บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN XIY01(FD)NOV-FEB
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Air Asia

ทัวร์ซีอาน 4วัน 3คืน(FD)พ.ย.61-ก.พ.62

รหัสทัวร์: CHN XIY01(FD)NOV-FEB

+++ ท่องเที่ยวไฮไลท์ มณฑลส่านซี +++

+++พักโรงแรม 5 ดาวจีน, ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง +++

  • ซีอาน อดีตราชธานี 12 ราชวงศ์ จุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหม
  • สุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมกษัตริย์ผู้รวมแผ่นดินจีน
  • เจดีย์ห่านป่าใหญ่ เจดีย์ห่านป่าเล็ก  วัดลามะกว่างเหริน
  • จัตุรัสหอกลอง ตลาดอิสลาม
  • ชม โชว์ราชวงศ์ถัง
  • ลิ้มรสเมนู  เกี๊ยวน้ำจักรพรรดิ, เป็ดย่าง และสุกี้ซีอาน

กำหนดการเดินทาง

17-20 พฤศจิกายน 2561 24,999
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 24,999
1-4 ธันวาคม 24,999
13-16 ธันวาคม 24,999
30 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 28,555
10-13 มกราคม 2562   24,999
21-24 กุมภาพันธ์  24,999

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ ดอนเมือง – ซีอาน – จัตุรัสหอกลอง – ตลาดอิสลาม

07.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 แถว 1 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน
09.50 น. ออกเดินทางไปนครซีอาน มณฑลส่านซีโดยเที่ยวบินที่ FD588***** มีบริการชุดอาหารและเครื่องดื่ม / ระบุที่นั่งสำหรับทุกท่าน ****
14.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติซีอาน เสียนหยาง, เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 13 ราชวงศ์ เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว….นำท่านช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยบริเวณ จัตุรัสหอกลอง และตลาดอิสลาม เลือกหาซื้อพื้นเมือง,ของที่ระลึกฝากคนทางบ้านเดินดูย่านการค้าอิสลามกลางใจเมืองเลือกซื้อของที่ระลึกชิมขนมและอาหารพื้นเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเข้าที่พัก TITAN CENTRAL PARK HOTEL, XI’AN ระดับ 5 ดาวจีนหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

วัดฉือเอิน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – เจดีย์ห่านป่าเล็ก – พิพิธภัณฑ์ซีอาน – โชว์ราชวงศ์ถัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (2)…นำท่านเดินทางสู่ วัดฉือเอิน  ซึ่งเป็นที่ตั้งของต้าเยี่ยนถ่า หรือ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่าขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก  ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านไปยังวัดเจี้ยนฝู , ชม เจดีย์ห่านป่าเล็ก สร้างในสมัยฮ่องเต้ถังจงจงระหว่าง ปีค.ศ. 707-709 เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม เหมือนเจดีย์ห่านป่าใหญ่ แต่รูปทรงเล็กกว่า และเตี้ยกว่า เดิมทีเจดีย์สูง 15 ชั้น แต่เกิดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวหลายครั้งแต่ รุนแรงมากที่สุดในสมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1556  ทำให้ยอดของเจดีย์หักพังลงไป เหลือเพียง 12 ชั้น  ความสูง 43.3 เมตร คนซีอานเชื่อว่าเจดีย์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์  หากบ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย ประชาชนเดือดร้อน ก็จะเกิดรอยแยกที่เจดีย์แต่เมื่อเหตุการณ์สงบ รอยแยกก็จะหายไป …จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซีอาน เก็บรักษาโบราณวัตถุกว่าแสนชิ้น ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว, จิ้น, ฮั่น และราชวงศ์ถัง จัดแสดงประวัติศาสตร์,เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของซีอาน….
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) เมนูเกี๊ยวจักรพรรดิ
นำชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ
นำท่านเข้าที่พัก TITAN CENTRAL PARK HOTEL, XI’AN ระดับ 5 ดาวจีนหรือเทียบเท่า

วันที่สาม

สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี – ช้อปปิ้ง Outlets

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(5)….นำท่านเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987  คือ (รวมรถเล็ก) นำชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน ใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำท่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็น สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับซีอาน …..อิสระช้อปปิ้ง Scitech Outlets Mall  ศูนย์รวมสินค้ากว่า 300 แบรนด์ชั้นนำระดับโลก ทั้งเสื้อผ้า, กระเป๋า,รองเท้า  ในราคาพิเศษสุด เช่น Tommy Hilfigr, DKNY, MaxMara, Nike, Diesel, Adidas, Nine West
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าที่พัก TITAN CENTRAL PARK HOTEL, XI’AN ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่

วัดลามะกว่างเหริน – ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(8) นำท่านเข้าชม วัดลามะกว่างเหริน วัดลามะแห่งเดียวของมณฑลส่านซี  สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1705  ในสมัยจักรพรรดิคังซี  เพื่อให้เป็นสถานที่พักค้างแรมสําหรับพระลามะชั้นผู้ใหญ่จากทิเบต ที่ต้องเดินทางผ่าน ส่านซีเพื่อไปข้าเผ้าที่วังหลวงปักกิ่ง  …..ชมป้ายอนุญาตสร้างวัดโดยคําสั่งของจักรพรรดิคังซี, กำแพงหินที่มีรูปสลัก 18 อรหันต์ , นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือ,  นมัสการรูปจงคาปา ผู้นํานิกายพุทธทิเบตที่วิหารพันพระ…..ชมรูปหล่อศากยมุนีพุทธเจ้าและองค์หญิงเหวินเฉิง องค์หญิงสมัยราชวงศ์ถังที่ได้รับคําสั่งให้แต่งงานกับผู้นําทิเบต(เจ้าชายซงจ้านกานปู้)เพื่อมิตรภาพ….. จากนั้นนำท่านผ่านชม และ ถ่ายภาพ กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ. 1374-1378) และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตรมีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังสนามบินซีอาน
15.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD589***** มีบริการชุดอาหารและเครื่องดื่ม / ระบุที่นั่งสำหรับทุกท่าน *****
18.50 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
*********************************************************************
**** รายการทัวร์นี้ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ******
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซีอาน-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบินแอร์เอเชีย*** น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ***
 2. ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ภาษีสนามบินไทย+จีน
 3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
 4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 5. ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก.ท่านละ 1 ใบ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน**ค่าน้ำหนักส่วนเกิน  20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถและหัวหน้าทัวร์  600 บาท (เก็บจากลูกค้าต่อคนตลอดทริป)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
 2. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 -14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือการเมืองระหว่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ(ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ….บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ 

 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ซีอาน 4วัน 3คืน(FD)พ.ย.61-ก.พ.62
รหัสทัวร์
CHN XIY01(FD)NOV-FEB
สายการบิน
Air Asia
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว