บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN CTU03(3U)MAR-APR
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Sichuan Airlines

ทัวร์ซื่อกูเหนียงซาน ตานปา จินชวน 5วัน4คืน(3U)18 มี.ค./1 เม.ย.63

รหัสทัวร์: CHN CTU03(3U)MAR-APR

+++ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสฉวน  +++

+++ เส้นทางชมธรรมชาติสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของเสฉวน +++

+++ ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ เทศกาลดอกสาลี่บาน ที่สวยที่สุดในจีน +++

 • อุทยานซื่อกูเหนียงซาน ภูผาหิมะ มรดกโลกทางธรรมชาติ
 • เทศกาลดอกสาลี่บาน ณ เมืองจินชวน
 • หมู่บ้านธิเบตเจี๋ยจู เมืองตานปา หมู่บ้านธิเบตที่สวยที่สุดในประเทศจีน
 • ช้อปปิ้งถนนโบราณควานไจ่เซี่ยงจื่อ

กำหนดการ

18 – 22 มีนาคม 2563 18,999
1 – 5 เมษายน 19,999

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก   

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู

15.00/16.00น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 โดยสายการบิน SICHAUN AIRLINES(3U) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
17.55/19.10น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ 3U 8146 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
21.55/ 23.10 เดินทางถึงท่าอากาศยานซวงหลิว นครเฉิงตู (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองแห่งสรวงสวรรค์  นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก หลังผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว…..นำท่านเข้าที่พัก SPRING DOWNTOWN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เฉิงตู – ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกูเหนียงซาน) – หุบเขาซวงเฉียวโกว – ตานปา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (1) นำท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาสี่ดรุณี  หรือเรียกอีกชื่อว่า ซื่อกูเหนียงซาน (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองอาป้า (ชาวเซียงและชาวทิเบต) เป็นภูเขาในกลุ่มแนวเขาฉงไหล โดยมียอดเขาสี่ลูกที่เรียงรายติดต่อกันไป ตั้งแต่ทิศเหนือถึงทิศใต้เป็นระยะ 3.5 กม.โดยมีชื่อของยอดเขาและความสูงจากระดับน้ำทะเลแบ่งเป็น   ต้ากูเหนียงซาน (พี่คนโต)  5355 เมตร, เอ้อกูเหนียงซาน(น้องสอง) 5454 เมตร, ซานกูเหนียงซาน (น้องสาม) และซี่อกูเหนียงซาน(น้องสี่)  6250 เมตร  เป็นยอดเขาสูงอันดับสองของเสฉวน (ยอดเขากงก่าซาน สูงเป็นอันดับ 1 สูง 7,556 เมตร) ชื่อเสียงของภูเขาสี่ดรุณี มาจากความสวยงามและยิ่งใหญ่ของภูขาที่มีหิมะปกคลุมยอดทั้งปี, ผืนป่าอุดมสมบูรณ์, ทุ่งหญ้าเสมือนผืนพรม, ธารน้ำใสจากหิมะละลายในยามฤดูร้อน และได้รับสมญานามว่า แอลป์แห่งตะวันออก
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านนั่งรถของอุทยาน ไปเที่ยวชมหุบเขาซวงเฉียวโกว หรือ หุบเขาสะพานคู่ มีระยะทางประมาณ 35 กม.มีทิวทัศน์ของภูเขาเป็นหลัก, ธารน้ำ,ทะเลสาบ, ท้องทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ โดยมีฉากหลังเป็นยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะ …..ให้ท่านเดินเที่ยวชม และถ่ายภาพความงดงามแห่งฤดูกาล  สีสันของพรรณไม้ที่เคยเขียวขจี ในฤดูร้อน กลับกลายเป็น เหลือง ส้ม แดง น้ำตาล ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ก่อนที่จะปลิดใบร่วงหล่นพื้น เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งจะเต็มไปด้วยสีขาวของหิมะปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณได้เวลาสมควร…..จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตานปา (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำต้าตู และภูเขาสูง ในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านของแคว้นคามของทิเบต มีการ สร้างป้อมปราการ หรือหอสังเกตการณ์ 3,000 ป้อมนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น จนได้รับสมญานามว่า “อาณาจักรพันป้อม”  ป้อมฯ เหล่านี้สร้างเพื่อใช้เป็นหอสังเกตการณ์ และป้องกันเมืองจากศัตรูผู้รุกราน…..ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบเห็นป้อม กระจายอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเหลืออยู่ประมาณ 500 ป้อม   ชม  หอเตียวโหลว หรือป้อมปราการที่มีรูปทรงแตกต่างกันออกไป เช่น สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม ไปจนถึงสิบสามเหลี่ยม ซึ่งสร้างอยู่ตามเส้นทางสำคัญ และบริเวณที่สูงบนสันเขา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านเข้าที่พัก LANFENG HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ตานปา – จินชวน – เทศกาลชมดอกสาลี่ – ตานปา – หมู่บ้านทิเบตเจี๋ยจู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4) นำท่านเดินทางไปยังเมืองจินชวน (ใฃ้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)  เมื่อล่วงเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ  ระหว่างกลางเดือน มีนาคม – ต้นเดือน เมษายนของทุกปี

จินชวนเป็นพื้นที่จัดงาน เทศกาลดอกสาลี่บานที่สวยที่สุดในประเทศจีน ….. บนพื้นที่นับพันไร่ รอบๆ เมืองจินชวน   ต้นสาลี่กว่า 1 ล้านต้นถูกปลูกกระจายไปทั่วภูเขา ไล่ลงไปถึงบริเวณริมแม่น้ำต้าตู  โดยมี 137 ต้นที่ถูกปลูกและดูแลมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของหุบเขา ถูกแต่งแต้มด้วยสีขาวของดอกสาลี่เบ่งบานตระการตา  ตัดกับสีเขียวของไร่นา และอาคารบ้านเรือนของคนทิเบต  งดงามดั่งภาพวาดที่ศิลปินบรรจงวาดไว้…..ถ่ายภาพความงาม อันแสนประทับใจ…..ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับตานปา นำท่านเดินทางไปเที่ยวชม หมู่บ้านทิเบตเจี๋ยจู  หมู่บ้านชาวทิเบตที่ตั้งอยู่ในหุบเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800    เมตร    สร้างลดหลั่นกระจายไปตามแนวสันเขา  บ้านแต่ละหลัง   สร้างจากไม้และ ก้อนหิน สูงประมาณ 3 ชั้น ชั้นล่างเลี้ยงสัตว์   ชั้นสอง สำหรับอยู่อาศัย และชั้นบนสำหรับตากพืชผลทางการเกษตร มุมของหลังคาบ้านทำเป็นยอดแหลมขึ้นมาและมีหินสีขาว ซึ่งเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ ตัวบ้านก่อด้วยหินแผ่นเล็กๆ เรียงซ้อนกัน แต่สิ่งที่ทำให้หมู่บ้านแห่งสวยงาม มีเสน่ห์ และมีลักษณะโดดเด่น เกิดจากการใช้สีขาว แดง ดำ ที่แต่งแต้มลงบนตัวบ้าน  ตัดกับสี เขียว เหลือง ของเรือกสวนไร่นาของชาวบ้าน  เมื่อมองจากมุมสูงทำให้เกิดความงดงามของทัศนียภาพของหมู่บ้านแห่งนี้ จนได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
นำท่านเข้าที่พัก LANFENG HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่             

ตานปา – เฉิงตู –  ถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7) นำท่านเดินทางกลับเฉิงตู ….พักผ่อนอิริยาบถ  และชมทัศนียภาพสองข้างทาง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย นำท่านแวะเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรโบราณจีน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรบำรุงรักษา สุขภาพ และยาบัวหิมะ ให้ทุกท่านได้นวดฝ่าเท้าด้วยยาสมุนไพรจีนช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้า…..จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์และเครื่องนอนเพื่อสุภาพ จากยางพาราซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา…
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
นำท่านไปยัง  ถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ (Kuanzhai   Xiangzi) หรือ ถนนซอยกว้างซอยแคบ  ถนนคนเดินที่มีร้านค้าเล็กๆ ตั้งเรียงรายตามตรอกซอย ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมอย่างเพลิดเพลิน ทั้งร้านหนังสือ, ร้านชา-กาแฟ,   บาร์, เสื้อผ้า  ถนนคนเดินมีซอย 3 ซอยยาวประมาณ 400 เมตร เดิมทีเป็นถนนโบราณสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงซอยกว้างเป็นที่อยู่ของผู้มีฐานะใช้รถม้าสัญจร ซอยจึงกว้าง ส่วยซอยแคบใช้เป็นทางเดินสัญจรของคนทั่วไป ต่อมารัฐบาลได้ทำการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารใหม่ในสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ แต่การตกแต่งภายในเป็นแบบสมัยใหม่ …..
นำท่านเข้าที่พัก SPRING DOWNTOWN  HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เฉิงตู – ถนนคนเดินจิ๋นหลี  – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (10) จากนั้นนำท่านชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งช้อปปิ้ง  มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
นำท่านไปยังสนามบิน
14.30/15.25น. ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ 3U 8145   บริการอาหารและเครื่องดื่ม
16.35/18.00น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
******************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมือง 2 ร้าน เช่น ร้านใบชา บัวหิมะ หริอ ร้านหมอนยางพารา  ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-คุนหมิง -กรุงเทพฯ โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ ***กระเป๋าสัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. และ กระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. ***
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 4  คืน
 3. ค่าอาหาร 11 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

               *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 3. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,650 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 4. ค่าทิปคนขับรถ ,ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 800 บาทต่อท่านตลอดทริป
 5. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า  *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล) โดยการโอนเข้าบัญชี
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจ, ความดัน, แพ้ความกดอากาศในที่สูงและโรคประจำตัวอื่นๆเนื่องจากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 – 4,600 เมตร ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของท่านได้  โปรดพิจารณารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับสุขภาพของท่านก่อนการทำการจอง
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง บริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดย   ไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ
 2. การจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ 

 1. บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ซื่อกูเหนียงซาน ตานปา จินชวน 5วัน4คืน(3U)18 มี.ค./1 เม.ย.63
รหัสทัวร์
CHN CTU03(3U)MAR-APR
สายการบิน
Sichuan Airlines
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว