บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Vietnam

รหัสทัวร์ :
VIE PRO06(VJ)FEB-OCT
ประเทศ :
Vietnam
สายการบิน :
Thai Vietjet Air

ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน(VJ)ก.พ.-ต.ค.63

รหัสทัวร์: VIE PRO06(VJ)FEB-OCT

นั่งกระเช้าข้ามทะเล ตะลุยสวนสนุก SUN WORLD

ชมทะเลสาบคืนดาบ+ขอพรวัดหงอกเซิน+ช้อปปิ้งอย่างจุใจถนน 36 สาย

แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ และหมวกสุดเท่

กำหนดการเดินทาง

28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 10,999
6-9, 27-30 มีนาคม 10,999
4-7 เมษายน 13,900
11-14, 12-15, 13-16 เมษายน 15,900
17-20 เมษายน 12,999
24-27 เมษายน/ 15-18 พฤษภาคม 10,999
1-4, 3-6 พฤษภาคม 15,900
5-8, 6-9, 8-11 พฤษภาคม 12,999
22-25 พฤษภาคม 9,999
3-6, 4-7, 25-28, 26-29, 27-30 กรกฏาคม 13,900
9-12 สิงหาคม/ 1-4, 2-5 , 20-23 ตุลาคม 13,900
14-17, 21-24 สิงหาคม/ 4-7, 11-14, 18-21 กันยายน 11,999
3-6, 8-11, 15-18, 16-19, 17-20, 21-24  ตุลาคม 12,999

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮานอย – นิงห์บิ่งห์

12.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว  เคาน์เตอร์สายการบิน Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
15.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VJ902 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)*** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง แต่มีจำหน่าย ***
16.55 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ ณ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ซึ่งเป็นนครหลวงเก่าแก่ที่มีอายุครบ 1,000 ปีในค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามและเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น นำทุกทานเดินทางสู่เมืองนิงห์บิงห์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮานอย เป็นจังหวัดที่มีความพิเศษทางธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือ มีพื้นที่ที่เป็นที่ชุ่มน้ำ ในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาล จนพื้นที่นั้นถูกเรียกว่า “อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน” หรือ ฮาลองบก เป็นเมืองที่มีภูมทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา 99 ยอด จึงถือว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเวียดนาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พัก Hoa Lu Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง     

ถ้ำตามก๊ก– นั่งเรือกระจาด–นั่งกระเช้าQueen Halongตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง–เมืองฮาลอง     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก …นำท่านเดินทางไปที่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมฮาลองบก ผ่านชมถ้ำตามก๊ก (Tam Coc) ตามก๊กหมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่า ถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดยสายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งที่น้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน นำท่านลงเรือพาย ล่องไปตามแม่น้ำ Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือนกับกุ้ยหลินของจีน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือกระจาด ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตาที่สองข้างทางเป็นทุ่งนา ในยามที่ข้าวใกล้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยว ท้องนาจะเป็นสีเหลืองอร่ามสวยงามเกินบรรยาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านนั่งกระเช้า Queen Halong เป็นกระเช้าสามสายที่ข้ามทะเลใหญ่ที่สุดของโลก สามารถบรรจุได้ 230 คนต่อหนีงกระเช้า จากนั้นนำท่านสู่สวนสนุก Sun World สวนสนุกแห่งใหม่ของเมืองฮาลอง อิสระให้คุณได้เพลินเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ(ราคาทัวร์รวมค่านั่งกระเช้าข้ามทะเล และรวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเว้น พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) สมควรแก่เวลา นำท่านนั่งกระเช้าข้ามฝั่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านช้อบปิ้งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก เช่น กระเป่า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
นำท่านเข้าที่พัก New star Hotel HA LONG หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม

อ่าวฮาลองเบย์– ถ้ำนางฟ้า– หมู่บ้านชาวเล– ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก….จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า1969เกาะได้รับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯ…..นำท่านชมถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ้ำซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสารูปปีกอินทรีรูปนางฟ้ารูปคู่รักหนุ่มสาวพระพุทธรูปฯลฯตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆตามอัธยาศัยแล้ว….นำท่านชมหมู่บ้านชาวเล ซึ่งชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ทะเลชีวิตส่วนใหญ่ของพวกเขาจะอยู่แต่ในเรือเวลาที่มีเรือท่องเที่ยวผ่านเข้ามาพวกเขาก็จะนำเรือของพวกเขาที่บรรทุกอาหารทะเลสารพัดชนิดทั้งกุ้งหอยปูปลาฯลฯอยู่เต็มลำเรือซึ่งล้วนแต่ยังเป็นสดๆอยู่ทั้งนั้นคอยลอยเทียบเข้าหาเรือนักท่องเที่ยวเพื่อขายอาหารทะเลให้นักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชนิดของอาหารทะเลแล้วให้เขาปรุงตามเมนูที่ต้องการได้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม
บ่าย นำท่านกลับสู่ กรุงฮานอย ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสตึกอาคารที่สำคัญต่างยังคงเป็นการก่อสร้างและนำท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสจากนั้น นำท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอย และนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้  ชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยกซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจอยู่ที่ถนน 36 สาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พัก Delight Hotel HA NOI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สี่

ฮานอย – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก…นำท่านสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ณ จัตุรัส แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง48ปีที่ตั้งของอาคารที่โดดเด่น สง่างาม (ถ่ายรูปเฉพะด้านหน้าสุสาน) นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
12.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายบินViet Jet Air เที่ยวบินที่ VJ901
14.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
**************************************

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)      

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 2. ที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงตามประกาศของสายการบิน
 6. ค่าประกันภัยระหว่างการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม 

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯล

2. ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
3.ค่าทำหนังสือเดินทาง

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %(กรณีนิติบุคคล)
5.  ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง

6. ค่าทิปคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาท ต่อท่าน/ต่อทิป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากไทย แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)

เงื่อนไขการจอง
1.      กรุณาวางมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท / 10,000 บาท (สำหรับวันหยุดเทศกาล)  

2.      หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9027 
3.      ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน 

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1.       สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี

2.       ไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้15วัน    ก่อนการเดินทาง)
3.       กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง

 1. ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 2. เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ไม่สามารถรีฟันได้ อันเนื่องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน
 3. หากท่านไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 5. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้า ของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน(VJ)ก.พ.-ต.ค.63
รหัสทัวร์
VIE PRO06(VJ)FEB-OCT
สายการบิน
Thai Vietjet Air
ประเทศ
Vietnam
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว