Japan

รหัสทัวร์ :
JAP MJ001(TG)OCT
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Air_TG
Thai Airways (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ ฟูจิ อิบารากิ ทาคายาม่า โอซาก้า 6 วัน 4 คืน (TG) ต.ค.

รหัสทัวร์: JAP MJ001(TG)OCT

SEASON CHANGE A 6D4N

 • สัมผัสความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค
 • ชมธรรมชาติที่แสนงดงามของเมือง นิกโก๊ เมืองแห่งมรดกโลก
 • พาชม น้ำตกเคง่อน น้ำตกชื่อดังของเมืองมรดกโลก
 • ชมความสวยงามของ ภูเขาไฟฟูจิ
 • เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
 • ร่มรื่นของ ทิวไผ่อันเขียวขจีนับหมื่นต้นตลอดข้างทาง ณ สวนป่าไผ่
 • หมู่บ้าน นินจาโอชินะ
 • พิเศษ !! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ฮอกไกโด
 • ช้อปปิ้งจุใจ ที่ชินไซบาชิ
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)

วันเดินทาง 

19-24 ตุลาคม 2560 53,700
รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

19.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ … ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C  *** พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) ***หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
23.15 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 682 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง  เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง

สนามบินฮาเนดะ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชคุ –น้ำตกเคกอน

06.55 น. ถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย… ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง…นำท่านเดินทางสู่  จังหวัดอิบารากิ ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งจากภูเขาและทะเล แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม … เพื่อนำทุกท่านเดินทางสู่ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค (Hitachi Seaside Park) สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ที่สวนแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาโคเชีย (Kochia Hill) มีการจัดแสดงไม้ดอกนานาชนิดปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อาทิเช่น ลาเวนเดอร์, ทิวลิป, ลิลลี่หลายชนิด ให้สีสันความงามแตกต่างกันไป  แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่ง Seaside Train เข้าไปยังสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 1.9 ล้านตารางเมตรสําหรับฤดูใบไม้ร่วงต้นไม้ที่เป็นไฮไลท์ คือ ต้นโคจิอะ (Kochia) มีต้นกำเนิดมาจากยุโรปตอนใต้ โดยไม้พุ่มสามารถเปลี่ยนสีได้ 3 สี ช่วงหน้าร้อนพุ่มไม้จะเป็นสีเขียว ช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงพุ่มไม้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงต่อมากลายเป็นสีเหลืองจนเข้าฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และในฤดูนี้ยังมีทุ่งดอกคอสมอส (Cosmos)  ทั้งสีขาว ชมพู และแดงที่บานสะพรั่งสวยงามในช่วงใกล้เคียงกันอีกด้วย … และที่พลาดไม่ได้อีกจุด ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ (Flower Ring Ferris Wheel) สัญลักษณ์ประจำสวนฮิตาชิ ซีไซด์ ท่านสามารถนั่งชมวิวมองเห็นทัศนียภาพสวยงามโดยรอบทั่วทั้งสวน … อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ราคานี้ไม่รวมค่ารถไฟชมสวน, ชิงช้าสวรรค์, ค่าเข้าชมอื่นๆ และเครื่องเล่นต่างๆ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเข้าสู่ เมืองนิกโก้ เมืองแห่งธรรมชาติ ขุนเขาและสายน้ำ ที่มีฤดูใบไม้ร่วงอันตระการตาพอๆกับความ งามของภาพสลักตามวัดวาอารามทั้งที่อยู่ห่างจากความแออัดของเมืองโตเกียวมาไม่ไกล จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าประจำตระกูลโตกุกาว่าโดยมีประเพณีว่า โชกุนในตระกูลนี้จะต้องมาสักการะศาลเจ้าอย่างน้อยปีละสามครั้ง ชม ประตูโยเม (โยเมมง) งานศิลปะที่ได้ชื่อว่างดงามและมีความสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ศิลปะของญี่ปุ่น ในสมัยโบราณมีแต่ชนชั้นซามูไรเท่านั้นที่ใช้ประตูนี้เข้าออกศาลเจ้า  โดยต้องทิ้งดาบเอาไว้ด้านนอก จากนั้นก็จะพบกับ ประตูจีน (คาระมง) ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติเช่นเดียวกับโยเมมงแต่มีขนาดเล็กกว่า ด้านบนประตูสลักเป็นรูปต่างๆมากมาย อาทิ มังกร ต้นบ๊วย ต้นโบตั๋น ต้นไผ่ ฯลฯ เพดานสลักเป็นรูปเทพธิดากำลังเล่นพิณ ก่อนจะเข้าสู่ ไฮเดง ศาลาโถงประกอบพิธี และ ฮนเดง ศาลเจ้าใหญ่ (ถอดรองเท้าก่อนเข้าชมด้านใน) นอกจากนี้ศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นที่ฝังร่างของโชกุน โตกุกาว่า อิเอยะสุ ที่บริเวณ สุสานโชกุน (สุสานโฮะโตะ) ด้วย จากบริเวณสุสานสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของศาลเจ้าได้โดยรอบ นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเคกอน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองนิกโก้ด้วยความสูง 97 เมตร ในสมัยก่อนไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงน้ำตกแห่งนี้ได้เนื่องจากเป็นป่ารกทึบ จนกระทั่งปี 1900 โกโรเบอิ โฮชิโนะ ได้เข้ามาสร้าง Teahouse ใกล้กับน้ำตกโดยใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 7 ปี ชมความงามของน้ำตกอย่างใกล้ชิดโดย ลิฟท์ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 1930 เป็นต้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าหนาว น้ำบางส่วนจะกลายเป็นน้ำแข็งตกลงมายังเบื้องล่าง เรียกกันว่า บลูไอซ์ อิสระกับการเลือกมุมเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พัก :  SUNSHINE KINUKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

 หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ – หมู่บ้านนินจาโอชิโนะ – ภูเขาไฟฟูจิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
….นำท่านเดินทางสู่ บ้านโบราณคุระสึคุริ คาวาโกเอะ ชมอาคารโบราณที่เรียงรายอยู่ตามถนนสายหลัก แต่เดิมย่านนี้เป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองในอดีต อาคารบ้านเรือนในย่านนี้จึงดูแตกต่างจากที่อื่น โครงสร้างส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายๆกับโกดังเก็บสินค้าในสมัยเอโดะ แต่เดิมนั้นมีเกือบ 200 หลังเลยทีเดียวแต่ปัจจุบันเหลือให้เห็นไม่มากนัก แต่ก็ยังคงถูกอนุรักษ์ให้เหมือนครั้งอดีตด้วยเช่นกัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ หมู่บ้านนินจา โอชิโนะ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้พบกับ การจำลองบ้านนินจา และกิจกรรมเกี่ยวกับนินจามากมาย และที่สำคัญยังได้เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย จากนั้น นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเลและรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว … นำท่านขึ้นความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบและเทือกเขาเจแปนแอลป์ที่ทอดตัวยาวขนานกับเส้นทางขึ้นสู่ภูเขาไฟ (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวย)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)**พิเศษ! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ **
ที่พัก : WAKAMIRO HOTEL หรือเทียบเท่า
***จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันที่สี่

ปราสาทมัตสึโมโต้ (ผ่านชม) – ทาคายาม่า  – ซันมาจิซูจิ – ชิราคาวาโกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
….นำท่าน ผ่านชม  ปราสาทมัตสึโมโต้ (ผ่านชม)ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ ซึ่งใช้เป็นที่พำนักของบรรดาเจ้าเมืองมาแต่ครั้งอดีต และยังคงสภาพเดิมไว้ได้อย่างงดงาม และในปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูลและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นรวมถึงจังหวัดนากาโน่จัดแสดงอย่างมากมาย ว่ากันว่าปราสาทมัตสึโมโต้เป็นปราสาทที่สวยที่สุดติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น และเนื่องจากตัวปราสาทมีผนังเป็นสีดำทั้งหลังและส่วนของหลังคาก็ดูคล้ายๆกับอีกาที่กำลังกางปีกอยู่ จึงนิยมเรียกปราสาทนี้อีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาทอีกาดำ นั่นเองนำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า ลิตเติ้ล เกียวโต เมืองเล็กๆท่ามกลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ถือกำเนิดในปี 1500 ในฐานะเมืองที่ตั้งของปราสาทของตระกูลคานะโมริ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมไปด้วย ธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม ซึ่งก่อให้เกิดเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันล้ำค่าและยังคงเสน่ห์ในยุคโบราณเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน จากนั้น เดินทางสู่ ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนนสายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเป็นบ้านเรือนไม้สไตล์ญี่ปุ่นโบราณ เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์อันยาวนาน หน้าต่างไม้เป็นซี่ๆ มุงด้วยหลังคากระเบื้องโบราณเรียงรายกันไปหลังแล้วหลังเล่าจนสุดสายตาที่ปลายถนน ดูแล้วเหมือนกำลังเดินอยู่ในบรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล ตลอดเส้นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนี้แล้ว ยังเต็มไปด้วยร้านขายสินค้าท้องถิ่น อย่างเช่นร้านทำสาเก ร้านทำมิโซะ รวมไปถึงอาหารพื้นเมืองและขนมหวานหลากหลาย ตื่นตาตื่นใจไปกับของที่ระลึกที่มีดีไซน์น่ารักๆอย่างเช่น ตุ๊กตาซารุโบโบะ เป็นตุ๊กตาเครื่องรางซึ่งเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นไม่แพ้แมวกวัก ซารุโบโบะเป็นตุ๊กตาที่ไม่มีหน้า แต่งชุดสไตล์ญี่ปุ่น มีหลากสีหลากหลายขนาดให้เลือก ถือเป็นสัญลักษณ์ทางของฝากจากทาคายาม่าเลยก็ว่าได้ ให้ท่านได้เดินเลือกชมและซื้อของพื้นเมืองที่เรียงรายเต็มสองข้างทางของถนนเส้นนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่าโกะ หมู่บ้านแห่งนี้ ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทำให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติที่จะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุ่งหญ้าเขียวขจีในฤดูใบไม้ผลิ สีสันสดสวยในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เป็นเสน่ห์ที่คอยดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลเข้ามาเยือนอย่างต่อเนื่อง หมู่บ้ามรดกโลกแห่งนี้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า กัชโช่ สุคุริ (Gussho Style) โดยการสร้างหลังคาเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ายการพนมมือ โครงสร้างที่ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดของช่างไม้สมัยโบราณ สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนาวอันยาวนาน ทำให้สามารถรักษาบ้านไว้ได้นานกว่า 250 ปี และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านมากมายจากร้านค้าที่ดัดแปลง ซ่อนตัวอยู่ในบ้านกัชโช่ได้อย่างกลมกลืนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก : SUNROUTE PLAZA NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เกียวโต – อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – วัดคินคาคุจิ  – ชินไซบาชิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม(9)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น เป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังจักรพรรดิเดิมและพระราชสถานอื่นๆ ยังเป็นศูนย์กลางของ กลุ่มศาสนา ลัทธิต่างๆ และวัดเป็นจำนวนมาก ของนิกายชินชิว เซนชิว และศาสนาพุทธนิกายอื่นๆด้วย เนื่องจากเกียวโตไม่โดนทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่สองจึงยังมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงต่างๆ ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มาก… นำท่านชมธรรมชาติอันงดงามที่ อาราชิยาม่าซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชนชั้นสูงสมัยก่อน แม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนาน แต่อาราชิยาม่าก็ยังคงบรรยากาศไม่ต่างจากเดิมเลย โดยเฉพาะเทศกาลแห่งฤดูซากุระบานและใบไม้เลี่ยนสี จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่ออีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติจะต้องไม่พลาดมาเยือน … จากนั้นนำท่านชมความสวยงาม ร่มรื่นของ ทิวไผ่อันเขียวขจีนับหมื่นต้นตลอดข้างทาง ณ สวนป่าไผ่(Bamboo Groves) เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมาบริเวณใกล้ๆจะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่ทำมาจากต้นไม้เช่นตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของหรือเสื้อสานจากไผ่เป็นร้านดั้งเดิมของคนท้องถิ่นร้านขายของฝากของที่ระลึกต่างๆซึ่งอยู่ระหว่างสองข้างทาง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(10)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่วัดคินคาคุจิ” หรือ “วัดปราสาททองปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนโยชิมิสึ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำ โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ำคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ำอีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ…สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ชินไซบาชิย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ ขีดจำกัดกับสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ สินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้เลือกมากมายหลากหลายสีสัน
ค่ำ ***อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
ที่พัก : SUNROUTE NAMBA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(11)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากดำริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่งในสามแม่ทัพคนสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทัยเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหมื่นคนในการก่อสร้างปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอำนาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น ด้านนอกของปราสาทเป็นลานกว้างที่ตกแต่งอย่าง  สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ใบหลากหลายชนิดสลับกันไป มีมุมที่นั่งสำหรับนั่งชมดอกไม้เพลินๆ และร้านค้าเล็กๆขายของที่ระลึกและของทานเล่น บริเวณนี้จึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับชาวเมืองโอซาก้า โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ รอบบริเวณนี้จะสะพรั่งไปด้วยดอกซากุระที่ผลิดอกออกมาอวดโฉมไปทั่วบริเวณประหนึ่งร่มพฤกษาให้ผู้มาเยือนได้เพลินเพลิดและดื่มด่ำกับความงดงามของเทศการชมดอกซากุระ
กลางวัน ***อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
บ่าย จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ เอออน พลาซ่า ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า,เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก  อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย
…สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
17.25 น. ออกเดินทางจาก สนามบินคันไซ โดยเที่ยวบิน TG 673
21.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
***********************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)  

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริมลด 3,000 บาท
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริมลด 6,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 8,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
 6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ ท่าน และFREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%            
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี  ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด  *** บัญชีกระแสรายวัน ***  ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร   เลขที่ 733 – 1-01222 – 4 
 2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 25 วัน
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 5. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการฃกรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น/การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติและการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า(PRE CHECK IN)อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 10. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 11. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

…โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ ฟูจิ อิบารากิ ทาคายาม่า โอซาก้า 6 วัน 4 คืน (TG) ต.ค.
รหัสทัวร์: JAP MJ001(TG)OCT

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147