China

รหัสทัวร์ :
CHN XIL5D(TG)DEC-MAR
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Air_TG
Thai Airways (TG)

ทัวร์ภูเขาหิมะซีหลิง เล่อซาน ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืน (TG) ธ.ค.60-มี.ค.61

รหัสทัวร์: CHN XIL5D(TG)DEC-MAR

 • ภูเขาหิมะซีหลิงซาน ชมวิวพาโนรามา ณ ลานสุริยันจันทรา
 • หลากหลายกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกีใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
 • นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลก
 • นมัสการพระสมัตภัทธโพธิสัตว์ ณ ภูเขาง้อไบ๊
 • ชมการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก
 • พักโรงแรม 4 ดาว 3 คืน และสกีรีสอร์ต  1 คืน

 

วันเดินทาง

20-24 ธันวาคม 2560 27,900
28 ธันวาคม 2560  – 1 มกราคม 2561 31,900
31 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561 31,900
11-15, 25-30 มกราคม 27,900
7-11 กุมภาพันธ์ 27,900
1-5, 7-11 มีนาคม 27,900

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก     

กรุงเทพฯ – เฉิงตู – เล่อซาน – ล่องเรือนมัสการหลวงพ่อโต – ง้อไบ๊ 

07.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
10.05 น. ออกเดินทางสู่ เฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG 618
14.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซวงหลิว นครเฉิงตู (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสรวงสวรรค์  นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก หลังผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว    …..นำท่านเดินทางไปยังเล่อซาน ล่องเรือนมัสการ หลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ประทับนั่งหันหน้าออกสู่ลำน้ำ องค์พระมี ขนาดใหญ่โต องค์พระสูง 71 เมตร กว้าง 10 เมตร สร้างโดยการแกะสลักเข้าไปในภูเขาสูง ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 90ปี (ค.ศ.713 -803 ) โดยหลวงพ่อไท่หงใช้เงินบริจาคของชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้าน  เพื่อปกป้องภัยจากน้ำท่วมจากแม่น้ำ 3 สายที่ไหลมาบรรจบกันที่เล่อซาน คือ แม่น้ำหมิงเจียง, ตู้เจียง และซิงยี่เจียง  นับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์เอ๋อเหมยซาน หรือง๊อไบ๋ในปีค.ศ.1996 …..จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอ๋อเหมย(เมืองง้อไบ๊) ซึ่งมีภูเขาง้อไบ๊เป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 1 ใน 18 ของโลกและ 1 ใน 3 ของประเทศจีน  เป็นสถานที่มีชื่อเสียงระดับชาติในทางประวัติศาสตร์และทิวทัศน์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเข้าที่พัก HUA SHENG  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง 

ง้อไบ๊ – ยอดเขาจินติ่ง – วัดหัวจ้าง – วัดเป้ากั๋ว  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)
นำท่านสู่ ยอดเขาจินติ่ง บนยอดเขาสีทองทะลุเมฆและผาค้ำฟ้าซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร นำท่านชมทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์ นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าจากเชิงเขาสู่ยอดเขาภูเขาง้อไบ๊ ท่านสามารถชมความงามของธรรมชาติและสัมผัสบรรยากาศฤดูกาลทั้ง 4  ณ ที่แห่งนี้ได้ภายในหนึ่งวัน   จากนั้นนำท่านสู่ วัดหัวจ้าง นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตย์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่ ผู่โถซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซานมาไว้ ณ ยอดเขาจินติ่ง ชมความงดงามของ”แสงสิริมงคลแห่งจินติ่ง (แสงพุทธเจ้า)”และต้นเมเปิลสีแดงจากผาหินจิ่นติ่ง เห็นเงาพระบนขอบฟ้าและเปล่งรัศมีอันตระการตา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านเที่ยวชม วัดเป้ากั๋ว วัดเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาง้อไบ๊ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์แห่งปัญญา ผู้สถิต ณ เขาง้อไบ๊ เป็นความเชื่อที่ผสมผสานระหว่าง 3 ศาสนา คือศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในภูเขาง้อไบ๊ ภายในวัดมีโบราณสถานสำคัญคือ ประตูเขาซานเหมิน ,ตำหนักหมีเล่อ, วิหารหลักและหอพระคัมภีร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (4)
นำท่านเข้าที่พัก HUA SHENG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม 

ง้อไบ๊ – ภูเขาหิมะซีหลิง (ขึ้นกระเช้า) – เล่นหิมะและสกี ณ สกีรีสอร์ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)
นำท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาหิมะซีหลิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ภูเขาหิมะซีหลิงตั้งอยู่ที่เมืองต้าอี้ ห่างจากตัวเมืองเฉิงตูประมาณ 120 กม. มีระดับความสูง 5,364 เมตร และเป็นที่ราบบนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,200-2,400 เมตร  เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเฉิงตู   ภูเขาหิมะซีหลิงได้ชื่อว่าเป็นภูเขาแอลป์แห่งตะวันออก เนื่องจากอยู่ในระดับความสูงเดียวกันกับภูเขาแอลป์  และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูหนาวมีหิมะปกคลุมหนาแน่นจึงมีนักท่องเที่ยวมาเล่นหิมะและสกีกันอย่างมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่  ภูเขาหิมะซีหลิง และเป็นที่ตั้งของสกีรีสอร์ต 1 ใน 5 อันดับแรกที่ดีที่สุดของประเทศจีน  และเป็นลานสกีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน  มีลู่สกีระดับมาตรฐาน 7 ลู่ ความยาว 10 กิโลเมตร  รองรับได้สำหรับผู้ฝึกหัดเล่นสกีไปจนถึงระดับสูง ….. อิสระให้ท่านสัมผัสกับหิมะ สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นลากเลื่อน สเลด และสกี (ค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ท่านสามารถติดต่อสอบถามค่าใช้จ่ายจากไกด์ หรือหัวหน้าทัวร์) สำหรับท่านที่ต้องการเล่นสกี กรุณาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเล่น ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ็กเก็ตกันน้ำหรือผ้าร่ม,กางเกงรัดรูปและฝึกวิธีการเล่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าที่พัก FENGYE   HOTEL  (MAPLE  LEAF HOTEL) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ 

ลานสุริยันจันทรา (ขึ้นกระเช้า) – เฉิงตู – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8)
นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าไปยังจุดชมวิวทิวทัศน์ภูเขาหิมะซีหลิงที่ ลานสุริยันจันทรา (Riyue Ping)  ณ ระดับความสูงประมาณ 3,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลให้ท่านเก็บภาพพาโนรามา และภาพมุมสูงอันสวยงามของป่าสน เกล็ดน้ำแข็งหิมะที่ปกคลุมอยู่โดยรอบ  ลานสกีสีขาวนวลตา ตัดกับแสงอาทิตย์   อิสระถ่ายภาพและชมความงดงามของธรรมชาติในฤดูหนาวตามอัธยาศัยจนได้เวลาสมควร นำท่านโดยสารกระเช้ากลับลงมา….
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับเฉิงตู (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) …..  ชม ร้านผ้าไหม  จำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมจีน  ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากไหมไทย และนิยมนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องนอน เช่นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และที่ได้รับความนิยมมากๆ คือ ผ้านวมไหม รวมทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายบุรุษและสุภาพสตรี ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก ……จากนั้นนำท่านสู่ ร้านเป่าฟู่ หลิง  จำหน่าย ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงของจีน และให้ท่านได้แช่เท้าเพื่อความผ่อนคลาย ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
หลังอาหารนำท่านชม โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของมณฑลเสฉวน ตื่นตาตื่นใจกับการเปลี่ยนหน้ากากเพียงเสี้ยววินาทีซึ่งเป็นเคล็ดลับเฉพาะของลูกหลานชาวเสฉวนโดยการแสดงนี้ถือเป็นความลับที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและห้ามสอนให้แก่บุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด จบการแสดง
นำท่านเข้าที่พัก MERCURE CHENGDU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า 

วังแพะเขียว – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (13)
นำท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว หรือวัดซินหยางกง เป็นสำนักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋า ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน  เป็นสำนักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ  ภายในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างสำคัญๆ มีตำหนักหลินจู่ ตำหนักเฉียนคุน ตำหนักซานซิน ตำหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ ภายในประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือ แต่ที่น่าสนใจมากที่สุดคือ ตำหนักซานเซิน มีแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัว ตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ตัวหนึ่งน่าประหลาดใจมาก กล่าวคือ มีเขาข้างเดียว แต่อวัยวะส่วนต่างๆ ของแพะ มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี มีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสือ ปากเหมือนกระต่าย เขาเหมือนมังกร หางเหมือนงู หน้าเหมือนม้า คอเหมือนลิง หนวดแพะ ท้องเหมือนหมา ก้นเหมือนหมู ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบาย อวัยวะส่วนใดของร่างกายให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะ แล้วจะหายจากอาการป่วยทันที…..นำท่านแวะชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์และเครื่องนอนเพื่อสุภาพจากยางพาราซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา…..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)พิเศษ เมนูอาหารตุ๋นยาจีน หลังอาหารได้เวลาสมควรนำท่านไปยังสนามบินเฉิงตู
15.05 น. ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ TG 619
17.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
**********************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมือง 3 ร้าน เช่น ร้าน  ผ้าไหม บัวหิมะ และหมอนยางพารา ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วยแล้ว เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000-4,000 บาท
  อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-เฉิงตู – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  4  คืน
 3. ค่าอาหาร  13 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4  วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

           *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

   
  อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน  20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปคนขับรถ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน, ทิปไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน (2 คน x 10 หยวน x 5 วัน = 100 หยวน) และทิปหัวหน้าทัวร์ 50 บาทต่อวันต่อคน (250บาทต่อคน)
   
 เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า  *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย

12.  สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์  

13.  ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,050 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,650 บาทต่อท่าน

14. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท  สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน

  เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

 

 

  การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
  เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
  หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 2. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 3. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
  ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
  ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
   
  การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ทัวร์ภูเขาหิมะซีหลิง เล่อซาน ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืน (TG) ธ.ค.60-มี.ค.61
รหัสทัวร์: CHN XIL5D(TG)DEC-MAR

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147