บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS02(TG)
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เซนได โตเกียว6 วัน 3 คืน (TG)

รหัสทัวร์: JAP TAS02(TG)

 • สะพานชินเคียว หรือ สะพานศักดิ์สิทธิ์ประตูเข้าสู่ศาลเจ้าต่างๆ ณ วัดนิกโก้
 • น้ำตกริวซู หรือ น้ำตกหัวมังกรตั้งอยู่บนแม่น้ำยูคาวะซึ่งจะไหลลงสู่ทะเลสาบชูเซนจิ
 • หมู่บ้านโบราณโออุชิจูคุ หมู่บ้านที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะ
 • ทะเลสาบโกะชิกิคินุมะ หรือ ทะเลสาบห้าสี มีวิวสวยงามขึ้นชื่อของจังหวัดฟุคุชิมะ
 • ย่านอิจิบันโจ ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมืองเซนได
 • ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ ย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮกุ
 • สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก
 • ช้อปปิ้งจุใจ ย่านดังในโตเกียว อาทิ ฮาราจูกุ , ย่านชินจูกุ
 • ถนนอิโชนามิกิ สถานที่ยอดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสีของต้นแปะก๊วย

วันที่เดินทาง

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C(ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
22.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินTG640…(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง

นาริตะ – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู – อาเคจิไดระ (กระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน

06.15 น. ถึงสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย…ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระ…นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ จังหวัดโทะชิงิ เมืองที่มีชื่อเสียงมากในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามและแสนสงบ และยังคงวัฒนธรรมในแบบดั่งเดิม….ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาติสลับกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแบบฉบับของชาวบ้าน…นำท่านเดินทางสู่ สะพานชินเคียว หรือ สะพานศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นเหมือนกับประตูที่จะพาเข้าสู่ศาลเจ้าต่างๆตั้งอยู่ ณ ประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้  เป็นของศาลเจ้าฟูทาราซังเป็น1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น สะพานชินเคียวนั้นสร้างในปี1636 ความสวยงามของสะพานชินเคียวนั้นจะสวยที่สุดในยามใบไม้เปลี่ยนสีประมาณปลายเดือนตุลาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายนเมื่อใบไม้ต่างๆเปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง สลับกันไปแต่งแต้มให้สะพานแห่งนี้งดงามราวกับภาพวาด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านชมความสวยงามของน้ำตกริวซู(Ryuzu Fall)ซึ่งมีความหมายว่าน้ำตกหัวมังกรในภาษาญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนแม่น้ำยูคาวะซึ่งจะไหลลงสู่ทะเลสาบชูเซนจิ น้ำตกแห่งนี้ขนาบข้างด้วยต้นไม้ที่หนาแน่ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณต้นเดือนตุลาคม ทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้น จุดที่ชมน้ำตกได้สวยงามแห่งหนึ่งคือจุดชมวิวของด้านหลังร้านขายของที่ระลึก และซุ้มอาหาร หรืออาจจะเดินขึ้นไปยังต้นน้ำระยะทาง300เมตร เพื่อชมวิวมุมอื่นๆของแม่น้ำแห่งนี้ได้อีกด้วย…หลังจากนั้นนำท่านสู่ กระเช้าอาเคจิไดระ ตั้งอยู่ใกล้กับสุดด้านบนของถนนอิโรฮาซากะบนที่ราบสูงมีลานจอดรถและดาดฟ้าชมวิวของถนนคดเคี้ยวและหุบเขาเบื้องล่างในช่วงฤดูใบไม้ร่วงความสวยงามของใบไม้จะแผ่กระจายไปทั่วทุกมุมมอง…นำท่านนั่งกระเช้าอะเคจิไดระให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพมุมสูงแบบพาโนราม่าของทะเลสาบซึ่งตั้งอยู่บนเชิงภูเขานันไตเกิดจากทะเลสาบที่ก่อตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีตซึ่งเป็นทะลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่นเหนือระดับน้ำทะเล1,270เมตรทำให้อากาศที่นี่เย็นตลอดปี อีกทั้งท่านจะได้รับชมความงามของน้ำตกเคกอนที่มีแหล่งต้นน้ำของน้ำตกไหลมาจากทะเลสาบจูเซนจิความงามของน้ำตกนี้ถูกจัดอันดับว่าสวยที่สุดหนึ่งในสามของน้ำตกในประเทศญี่ปุ่นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชิโอบาระออนเซน เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ในหุบเขาห่างจากภูเขานาสุดาเกะ ประมาณ20กิโลเมตรพื้นที่จะเต็มไปด้วยโรงแรมขนาดใหญ่และที่พักเรียวกังแต่ก็ยังมีธรรมชาติของป่าไม้และภูเขาล้อมรอบอยู่ให้ความรู้สึกได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแท้จริงด้วยความผ่อนคลาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พัก :  SHIOBARA ONSEN  หรือเทียบเท่า
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ โอนเซ็น (Onsen) ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม

ชิโอบะระออนเซน – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – ช้อปปิ้งอิจิบันโจ – เซนได

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)…นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณ โออุชิจูคุ หมู่บ้านที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะซึ่งเชื่อมต่อเมืองอิซุกับนิกโก้ ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ500เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ40–50หลังหมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโอะอุชิจูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง…หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโกะชิกิคินุมะ หรือเรียกอีกอย่างหนี่งว่าทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีวิวสวยงามขึ้นชื่อของจังหวัดฟุคุชิมะใน4ฤดูจะมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไป…ในฤดูร้อนจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศ เขียวขจีของต้นไม้และมีบริการเรือพายให้เช่าและในฤดูใบไม้ผลิจะได้เห็นความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่สะท้อนกับน้ำ ในทะเลสาบ เป็นบรรยากาศที่เห็นแล้วต้องหลงรักสถานที่แห่งนี้แน่นอนฤดูนี้จึงเป็นฤดูที่มีผู้คน นิยมมาเยี่ยมชมมากที่สุดและพิเศษกว่านั้นว่ากันว่า ใครที่ได้เห็นปลาคาร์ฟสีขาวที่มีรูปหัวใจสีแดงอยู่กลางลำตัวในทะเลสาบแห่งนี้จะพบกับความสุข ความรักสมหวัง ด้วยค่ะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได เมืองที่มีประชากรมากกว่าหนึ่งล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 300 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในเจ็ดของเมืองที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น….นำท่านสู่ ย่านอิจิบันโจ ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมืองเซนได ที่ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมายและยังเชื่อมกับเมืองราตรี คกคุบุงโจ  ซึ่งเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮกุอีกด้วย…อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองเซนได  เชิญท่านเลือก ชมและซื้อ สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป,MP-3,Walkman,CD-Player,คอมพิวเตอร์,Note Book,นาฬิกา,เสื้อผ้า และเครื่องสำอางเป็นต้น ***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ***
ที่พัก : ROUTE INN SENDAI หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เซนได – ถนนโจเซ็นจิโดริ – ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท – มิโตะ – ฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – อิบารากิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านมุ่งหน้าสู่ ย่านช้อปปิ้ง ถนนโจเซ็นจิ โดริ(Jozenji-dori Avenue) เป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซ็นไดทอดยาวไปตลอดแนวถนนด้านทิศตะวันออกไปจนถึงตะวันตกโดยถนนเส้นนี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเซ็นไดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งต้นไม้ซึ่งจะมีต้นเคะยากิหรือต้นเซลโคว่าที่ เปลี่ยนสีสัน ส้มสลับเหลืองแดงเรียงรายไปตามถนนเซ็นจิโดริทำให้มีร่มรื่นงดงามทอดยาวไปตลอดแนวระยะทางยาวประมาณ700เมตรทั้งยังเป็นมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสวนโคโตไดโคเอ็นและสวนนิชิโคเอ็นท่ามกลางร้านขายสินค้านานาชนิดที่ตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของถนนจึงถือเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาให้ได้หยุดแวะนั่งพัก…ถนนโจเซ็นจิโดริจึงถือเป็นปอดขนาดใหญ่ของเมืองเซ็นไดอีกทั้งยังเป็นถนนเส้นธุรกิจที่สำคัญเนื่องจากตั้งอยู่ในย่านช้อปปิ้งชื่อดังอย่าง อิจิบังโจ ที่เชื่อมกับเมืองท่องเที่ยวยามราตรีอย่างคกคุบุงโจอันได้รับการยอมรับว่าเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮกุ…นำท่านเดินทางสู่นาสุเอาท์เล็ทเอาท์เล็ทที่มีแนวคิดการออกแบบที่ไม่เหมือนใครด้วยการรวมเอาไลฟ์สไตล์และความเป็นธรรมชาติมาไว้ด้วยกันที่นี่ซึ่งถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวอย่างมากเพราะนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้รับความสุขสนุกสนานไปพร้อมกับบรรยากาศอันดีงามลักษณะของสินค้าที่วางจำหน่ายไว้ให้เรามาช้อปปิ้งกันสำหรับที่นี่ก็มีมากมายอาจไม่ใช่แบรนด์หรูหราเท่าไรนักแต่ทุกแบรนด์ก็มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักดีเพียงแค่มีการดีไซน์แบบมินิมอลไม่หวือหวาเน้นสไตล์แคชชวลที่เราสามารถใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันสำหรับใครที่ชื่นชอบในสินค้าที่มีสไตล์เรียบง่ายแต่ดูแพงต้องแวะมาที่นี่เลย รวมถึงใครที่ชอบออกกำลังกาย หรือมีกิจกรรมกลางแจ้งให้ไปทำบ่อยๆต้องไม่พลาด เพราะที่นี่มีแบรนด์สินค้ากีฬารวมตัวอยู่เยอะมาก ๆ อาทิเช่น Adidas, Under Armour, Crocs, QUICK SILVER,TOMMY HILFIGER, Fossil, GAP, claire’s, Coach, clarks เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย หลังรับประทานอาหารนำท่านชมสวนดอกไม้อันสวยงามสวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์คสวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพื้นที่ติดกับ มหาสมุทรแปซิฟิก ภายในมีโซนชมทุ่งดอกไม้ หลายโซน มีทุ่งดอกไม้ประจำฤดูกาลหลายสายพันธุ์หมุนเวียน ออกดอกอวดโฉมให้ชมกันได้ระหว่างทั้งปีอาทิเช่น Adonis,Csmos, Narcissus,Christmas Rose,Sukashiyuri Lilies, Tiger Liliesที่ให้สีสันความงามแตกต่างกันไป แซมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีหลากสไตล์(การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)….สําหรับในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนี้ยังมีทุ่งดอกคอสมอส(Cosmos)ทั้งสีขาว ชมพู และแดงที่บานสะพรั่งสวยงามในช่วงใกล้เคียงกันอีกด้วย…แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งSeaside Trainเข้าไปยังสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า1.9ล้านตารางเมตร…และที่พลาดไม่ได้อีกจุดชิงช้าสวรรค์ยักษ์(Flower Ring Ferris Wheel)สัญลักษณ์ประจำสวนฮิตาชิซีไซด์พาร์คท่านสามารถนั่งชมวิวมองเห็นทัศนียภาพสวยงามโดยรอบทั่วทั้งสวน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับทุ่งดอกไม้ตามอัธยาศัย…(รวมเฉพาะค่ารถไฟชมสวน/ไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่างๆภายในสวน)***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง***
ที่พัก : IBARAKI HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

 อิบาระกิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปยังสนามบิน)…หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่มหานครโตเกียวเมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่นที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและเทคโนโลยีล้ำยุคมากมายเพื่อนำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านชินจูกุหรือ ศูนย์กลางที่สองแห่งนครย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น2 ฝั่งใหญ่ๆด้วยกันคือฝั่งทิศตะวันตกเป็นย่านธุรกิจที่เต็มไปด้วยอาคารสำนักงานสูงระฟ้าโรงแรมหรูและเป็นที่ตั้งของอาคารศาลาว่าการTokyo Metropolitan Governmentซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของมหานครโตเกียวและฝั่งทิศตะวันออกเป็นย่านแห่งสีสันที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น Isetan, Takashimaya,Odakyuเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีร้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์,ร้านขายสินค้าแฟชั่น,ร้านขายสินค้าลดราคาและสินค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นท่านจะได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการจับจ่ายซื้อของฝากจากร้านค้าต่างๆมากมายในย่านนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆเสื้อผ้าและของกระจุกกระจิกน่ารักๆในสไตล์แบบญี่ปุ่นกล้องถ่ายรูปดิจิตอลMP-3, Walkman,CD-Player,คอมพิวเตอร์,Note Book, นาฬิกา เป็นต้นนอกจากนั้นท่านยังจะได้เห็นแฟชั่นการแต่งตัวและวัฒนธรรมต่างๆของเด็กวัยรุ่นและเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้าในกรุงโตเกียวที่นับได้ว่ามีสไตล์ในแบบความเป็นตัวของตัวเอง
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียวสร้างขึ้นโดยจักพรรดิเมจิและมเหสีโชโกะในปี1920…ตั้งอยู่ใจกลางสวนโยโยกิสวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง1แสนต้น ทำให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่าหรือที่เรียกกันว่าMeiji Jingu’s forest…ประตูโทริอิขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าเมจิเป็นโทริอิที่ทำจากไม้มีความสูง12เมตร,ความกว้าง17เมคร, น้ำหนัก13ตันและมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย…นำท่านสู่ถนนอิโชนามิกิหรือกิงโกะอเวนิวเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสีของต้นแปะก๊วยในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีใบของต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงามทั้งสองข้างทางใต้ต้นไม้จะเต็มไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจถนนทั้งสองข้างทางของถนนเส้นนีจะมีร้านคาเฟ่ที่ทำระเบียงยื่นออกมาเพื่อนั่งชมต้นไม้โดยเฉพาะในช่วงที่ใบต้นแป๊ะก๊วยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองคนจะมานั่งพักผ่อนจิบกาแฟทานอาหารกันเยอะมากนอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกัน…ก่อนกลับมุ่งหน้าสู่ย่านช้อปปิ้ง ฮาราจูกุ แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆชาวปลาดิบ….ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นหลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดังอาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์,ลามู ทรามวัยจากต่างดาว,แม่มดน้อยโดเรมีเป็นต้น หรือบางที่ก็หลุดมากจากเกมส์เพลย์,แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลั่งไคล้หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี…อิสระให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจำวัน…สำหรับท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งสามารถเดินเลือกชมและซื้อสินค้ามากมายที่มีทั้งแบรนด์เนมชื่อดังหรือแฮนด์เมดที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ถนนเทคาชิตะซึ่งคราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวัน และ มื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***มควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

วันที่หก

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.20 น. เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 661
05.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
***********************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป ในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) ลด 4,000 บาท
 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) ลด 11,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่มเงิน 6,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 7. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 8. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 9. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 35 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆโดยทางบริษัทฯจะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 7. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 9. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 10. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็กเรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ2-3 คน/ห้องหากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่างสำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 13. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋าขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเองบางโรงแรมที่อยู่ในเมืองถนนค่อนข้างแคบรถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 14. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
…โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง...
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เซนได โตเกียว6 วัน 3 คืน (TG)
รหัสทัวร์
JAP TAS02(TG)
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว