Japan

รหัสทัวร์ :
JAP MJ003(TG)OCT-NOV
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Air_TG
Thai Airways (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ มัตสึชิม่า อิบารากิ 6 วัน 3 คืน (TG) ต.ค.-พ.ย.

รหัสทัวร์: JAP MJ003(TG)OCT-NOV

UNSEEN TOHOKU 6D3N

 • ชมธรรมชาติที่แสนงดงามของเมือง นิกโก้ เมืองแห่งมรดกโลก
 • พาชม น้ำตกเคง่อน น้ำตกชื่อดังของเมืองมรดกโลก
 • ขึ้นกระเช้า ชมความงามสงบนิ่งของ ทะเลสาบชูเซ็นจิ
 • กราบนมัสการขอพรปีใหม่กับเทพเจ้าที่สถิต ณ ศาลเจ้าโทโชกุ
 • ย้อนอดีตสู่ยุคเอโดะ หมู่บ้านโบราณโอะอุจิจุคุ
 • ล่องเรือชม อ่าวมัตสึชิม่า ที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
 • สัมผัสเมือง เซนได เมืองที่ได้รับสมญาว่าเป็นเมืองแห่งต้นไม้
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ อามิ เอ้าท์เล็ต
 • ชมสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ริมทะเลฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค
 • อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพ

วันเดินทาง 

18-23, 26-31 ตุลาคม 2560 48,700
16-21 พฤศจิกายน 48,700
รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

19:00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่องดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที *** 
22:10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 640(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง 

วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ – น้ำตกเคง่อน – นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว – คินูกาว่า 

06:15 น. ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย…ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ…นำท่านเดินทางสู่ นิกโก้ เมืองที่มีชื่อเสียงมากในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามและแสนสงบ ทำให้ผู้ที่มาเยือนได้รับกลิ่นไอของวัฒนธรรมในแบบดั่งเดิมตลอดจนอากาศที่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่อุดมสมบูณ์จนได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งมรดกโลกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้…เพื่อนำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ เมืองที่ถูกจัดอันดับความสวยงามไว้เป็นระดับโลกโดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ทั้งหุบเขาจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันหลากหลาย ประหนึ่งดังแวนโก๊ะสาดสีลงบนผืนผ้าแห่งต้นไม้ใบหญ้าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่งดงามมาก…ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาติสลับกับวิถึชีวิตความเป็นอยู่ในแบบฉบับของชาวบ้าน…สมควรแก่เวลานำท่านชมความงามของน้ำตก น้ำตกเคง่อน น้ำตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ่น…เดินทางสู่ จุดชมวิว โดยการ ลงลิฟท์ ไปชั้นล่าง ท่านสามารถดื่มด่ำกับภาพของน้ำตกแห่งนี้โดยเฉพาะสายน้ำท่ามกลางใบไม้สีแดงยิ่งแปลกตาและน่าดูยิ่งขึ้นไปอีกโดยบริเวณรอบทะเลสาบมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อชมความงามของฤดูกาลที่กำลังผลัดใบพร้อมสัมผัสกับสายน้ำที่เย็นชื่นฉ่ำใจ…อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมความงามที่ถูกใจเพื่อบันทึกภาพตามอัธยาศัยหรือจะเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อในเขตนี้ได้ตามอัธยาศัย…แล้วนำท่านเปลี่ยนอิริยาบสเป็นการ นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ เพื่อชมวิวมุมสูงแบบพาโนราม่าของทะเลสาบชูเซ็นจิ ที่ตั้งอยู่เชิงเขานันไต…เกิดจากทะเลสาบที่ก่อตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึ่งเป็นทะลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เหนือระดับน้ำทะเล1,270เมตร ทำให้อากาศที่นี่เย็นตลอดปี…ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานที่พักตากอากาศมากมายและยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญ(โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งอาจจะมีลมพัดทำให้รู้สึกหนาวมากขึ้น ควรเตรียมเสื้อหนาวและเสื้อกันลมมาให้พร้อม)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็น สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โชกุนผู้ผลิกพลันชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น…พร้อมสักการะเทพเจ้าผู้คุ้มครองและปกปักรักษาลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส…ชม เจดีย์5ชั้นสถานที่เก็บพระธรรมคำสอน, บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า…แล้วชม งานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุที่ล้ำค่า ที่มีมากกว่า 5,000 ชิ้น…แล้วตื่นตากับ ซุ้มประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญี่ปุ่น และยังเป็น ศิลปะชิ้นเอก และมีชื่อเสียงของญี่ปุ่น…แล้วนำท่านเดินทางสู่ สะพานชินเคียว สะพานโค้งสีแดงที่ข้าม แม่น้ำไดยะ เรียกว่าเป็นสัญญาลักษณ์ของเมืองนิกโก้ เป็นเหมือนประตูทางเข้าสู่ศาลเจ้าและวัดของนิกโก้…ว่ากันว่าสะพานไม้แห่งนี้เป็นหนึ่งในสามของสะพานที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น และสะพานแห่งนี้ใช้เวลาที่ซ่อมแซมอยู่ 8 ปีจึงได้แล้วเสร็จและเปิดใช้บริการ…สะพานแห่งนี้เป็นอีกมุมที่งดงามอยู่ตรงเชิงเขาทางขึ้นแหล่งมรดกโลกมีความยาว28เมตร กว้าง7เมตร สูงจากระดับน้ำ 10 เมตร สร้างด้วยไม้มีเสาหินรับน้ำหนัก…สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบโอนเซ็น(Onsen)น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พัก : SUNSHINE KINUKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
 **จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ แช่ออนเซ็น การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันที่สาม           

ฟุกุชิม่า – หมู่บ้านโบราณโอะอุจิจุคุ – ปราสาทนกกระเรียน – ทะเลสาบ 5 สี – โกะชิคินุมะ – อุระบันได 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)
….นำท่านเดินทางสู่จังหวัด ฟุคุชิม่า ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาคโทโฮะขุ ประมาณ200กิโลเมตรจากมหานครโตเกียว เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสามในญี่ปุ่น…แม้ว่าจะอยู่ใกล้กับเมืองหลวงของประเทศ แต่ก็ยังคงวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้ นับเป็นจังหวัดทางอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสินค้ารวมที่ถูกส่งออกสูงที่สุดในฮอกไกโดและภูมิภาคโทโฮขุ…เพื่อนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณโอะอุจิจุคุ หมู่บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบ้านโบราณประมาณ40-50หลัง(ไม่รวมค่าเข้าชมบ้านหรือพิพิธภัณฑ์บางหลังทีมีค่าใช้จ่าย)…ในสมัยก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพักระหว่างทาง สำหรับคนเดินทางที่จะมุ่งหน้าสู่เมืองเอะโดะ…หมู่บ้านโออุจิจูคุ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโอะอุชิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่น…อาหารที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงคือ เนะงิโซะบะ คือ โซบะที่ใช้ต้นหอมหนึ่งต้นเป็นตะเกียบและเวลาทานก็ต้องทานต้นหอมไปด้วย…ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทสึรุกะ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ปราสาทไอซึวาคามัตสึ ความหมายคือปราสาทนกกระเรียนปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ปราสาทแห่งนี้ถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายต่อหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1964…ปัจจุบันปราสาททสึรุกะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองไอสุวะคะมะทสึ รวมทั้งเครื่องเขิน ดาบ และอาวุธโบราณต่างๆและชั้นบนสุด(ชั้นที่ 5) ของปราสาทเป็นจุดชมวิว … ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาล้อมรอบ…จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบโกะชิคินุมะ หรือเป็นที่รู้จักกันในนามของทะเลสาบ 5 สี อันที่จริงแล้วที่ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่รวมทะเลสาบมากกว่า 40 แห่ง…ท่านจะประทับใจกับความงามของธรรมชาติที่ให้ความสวยงามโดดเด่นประทับใจ…สีของน้ำจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศและความเข้มข้นของแพลงตอนในน้ำนั่นเอง ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1888…ให้ท่านได้ชมความสวยงามของทะเลสาบหลากสี ผสมผสานกับสีของต้นไม้ที่กาลังเปลี่ยนสีอย่างสวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
ที่พัก : HOTEL LISTEL INAWASHIRO / URABANDAI ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่สี่ 

บันไดอาซุมะสกายไลน์ – มัตสึชิม่า – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า – วัดโกไดโดะ – เซนได – ถนนอิจิบังโจ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
….นำท่านเดินทางสู่ บันไดอาซุมะ สกายไลน์(Bandai-Azuma Skyline) ถนนเส้นทางพิเศษเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ…ซึ่งเป็นเส้นทางที่เหมาะกับการนั่งรถเที่ยวชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี ในบรรยากาศสุดโรแมนติก…ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสีตลอดเส้นทางที่คดเคี้ยวตามไหล่เขาโดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,500 เมตร ระยะทางยาวทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึชิม่า เมืองที่ถือได้ว่าเป็น 1 ใน 3 เมืองที่มีบรรยากาศที่คงความเป็นธรรมชาติไว้มากที่สุดโดยอีกสองเมืองก็ คือ เกาะมิยาจิม่าในจังหวัดฮิโรชิม่า และอามะโนะฮาชิดาเทะ ในจังหวัดเกียวโต…ด้วยความสวยงามของบรรดาหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 200 เกาะ รอบอ่าวมัตสึชิม่า ทำให้เมืองแห่งนี้มีวิวทิวทัศน์ที่ไม่มีเมืองไหนมาเสมอเหมือนได้…เพื่อนำท่าน ล่องเรือมัตสึชิม่า ล่องเรือชมอ่าวแล่นลัดเลาะผ่านเกลียวคลื่น สัมผัสความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ระหว่างผืนทะเลกับท้องฟ้าในบรรยากาศตามฤดูกาลทั้ง4…พร้อมทั้งให้อาหารเหล่านกนางนวลแสนรู้ ซึ่งพอมีเรือแล่นออกไปในอ่าวก็จะพากันบินตาม เรียกร้องผู้ใจบุญบริจาคอาหารเป็นข้าวเกรียบกุ้งคาลบี้ ที่มีบริการวางขายอยู่บนเรือด้วยเช่นกัน…จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าโกไดโดะ สัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิม่า ตั้งอยู่บนเกาะที่ยื่นเข้าไปในอ่าวมัตสึชิม่า เป็นสถานที่เก็บรูปปั้นอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้า ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมทุกๆ33ปี วัดโกไดโดะแห่งนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติของญี่ปุ่นอีกด้วย…สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง เซนได เมืองแห่งต้นไม้ ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตโตโฮกขุ…สามารถผสมผสานกับพลังแห่งธรรมชาติได้เป็นอย่างดี และยังพร้อมไปด้วยศิลปะทางประวัติศาสตร์ที่มีค่าและสถานที่สำคัญต่างๆทางวัฒนธรรม…เพื่อนำท่าแวะนช้อปปิ้ง ณ ถนนอิจิบังโจ แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดๆ กับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงห้างสรรพสินค้า กับสินค้าที่มีอยู่หลากหลายให้เลือกซื้อ
ค่ำ ***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
ที่พัก : APA VILLA HOTEL Or MIELPARQUE SENDAI หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่ห้า 

อิบารากิ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – อามิ เอ้าท์เลต – สนามบินฮาเนดะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (8)(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
…นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งจากภูเขาและทะเล แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม…เพื่อนำทุกท่านเดินทางสู่ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค (Hitachi Seaside Park) สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก…ที่สวนแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาโคเชีย (Kochia Hill) มีการจัดแสดงไม้ดอกนานาชนิดปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อาทิเช่น ลาเวนเดอร์, ทิวลิป, ลิลลี่หลายชนิด ให้สีสันความงามแตกต่างกันไป…แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่ง Seaside Train เข้าไปยังสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 1.9 ล้านตารางเมตร…สําหรับฤดูใบไม้ร่วงต้นไม้ที่เป็นไฮไลท์ คือ ต้นโคจิอะ (Kochia) มีต้นกำเนิดมาจากยุโรปตอนใต้ โดยไม้พุ่มสามารถเปลี่ยนสีได้ 3 สี ช่วงหน้าร้อนพุ่มไม้จะเป็นสีเขียว ช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงพุ่มไม้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงต่อมากลายเป็นสีเหลืองจนเข้าฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และในฤดูนี้ยังมีทุ่งดอกคอสมอส (Cosmos)ทั้งสีขาว ชมพู และแดงที่บานสะพรั่งสวยงามในช่วงใกล้เคียงกันอีกด้วย…และที่พลาดไม่ได้อีกจุด ชิงช้าสวรรค์ยักษ์(Flower Ring Ferris Wheel) สัญลักษณ์ประจำสวนฮิตาชิ ซีไซด์ ท่านสามารถนั่งชมวิวมองเห็นทัศนียภาพสวยงามโดยรอบทั่วทั้งสวน…อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ราคานี้ไม่รวมค่ารถไฟชมสวน, ชิงช้าสวรรค์, ค่าเข้าชมอื่นๆ และเครื่องเล่นต่างๆ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร (9)
บ่าย ก่อนเดินทางกลับนำท่านเดินทางสู่ อามิ เอ้าท์เลต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย กับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley ฯลฯ…หรือจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆ อาทิ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ…รวมไปถึงเครื่องประดับและนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ และยังมีรองเท้าแฟชั่น อาทิ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ** 
………สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

วันที่หก 

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ         

00.20 น. เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย TG661
05.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
***********************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)  

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริมลด 3,000 บาท
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริมลด 6,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท

 

 อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)

 

 เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

            บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

            ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 25 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
 การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการฃกรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น/การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติและการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า(PRE CHECK IN)อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 10. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 11. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
…โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…

 

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ มัตสึชิม่า อิบารากิ 6 วัน 3 คืน (TG) ต.ค.-พ.ย.
รหัสทัวร์: JAP MJ003(TG)OCT-NOV

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147