่านยังจะได้เห็นแฟชั่นการแต่งตัว และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเด็กวัยรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้าในกรุงโตเกียว ที่นับได้ว่ามีสไตล์ในแบบความเป็นตัวของตัวเอง*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***
ที่พัก : APA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) –ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปยังสนามบิน)…นำท่านเดินทางสู่วัดอาซะกุซ่าคันนอน วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว…เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก องค์เจ้าแม่กวนอิม ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง5.5เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ โคมไฟขนาดยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสูง4.5เมตรหากมีเวลาเชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ ของวัดแห่งนี้…หรือจะเลือกเดินที่ ถนนนาคามิเซะ ท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองMade In Japan แท้ๆรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมายอาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า,เสื้อผ้า เป็นต้น พร้อมเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย…นำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะหอคอยโตเกียว สกายทรี(Tokyo Sky tree)หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก…เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555โดยหอนี้มีความสูง634เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้งในมณฑลกว่างโจวซึ่งมีความสูง600เมตรและหอซีเอ็นทาวเวอร์ในนครโทรอนโต ของแคนาดามีความสูง553เมตร..ทิวทัศน์ของหอคอยโตเกียวสกายทรีที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ…นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียวสร้างขึ้นโดยจักพรรดิเมจิและมเหสีโชโกะในปี1920…ตั้งอยู่ใจกลาง สวนโยโยกิ สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทำให้ดูเหมือนกับว่า ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า หรือที่เรียกกันว่า Meiji Jingu’s forest…ประตูโทริอิขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของศาลเจ้าเมจิ เป็นโทริอิที่ทำจากไม้มีความสูง 12เมตร, ความกว้าง 17 เมคร., น้ำหนัก13ตันและมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วยนำท่านสู่ ถนนอิโช นามิกิ หรือ กิงโกะ อเวนิว เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสีของต้นแปะก๊วยในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีใบของต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงามทั้งสองข้างทางใต้ต้นไม้จะเต็มไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจถนนทั้งสองข้างทางของถนนเส้นนี้จะมีร้านคาเฟ่ที่ทำระเบียงยื่นออกมาเพื่อนั่งชมต้นไม้โดยเฉพาะในช่วงที่ใบต้นแป๊ะก๊วยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองคนจะมานั่งพักผ่อนจิบกาแฟทานอาหารกันเยอะมากนอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกัน…ก่อนกลับ มุ่งหน้าสู่ย่านช้อปปิ้ง ฮาราจูกุ แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆชาวปลาดิบ…ตื่นตาตื่นใจกับ แฟชั่น หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดังอาทิซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์,ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือบางที่ก็หลุดมากจากเกมส์เพลย์,แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลั่งไคล้หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี…อิสระให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจำวัน….สำหรับท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง สามารถเดินเลือกชมและซื้อ สินค้ามากมายที่มีทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง หรือ แฮนด์เมด ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ ถนนเทคาชิตะ ซึ่งคราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ***สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

วันที่หก

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.20 น. เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบิน Thai Airways  เที่ยวบิน TG661
04.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
*************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาวะอากาศ,การเมือง,สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน30ท่านขึ้นไปในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) ลด 4,000 บาท
 • เด็กอายุ2-11ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) ลด 10,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 7. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 8. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 9. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 35 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆโดยทางบริษัทฯจะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 7. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 9. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 10. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน(เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ)กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
 11. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็กเรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ2-3 คน/ห้องหากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่างสำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 13. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋าขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเองบางโรงแรมที่อยู่ในเมืองถนนค่อนข้างแคบรถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเอง
 14. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
…โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า 6วัน 3คืน(TG)ส.ค.-ต.ค.61
รหัสทัวร์
JAP TAS06(TG)AUG-OCT
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว