บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN CTU01(3U)OCT-DEC
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Sichuan Airlines

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน4คืน(3U)ต.ค-ธ.ค.62

รหัสทัวร์: CHN CTU01(3U)OCT-DEC

+++ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสฉวน ชม 2 อุทยานธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ +++

 • อุทยานจิ่วจ้ายโกว สัมผัสดินแดนที่สวยที่สุดในประเทศจีน
 • อุทยานหวงหลง หุบเขามังกรเหลือง ธารน้ำใส
 • ชมการแสดงโชว์ทิเบต
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ๋นหลี่
 • เมนูอาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด และอาหารสมุนไพรเสฉวนร

วันที่เดินทาง

23-27ตุลาคม 2562 23,999
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 23,399
6-10 พฤศจิกายน 19,999
20-24 พฤศจิกายน 17,499
27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 17,499
5-9, 11-15 ธันวาคม 17,499

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก 

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรณภูมิ – เฉิงตู –ตูเจียงเอี้ยน

15.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10  แถว U  เคาน์เตอร์    สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้าน สัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
17.55 น. ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู  มณฑลเสฉวนโดยเที่ยวบินที่ 3U 8146 ***** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง *****
22.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซวงหลิว นครเฉิงตู (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองแห่งสรวงสวรรค์  นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก หลังผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว  …..นำท่านเดินทางไปยังเมืองตูเจียงเอี้ยน  (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY  INN EXPESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ตูเจียงเอี้ยน – อุทยานหวงหลง หรือ อุทยานซงผิงโกว – หุบเขาจิ่วจ้ายโกว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1)เดินทางสู่เมืองซงพัน(ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย คณะเดินทาง ต.ค.-15 พ.ย.2562

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง หรือหุบเขามังกรเหลือง  ตั้งอยู่ในอำเภอซงพันในเขตปกครองตนเองของคนทิเบตเผ่าอาป้าและเผ่าเชียง ทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวนของจีน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,340 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,000 – 5,588 เมตร และมีเขตติดต่อกับอุทยานจิ่วจ้ายโกว ที่ตั้งของหวงหลงอยู่บนบริเวณพื้นที่แตกต่างกัน 3 ลักษณะ คือเขตที่ราบสูงของลุ่มน้ำแยงซี เขตทุ่งหญ้าซงพัน และเขตเทือกเขาฉินหลิ่ง (เส้นแบ่งเหนือใต้ทางธรรมชาติของจีน) ทำให้ทัศนียภาพสวยงาม หลากหลายและน่าตื่นตาตื่นใจทั้ง หุบเหวลึก, ยอดเขาสูงชันที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี ลำธารน้ำแข็งนับร้อยพันสายที่เลาะเลี้ยวไปตามหุบเขาทุกหนแห่ง และเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ 3 สายของจีน ได้แก่ ลำน้ำฝูเจียง หมินเจียง และเจียหลิง (ก่อนบรรจบกันเป็นแม่น้ำแยงซีเกียง) ท่านสามารถเดินลัดเลาะป่าเขาเพื่อชมความงามของสระน้ำเล็กๆ นับพันสระ …..จากนั้นนำท่านแวะ ร้านใบชา  ชิมชาหลากหลายประเภทเพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก 

คณะเดินทาง 16 พ.ย.-ธ.ค.2562

นำท่านเดินทางสู่  อุทยานซงผิงโกว  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีความสวยงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว  หรือจิ่วจ้ายโกวน้อย ภายในอุทยานฯ ได้รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ และความงดงามของธรรมชาติมารวมกันอยู่ใน 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ ธรรมชาติให้ชื่นชม…..ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบยาว, ทะเลสาบหินขาว, ทะเลสาบแห่งความรัก, ทะเลสาบ 5 สี , น้ำตกธารไข่มุก…..จากนั้นนำท่านแวะ ร้านใบชา  ชิมชาหลากหลายประเภทเพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก

นำท่านออกเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางตะเข็บของหุบเขาสามอำเภอ คืออำเภอซงพาน หนานผิงและผิงอู่ ห่างจาก นครเฉิงตูประมาณ 540 กิโลเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ.1992  อุทยานจิ่วจ้ายโกว หรือที่ชาวตะวันตกเรียกขานกันในนาม ‘ดินแดนแห่งเทพนิยาย’ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่ทอดตัวคดเคี้ยวไปมา โตรกธารลดเลี้ยวผ่านผาสูงและน้ำตกขนาดใหญ่ ก่อเกิดเป็นทิวทัศน์อันตระการตาโดดเด่นด้วยสีสันของภาพภูมิทัศน์  โดยรอบครอบคลุมพื้นที่กว่า 720 ตารางกิโลเมตร จิ่วจ้ายโกวเป็นชื่อรวมของ 3 หุบเขาชื่อ ซู่เจิ้น ยื่อจื๋อและ จื๋อจาวา กระจายตัวในรูปตัว Y ในเทือกเขาหมิงซาน เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวทิเบต 9 หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ริมธารน้ำบริเวณนี้ได้รับการเรียกขานจากชนเผ่าทิเบตว่าเป็น ‘ขุนเขาธารน้ำอันศักดิ์สิทธิ์’ ดังนั้นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขุนเขา ป่าไม้ ลำน้ำ หรือหินทุกก้อนล้วนได้รับการเคารพจากชนเผ่าพื้นเมืองทิเบต ปัจจุบันผืนป่าโบราณอันอุดมแห่งนี้จึงยังคงได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดี…..

นำท่านเข้าที่พัก XINGYU  HOTELหรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

อุทยานจิ่วจ้ายโกว   (เที่ยวชมทั้งวัน) – โชว์ทิเบต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4) นำท่านเข้าชม อุทยานจิ่วจ้ายโกว โดยใช้รถบริการของอุทยาน จัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้รถส่วนตัว      อุทยานจิ่วจ้ายโกว   สถานที่ซึ่งปราศจากมลพิษและได้รับการรักษาความเป็นธรรมชาติเอาไว้เป็นอย่างดี ท้องฟ้าสีคราม เมฆสีขาว อากาศบริสุทธิ์ พืชพันธุ์นานาชนิดที่มีสีสันอันหลากหลาย ทะเลสาบน้อยใหญ่ดังกระจกเงา และธารน้ำตกที่เสมือนมีชีวิตชีวาดินแดนในฝันของนักเดินทาง ความสวยงามของจิ่วจ้ายโกวแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ในฤดูใบไม้ผลิ จนถึงฤดูร้อน เดือนเม.ย.-ส.ค. สีสันของต้นไม้ ใบหญ้า เป็นสีเขียวมรกต ดอกไม้ป่า พากันเบ่งบาน น้ำตกที่เคยเป็นม่านน้ำแข็งกลับละลายกลายเป็นสายน้ำเย็นใสสะอาด น้ำในทะเลสาบสวยงามด้วยสีเขียวอมฟ้า ….. แต่เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ในเดือน ก.ย.- พ.ย. อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดต่ำลง ต้นไม้ ใบหญ้าพากันปรับตัวเปลี่ยนสี จากเขียวเป็นเหลืองทอง ส้ม แดง และน้ำตาล เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูหนาว ในเดือน ธ.ค.-มี.ค. ทั่วทั้งอุทยานปกคลุมด้วยหิมะขาวนวล  น้ำตกกลับกลายเป็นม่านน้ำแข็ง ทะเลสาบบางแห่งจะกลายสภาพเป็นทะเลสาบน้ำแข็ง ต้นไม้ ใบหญ้าพรรณไม้ต่างๆ ก็จะทิ้งใบร่วงหล่น หมด เหลือเพียงลำต้นที่ถูกปกคลุมด้วยสีขาวนวลของหิมะ  งดงามประหนึ่งสรวงสวรรค์  ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมาชื่นชมความงามที่หาได้ยากนัก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน (5)
บ่าย นำท่านชม ทะเลสาบยาว ระดับความสูง 3,150 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นทะเลสาบสีฟ้าสด ต้นสน และมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะสีขาว, ทะเลสาบห้าสี ทะเลสาบที่มีสีของ น้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบบนพื้นน้ำสีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งงดงามดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย  …..ทะเลสาบกระจก, ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี  ชมสีสันของน้ำที่อาจจะมีหลงเหลืออยู่ หรือกลายเป็นผืนแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่  ….. ทะเลสาบไข่มุก และ น้ำตกธารไข่มุก ในฤดูร้อนน้ำตกไหลลงสู่ลานลาดกว้างหลายร้อยเมตร เมื่อน้ำกระทบกับผิวที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็กระจายคล้ายกับเม็ดไข่มุก แต่ในยามฤดูหนาวเช่นนี้กลับกลายเป็น ผืนม่านน้ำแข็งขนาดใหญ่ ที่สวยงามในอีกมิติ  ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติ , น้ำตกหน่อยื่อหลาง น้ำตกหินปูนที่กว้างที่สุดที่พบในประเทศจีน ชื่อของน้ำตกแห่งนี้ในภาษาทิเบตหมาย ถึงเทวดาและสาวงาม ซึ่งในฤดูหนาวน้ำตกจะแข็งตัวเป็นน้ำแข็ง ลักษณะเหมือนม่านน้ำแข็งที่แผ่เป็นแผ่นกว้าง เป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่ง …..ชมม่านน้ำของ น้ำตกซูเจิ้ง น้ำตกซึ่งมีม่านน้ำกว้างกว่า 600 เมตร เหมือนรูปกลีบดอกบัว ซึ่งในฤดูหนาวก็กลับกลายเป็นม่านน้ำแข็งเกาะตัวอยู่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
 นำท่านชม โชว์ทิเบต การแสดงการฟ้อนรำของชนกลุ่มน้อยชาวจ้างจู๋หรือ ชาวทิเบตและชาวเจียงให้ท่านได้สนุกสนานกับการแสดงและการละเล่นต่างๆรวมถึงทราบความเป็นมาของวัฒนธรรมชาวทิเบตอย่างลึกซึ้ง ได้เวลาสมควร
นำท่านเข้าที่พัก XINGYU  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ 

จิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบเต๋อซี – เฉิงตู – ถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7) นำท่านเดินทางกลับเมืองเฉิงตู   ระหว่างทางแวะชมทะเลสาบเต๋อซี ทะเลสาบบนระดับความสูง 3,000 เมตร น้ำในทะเลสาบเป็นสีเทอร์คอยซ์ ทอดยาวไปตามแอ่งในหุบเขา ผิวน้ำเรียบปราศจาก ริ้วคลื่น ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเมื่อปี ค.ศ.1933
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านออกเดินทางต่อไปยังเฉิงตู….. แวะชม ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากไหมจีน  ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากไหมไทย และนิยมนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องนอน เช่นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และที่ได้รับความนิยมมากๆ คือ ผ้านวมไหม รวมทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายบุรุษและสุภาพสตรี ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก ……จากนั้นนำท่านแวะ ร้านจำหน่ายยาสมุนไพรจีน ซึ่งบำรุงและรักษาอาการของโรคต่างๆ และให้ท่านได้แช่เท้าเพื่อความผ่อนคลาย ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
จากนั้นนำท่านไปยัง ถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ (Kuan Zhai Xiang Zi) หรือ ถนนซอยกว้างซอยแคบ  ถนนคนเดินที่มีร้านค้าเล็กๆ ตั้งเรียงรายตามตรอกซอย ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมอย่างเพลิดเพลิน ทั้งร้านหนังสือ, ร้านชา-กาแฟ, บาร์, เสื้อผ้า  ถนนคนเดินมีซอย 3 ซอยยาวประมาณ 400 เมตร เดิมทีเป็นถนนโบราณสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงซอยกว้างเป็นที่อยู่ของผู้มีฐานะใช้รถม้าสัญจร ซอยจึงกว้าง ส่วยซอยแคบใช้เป็นทางเดินสัญจรของคนทั่วไป ต่อมารัฐบาลได้ทำการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารใหม่ในสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ แต่การตกแต่งภายในเป็นแบบสมัยใหม่
นำท่านเข้าที่พัก SPRING DOWNTOWN  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เฉิงตู – ถนนคนเดินจิ๋นหลี่  – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10) แวะชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์และเครื่องนอนเพื่อสุภาพจากยางพาราซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา….. ชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งช้อปปิ้ง  มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) เมนูอาหารตุ๋นสมุนไพรจีน
นำท่านไปยังสนามบินเฉิงตู
15.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ 3U8145 ***** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง *****
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
**************************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมือง 3 ร้าน เช่น ร้านใบชา บัวหิมะ ร้านหมอนยางพารา  ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500-4,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ – เฉิงตู – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES ***กระเป๋าสัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. และ กระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. ***
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 4  คืน
 3. ค่าอาหาร 11 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท* ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย*

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 23 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 3. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,650 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท ( เก็บจากลูกค้าต่อคนตลอดทริป)
 5. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหูห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็น

ใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***

 1. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 2. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 3. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 4. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 5. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 6. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 7. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ

ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

 1. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,125 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 1,650 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 2,775 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด

การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืน          ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้

เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดย

          ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ

หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือเหตุผลใดๆก็ตามซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯบริษัทฯไม่คืนเงินและไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ(ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน)รวมทั้งเหตุสุดวิสัยเช่นภัยธรรมชาติต่างๆการนัดหยุดงาน,การสไตรค์,ปัญหาจากสุขภาพส่วนบุคคล,ปัญหาความล่าช้าของสายการบิน,การยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันเนื่องจากสายการบิน
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาดและบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. Bกรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดินทางเป็นครอบครัว

 1. หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ความรับผิดชอบ 

 1. บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

 

 

 

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน4คืน(3U)ต.ค-ธ.ค.62
รหัสทัวร์
CHN CTU01(3U)OCT-DEC
สายการบิน
Sichuan Airlines
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว