บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN CKG01(FD)DEC-MAR
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Air Asia (FD)

ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อวู่หลง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน(FD)ธ.ค.61-มี.ค.62

รหัสทัวร์: CHN CKG01(FD)DEC-MAR

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ถ้ำฟูหยง อุทยานเขานางฟ้า ระเบียงแก้วอวู่หลง ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย 5 วัน 4 คืน บิน Air Asia โรงแรม 5 ดาว เดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.2562 ราคาเริ่มต้น 27,999 -30,999 บาท

+++ที่พักระดับ 5 ดาว  +++

   +++  เที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์  ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง+++

 • มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของนครฉงชิ่ง
 • หลุมฟ้า สะพานสวรรค์ ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย
 • ทดสอบความกล้า ณ จุด ชมวิวระเบียงแก้ว อวู่หลง
 • ถ้ำฟูหยง ตระการตาหินงอกหินย้อยในถ้ำสวยที่สุดของจีน
 • ชมผาหินแกะสลักขนาดใหญ่แห่งต้าจู๋
 • ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย, หงหยาต้ง และหมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
 • ล่องเรือชมความงามแม่น้ำแยงซีเกียง และแม่น้ำเจียหลิง
 • อาหารพิเศษ เมนูสุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง , เป็ดปักกิ่ง

วันเดินทาง

19-23 ธันวาคม 2561
27,999
29 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 30,999
 4-8, 18- 22 มกราคม 2562
27,999
28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 27,999
13-17 มีนาคม 27,999
27- 31 มีนาคม 27,999

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง 

11.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 แถว 1 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน
14.25 น. ออกเดินทางสู่มหานครฉงชิ่ง ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่  FD 552
***** มีบริการชุดอาหารและเครื่องดื่ม / ระบุที่นั่งสำหรับทุกท่าน *****
18.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเจียงเป่ย นครฉงชิ่ง เมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเท่า มณฑล (อีก 3 นครคือ ปักกิ่ง,เทียนจิน และเซี่ยงไฮ้) เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำแยงเซีเกียงมาแต่โบราณ ตัวเมืองตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำแยงซี และแม่น้ำเจียหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนัก  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว  ….. นำท่านไปยังภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเข้าที่พัก LE  MERIDIEN  HOTEL , DOULBLE TREE  HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ฉงชิ่ง – ต้าจู๋ – ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (มรดกโลก) – อวู่หลง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) นำท่านไปยังเมือง ต้าจู๋ ห่างจากฉงชิ่งประมาณ  160  กิโลเมตร   เมืองต้าจู๋ มีสมญานามว่า “บ้านเกิดแห่งหินแกะสลัก” ทั่วทั้งเมืองมีศิลปะรูปปั้นหินแกะสลัก กว่า 50,000 ชิ้น, จารึกคำสอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิ้น กระจายกันอยู่บนหน้าผากว่า 75 จุด ใน บริเวณ 5 ภูเขา คือ เป่าติ่งซาน, เป่ยซาน, หนันซาน,สือเหมินซาน และสือจ้วนซาน  ได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1999   งานหินแกะสลักของต้าจู๋เป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถัง และซ่ง ล้วนแล้วแต่นำเสนอเรื่องราวทางพุทธศาสนานิกายมหายาน, หลักธรรมลัทธิเต๋า และปรัชญาคำสอนของขงจื๊อที่ชาวจีนเคารพนับถือ และเป็นอีกกลุ่มงานหินแกะสลักทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง  1 ใน 4  แห่งของจีน คือ ถ้ำผาโม่เกาคู ที่เมืองตุนหวง มณฑลกานซู, ถ้ำพระพุทธหลงเหมินที่ลั่วหยาง และถ้ำผาหยุนกัง ที่ต้าถง มณฑลซานซี ซึ่ง 3 แห่งนั้นเป็นศิลปะถ้ำสมัยเริ่มต้นของจีน  ส่วนต้าจู๋เป็นงานศิลปะถ้ำยุคหลัง  (คริสต์ศตวรรษที่ 9-13) ที่มีความอ่อนช้อยงดงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านชมความงดงาม งานศิลป์หินแกะสลักที่ เขาเป่าติ่งซาน  (รวมรถแบตเตอรี่) มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 527.83 เมตร ประกอบด้วยกลุ่มรูปสลักพระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซึ่งมีรูปสลักอยู่กว่า 10,000 ชิ้น ตามแนวยาวของหน้าผากว่า 500 เมตร ซึ่งทั้งหมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศ์ซ่ง เช่น พระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน, รูปสลักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ,วัฏสังสาร หรือวงเวียนชีวิต, พระศรีอริยะเมตตรัย อิสระเที่ยวชมและถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย …..ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่  อวู่หลง (Wulong) เมืองตากอากาศ โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียงไหลผ่าน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฉงชิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าที่พัก YIYUN HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม

อวู่หลง – อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (มรดกโลก) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว อุทยานเขานางฟ้า

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(5) นำท่านสู่ อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน และ รถกอล์ฟ) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์แห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่…. นำท่านทดสอบความกล้า และความตื่นเต้นเร้าใจ กับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแก้ว จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบหน้าผา 11 เมตร มีความกว้าง 26 เมตร ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ เป็นระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพโดยรอบ และด้านล่างที่สามารถมองทะลุไปยังก้นหุบเขา*** กรณีที่ทางอุทยานประกาศปิด หรือไม่อนุญาตให้ไปชมวิว ณ ระเบียงแก้ว ด้วยเหตุผลของอุทยานฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือจัดรายการอื่นทดแทน เนื่องจากอุทยานได้รวมค่าใช้จ่ายไว้ทั้งหมดแล้ว ****นำท่านโดยสารลิฟท์แก้วลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้ว จะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพาน แห่งแรก คือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์, สะพานแห่งที่สอง สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สาม หรือ สะพานมังกรดำ ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อย ทำให้ดูค่อนข้างมืดดำ นอกจากนี้บริเวณหุบเหวด้านล่างยังเป็นที่ตั้งของ โรงเตี๊ยมโบราณ ที่เคยเป็นจุดแวะพักแรมยามค่ำคืนของคนเดินทางในสมัยโบราณที่ใช้เป็นเส้นทางลัดจากมณฑลเสฉวนไปมณฑลเหอหนาน นอกจากนี้ยังเคยใช้เป็นฉากสำคัญของภาพยนตร์จีน เรื่องศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ของผู้กำกับชื่อดัง จาง อวี้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชั้นนำ คือ โจว เหวิน ฟะ, เจย์ โชว์ และกงลี่  อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัย
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
 บ่าย  นำท่านไป อุทยานเขานางฟ้า  (รวมรถไฟเล็ก) ชมทัศนียภาพของอุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียง ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 1900 เมตรจากระดับน้ำทะเล และมียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู คือมี ป่าไม้หนา แน่น, ยอดเขาประหลาด, ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และลานหิมะในฤดูหนาว  จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ดินแดน 4 สิ่งมหัศจรรย์ และที่สำคัญที่สุดคือเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าที่พัก YIYUN HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
 ในค่ำคืนนี้ให้ทุกท่าน ชมการแสดง ความประทับใจอวู่หลง (Impression Wulong) อีกหนึ่งผลงานของผู้กำกับมือทอง จางอวี้โหมว ซึ่งเนรมิตหุบเขาเถ้าหยวน ของอวู่หลง ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาสูง, หุบเหวและความเงียบสงบของธรรมชาติเป็นฉากหลังบอกเล่าเรื่องราว,วิถีชีวิตและประวัตศาสตร์ของผู้คนเมืองฉงชิ่ง ผ่านตัวละครกว่า 500 ชีวิต โดยมีคนลากเรือ (ห้าวจือ) เป็นผู้เล่า ประกอบกับการร้องเพลงสดของนักแสดงกว่า 100 ชีวิตที่ต้องร้องเพลงประกอบการแสดงตลอด 70 นาที และการใช้เลเซอร์ ระบบแสง สี เสียง ทำให้การแสดงจบลงด้วยความประทับใจแห่งอวู่หลง
หมายเหตุ    คณะเดินทางตั้งแต่เดือนธันวาคม – มีนาคม  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการจัดให้ชมการแสดงความประทับใจแห่งหวู่หลง  เนื่องจากการแสดงปิดให้บริการ ****

วันที่สี่

อวู่หลง –  ถ้ำฟูหยง – ฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – สวนเอ๋อหลิง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – ถนนคนเดินหนานอาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8) นำท่านไปชม ถ้ำฟูหยง โดยสารกระเช้าไฟฟ้า ชมทัศนียภาพระหว่างเส้นทางซึ่งผ่านเขื่อนกักเก็บน้ำ เพื่อขึ้นไปชม ถ้ำฟูหยง ได้ชื่อว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจีน ค้นพบเมื่อเดือนพฤษภาคม  ปี ค.ศ.1993 ถ้ำหินปูนอายุกว่า 1.2 ล้านปี  พื้นที่ประมาณ 37,000 ตารางเมตร ความยาว 2.7 กิโลเมตร กว้าง 50 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยภายในถ้ำประมาณ 16 องศาเซลเซียส โดยมีห้องโถงหลักพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางเมตรให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมความงดงามทางธรรมชาติที่เต็มไปด้วย หินงอกหินย้อย ในรูปต่างๆ ตามแต่จินตนาการของแต่ละคน เช่น ม่านน้ำตก, ธง, ผลองุ่น, ปะการังใต้ทะเล, เส้นผม, เข็ม ซึ่งมีการจัดแสงสีภายในถ้ำช่วยเพิ่มความงดงามยิ่งนัก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
 บ่าย  นำท่านเดินทางกลับฉงชิ่ง ไปชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่   อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้  อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก …..นำท่านชม สวนเอ๋อหลิ่ง ตั้งอยู่เขตหวีจงซึ่งอยู่แถบแม่น้ำแยงซีเกียงและขนาบด้วยเจียงหลิงเดิมมีชื่อเรียกว่า “เอ๋อเซี่ยงหลิ่ง” สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ช่องแคบเขาซันหลิ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนคอห่าน จึงได้ถูกขนานนามว่า “สวนเอ๋อหลิ่ง” (สวนคอห่าน) และถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีระยะใกล้นครฉงชิ่งมากที่สุด ภายในบริเวณสวนประกอบด้วยสะพานเชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ อีกทั้งยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและท่านยังสามารถชมและเก็บภาพความประทับใจกับทัศนียภาพรอบๆนครฉงชิ่ง ……. จากนั้นนำท่านไปล่องเรือแม่น้ำเหลียงเจียง (2 แม่น้ำ) หรือในความหมาย คือการล่องเรือทัศนียภาพและความงดงามของแม่น้ำแยงซีเกียง และแม่น้ำเจียหลิงในยามค่ำคืน โดยเฉพาะแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก มีความยาวประมาณ 6,300 กิโลเมตร ซึ่งต้นแม่น้ำอยู่ที่ทิเบตและมณฑลชิงไห่ ทางทิศตะวันตกและไหลผ่าน ฉงชิ่งไปออกทะเลจีนตะวันออก แม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย หรือ ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากแม่น้ำไนล์ในทวีปแอฟริกา  และแม่น้ำอะเมซอนในทวีปอเมริกาใต้
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (10) เมนูสุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง
อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินหนานอาน  …..
นำท่านเข้าที่พัก LE  MERIDIEN  HOTEL , DOULBLE TREE  HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ฉงชิ่ง – หงหยาต้ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย – กรุงเทพฯ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (11) นำท่านเดินทางกลับฉงชิ่ง  เที่ยวชมหงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านน้ำชา โรงละครซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุคสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) เมนูเป็ดปักกิ่ง
นำท่านไปยัง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง  เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000  ร้านอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ให้ท่านอิสระเดินชมและช้อปปิ้งสินค้า  …..ได้เวลาสมควร นำท่านไปยังสนามบิน
19.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 553
***** มีบริการชุดอาหารและเครื่องดื่ม / ระบุที่นั่งสำหรับทุกท่าน *****
22.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
*************************************************
รายการทัวร์เส้นทางฉงชิ่ง ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ
เพื่อเป็นการรักษาและรณรงค์สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของรัฐบาลท้องถิ่น (บางมณฑล) สิ่งของใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพู หมวกอาบน้ำ ในโรงแรมต่างๆ งดให้บริการฟรีขอความกรุณานักท่องเที่ยวทุกท่านจัดเตรียมของใช้ดังกล่าว พกใส่กระเป๋าเดินทางไปใช้เองกรณีต้องการใช้ของโรงแรม มีค่าบริการเพิ่มตามที่โรงแรมกำหนด

 

 

อัตราค่าบริการ   (บาทต่อท่าน)  

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท
 อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับกรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 4 คืน(ห้องละ 2 ท่านต่อห้อง)
 3. ค่าอาหาร 12 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

*** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 750 บาท  (เก็บจากลูกค้า ต่อคน ตลอดทริป)
 4. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหูห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 1. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,050 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,650 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท  / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)  โดยการโอนเข้าบัญชีหลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆกรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อวู่หลง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน(FD)ธ.ค.61-มี.ค.62
รหัสทัวร์
CHN CKG01(FD)DEC-MAR
สายการบิน
Air Asia (FD)
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว