บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Vietnam

รหัสทัวร์ :
VIE FAN02(QR)SEP-DEC
ประเทศ :
Vietnam
สายการบิน :
Qatar Airways (QR​)

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ฟานซีปัน 4วัน3คืน(QR)ก.ย.-ธ.ค.61

รหัสทัวร์: VIE FAN02(QR)SEP-DEC

 • ซาปาสมญานาม สวิสเซอร์แลนด์ แห่งเวียดนาม 
 • กระเช้าไฟฟ้า ชมยอดเขาฟานซีปัน ณ ความสูง 3,143 เมตร
 • ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าแห่งเทือกเขาฟานสีปัน
 • ตระการตาไร่นาขั้นบันได
 • ลาวไก ชมตลาดการค้าชายแดนเวียดนาม จีน
 • ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย
 • ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำแห่งเดียวในโลก

*****  เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอน + บุฟเฟ่ต์นานาชาติ  5 ดาว *****

***** พัก ซาปา 1 คืน + ฮานอย 2 คืน *****

วันที่เดินทาง

13-16, 27-30 กันยายน 2561 13,999
12-15,18-21 ตุลาคม 14,599
8-11,22-25 พฤศจิกายน 13,999
7-10, 20-23 ธันวาคม 13,999

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฮานอย – วัดหง็อกเซิน – หุ่นกระบอกน้ำ

12.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 แถว P  สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
 14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบินที่  QR 834  (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)
16.15 น. เดินทางถึงสนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนามตั้งอยู่ภาคเหนือ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี อดีตเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชียเรียกกันว่า Little Paris มีการวางผังเมืองไว้อย่างดีจากสมัยที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส มีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่งและแม่น้ำล้อมรอบเมือง….หลังผ่านพิธีการศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว….นำท่านชมวัดหง๊อกเซิน (Ngoc Son) วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2  ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน….ชม ทะเลสาบคืนดาบ (Sward  Lake)ที่ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับตำนานก่อตั้งเมืองฮานอยที่น่าสนใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ (Water Puppet Show)ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงและมีแห่งเดียวในโลกชมเรื่องราวตำนานทะเลสาบคืนดาบความรักในเทพนิยาย  ธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้าน
นำท่านกลับที่พัก  DELIGHT HOTEL  ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ฮานอย – ลาวไก  – ซาปา  – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกซิลเวอร์ – ตลาดซาปา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) นำท่านเดินทางสู่จังหวัด ลาวไก ระยะทางประมาณ 287   กิโลเมตร  (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) ลาวไกเป็นจังหวัดที่มีชน  เผ่าต่างๆถึง 25 เผ่าอาศัยอยู่ ทำให้มีวัฒนธรรม, ประเพณีที่หลากหลายมาก  ลาวไกยังเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับทิศ ตะวันตกเฉียงใต้กับมณฑลยูนนาน ประเทศจีน  โดยมีแม่น้ำแดง เป็นเส้นแบ่งระหว่างสองประเทศ ทำให้มีการค้าขาย บริเวณ ชายแดนกันอย่างคึกคัก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ ซาปา (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวียดนาม ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี จนได้รับสมญานามว่า สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม ระหว่างเส้นทางผ่านชมธรรมชาติ และไร่นาขั้นบันไดของชาวเขาสลับซับซ้อนสวยงาม  …..นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต (Cat Cat )หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ของเมืองซาปา เดินเท้าเข้าชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันได ของชาวเขา และเลือกซื้อ สินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน …ชม น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) อยู่ริมถนนทางไป ไลโจว Lai Chau น้ำตกสีเงินเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่าง        ชัดเจนจากระยะไกลมีความสูงประมาณ100เมตร มีหลายระดับ สายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ท่านสามารถ  เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมของชาวเขาที่ผลิตเองและนำมาจำหน่ายในตลาด
นำท่านกลับที่พัก  SUNNY MOUNTAIN HOTEL ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ซาปา – กระเช้าไฟฟ้า + ยอดเขาฟานซีปัน – ตลาดชายแดนเวียดนาม+จีน – ฮานอย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) นำท่านไปยังสถานีเมืองฮัว เพื่อโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้าสู่  ยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งเปรียบเสมือนหลังคาแห่งอินโดจีน…ด้วยระบบรถกระเช้าไฟฟ้าสามสายอันทันสมัย ปลอดภัยและยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สู่สถานีบนยอดเขา ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,000 เมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15-20 นาที ตัวกระเช้าขนาดใหญ่ 1 คันนั่งได้ 35 คน ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพมุมกว้างของซาปา เทือกขาสูง หุบเหว ผืนนาขั้นบันไดตามลาดไหล่เขา สลับซับซ้อนงดงามตระการตายิ่งนัก…ถึงสถานีแล้วเดินบันไดอีก 600 ขั้นเพื่อไปถึงยอดเขาฟานซีปัน อิสระถ่ายภาพที่ระลึกกับป้ายหิน FANSIPAN  3,143 M ตามอัธยาศัย และมุมอื่นๆบนยอดเขา…นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาด้วยกระเช้าตามเส้นทางเดิม  หมายเหตุ : กรณีที่มีประกาศ ปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้าฟานสีปันอันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย,การปิดซ่อมบำรุงหรือเหตุผลใดๆก็ตาม…บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวอื่นทดแทน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับฮานอย แวะชมตลาดการค้าชายแดนเวียดนามจีน อิสระเลือกซื้อสินค้าเวียดนาม และสินค้าที่นำเข้าจากประเทศจีน  ……ออกเดินทางกลับเมือง ฮานอย ตามเส้นทางเดิมพักผ่อนอิริยาบถ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าที่พัก DELIGHT HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย –  กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8) นำท่านไปยัง  จัตุรัสบาดิงห์,ชมและถ่ายภาพภายนอกกับ สุสานโฮจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho Chi Minh) สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973-1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต จากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี, บ้านโฮจิมินห์ ที่อาศัยอยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนเสียชีวิต, เจดีย์เสาเดียว (Chua Mot Cot) เจดีย์ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ำ สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิม …..นำชมวิหารวรรณกรรม (Van Mieu) วิหารแห่งนี้สร้างในปี คริตสศตวรรษ ที่ 1070 ในสมัยพระเจ้าหลิ ไท  โตง เพื่ออุทิศให้แก่ขงจื้อ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN TAY HO (9) อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ระดับ 5 ดาวหลากหลายเมนูจากทั่วโลก อาหารยุโรป, อเมริกา,จีน , เวียดนาม, ไทย, ญี่ปุ่น และอาหารทะเลสด ๆ
อิสระช้อปปิ้ง ย่านการค้า ถนน 36 สาย เลือกซื้อสินค้าของฝากและของที่ระลึกจากเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นสินค้างานหัตถกรรม ผ้าปัก , งานไม้แกะสลัก  และสินค้าก๊อปปี้ กระเป๋า, รองเท้า อิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
 17.30 น ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR835 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
19.15 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************************
***** เนื่องจากเป็นรายการทัวร์ราคาโปรโมชั่น จำเป็นต้องชำระเงินและส่งสำเนาพาสปอร์ตหลังจองทันที   ที่นั่งมีจำนวนจำกัด  หลังออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ *****
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-ฮานอย โดยสายการบิน Qatar Airways
 2. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว 3  คืน
 3. ค่าอาหาร 9 มื้อ
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงตามประกาศของสายการบิน
 7. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น(พูดภาษาไทย)
 9. ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท และภาษีสนามบินนอยไบ  14 USD
อัตรานี้ไม่รวม 

 1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก.
 2. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ วันละ 50 บาทต่อคน(50 บาท x 3 คน x 4 วัน = 600 บาท)
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีนิติบุคคล)
 5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 2,500 บาท
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางมัดจำ ท่านละ 8,000 บาท / 10,000 บาท (สำหรับวันหยุดเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 2. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 1. หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ 

 1. บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม ซาปา ฟานซีปัน 4วัน3คืน(QR)ก.ย.-ธ.ค.61
รหัสทัวร์
VIE FAN02(QR)SEP-DEC
สายการบิน
Qatar Airways (QR​)
ประเทศ
Vietnam
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว