China

รหัสทัวร์ :
CHN JHS6D(TG)NOV
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Air_TG
Thai Airways (TG)

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ซื่อกูเหนียงซาน 6 วัน 5 คืน (TG)พ.ย.

รหัสทัวร์: CHN JHS6D(TG)NOV

+++ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสฉวน ชม 3 อุทยานธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ +++

 • อุทยานจิ่วจ้ายโกว  สัมผัสดินแดนที่สวยที่สุดในประเทศจีน
 • อุทยานหวงหลง  หุบเขามังกรเหลือง ธารน้ำใส
 • อุทยานสี่ดรุณี  ซื่อกูเหนียงซาน ภูเขาหิมะ
 • เยี่ยมบ้านเกิดของเหล่าหมีแพนด้าน้อย
 • ชมการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ๋นหลี่

วันเดินทาง

3-8 พฤศจิกายน  (รถเหมา) 29,900

รายการท่องเที่ยว

วันแรก    

กรุงเทพฯ – เฉิงตู – ศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) – ตูเจียงเอี้ยน

07.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
10.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 618 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
14.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซวงหลิว นครเฉิงตู (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสรวงสวรรค์  นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก หลังผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว  …..นำท่านสู่ ศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้า ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ภายในศูนย์แห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษา, เพาะพันธุ์ และอนุรักษ์หมีแพนด้า   เนื่องจากหมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายาก ถิ่นกำเนิดในมณฑลเสฉวน และติดลูกยากเพราะมีโอกาสจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปีที่อุณหภูมิของร่างกายจะเหมาะสม และตกลูกได้ครั้งละ 2 ตัว และอยู่รอดได้เพียงตัวเดียว…..ให้ท่านอิสระชมชีวิตและความเป็นอยู่ของหมีแพนด้าตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งทางศูนย์อนุรักษ์จัดไว้ให้อยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ….
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังเมืองตูเจียงเอี้ยน  (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)นำท่านเข้าที่พัก MINGCHENG  TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ตูเจียงเอี้ยน – ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกูเหนียงซาน) – เม่าเสี้ยน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) นำท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาสี่ดรุณี  (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองอาป้า (ชาวเซียงและชาวทิเบต) เป็นภูเขาในกลุ่มแนวเขาฉงไหล โดยมียอดเขาสี่ลูกที่เรียงรายติดต่อกันไป ตั้งแต่ทิศเหนือถึงทิศใต้เป็นระยะ 3.5 กม.โดยมีชื่อของยอดเขาและความสูงจากระดับน้ำทะเลแบ่งเป็น   ต้ากูเหนียงซาน (พี่คนโต)  5355 เมตร, เอ้อกูเหนียงซาน(น้องสอง) 5454 เมตร, ซานกูเหนียงซาน (น้องสาม) และซี่อกูเหนียงซาน(น้องสี่)  6250 เมตร  เป็นยอดเขาสูงอันดับสองของเสฉวน ชื่อเสียงของภูเขาสี่ดรุณี มาจากความสวยงามและยิ่งใหญ่ของภุเขาที่มีหิมะปกคลุมยอดทั้งปี, ผืนป่าอุดมสมบูรณ์, ทุ่งหญ้าเสมือนผืนพรม, ธารน้ำใสจากหิมะละลายในยามฤดูร้อน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านนั่งรถของอุทยาน ไปเที่ยวชม หุบเขาซวงเฉียวโกว หรือ หุบเขาสะพานคู่ มีระยะทาประมาณ 35 กม.มีทิวทัศน์ของภูเขาเป็นหลัก, ธารน้ำ,ทะเลสาบ, ท้องทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และต้นสนเขียวขจี ฉากหลังเป็นยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะ …..อิสระให้ท่านได้ชมธรรมชาติและถ่ายภาพความประทับใจ…..นำท่านเดินทางสู่เม่าเสี้ยน (ใช่เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)…..เช็คอินเข้าที่พัก MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม (4) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

เม่าเสี้ยน – ทะเลสาบเต๋อซี – อุทยานหวงหลง – หุบเขาจิ่วจ้ายโกว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซงพัน (ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง)  นำท่านชม ทะเลสาบเต๋อซี ทะเลสาบบนระดับความสูง 3,000 เมตร น้ำในทะเลสาบเป็นสีเทอร์คอยซ์ ทอดยาวไปตามแอ่งในหุบเขา ผิวน้ำเรียบปราศจาก ริ้วคลื่น ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเมื่อปี ค.ศ.1933  จากนั้นนำท่านแวะ ร้านใบชา ชิมชาหลากหลายประเภทเพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง หรือหุบเขามังกรเหลือง  ตั้งอยู่ในอำเภอซงพันในเขตปกครองตนเองของคนทิเบตเผ่าอาป้าและเผ่าเชียง ทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวนของจีน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,340 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,000 – 5,588 เมตร และมีเขตติดต่อกับอุทยานจิ่วจ้ายโกว ที่ตั้งของหวงหลงอยู่บนบริเวณพื้นที่แตกต่างกัน 3 ลักษณะ คือเขตที่ราบสูงของลุ่มน้ำแยงซี เขตทุ่งหญ้าซงพัน และเขตเทือกเขาฉินหลิ่ง (เส้นแบ่งเหนือใต้ทางธรรมชาติของจีน) ทำให้ทัศนียภาพสวยงาม หลากหลายและน่าตื่นตาตื่นใจทั้ง หุบเหวลึก, ยอดเขาสูงชันที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี ลำธารน้ำแข็งนับร้อยพันสายที่เลาะเลี้ยวไปตามหุบเขาทุกหนแห่ง และเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ 3 สายของจีน ได้แก่ ลำน้ำฝูเจียง หมินเจียง และเจียหลิง (ก่อนบรรจบกันเป็นแม่น้ำแยงซีเกียง) ท่านสามารถเดินลัดเลาะป่าเขาเพื่อชมความงามของสระน้ำเล็กๆ นับพันสระ
……จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางตะเข็บของหุบเขาสามอำเภอ คืออำเภอซงพาน หนานผิงและผิงอู่ ห่างจาก นครเฉิงตูประมาณ 540 กิโลเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ.1992  อุทยานจิ่วจ้ายโกว หรือที่ชาวตะวันตกเรียกขานกันในนาม ‘ดินแดนแห่งเทพนิยาย’ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่ทอดตัวคดเคี้ยวไปมา โตรกธารลดเลี้ยวผ่านผาสูงและน้ำตกขนาดใหญ่ ก่อเกิดเป็นทิวทัศน์อันตระการตาโดดเด่นด้วยสีสันของภาพภูมิทัศน์  โดยรอบครอบคลุมพื้นที่กว่า 720 ตารางกิโลเมตร จิ่วจ้ายโกวเป็นชื่อรวมของ 3 หุบเขาชื่อ ซู่เจิ้น ยื่อจื๋อและ จื๋อจาวา กระจายตัวในรูปตัว Y ในเทือกเขาหมิงซาน เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวทิเบต 9 หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ริมธารน้ำบริเวณนี้ได้รับการเรียกขานจากชนเผ่าทิเบตว่าเป็น‘ขุนเขาธารน้ำอันศักดิ์สิทธิ์’ ดังนั้นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขุนเขา ป่าไม้ ลำน้ำ หรือหินทุกก้อนล้วนได้รับการเคารพจากชนเผ่าพื้นเมืองทิเบต ปัจจุบันผืนป่าโบราณอันอุดมแห่งนี้จึงยังคงได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดี
นำท่านเข้าที่พัก SANROYAL INTERNATIONAL HOTEL , NEW JUIZHAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (7) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่   

อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รถเหมา ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8) นำท่านเข้าชม อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) สถานที่ซึ่งปราศจากมลพิษและได้รับการรักษาความเป็นธรรมชาติเอาไว้เป็นอย่างดี  ท้องฟ้าสีคราม เมฆสีขาว อากาศบริสุทธิ์ พืชพันธุ์นานาชนิดที่มีสีสันอันหลากหลาย ทะเลสาบน้อยใหญ่ดังกระจกเงา และธารน้ำตกที่เสมือนมีชีวิตชีวาดินแดนในฝันของนักเดินทาง ความสวยงามของจิ่วจ้ายโกวแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ในฤดูใบไม้ผลิ จนถึงฤดูร้อน เดือนเม.ย.-ส.ค. สีสันของต้นไม้ ใบหญ้า เป็นสีเขียวมรกต ดอกไม้ป่า พากันเบ่งบาน น้ำตกที่เคยเป็นม่านน้ำแข็งกลับละลายกลายเป็นสายน้ำเย็นใสสะอาด น้ำในทะเลสาบสวยงามด้วยสีเขียวอมฟ้า ….. แต่เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ในเดือน ก.ย.- พ.ย. อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดต่ำลง ต้นไม้ ใบหญ้าพากันปรับตัวเปลี่ยนสี จากเขียวเป็นเหลืองทอง ส้ม แดง และน้ำตาล เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูหนาว ในเดือน ธ.ค.-มี.ค. ทั่วทั้งอุทยานปกคลุมด้วยหิมะขาวนวล  น้ำตกกลับกลายเป็นม่านน้ำแข็ง ทะเลสาบบางแห่งจะกลายสภาพเป็นทะเลสาบน้ำแข็ง ต้นไม้ ใบหญ้าพรรณไม้ต่างๆ ก็จะทิ้งใบร่วงหล่น หมด เหลือเพียงลำต้นที่ถูกปกคลุมด้วยสีขาวนวลของหิมะ  งดงามประหนึ่งสรวงสวรรค์  ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมาชื่นชมความงามที่หาได้ยากนัก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน (9)
บ่าย นำท่านชม ทะเลสาบยาว ระดับความสูง 3,150 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นทะเลสาบสีฟ้าสด ต้นสน และมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะสีขาว, ทะเลสาบห้าสี ทะเลสาบที่มีสีของ น้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบบนพื้นน้ำสีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งงดงามดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย ….. ทะเลสาบต้นไผ่, ทะเลสาบหมีแพนด้า, ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี  ชมสีสันของน้ำที่อาจจะมีหลงเหลืออยู่ หรือกลายเป็นผืนแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่  ….. น้ำตกธารไข่มุก ในฤดูร้อนน้ำตกไหลลงสู่ลานลาดกว้างหลายร้อยเมตร เมื่อน้ำกระทบกับผิวที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็กระจายคล้ายกับเม็ดไข่มุก แต่ในยามฤดูหนาวเช่นนี้กลับกลายเป็น ผืนม่านน้ำแข็งขนาดใหญ่ ที่สวยงามในอีกมิติ  ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติ , น้ำตกหน่อยื่อหลาง น้ำตกหินปูนที่กว้างที่สุดที่พบในประเทศจีน ชื่อของน้ำตกแห่งนี้ในภาษาทิเบตหมาย ถึงเทวดาและสาวงาม ซึ่งในฤดูหนาวน้ำตกจะแข็งตัวเป็นน้ำแข็ง ลักษณะเหมือนม่านน้ำแข็งที่แผ่เป็นแผ่นกว้าง เป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่ง จากนั้นชมม่านน้ำของ น้ำตกซูเจิ้ง น้ำตกซึ่งมีม่านน้ำกว้างกว่า 600 เมตร เหมือนรูปกลีบดอกบัว ซึ่งในฤดูหนาวก็กลับกลายเป็นม่านน้ำแข็งเกาะตัวอยู่เช่นกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
 นำท่านเข้าที่พักSANROYAL INTERNATIONAL HOTEL , NEW JUIZHAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

จิ่วจ้ายโกว – ซงพาน – เฉิงตู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (11) นำท่านเดินทางกลับเฉิงตู ระหว่างทางกลับ ผ่านชม  เมืองโบราณซงพาน   สร้างเมืองในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618-907 ) เป็นเมืองการค้าและแลกเปลี่ยนชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณระหว่างชาวฮั่นที่นำเอาใบชา เกลือ ผ้าแพร ของใช้ มาแลกเปลี่ยนกับ สัตว์เลี้ยง เช่น ม้า, แกะ, และหนังสัตว์ของชาวทิเบต
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
บ่าย ออกเดินทางต่อไปยังเฉิงตู ตามเส้นทางเดิม พักผ่อนอิริยาบถบนรถ …..แวะ ร้านผ้าไหม  จำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมจีน  ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากไหมไทย และนิยมนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องนอน เช่นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และที่ได้รับความนิยมมากๆ คือ ผ้านวมไหม รวมทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายบุรุษและสุภาพสตรี ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก ……จากนั้นนำท่านแวะ ร้านเป่าฟู่ หลิง  จำหน่าย ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงของจีน และให้ท่านได้แช่เท้าเพื่อความผ่อนคลาย ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13) เมนูอาหารกวางตุ้ง
หลังอาหารนำท่านชม การแสดง งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของมณฑลเสฉวน ตื่นตาตื่นใจกับการเปลี่ยนหน้ากากเพียงเสี้ยววินาทีซึ่งเป็นเคล็ดลับเฉพาะของลูกหลานชาวเสฉวนโดยการแสดงนี้ถือเป็นความลับที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและห้ามสอนให้แก่บุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด
นำท่านเข้าที่พัก MERCURE  CHENGDU NORTH  HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก

ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (14)นำท่านชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งช้อปปิ้ง  มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากตามอัธยาศัย ….จากนั้น นำท่านแวะชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์และเครื่องนอนเพื่อสุภาพจากยางพาราซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา…..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)เมนูอาหารตุ๋นยาจีน
นำท่านไปยังสนามบินเฉิงตู
15.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 619
17.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
**********************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมือง 4 ร้าน เช่น ร้านใบชา ผ้าไหม บัวหิมะ และหมอนยางพารา ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริมลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-เฉิงตู – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  5  คืน
 3. ค่าอาหาร  15 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4  วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

               *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน  20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปคนขับรถ10 หยวนต่อวัน ต่อคน, ทิปไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน

          (2 คน x 10 หยวน  x 6 วัน = 100 หยวน) และทิปหัวหน้าทัวร์ 50 บาทต่อวันต่อคน (300บาทต่อคน)

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย

     12. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

     13. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถาน             ทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน

     14. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท             สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล) โดยการโอนเข้าบัญชี

               ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด  *** บัญชีกระแสรายวัน ***

                  ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร     เลขที่ 733-1-01222-4

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9027
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
  การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
   
  เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 25 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
   
  หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

         เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 2. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 3. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 4. รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจ, ความดัน, แพ้ความกดอากาศในที่สูงและโรคประจำตัวอื่นๆ เนื่องจากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 – 4,600 เมตร ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของท่านได้  โปรดพิจารณารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับสุขภาพของท่านก่อนการทำการจอง
 5. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ซื่อกูเหนียงซาน 6 วัน 5 คืน (TG)พ.ย.
รหัสทัวร์: CHN JHS6D(TG)NOV

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147