บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Vietnam

รหัสทัวร์ :
VIE NOR02(TG)SEP-DEC
ประเทศ :
Vietnam
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน(TG)ต.ค.-ธ.ค.62

รหัสทัวร์: VIE NOR02(TG)SEP-DEC

***** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว *****

 • ซาปาสมญานาม สวิสเซอร์แลนด์ แห่งเวียดนาม 
 • กระเช้าไฟฟ้า ชมยอดเขาฟานซีปัน ณ ความสูง 3,143 เมตร
 • ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าแห่งเทือกเขาฟานสีปัน
 • ตระการตาไร่นาขั้นบันได
 • ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

กำหนดการเดินทาง

12-15, 19-22 ตุลาคม 21,899
23-26 พฤศจิกายน 21,899
5-8 ธันวาคม 22,899
7-10 ธันวาคม 21,899

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา

05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบินที่  TG 560 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ ณ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศที่ ตั้งอยู่ภาคเหนือ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี อดีตเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า Little Paris มีการวางผังเมืองไว้อย่างดีจากสมัยที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส มีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่งและแม่น้ำล้อมรอบเมือง หลังผ่านพิธีการศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว…..นำท่านเที่ยวชมกรุงฮานอย ชมและถ่ายภาพภายนอกกับ อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho Chi Minh) สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973-1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต และสิ่งมีค่าที่ประชาชนที่ศรัทธาส่งมาจากทั่วประเทศ (หมายเหตุสุสานโฮจิมินห์ปิดวันศุกร์และวันจันทร์สามารถเที่ยวชมบริเวณรอบนอกของอนุสรณ์สถานได้เท่านั้น)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา จังหวัดลาวไก ระยะทางประมาณ. 254 กิโลเมตร โดยเส้นทางด่วนสายใหม่ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง  เมืองซาปาตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร เป็นเมืองตากอากาศ….นำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ท่านสามารถ  เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมของชาวเขาที่ผลิตเองและนำมาจำหน่ายในตลาด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านเข้าที่พัก CHAU  LONG SAPA HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
http://chaulonghotel.com/en/

วันที่สอง     

ซาปา – กระเช้าไฟฟ้า + ยอดเขาฟานซีปัน – น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) นำท่านไปยังสถานีเมืองฮัว เพื่อโดยสารรถกระเช้า ไฟฟ้า สู่  ยอดเขาฟานซีปัน    ซึ่งเปรียบเสมือนหลังคาแห่งอินโดจีน……ด้วยระบบรถกระเช้าไฟฟ้าสามสายอันทันสมัย ปลอดภัยและยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง     6.3 กิโลเมตร สู่สถานีบนยอดเขา ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,000 เมตร   ใช้เวลาในการ เดินทางประมาณ 15-20 นาที ตัวกระเช้าขนาดใหญ่ 1 คันนั่งได้ 35 คน ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชม     ทัศนียภาพมุมกว้างของซาปา เทือกขาสูง หุบเหว ผืนนาขั้นบันไดตามลาดไหล่เขา สลับซับซ้อน        งดงามตระการตายิ่งนัก…..ถึงสถานีแล้วเดินบันไดอีก 600 ขั้นเพื่อไปถึงยอดเขาฟานซีปัน   อิสระ   ถ่ายภาพที่ระลึกกับป้ายหิน FANSIPAN  3,143 M ตามอัธยาศัย และมุมอื่นๆบนยอดเขา.นำท่าน  เดินทางลงจากยอดเขาด้วยกระเช้าตามเส้นทางเดิม
หมายเหตุ : กรณีที่มีประกาศ ปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้าฟานสีปันอันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย,การปิดซ่อมบำรุงหรือเหตุผลใดๆก็ตาม…บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวอื่นทดแทน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านชม น้ำตกสีเงิน น้ำตกที่สวยและสูงที่สุดในซาปา  สายน้ำไหลลงจากยอดเขาเป็นสายกว่า 100 เมตร  ยามสายน้ำต้องประกายแดด เกิดเป็นสีเงินแวววับ …..จากนั้นนำท่านชม        หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต(Cat Cat )หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง เก่าแก่ของเมือง ซาปา เดินเท้าเข้าชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่ นาขั้นบันได ของชาวเขา และเลือกซื้อ สินค้าหัตถกรรมของ     ชาวเขาภายในหมู่บ้าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) เมนูสุกี้ปลาแซลมอน
นำท่านกลับที่พัก CHAU LONG SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า
http://chaulonghotel.com/en/

วันที่สาม

 ซาปา – ฮานอย – วัดหง๊อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ  – หุ่นกระบอกน้ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) นำท่านออกเดินทางกลับฮานอย ตามเส้นทางเดิมพักผ่อนอิริยาบถบนรถ ……
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ  อาหารยุโรป, อเมริกา,จีน ,    เวียดนาม, ไทย, ญี่ปุ่น และอาหารทะเล
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ฮานอยระหว่างทางแวะชมแหล่งผลิตของที่ระลึกจากงานหัตถกรรมของ

คนพิการที่เมืองไฮเดื่อง (Hai Duong)   จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดหง๊อกเซิน (Ngoc Son) วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย   ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2  ตัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน ชมทะเลสาบคืนดาบ (Sward  Lake)ที่ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับตำนานก่อตั้งเมืองฮานอยที่น่าสนใจ….. นำท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ (Water Puppet Show) ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงและมีแห่งเดียวในโลก ชมเรื่องราวตำนานทะเลสาบคืนดาบ ความรักในเทพนิยาย ความภาคภูมิใจ ในความเป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูกโดยใช้หุ่นกระบอกน้ำ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเข้าที่พัก FORTUNA  HOTEL ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า
http://fortuna.vn

วันที่สี่

สุสานโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – วัดวันเหมียว – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9) นำท่านเที่ยวชมกรุงฮานอย ชมและถ่ายภาพภายนอกกับ สุสานโฮจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho Chi Minh) สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973-1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต (หมายเหตุ: สุสานโฮจิมินห์เปิดให้เข้าชมในช่วงเช้าเท่านั้น และปิดวันศุกร์และวันจันทร์ ) ชม จัตุรัสบาดิงห์, ทำเนียบประธานาธิบดี, บ้านโฮจิมินห์ ที่อาศัยอยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนเสียชีวิต  นำชม เจดีย์เสาเดียว (Chua Mot Cot) เป็นเจดีย์ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ำ สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (10)
บ่าย นำท่านชม  วิหารวรรณกรรม (Van Mieu) หรือ วิหารวรรณคดี หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่า วันเหมียว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลีไทโต อุทิศให้แก่ท่านศาสดาขงจื้อ วิหารนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ในบริเวณวิหารแบ่งออกเป็นลาน มีกำแพงล้อมรอบ 5 แห่งด้วยกัน เมื่อรอดซุ้มประตูหลังประตูทางเข้าใหญ่เข้าไปข้างในเป็นทางเดินปูหิน สองข้างทางเดินเป็นบ่อน้ำ ผ่านลาน 2 แห่งแล้วจะเห็นประตูกำแพงใหญ่ชื่อว่า ได๋แถงห์โมน อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงฮานอย….จากนั้นนำไปยัง ย่านการค้า ถนน 36 สาย เพื่อให้ทุกท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าของฝากและของที่ระลึกจากเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นสินค้างานหัตถกรรม ผ้าปัก , งานไม้แกะสลัก  และสินค้าก๊อปปี้ กระเป๋า, รองเท้า อิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
หลังอาหารนำท่านไปยังสนามบิน
20.25 น ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 565 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
22.15 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
**********************************

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)      

 • เด็กอายุ2-11ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่2ท่านไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
 2. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว 3  คืน
 3. ค่าอาหาร 11 มื้อ
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงตามประกาศของสายการบิน
 7. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น(พูดภาษาไทย)
 9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 600 บาท (เก็บจากลูกค้าตลอดทริป)
 10. ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท และภาษีสนามบินนอยไบ 14 USD
อัตรานี้ไม่รวม 

 1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก.
 2. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 2,500 บาท
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 8,000 บาท / 10,000 บาท (สำหรับวันหยุดเทศกาล) โดยการโอนเข้าบัญชี
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง 

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือเหตุผลใดๆก็ตามซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯบริษัทฯไม่คืนเงินและไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ(ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน)รวมทั้งเหตุสุดวิสัยเช่นภัยธรรมชาติต่างๆการนัดหยุดงาน,การสไตรค์,ปัญหาจากสุขภาพส่วนบุคคล,ปัญหาความล่าช้าของสายการบิน,การยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันเนื่องจากสายการบิน
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาดและบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ…..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 1. หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ 

 1. บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน(TG)ต.ค.-ธ.ค.62
รหัสทัวร์
VIE NOR02(TG)SEP-DEC
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Vietnam
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว