บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS02(TG)APR
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์โทยาม่า โตเกียว 5วัน 3คืน(TG)เม.ย.62

รหัสทัวร์: JAP TAS02(TG)APR

JAPAN ALPINE PINKMOSS  5 DAYS 3 NIGHTS  (TG)

 • ชม ทาคายาม่า จินยะ ที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ
 • ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่า มีอายุกว่า 300 ปี ศูนย์กลางการค้าเมืองทาคายาม่า
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การ ยูเนสโก้ ให้เป็น มรดกโลก
 • เจแปนอัลไพน์รูท เส้นทางหุบเขาแอล์ป–ทาเทยาม่าคุโรเบะ เป็นหลังคาของญี่ปุ่น
 • สถานีไดคันโบะ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น
 • โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท รวบรวมแบรนด์ระดับโลกริม Tomei Expressway
 • ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยประเทศญี่ปุ่น
 • ทุ่งชิบะซากุระ ดอกพิ้งค์มอสสีชมพูบานสวยงามตระการตา ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
 • ย่านชินจูกุ ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียว

วันที่เดินทาง

 21-25  เมษายน 2562 48,900

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า)

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C(ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันที่สอง

นาโกย่า – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – โทยาม่า

00.05 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 644 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
08.00 น. ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย….ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ…นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่าเมืองแห่งสายน้ำ จังหวัดกิฟุ ที่ถูกขนานนามว่า Little Kyoto ด้วยบรรยากาศอันเก่าแก่ที่อาบด้วยจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโต และเอโดะ พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม เพื่อนำท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า ที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว ท่านจะได้ชมถึง ห้องทำงาน /  ห้องพักผ่อน ที่แสนจะเรียบง่ายของผู้ปกครองในอดีต….นำท่านเดินทางสู่ ซันมาชิ ย่านเมืองเก่าของญี่ปุ่น มีอายุกว่า 300 ปี เป็นศูนย์กลางการค้าของเมืองทาคายาม่าที่มีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของย่านนี้คืออาคารบ้านเรือนเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ ๆ และสีของตัวอาคารจะมีสีน้ำตาลและสีดำเท่านั้น ในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เชิดชูให้เป็นย่านที่มีสิ่งก่อสร้างที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ของญี่ปุ่น ตลอดสองข้างทางในย่านนี้จะมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ได้เลือกชิมเลือกซื้อตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมหมู่บ้านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์ กัสโซ-สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมแท้ ๆ เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาว ที่มีหิมะตก… หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องจากองค์การ ยูเนสโก้  ให้เป็น มรดกโลก เมื่อปี1995 มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี ซึ่งยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม ด้วยเสน่ห์และความสวยงามของตัวหมู่บ้านท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติให้ความรู้สึกราวกับหมู่บ้านในเทพนิยาย ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก… ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศ และ ชมความสวยงามของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่ถูกโอบกอดด้วยขุนเขาแห่งนี้….สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “เมืองโทยาม่า” เพื่อเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พัก : TOYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

โทยาม่า – เทือกเขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)…นำท่านเดินทางสู่ เจแปน อัลไพน์ รูท หรือเส้นทางหุบเขาแอล์ป–ทาเทยาม่าคุโรเบะที่เปรียบเป็นหลังคาของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเส้นทางทะลุผ่านเขา ทาเทยาม่าแอลป์ญี่ปุ่นอันยิ่งใหญ่ เส้นทางนี้เริ่มต้นที่เขาทาเทยาม่าในจังหวัดโทยาม่าไปสิ้นสุดที่สถานีโองิซาวะ ในจังหวัดนากาโน่ มีระยะทางยาวประมาณ 25กิโลเมตร และต้องอาศัยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดินทาง ทั้งเคเบิ้ลคาร์ รถบัสและกระเช้าไฟฟ้าเป็นต้นโดยตลอดเส้นทางนี้ท่านจะได้รื่นรมย์กับทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของ เทือกเขาแอลป์เหนือซึ่งครอบคลุมระยะทางกว่า3,000 เมตร     เริ่มต้นจาก สถานีทาเทยาม่า นำท่านนั่งรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อมุ่งหน้าสู่ สถานีบิโจไดระ แล้วนำท่านนั่ง รถโค้ชสายธรรมชาติ โดยโชเฟอร์ผู้ชำนาญเส้นทาง ระหว่างทางท่านจะได้ตื่นตากับ ป่าสนดึกดำบรรพ์ ที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี และ ทุ่งราบกว้าง ที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล แล้วผ่านชมความงามของ น้ำตกเมียวโจน้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเดินทางสู่ ดอยมุโรโดะ ลัดเลาะไปตามซอก กำแพงหิมะ ที่สูงกว่า 20เมตร(ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2561) ถึงยอดดอยมุโรโดจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้นทางสายคลาสสิคนี้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจของทะเสสาบน้อยใหญ่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สถานีไดคันโบะ ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยสารกระเช้าขนาดใหญ่ที่พิเศษ คือ ไม่มีเสากลางรองรับสร้างความท้าทายให้ผู้ที่มาเยือน เจแปน แอลป์ได้ตื่นเต้นเร้าใจสู่ สถานีคุโรเบะไดระ นำท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทางเป็นระยะทางยาว 1,700 เมตร ทำให้ได้ฉายาว่า กระเช้าพาโนราม่า ต่อด้วยการนั่ง กระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันได เพื่อเดินทางสู่ เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี มีความสูง168 เมตร ความกว้าง 492 เมตร ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี ให้ท่านเปลี่ยนอิริยาบถมาออกกำลังด้วยการเดินชมวิวที่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์และสัมผัสกับความแรงของน้ำที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ำสีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้องล่าง…สิ้นสุดการสถานีปลายทางของเทือกเขา ALPINE ALPS สู่ สถานีโอกิซาว่า โดยนำท่านนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษลอดอุโมงค์มุ่งสู่สถานีปลายทาง…นำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ทที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น…นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้  และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ…สมควรแก่เวลานำท่าน เดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ “ออนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นและ พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง เกาะฮอกไกโด ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น!!!
ที่พัก :  KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ออนเซ็น(Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สี่

ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5) –ทุ่งดอกพิงค์มอส(ชิบะซากุระ) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว –ช้อปปิ้ง ชินจูกุ

เช้า นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชม / ซื้อ สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย มากมายตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางชมความงดงามอลังการของ ทุ่งชิบะซากุระ หรือที่รู้จักกันในนาม พิ้งค์มอส สีชมพูสดใสบานสวยงามตระการตา ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (13 เมษายน – 28 พฤษภาคม) ดอกไม้จะบานและหน้าตาดูคล้ายกับ ดอกซากุระ ส่วนในฤดูอื่นจะมีใบสีเขียวแทนดูคล้ายต้นหญ้า ดังนั้นจึงเรียกกันว่า ชิบะซากุระ ซึ่งคำว่า ชิบะ หมายถึงต้นหญ้า จึงแปลได้ว่า ซากุระต้นหญ้า นำท่านเดินชมต้นชิบะซากุระที่มีอยู่อยู่นับแสนต้นปลูกอยู่บริเวณรอบภูเขาฟูจิซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดง ซึ่งสีของดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูกให้ท่านได้สัมผัสและ เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)….นำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านชินจูกุ หรือ ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ ฝั่งทิศตะวันตก เป็นย่านธุรกิจที่เต็มไปด้วยอาคารสำนักงานสูงระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นที่ตั้งของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของมหานครโตเกียว และ ฝั่งทิศตะวันออก เป็นย่านแห่งสีสันที่เต็มไปด้วย ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง เช่น Isetan, Takashimaya, Odakyu เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์, ร้านขายสินค้าแฟชั่น, ร้านขายสินค้าลดราคาและสินค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะ ซึ่งเป็นแหล่งบันเทิง ยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ท่านจะได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการจับจ่ายซื้อของฝากจากร้านค้าต่างๆ มากมายในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดัง ๆ เสื้อผ้า และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆในสไตล์แบบญี่ปุ่นกล้องถ่ายรูปดิจิตอล MP-3, Walkman, CD-Player , คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา เป็นต้น นอกจากนั้นท่าน ยังจะได้เห็นแฟชั่นการแต่งตัว และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเด็กวัยรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้าในกรุงโตเกียว ที่นับได้ว่ามีสไตล์ในแบบความเป็นตัวของตัวเอง*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***
ที่พัก :  APA MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

สนามบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)….(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)….นำท่านเดินทางไปสู่ เมืองซาวาระเมืองเล็กๆตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ (1603-1867) เนื่องจากเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างคลอง มี ชื่อเรียกว่า เอโดะน้อย Little Edo ได้รับการรักษาและบูรณะที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิม ร้านค้าต่างๆ และคลังสินค้าจากสมัย เอโดะ ระหว่างคลองจะเชื่อมต่อด้วยสะพานหลายแห่ง สะพานที่น่าสนใจที่สุดคือ Ja Ja Bridge ซึ่งจะมีน้ำไหลออกมาจาก สะพานทั้งสองด้านคล้ายน้ำตก ใกล้ๆกับสะพานจาจา เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์อิโนะ ทาดาทากะ (Ino Tadataka Museum) และบ้านพักอาศัยเดิมของเขา อิโนะ ทาดาทากะ คือผู้ที่บุกเบิกประเทศญี่ปุ่น สร้างแผนที่ที่แม่นยำในสมัยโชกุน โทกุงาวะ ภายในพิพิธภัณฑ์จึงจัดแสดงผลงาน และเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการทำงานของเขา…นำท่านเดินทางสู่ เอออน พลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัย  สไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง ร้าน 100 เยน สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ซึ่งบางร้านไม่ต้อง เสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย … อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ เลือกชมและซื้อ สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***
….น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
17.25 น. เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 677
21.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
***********************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป ในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) ลด 4,000 บาท
 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) ลด 11,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่มเงิน 6,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 7. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 8. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 9. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 35 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆโดยทางบริษัทฯจะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 7. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 9. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 10. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็กเรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ2-3 คน/ห้องหากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่างสำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 13. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋าขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเองบางโรงแรมที่อยู่ในเมืองถนนค่อนข้างแคบรถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 14. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
…โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง...
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์โทยาม่า โตเกียว 5วัน 3คืน(TG)เม.ย.62
รหัสทัวร์
JAP TAS02(TG)APR
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว