บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS02(TG)MAR-APR
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์ฟุกุโอกะ โอบามะ คุมาโมโต้ เบปปุ 5วัน 3คืน(TG)มี.ค.-เม.ย.62

รหัสทัวร์: JAP TAS02(TG)MAR-APR

SAKURA KYUSHU FUKUOKA OBAMA KUMAMOTO BEPPU 5 DAYS 3 NIGHTS  (TG)

 • ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ
 • ไชน่าทาวน์นางาซากิ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุด
 • นั่ง เรือเฟอร์รี่ใหม่ล่าสุด มุ่งหน้าสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองแห่งความรื่นรมย์ และเป็นจุดยุทธ์ศาสตร์ที่สำคัญในสมัยสงครามกลางเมืองญี่ปุ่น
 • ปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกที่มีความสวยงามมีอายุกว่า 420 ปี
 • ภูเขาไฟอะโซ ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทเพียงแค่หลับใหลไปชั่วคราวเท่านั้น
 • ชม จิโกกุเมกุริ หรือ บ่อน้ำแร่นรก ที่เกิดขึ้นภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟ

วันที่เดินทาง

27-31 มีนาคม 2562 45,900
3-7, 9-13, 13-17, 15-19 เมษายน 2562 45,900

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

สนามบินสุวรรณภูมิ ( 21.00 น. )

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก(ชั้น4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาทีและไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่องดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันที่สอง

ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ช้อปปิ้ง ไชน่าทาวน์ – โอบามะ ออนเซน

01.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 648 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
08.10 น. ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ…นำท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน…ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธุ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์…อิสระให้ท่านได้ ชมและซื้อ สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัด….นำท่านเดินทางสู่ เมืองซากะ…เพื่อนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทกุ อินะริ ศาลเจ้ายิ่งใหญ่แห่งเมืองซากะ และสวยงามติดอันดับ 1 ใน 3 ของศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น รองจากศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เมืองเกียวโต และศาลเจ้าคะซะมะ เมืองอิบารากิ… สร้างขึ้นในปี ค.ศ.168 เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลนาเบะชิมะ ผู้ปกครองเมืองซากะในยุคสมัยเอโดะ เป็นศาลเจ้าชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เทพที่ประทานผลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันมีผู้ศรัทธาไปสักการะขอความสำเร็จด้านธุรกิจการค้าและความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวง ภายในบริเวณศาลเจ้ายังมีเทพอิวาซะกิซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักอยู่ด้วยซึ่งไม่เคยผิดหวังสาหรับผู้มาขอพรเรื่องความรัก สถานที่แห่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของฉากในละคร กลกิโมโน ด้วยเช่นกัน และโดยรอบยังมีดอกซากุระบานสะพรั่ง(โดยดอกซากุระจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)อิสระให้ท่านได้เดินชมและบันทึกภาพตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านร่วมลำลึกถึงเหล่าวีระบุรุษผู้กล้าและชมอนุสรณ์สถานที่ สวนสันติภาพนางาซากิ(Nagasaki Peace Park) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า สงครามมหาเอเชียบูรพา ภายในมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผ่านมา และการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคต ซึ่งจะเป็นที่มาแห่งความสงบร่มรื่นต่อไป อีกทั้งภายในสวนสันติภาพนางาซากิยังมีต้นซากุระในเขตพื้นที่ Hypocenter Park อยู่ประมาณ 200 ต้น ให้ท่านได้เดินชมความสวยงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งตามอัธยาศัย….จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไชน่าทาวน์นางาซากิ 1 ใน 3 แห่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงมีสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้ๆหลงเหลืออยู่ มีทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่สวยงามโดดเด่น รวมทั้งอาคารบ้านเรือนแบบจีนดั้งเดิมซึ่งส่วนใหญ่เปิดเป็นร้านอาหารจีน ซึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อของย่านไชน่าทาวน์แห่งนี้ คือ ซาระอุด้ง และ จัมปงนอกจากนี้ยังมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากที่หลากหลายในราคาที่ไม่แพง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พัก : OBAMA ONSEN HAMAKAN HOTEL หรือเทียบเท่า
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น(Onsen) ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม

โอบามะ – ท่าเรือชิมาบาระ – นั่งเรือเฟอร์รี่ไปคุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ – ภูเขาไฟอะโซ (ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า) – เบปปุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)…สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อยัง เมืองนางาซากิเมืองท่าเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆกับโลกตะวันตกเพื่อพาท่านไป ท่าเรือชิมาบาระ นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการนั่ง เรือเฟอร์รี่ใหม่ล่าสุด มุ่งหน้าสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองแห่งความรื่นรมย์ และเป็นจุดยุทธ์ศาสตร์ที่สำคัญในสมัยสงครามกลางเมืองญี่ปุ่นและเป็นเมืองปากประตูอุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางที่นั่งเรืออิสระให้ท่านบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย…นำท่านสู่ ปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกที่มีความสวยงามมีอายุกว่า420 ปีตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมือง มีผู้คนขนานนามว่า ปราสาทดำ สร้างโดยอดีตขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปีค.ศ.1607เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปีค.ศ.1877ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่ในปีค.ศ.1960 ภายในปราสาทและห้องโถงเป็นที่เก็บสมบัติวัตถุที่มีค่า และรูปภาพปราสาทต่างๆในประเทศญี่ปุ่นซึ่งชาวญี่ปุ่นได้ภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาไฟอะโซ ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทเพียงแค่หลับใหลไปชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งอยู่ใจกลางเกาะคิวชู ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ ทะเลสาบ และบ่อน้ำพุร้อน แล้วนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการขึ้น กระเช้าไฟฟ้า(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เพื่อขึ้นชมทัศยนียภาพอันงดงามสุดลูกหูลูกตาบนยอดภูเขาไฟแห่งนี้ นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาชมปากปล่องที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึง 12 กิโลเมตร ท่านยังได้จะเห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องตลอดเวลา อิสระให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามและสุดลูกหูลูกตาบนยอดภูเขาไฟแห่งนี้ และบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย … จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ เมืองที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
ที่พัก : BEPPU SEIFU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เบปปุ – บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่อ) – ช้อปปิ้ง โทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท – ช้อปปิ้ง เทนจิน & คาแนล – ฟุกุโอกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)….นำท่านเดินทางชมจิโกกุเมกุริ หรือ บ่อน้ำแร่นรกบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น อาทิ กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และมีความร้อนเกินที่จะลงอาบได้ มีลักษณะแตกต่างกันไปในเมืองเบปปุทั้งหมด 8 บ่อ ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็น(ไกด์จะนำท่านเยี่ยมชม 2 บ่อ)….จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง โทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เป็นพื้นที่ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย มาที่นี่สามารถช้อปปิ้งได้ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ คาแนลซิตี้ อาณาจักรหรูแห่งการช้อปและความบันเทิงหลายรูปแบบที่รวมไว้ในที่เดียวของเมืองฟุกุโอกะ ทั้งโรงหนัง, game center, โรงแรมและร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้งแบรนด์ ญี่ปุ่นแท้และแบรนด์ต่างประเทศรวมกว่า 250 ร้าน ส่วนใครช้อปจนตาลายอยากแวะเติมพลัง ก็มีร้านอาหารเปิดบริการหลากหลายประเภท และบนชั้น 5 มี Ramen Stadium เป็นอีกแหล่งที่มีฮากะตะราเมนให้ลองชิมกันด้วย…อิสระให้ท่านได้เลือก ชมและซื้อ สินค้ามากมายในราคาที่น่าพอใจตามอัธยาศัย…แล้วนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ เทนจิน ช้อปปิ้งมอลล์ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของ  ฟุคุโอกะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ทั้งห้างอิเซตัน มิตสึโคชิ รวมทั้งร้านค้าใต้ดินมากมายให้ท่านได้ “ชมและซื้อ” สินค้าต่างๆ อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น ในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัย ถนนหลายๆสาย     ในย่านนี้ถูกจัดให้มีการแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมัครเล่นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั้งร้านค้ารถเข็น หรือ ยะไต ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาว์  เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเกเล็ก ๆ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่หัวค่ำจนถึง ตี 2  ซึ่งจะมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ **
ที่พัก : AZ FUKUOKA WAJIRO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

สนามบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)….(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
….น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ เกาะคิวชู
11.35 น เดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 649
14.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
***********************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป ในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) ลด 4,000 บาท
 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) ลด 11,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่มเงิน 6,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 7. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 8. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 9. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 35 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆโดยทางบริษัทฯจะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 7. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 9. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 10. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็กเรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ2-3 คน/ห้องหากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่างสำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 13. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋าขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเองบางโรงแรมที่อยู่ในเมืองถนนค่อนข้างแคบรถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 14. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
…โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง...
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฟุกุโอกะ โอบามะ คุมาโมโต้ เบปปุ 5วัน 3คืน(TG)มี.ค.-เม.ย.62
รหัสทัวร์
JAP TAS02(TG)MAR-APR
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว