บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN CTU05(3U)NOV
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Sichuan Airlines

ทัวร์ซื่อกูเหนียงซาน ตานปา 5 วัน 4 คืน (3U) พ.ย.61

รหัสทัวร์: CHN CTU05(3U)NOV

+++ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสฉวน  +++

+++ เส้นทางชมใบไม้เปลี่ยนสี สวยติดอันดับ 1 ใน 10 ของเสฉวน +++

 • อุทยานซื่อกูเหนียงซาน ภูผาหิมะ มรดกโลกทางธรรมชาติ
 • หมู่บ้านธิเบตเจี๋ยจู เมืองตานปา  หมู่บ้านที่สวยที่สุดในจีน
 • ตูเจียงเอี้ยน เมืองแห่งเขื่อนโบราณมรดกโลกยูเนสโก้
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ๋นหลี่

กำหนดการเดินทาง

14-18  พฤศจิกายน 19,999

รายการท่องเที่ยว

 

วันแรก 

กรุงเทพฯ – เฉิงตู – ตูเจียงเยี่ยน

16.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
19.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ 3U 8146  บริการอาหารและเครื่องดื่ม
22.55น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซวงหลิว นครเฉิงตู (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองแห่งสรวงสวรรค์  นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก หลังผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว…..นำท่านเดินทางสู่เมืองตูเจียงเยี่ย
นำท่านเข้าที่พัก YU RUI HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ตูเจียงเยี่ยน – ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกูเหนียงซาน) – หุบเขาซวงเฉียวโกว – ตานปา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (1) นำท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาสี่ดรุณี  (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองอาป้า (ชาวเซียงและชาวทิเบต) เป็นภูเขาในกลุ่มแนวเขาฉงไหล โดยมียอดเขาสี่ลูกที่เรียงรายติดต่อกันไป ตั้งแต่ทิศเหนือถึงทิศใต้เป็นระยะ 3.5 กม.โดยมีชื่อของยอดเขาและความสูงจากระดับน้ำทะเลแบ่งเป็น   ต้ากูเหนียงซาน (พี่คนโต)  5355 เมตร, เอ้อกูเหนียงซาน(น้องสอง) 5454 เมตร, ซานกูเหนียงซาน (น้องสาม) และซี่อกูเหนียงซาน(น้องสี่)  6250 เมตร  เป็นยอดเขาสูงอันดับสองของเสฉวน (ยอดเขากงก่าซาน สูงเป็นอันดับ 1 สูง 7,556 เมตร) ชื่อเสียงของภูเขาสี่ดรุณี มาจากความสวยงามและยิ่งใหญ่ของภูขาที่มีหิมะปกคลุมยอดทั้งปี, ผืนป่าอุดมสมบูรณ์, ทุ่งหญ้าเสมือนผืนพรม, ธารน้ำใสจากหิมะละลายในยามฤดูร้อน และได้รับสมญานามว่า แอลป์แห่งตะวันออก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านนั่งรถของอุทยาน ไปเที่ยวชมหุบเขาซวงเฉียวโกว หรือ หุบเขาสะพานคู่ มีระยะทางประมาณ 35 กม.มีทิวทัศน์ของภูเขาเป็นหลัก, ธารน้ำ,ทะเลสาบ, ท้องทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ โดยมีฉากหลังเป็นยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะ …..ให้ท่านเดินเที่ยวชม และถ่ายภาพความงดงามแห่งฤดูกาล  สีสันของพรรณไม้ที่เคยเขียวขจี ในฤดูร้อน กลับกลายเป็น เหลือง ส้ม แดง น้ำตาล ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ก่อนที่จะปลิดใบร่วงหล่นพื้น เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งจะเต็มไปด้วยสีขาวของหิมะปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณ   ได้เวลาสมควร…..นำท่านเดินทางสู่ เมืองตานปา (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำต้าตู และภูเขาสูง ในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านของแคว้นคามของทิเบต มีการสร้างป้อมปราการ หรือหอสังเกตการณ์ 3,000 ป้อมนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น จนได้รับสมญานามว่า “อาณาจักรพันป้อม”  ป้อมฯ เหล่านี้สร้างเพื่อใช้เป็นหอสังเกตการณ์ และป้องกันเมืองจากศัตรูผู้รุกราน…..ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบเห็นป้อม กระจายอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเหลืออยู่ประมาณ 500 ป้อม   ชม  หอเตียวโหลว หรือป้อมปราการที่มีรูปทรงแตกต่างกันออกไป เช่น สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม ไปจนถึงสิบสามเหลี่ยม ซึ่งสร้างอยู่ตามเส้นทางสำคัญ และบริเวณที่สูงบนสันเขา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านเข้าที่พัก LANFENG HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

หมู่บ้านทิเบตเจี๋ยจู – ตูเจียงเยี่ยน – ถนนคนเดินตูเจียงเยี่ยน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4) นำท่านเดินทางไปเที่ยวชม หมู่บ้านทิเบตเจี๋ยจู  (จัดรถตู้คันเล็ก รับคณะจากโรงแรมไปยังหมู่บ้าน เนื่องจากรถโค้ชขนาดใหญ่ไม่สะดวกในการขึ้นเขา)…..เป็นหมู่บ้านชาวทิเบตที่ตั้งอยู่ในหุบเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800 เมตร    สร้างลดหลั่นกระจายไปตามแนวสันเขา  บ้านแต่ละหลังสร้างจากไม้และก้อนหิน สูงประมาณ 3 ชั้น ชั้นล่างเลี้ยงสัตว์ ชั้นสอง สำหรับอยู่อาศัย และชั้นบนสำหรับตากพืชผลทางการเกษตร    มุมของหลังคาบ้านทำเป็นยอดแหลมขึ้นมาและมีหินสีขาว ซึ่งเป็นหินศักดิ์สิทธิ์   ตัวบ้านก่อด้วยหินแผ่นเล็กๆ เรียงซ้อนกัน แต่สิ่งที่ทำให้หมู่บ้านแห่งสวยงาม มีเสน่ห์ และมีลักษณะโดดเด่น เกิดจากการใช้สีขาว แดง ดำ ที่แต่งแต้มลงบนตัวบ้าน  ตัดกับสีเขียว เหลือง ของเรือกสวนไร่นา ของชาวบ้าน  เมื่อมองจากมุมสูงทำให้เกิดความงดงามของทัศนียภาพของหมู่บ้านแห่งนี้ จนได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศจีน  ……
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับเมืองตูเจียงเยี่ยนตามเส้นทางเดิม (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)ชมทัศนียภาพของข้างทาง และพักผ่อนอิริยาบถบนรถ….
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
นำท่านเที่ยวชมถนนคนเดินตูเจียงเยี่ยน อิสระช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าที่พัก YU RUI HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่  

ตูเจียงเยี่ยน –เฉิงตู – วังแพะเขียว – วัดเหวินซู – ถนนคนเดินควานไจ่เซี่ยงจื่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7) นำท่าน…..ออกเดินทางกลับเมืองเฉิงตู ตามเส้นทางเดิม พักผ่อนอิริยาบถบนรถ …..นำท่านแวะ ร้านเป่าฟู่ หลิง  จำหน่าย ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงของจีน และให้ท่านได้แช่เท้าเพื่อความผ่อนคลาย ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ …..นำท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว หรือวัดซินหยางกง เป็นสำนักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋า ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน  เป็นสำนักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ  ภายในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างสำคัญๆ มีตำหนักหลินจู่ ตำหนักเฉียนคุน ตำหนักซานซิน ตำหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ ภายในประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือ แต่ที่น่าสนใจมากที่สุดคือ ตำหนักซานเซิน มีแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัว ตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ตัวหนึ่งน่าประหลาดใจมาก กล่าวคือ มีเขาข้างเดียว แต่อวัยวะส่วนต่างๆ ของแพะ มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี มีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสือ ปากเหมือนกระต่าย เขาเหมือนมังกร หางเหมือนงู หน้าเหมือนม้า คอเหมือนลิง หนวดแพะ ท้องเหมือนหมา ก้นเหมือนหมู ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบาย อวัยวะส่วนใดของร่างกายให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะ แล้วจะหายจากอาการป่วยทันที
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม  จำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมจีน  ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากไหมไทย และนิยมนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องนอน เช่นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และที่ได้รับความนิยมมากๆ คือ ผ้านวมไหม รวมทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายบุรุษและสุภาพสตรี ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก นำท่านชมวัดเหวินซู  เป็นวัดพุทธที่มีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ในเมืองเฉิงตู สร้างในสมัยราชวงศ์ถังเดิมมีชื่อเรียกว่า วัดซินเซียง แต่ในสมัยราชวงศ์ชิงจักรพรรดิ์คังซี มีพระอรหันต์ซีตู้เดินทางมาบำเพ็ญเพียรจนสิ้นชีวิต ตำนานเล่าว่า ได้ปรากฏรูปของพระโพธิสัตว์มัญชูศรีในเปลวเพลิงขณะที่ศพท่านถูกเผา ผู้คนต่างกล่าวขานกันว่าพระอรหันต์ซีตู้องค์นี้คือพระโพธิสัตว์มัญชูศรีกลับชาติมาเกิด วัดซินเซียงจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดเหวินซูนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา…..นำท่านไปยัง ถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ (Kuanzhai   Xiangzi) หรือ ถนนซอยกว้างซอยแคบ  ถนนคนเดินที่มีร้านค้าเล็กๆ ตั้งเรียงรายตามตรอกซอย ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมอย่างเพลิดเพลิน ทั้งร้านหนังสือ, ร้านชา-กาแฟ,บาร์, เสื้อผ้า  ถนนคนเดินมีซอย 3 ซอยยาวประมาณ 400 เมตร เดิมทีเป็นถนนโบราณสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงซอยกว้างเป็นที่อยู่ของผู้มีฐานะใช้รถม้าสัญจร ซอยจึงกว้าง ส่วยซอยแคบใช้เป็นทางเดินสัญจรของคนทั่วไป  ต่อมารัฐบาลได้ทำการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารใหม่ในสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ แต่การตกแต่งภายในเป็นแบบสมัยใหม่ …..
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
นำท่านเข้าที่พัก MERCURE  CHENGDU NORTH  HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10) นำท่านแวะชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์และเครื่องนอนเพื่อสุภาพจากยางพาราซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา….จากนั้น นำท่านชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งช้อปปิ้ง  มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
นำท่านไปยังสนามบินเฉิงตู
15.00น. ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ 3U8145  บริการอาหารและเครื่องดื่ม
17.10น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
**********************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมือง 3 ร้าน เช่น ร้านผ้าไหม สมุนไพรจีน และหมอนยางพารา ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม  3,000 
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-เฉิงตู – กรุงเทพฯ โดยสายการ SICHUAN AIRLINES
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 4  คืน
 3. ค่าอาหาร 11 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

               *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย **

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 6. ค่าทิปคนขับรถ ,ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์   (ตลอดทริป 1000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า  *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน

กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล) โดยการโอนเข้าบัญชี
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 25 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจ, ความดัน, แพ้ความกดอากาศในที่สูงและโรคประจำตัวอื่นๆเนื่องจากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 – 4,600 เมตร ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของท่านได้  โปรดพิจารณารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับสุขภาพของท่านก่อนการทำการจอง
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆกรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ซื่อกูเหนียงซาน ตานปา 5 วัน 4 คืน (3U) พ.ย.61
รหัสทัวร์
CHN CTU05(3U)NOV
สายการบิน
Sichuan Airlines
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว