Japan

รหัสทัวร์ :
JAP NIK(TG)OCT-NOV
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Air_TG
Thai Airways (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เซนได 6 วัน 4 คืน (TG) ต.ค.-พ.ย.

รหัสทัวร์: JAP NIK(TG)OCT-NOV

AUTUMN NIKKO SENDAI6D4N

 • สัมผัสความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค
 • ชมความสวยงามของ สะพานชินเคียว ที่รายล้อมด้วยใบไม้เปลี่ยนสี
 • เยี่ยมชม หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ โออุชิจูคุ
 • เพลิดเพลินไปกับเหล่า นกนางนวลที่บินโฉบไป มา บนอ่าวมัตสึชิมะ
 • ช้อปปิ้งจุใจ นาสุเอาท์เล็ทและชินจูกุ
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) 

วันเดินทาง 

14-19  ตุลาคม 2560 45,700
14-19, 18-23  ตุลาคม 45,700
8-13, 15-20 พฤศจิกายน 44,700
29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 44,700
รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C*** พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) ***
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
22.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินThai Airways  เที่ยวบิน TG 682 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง

สนามบินฮาเนดะ – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชคุ – สะพานชินเคียว – อาเคจิไดระ(กระเช้า) – ทะเลสาบชูเซนจิ – น้ำตกริวซู  - คินูกาว่าออนเซน

06.55 น. ถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย… ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง..นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ จังหวัดโทะชิงิ ชม ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็นสุสานของโทกุงาวะ อิเอยะสุ โชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น พร้อมสักการะเทพเจ้าคุ้มครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใสชมเจดีย์ 5 ชั้น สถานที่รวบรวมพระธรรมคำสอน บทสวดมนต์   และสิ่งของมีค่า แล้วชมงานแกะสลักอันเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิ้น แล้วตื่นตากับซุ้มประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญี่ปุ่นและยังเป็นศิลปะชิ้นเอกที่มีชื่อเสียงของประทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100  หัว,แมวนอนหลับ, มังกรหัวเราะ เป็นตัน ให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สะพานชินเคียว หรือ สะพานศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นเหมือนกับประตูที่จะพาเข้าสู่ศาลเจ้าต่างๆตั้งอยู่ ณ ประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้  เป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น สะพานชินเคียวนั้นสร้างในปี 1636 ความสวยงามของสะพานชินเคียวนั้นจะสวยที่สุดในยามใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายนเมื่อใบไม้ต่างๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง สลับกันไปแต่งแต้มให้ สะพานแห่งนี้งดงามราวกับภาพวาด  หลังจากนั้นนำท่านสู่ กระเช้าอาเคจิไดระ ตั้งอยู่ใกล้กับสุดด้านบนของถนนอิโรฮาซากะบนที่ราบสูงมีลานจอดรถและดาดฟ้าชมวิวของถนนคดเคี้ยว และหุบเขาเบื้องล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงความสวยงามของใบไม้จะแผ่กระจายไปทั่วทุกมุมมอง …นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชูเซนจิ เชิงเขานันไต เกิดจากทะเลสาบที่ก่อตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เหนือระดับน้ำทะเล 1,270 เมตร ทำให้อากาศที่นี่เย็นตลอด เพลิดเพลินกับการนั่งชมวิวบนรถบัสที่ขึ้นเขาสูงชันและโค้งหักศอกอันเป็นความมหัศจรรย์ในการสร้างทางโดยแต่ละโค้งจะมีชื่อโค้งเป็นของตัวเอง… หลังจากนั้นชมความสวยงามของ น้ำตกริวซู (Ryuzu Fall) ซึ่งมีความหมายว่า น้ำตกหัวมังกร ในภาษาญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนแม่น้ำยูคาวะซึ่งจะไหลลงสู่ทะเลสาบชูเซนจิ น้ำตกแห่งนี้ขนาบข้างด้วยต้นไม้ที่หนาแน่ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณต้นเดือนตุลาคม ทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้น จุดที่ชมน้ำตกได้สวยงามแห่งหนึ่งคือจุดชมวิวของด้านหลังร้านขายของที่ระลึก และซุ้มอาหาร หรืออาจจะเดินขึ้นไปยังต้นน้ำระยะทาง 300 เมตร เพื่อชมวิวมุมอื่นๆของแม่น้ำแห่งนี้ได้อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พัก :  KINUGAWA ONSEN หรือเทียบเท่า
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันที่สาม

คินูกาว่า – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ  – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – ช้อปปิ้ง อิจิบันโจ – เซนได

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ โออุชิจูคุ หมู่บ้านที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะ ซึ่งเชื่อมต่อเมืองอิซุ กับนิกโก้ ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคา  หนาๆ เรียงรายกัน สองฝั่ง กินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ  ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโอะอุชิจูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง..หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโกะชิกิคินุมะ หรือเรียกอีกอย่างหนี่งว่าทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบอีกหนึ่งสถานที่ที่มีวิวสวยงามขึ้นชื่อของจังหวัด ฟุคุชิมะ ใน  4 ฤดูจะมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไป ในฤดูร้อนจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศเขียวขจีของต้นไม้และมีบริการเรือพายให้เช่า และในฤดูใบไม้ผลิ จะได้เห็นความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่สะท้อนกับน้ำในทะเลสาบ เป็นบรรยากาศที่เห็นแล้วต้องหลงรักสถานที่แห่งนี้แน่นอน ฤดูนี้จึงเป็นฤดูที่มีผู้คนนิยมมาเยี่ยมชมมากที่สุด และพิเศษกว่านั้นว่ากันว่า ใครที่ได้เห็นปลาคาร์ฟสีขาวที่มีรูปหัวใจสีแดงอยู่กลางลำตัวในทะเลสาบแห่งนี้ จะพบกับความสุข ความรักสมหวัง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได เมืองที่มีประชากรมากกว่าหนึ่งล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 300 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในเจ็ดของเมืองที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านสู่ ย่านอิจิบันโจ ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมืองเซนได ที่ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมายและยังเชื่อมกับเมืองราตรี คกคุบุงโจ  ซึ่งเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮกุอีกด้วย อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองเซนได  เชิญท่านเลือก ชมและซื้อ สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
ที่พัก : ROUTE INN SENDAI หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เซนได – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – ช้อปปิ้งนาสุเอาท์เล็ท – เมืองมิโตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
…นำท่านเดินทางสู่ อ่าวมัตสึชิมะ (Matsushima Bay)  เป็น 1 ใน 3 สุดยอดจุดชมวิวของญี่ปุ่น Nihon Sankei ประกอบด้วยเกาะเล็กๆกว่า 200 เกาะที่ปกคลุมด้วยป่าสน ล่องเรือรอบอ่าวมัตสึชิม่านั้น ในหนึ่งรอบระยะทาง 17 กิโลเมตร ใช้เวลาทั้งหมด 50 นาที โดยทุกท่านจะสามารถมองเห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่บนอ่าวมัตสึชิม่าได้อย่างเด่นชัดกว่า 100 เกาะ จากทั้งหมดที่มีอยู่กว่า 260 เกาะ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของเกาะต่างๆมากมาย อย่างเช่น เกาะที่มีรูปทรงแปลกตามองเห็นราวกับเป็นนักรบผู้เฝ้าประตูวัด (นิโอจิมะ) เกาะที่มีโพรงลักษณะคล้ายรูประฆัง (คาเนะจิมะ) และอื่นๆอีกมากมาย เป็นต้น ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศ รอบๆ อ่าวและ เพลิดเพลินไปกับเหล่า นกนางนวลที่บินโฉบ มาให้ได้เก็บภาพความประทับใจตลอดการล่องเรือ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ นาสุเอาท์เล็ทเอาท์เล็ท ที่มีแนวคิดการออกแบบที่ไม่เหมือนใครด้วยการรวมเอาไลฟ์สไตล์และความเป็นธรรมชาติมาไว้ด้วยกันที่นี่ ซึ่งถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวอย่างมาก เพราะนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้รับความสุขสนุกสนานไปพร้อมกับบรรยากาศอันดีงามลักษณะของสินค้าที่วางจำหน่ายไว้ให้เรามาช้อปปิ้งกันสำหรับที่นี่ก็มีมากมาย อาจไม่ใช่แบรนด์หรูหราเท่าไรนัก แต่ทุกแบรนด์ก็มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักดีเพียงแค่มีการดีไซน์แบบมินิมอล ไม่หวือหวา เน้นสไตล์แคชชวลที่เราสามารถใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันสำหรับใครที่ชื่นชอบในสินค้าที่มีสไตล์เรียบง่ายแต่ดูแพงต้องแวะมาที่นี่เลย รวมถึงใครที่ชอบออกกำลังกาย หรือมีกิจกรรมกลางแจ้งให้ไปทำบ่อยๆ ต้องไม่พลาด เพราะที่นี่มีแบรนด์สินค้ากีฬารวมตัวอยู่เยอะมาก ๆ อาทิเช่น Adidas, Under Armour, Crocs, QUICK SILVER,TOMMY HILFIGER, Fossil, GAP, claire’s, Coach, clarks เป็นต้น
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***
ที่พัก : ROUTE INN HITACHI  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

มิโตะ – ฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – ช็อปปิ้ง ชินจูกุ– สนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8)(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปยังสนามบิน)
นำท่านชมสวนดอกไม้อันสวยงาม สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ภายในมีโซนชมทุ่งดอกไม้ หลายโซน มีทุ่งดอกไม้ประจำฤดูกาลหลายสายพันธุ์หมุนเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกันได้ระหว่างทั้งปี… แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่ง “Seaside Train”  เข้าไปยังสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 1.9 ล้านตารางเมตร…และที่พลาดไม่ได้อีกจุด ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ (Flower RingFerris Wheel) สัญลักษณ์ประจำสวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค ท่านสามารถนั่งชมวิวมองเห็นทัศนียภาพสวยงามโดยรอบทั่วทั้งสวน (รวมเฉพาะค่ารถไฟชมสวน/ ไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่างๆภายในสวน)
(สำหรับคณะเดินทางวันที่ 14-19 ต.ค. 60)  ให้ท่านชมความงามของทุ่งดอกโคเชียหรือที่เรียกว่าช่วง “Kochia Carnival”  ในฤดูใบไม้ร่วง …โดยปกติต้นโคเชียจะเป็นไม้พุ่มกลมสีเขียวซึ่งมีความสวยงามอยู่แล้ว แต่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วง จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสด ก็ยิ่งทำให้ ทั้งสวยงามและแปลกตามากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นไฮไลท์หลักของสวนแห่งนี้ เลยทีเดียว ซึ่งที่สวนฮิตาชิ จะปลูกอยู่บริเวณเนินเขา มิฮาราชิ ทั่วทั้งเนินทำให้เนินแห่งนี้จะเปลี่ยนจากสีเขียวเข้ม กลายเป็นสีแดงสดใส พร้อมกันนี้ยังมีดอกคอสมอสหลากสีสันบานอยู่ใกล้ๆกันด้วย (การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
(สำหรับคณะเดินทางวันที่ 18-23, 27 ต.ค. – 01 พ.ย. , 08-13, 15-20, 29 พ.ย.-04 ธ.ค. 60) ให้ท่านเพลิดเพลินกับความงามของดอกไม้นานาชนิดปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อาทิเช่น Adonis , Narcissus , Christmas Rose , SukashiyuriLilies ,  Tiger Lilies ที่ให้สีสันความงามแตกต่างกันไป แซมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีหลากสไตล์ (การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
***อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับทุ่งดอกไม้ตามอัธยาศัย***
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยี    ล้ำยุคมากมาย เพื่อนำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านชินจูกุ หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนครย่านความเจริญอันดับหนึ่งของ นครโตเกียวในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ฝั่งทิศตะวันตก เป็นย่านธุรกิจที่เต็มไปด้วย อาคารสำนักงานสูงระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นที่ตั้งของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของมหานครโตเกียว และฝั่งทิศตะวันออกเป็นย่านแห่งสีสันที่เต็มไปด้วย ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง เช่น Isetan, Takashimaya, Odakyu เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์, ร้านขายสินค้าแฟชั่น, ร้านขายสินค้าลดราคาและสินค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะ ซึ่งเป็นแหล่งบันเทิง ยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ท่านจะได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการจับจ่ายซื้อของฝากจากร้านค้าต่างๆมากมายในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดัง ๆ เสื้อผ้า และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆในสไตล์แบบญี่ปุ่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล MP-3, Walkman, CD-Player , คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา เป็นต้น นอกจากนั้นท่านยังจะได้เห็นแฟชั่นการแต่งตัว และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเด็กวัยรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้าในกรุงโตเกียว ที่นับได้ว่ามีสไตล์ในแบบความเป็นตัวของตัวเอง
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ***
…สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ
ที่พัก :  SUNROUTE NAMBA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.20 น. ออกเดินทางจาก สนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน Thai Airways  เที่ยวบิน TG 661
04.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
**********************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป ในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)  

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริมลด 4,000 บาท
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริมลด 11,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
  อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไปค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
   
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
   
  เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

             ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด  *** บัญชีกระแสรายวัน ***

             ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร   เลขที่ 733 – 1-01222 – 4 

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
   
  การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 7. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 8. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 9. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 35 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
   
  หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น/การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน/ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

…โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เซนได 6 วัน 4 คืน (TG) ต.ค.-พ.ย.
รหัสทัวร์: JAP NIK(TG)OCT-NOV

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147