บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS06(XJ)APR
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Airasia X

ทัวร์ซากุระ โอซาก้า วาคายาม่า 5วัน 3คืน(XJ)เม.ย.62

รหัสทัวร์: JAP TAS06(XJ)APR

NARA  OSAKA  KYOTO  WAKAYAMA  5 DAYS 3 NIGHTS (XJ)

 • นมัสการพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ ณ วัดโทไดจิ ชม วิหารไม้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า
 • สะพานโทเกตสึเคียว ทอดข้ามแม่น้ำโฮะซึชื่อมาจากการเคลื่อนตัวของเงาพระจันทร์
 • ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งข้าวขึ้นชื่อประตูโทริเรียงต่อกันยาว
 • ไป สถานีคิชิ หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ สถานีแมวเหมียว ในเมืองคิโนะคะวะ
 • ปราสาทวาคายาม่า สัญลักษณ์ของเมือง เพื่อใช้เป็นฐานอำนาจของตระกูลโทโยโตมิ

วันที่เดินทาง

10-14,11-15, 12-16  เมษายน 2562 33,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง ที่นั่งบนเครื่อง 3-3-3(น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน หากต้องการซื้อเพิ่มต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม)*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันที่สอง

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – สวนนารา – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ

01.15 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 612 มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้นน้ำอัดลม, น้ำผลไม้, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
08.40 น ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย…ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ…..นำท่านเดินทางสู่เมือง นารา เพื่อกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริศตวรรษที่ 18 ณ วัดโทไดจิ ชม วิหารไม้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีเสาขนาดใหญ่พร้อมพื้นที่เปิดโล่งมีความเชื่อว่าผู้ที่เดินผ่าน ลานกว้างจะพบกับความโชคดีในปีนั้น ที่ประตูทางเข้าไม้ขนาดใหญ่ด้านหน้านั้นจะมีรูปปั้นขนาดใหญ่เฝ้าประตูอยู่ทั้งสองข้าง และนำท่านเดินทางสู่ สวนนารา สวนสาธารณะที่เป็นที่นิยมและรู้จักกันดีในชื่อว่า สวนกวาง เพราะภายในสวนมีกวางอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 1,000 ตัว เดินอยู่ทั่วไป และในสวนยังมีสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ในประวัติศาสตร์ของเมืองนาราที่น่าชมอีกมากมาย และนำท่านเดินชมต้นซากุระที่มีอยู่เรียงรายภายในสวน ซึ่งสีของดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูก ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (โดยดอกซากุระจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุ ซึ่งตั้งอยู่ทางป้อมตะวันตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดัง เพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยวามเป็นอย่างยิ่ง ให้ท่านเก็บภาพความงดงามของปราสาทโอซาก้า อิสระตามอัธยาศัย….จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชินไซบาชิ ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า ท่านจะได้พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสียง และร้านบูติคหรูหราและตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัย เชิญท่านสนุกสนานกับการ เลือกชมและซื้อ สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ไดมารู นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม ทาโกยากิ หรือลูกชิ้นปลาหมึกอาหารขึ้นซื้อของเมืองโอซาก้าทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ  ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง บนตึกบิ๊กคาเมล่า เครื่องคอมพิวเตอร์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย …ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในย่านชินไซบาชิ ***
ที่พัก : BLOEMEN NORTH-HANAZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่มีบริการรถบัส)

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของเมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ให้คำแนะนำการเดินทาง (ไม่มีบริการรถบัส) โรงแรมที่พักจะอยู่ใกล้กับ สถานีรถไฟท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีชื่อเสียง และแหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตในมหานครโอซาก้า ไม่ว่าจะเป็น (ไม่รวมค่ารถไฟ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ)….แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้า และเมืองรอบๆ….วัดชิเทนโนจิ(Shitennoji)หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเชื่อกันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกของญี่ปุ่น…..พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซาก้า(Osaka Aquarium) หรือที่เรียกว่า Kaiyukan ตั้งอยู่ที่ Tempozan Harbor Village บริเวณอ่าวโอซาก้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น มีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก….หมู่บ้านอเมริกา(America-mura) หมู่บ้านแห่งความทันสมัยเต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพเก๋ๆและร้านรวงมากมายรวมไปถึงร้านอาหารมุมชิลล์เอาท์และในวันพิเศษก็มีกิจกรรมน่าสนใจอาทิคอนเสิร์ตสุดสนุกจึงไม่แปลกใจเลยที่สถานที่นี้เป็นแหล่งโปรดของเด็กแนว…..พิพิธภัณฑ์บ้านเรือน และการอยู่อาศัยเมืองโอซาก้าภายในสร้างจำลองเมืองโอซาก้า และจัดแสดงอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลายจนถึงสมัยไทโช และสมัยโชวะตอนต้น จุดที่น่าสนใจมากที่สุดอยู่ที่การจำลองบ้านเรือนของชาวเมืองโอซาก้าในราวค.ศ.1830-1844 โดยมีการปรับแสงเสียงตามเวลาเช้ากลางวันเย็นสะท้อนให้เห็นภาพความเป็นอยู่ของชาวเมือง และสัมผัสได้ถึงการใช้ชีวิตของคนในสมัยนั้นและชม เมืองจำลองข้าวของเครื่องใช้ในสมัยยุคสมัยนั้นใส่รายละเอียดเหมือนจริงเราสามารถเดินชมในบ้านได้…UNIVERSAL STUDIO JAPAN สวนสนุกได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ของUniversal Studioค่ายหนังใหญ่แห่งอเมริกา…พบกับบรรยากาศที่สนุกสนานและน่าตื่นตาตื่นใจภายในสวนสนุก กับโซน The Wizarding World of Harry Potter : โลกเวทมนตร์ของแฮร์รี่ และโซนเครื่องเล่นอื่นๆ มากมายที่น่าสนใจ กว่า 8 โซน นอกจากนี้ยังมี การแสดงต่างๆการโชว์ขบวนพาเหรดไปตามถนนในสวนสนุก ภายนอกสวนสนุกยังมี Universal Citywalk Osaka ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมทั้งร้านที่ขายสินค้าของยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอส์และของที่ระลึกของเมืองโอซาก้า…ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตื่นตากับ โรงถ่ายภาพยนตร์ ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู๊ด ชมฉากจำลองของนิวยอร์ค, ฉากจำลองเมืองซาน ฟรานซิสโก เป็นต้น …ชมภาพยนตร์สามมิติเรื่อง เทอร์มิเนเตอร์ 2 หรือ คนเหล็ก 2 ที่ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 400 ล้านบาทท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ… แล้วไปสนุกตื่นเต้นกับการห้อยโหนโผนทะยานไปกับซุปเปอร์ ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ SpiderMan สนุกสนานกับการขับรถผาดโผน ทะยานไปในอากาศที่สนุกเสมือนขับจริงในการเล่น Simulator ของฉากภาพยนตร์เรื่อง Back To The Future ตื่นเต้นเร้าใจกับเหตุการณ์จำลองฉากเพลิงไหม้ใน นครซานฟรานซิสโกจากภาพยนตร์เรื่อง Black Draff หรือ วีรบุรุษในเปลวไฟ นำท่านสัมผัสกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ Spce Fantacy…ให้ท่านสนุกสนานไปกับการล่องเรืออพร้อมฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขึ้นมาล่าเหยื่อขณะล่องเรือและฉากอื่น ๆ ที่หวาดเสียวจากเรื่อง Jaw…แล้วระทึกใจกับฉากจำลองเรื่อง จูราสสิคพาร์ค(Jurassic Park) ท่านจะได้ย้อนกลับไปในยุคดึกดำบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง ทีเร็กซ์ ไดโนเสาร์ที่ใจดีที่สุด จากนั้นนำท่านตื่นตากับโซนเปิดใหม่ล่าสุด The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาท ฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสำรวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลายและที่ไม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์ เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ [ไม่มีแอลกฮอล์] และที่พลาดไม่ได้คือในโซนนี้ที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว หรือคุณหนูจะเลือกสนุกสนานที่ วันเดอร์แลนด์ โซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street และเหล่าผองเพื่อนมากมาย … อิสระให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่น ข้อแนะนำ !!! หากท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กับทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง เพื่อทางเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน (สำหรับทัวร์เสริม…***สำหรับท่านใดจะไป ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) จะไม่มีบริการรับกลับที่พัก โดยท่านสามารถรับแผนที่และรายละเอียดการเดินทางกลับสู่ที่พักจากทางไกด์)….แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง….โดทงโบริ หรือ ดงโทโบริ (Dotonbori) หนึ่งในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง….Ebisubashisuji Shopping Street ถนนคนเดินอันเป็นที่นิยมแห่งหนึ่งในย่าน Dotonbori อัดแน่นไปด้วยร้านค้ามากมายสินค้ามีราคาย่อมเยาว์ทั้งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าสินค้าไอเดียร้านABC Martร้านรองเท้าในตำนานนอกจากนี้ยังมีสินค้ายอดนิยมในราคาน่าคบหาอยู่มากมายที่นี่ท่ามกลางห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในโอซาก้า ทำให้เรียกเอบิสุบาชิว่าโลกของแฟชั่นแห่งโอซาก้าขนานแท้….ย่านนัมบะ ศูนย์รวมความเจริญและสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง Namba CITY, Carnival Mall และ Takashimaya Osaka …รวมถึงสวนสาธารณะชั้นลอยที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของนัมบะพาร์ค ด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สามารถรวมเอาความทันสมัยมาผสมกับความเป็นธรรมชาติได้อย่างลงตัวสวยงาม *** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***

วันที่สี่

โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วาคายาม่า – สถานีแมวเหมียว – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – โอซาก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)….เดินทางสู่เมือง เกียวโต เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า1,000ปี เพื่อเดินทางสู่ เขตอะราชิยาม่า นำท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและเป็นสถานที่ยอดนิยมในการเยี่ยมชมในช่วงที่ดอกดอกซากุระบานและช่วงใบไม้เปลี่ยนสี…เป็นเขตที่เต็มไปด้วยไม้ไผ่และวัดหรือศาลเจ้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกสักการะหรือท่านจะเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้ามากมายให้ท่านได้เดินเที่ยวชมความสวยงามและความร่มรื่น ด้วยสีเขียวขจีของทิวไผ่นับหมื่นต้นตลอดสองข้างทางจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้คนที่รักธรรมชาติมากว่า1,000 ปี…และนำท่านสู่ สะพานโทเกตสึเคียว ที่ทอดข้ามแม่น้ำโฮะซึ หรือบางทีเรียกว่า Moon Crossing Bridge โดยได้ชื่อมาจากการเคลื่อนตัวของเงาพระจันทร์ที่เหมือนกำลังทอดตัวข้ามผ่านสะพานไป…เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองอาราชิยาม่า…สะพานนี้สร้างขึ้นในสมัยเฮอันแต่ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อปีค.ศ.1930…นับเป็นสะพานไม้ที่สร้างสรรค์ทัศนียภาพของอาราชิยาม่าได้อย่างสวยงาม เนื่องจากในฤดูหนาวภูเขาอาราชิยาม่าจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนเป็นวิวอันงดงามอยู่เบื้องหลัง ถือได้ว่าสถานที่อีกแห่งในเกียวโตที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามในช่วงฤดูหนาวโดยเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นความสวยงามที่ตัดกันของหิมะและแม่น้ำจากมุมมองเปิดกว้าง คือ ริมฝั่งแม่น้ำคะสึระ…อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย….เดินทางชม ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งข้าว ตามความเชื่อ ของคนญี่ปุ่น ภายในท่านจะได้ชมรูปปั้นของสุนัขจิ้งจอกมากมายที่เชื่อกันว่าคือผู้รับใช้ของเทพเจ้าแห่งข้าวในสมัยนั้น และศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นที่ขึ้นชื่อของประตูโทริ ที่เรียงต่อกันยาวตามรางของวัดอินาริซันที่ต้องใช้เวลาเดินถึง 2 ชั่วโมงและยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Memory of Geisha อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย ไปด้วยมรดกโลกที่เก่าแก่ สถานที่สำคัญที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมกว่าพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และออนเซน เพื่อพาท่านไป สถานีคิชิ(Kishi) หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อสถานีแมวเหมียว ในเมืองคิโนะคะวะ เป็นสถานีปลายทางของรถไฟสายคิชิกะวะ(Kishigawa)ที่วิ่งจากสถานีวาคายาม่า ในเมืองวาคายาม่า หลายปีก่อนสถานีรถไฟรวมทั้งรถไฟสายนี้ได้ตกอยู่ในสภาวะการเงินที่ย่ำแย่ แต่นั่นได้เปลี่ยนไปเมื่อซุปเปอร์นายสถานี (Super Stationmaster) หรือเรียกง่ายๆ ว่า ซุปเปอร์ทะมะ ได้ปรากฏตัวขึ้น…ทะมะ คือแมวสามสีที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประเทญี่ปุ่น เริ่มจากเธอรับหน้าที่เป็นมาสคอตของสถานีคิชิ และต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นซุปเปอร์นายสถานี(Super Stationmaster)และอัลต้านายสถานี (Ultra Stationmaster)แม้ว่าทะมะจะเสียชีวิตไปเมื่อปี 2015 แต่ชื่อเสียงของเธอยังคงอยู่ และผ่านไปยังนายสถานีตัวที่สอง นิ-ทะมะ หรือ ทะมะ…ภายในสถานีคิชิมีพิพิทธภัณฑ์ทะมะเล็กๆและร้านขายของที่ระลึกที่คุณสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกทะมะหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟเล็ก ๆ น่ารัก ซึ่งแน่นอนที่ตกแต่งในธีมแมว และที่สำคัญคือคุณจะได้พบกับนายสถานีตัวจริงในห้องทำงานพิเศษ แต่อย่าลืมเช็คตารางเวลาทำงานของน้องแมวนิ-ทะมะที่สถานีวาคายาม่า…..นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทวาคายาม่า ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองสร้างขึ้นเมื่อปี 1585 เพื่อใช้เป็นฐานอำนาจของตระกูลโทโยโตมิ ในอดีตปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนักถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดจากฟ้าผ่าและครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยฝีมือกองทัพสหรัฐ โครงสร้างส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงเป็นของที่สร้างขึ้นใหม่…..พาท่านไป ตลาดคุโรชิโอะ เป็นตลาดปลาที่มีอาหารทะเลสด ๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อและถ้าหากท่านใดที่ชอบของแห้ง ตลาดแห่งนี้ก็มีโซนอาหารทะเลแห้งให้เลือกซื้ออีกด้วย และนอกจากจะมีของสดๆ ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อด้วยตัวเองแล้ว ยังมีโซนที่เป็นโต๊ะบาบีคิวปิ้งย่างให้รับประทานกันแบบจุใจ ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ของที่นี่เลยก็คือ การโชว์การแล่เนื้อปลาทูน่า(Maguro) โดยเชฟผู้ชำนาญในการแล่เนื้อปลา โดยสามารถซื้อชูชิหน้าปลาทูน่ารับประทานกันแบบสด ๆ ได้เลย สำหรับคอปลาดิบห้ามพลาดเลยทีเดียว ซึ่งมีรอบแสดงโชว์เพียง 3 รอบในหนึ่งวันเท่านั้น** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ **
ที่พัก : BLOEMEN NORTH-HANAZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

โอซาก้า – สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
……น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
09.50 น. ออกเดินทางจาก สนามบินคันไซ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 613
13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
*************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาวะอากาศ,การเมือง,สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน30ท่านขึ้นไปในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 7. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 8. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 9. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 35 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆโดยทางบริษัทฯจะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 7. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 9. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 10. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน(เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ)กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
 11. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็กเรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ2-3 คน/ห้องหากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่างสำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 13. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋าขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเองบางโรงแรมที่อยู่ในเมืองถนนค่อนข้างแคบรถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเอง
 14. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
…โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ซากุระ โอซาก้า วาคายาม่า 5วัน 3คืน(XJ)เม.ย.62
รหัสทัวร์
JAP TAS06(XJ)APR
สายการบิน
Airasia X
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว