China

รหัสทัวร์ :
CHN CSX02(CZ)MAR-MAY
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Thai Smile Airways

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน 5 ดาว (CZ)มี.ค.-พ.ค.61

รหัสทัวร์: CHN CSX02(CZ)MAR-MAY

PREMIUM  ZHANGJIAJIE 5 Days

+++   ที่พัก 5 ดาว 4 คืน เที่ยวอย่างเดียว ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง +++

+++  เที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ +++

+++ ชมสุดยอด 2 โชว์ดังแห่งจางเจียเจี้ย +++

 • อุทยานแห่งแรกของประเทศจีน และมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโก้
 • ตระการตาป่าเสาหินควอตซ์สูงตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 3,000 ต้น
 • อลังการสะพานหินใต้ฟ้าอันดับ 1 เทียนเสียตี้อี้เฉียว
 • ประตูสวรรค์ แห่งเทียนเหมินซาน ภูเขาสวยติดอันดับ 1 ใน 4 ของจีน
 • แกรนด์แคนยอน จุดชมสะพานแก้วข้ามเขายาวที่สุดในโลก
 • ถ้ำหวงหลงต้ง งดงามที่สุดแห่งจางเจียเจี้ย + ล่องเรือชมธารน้ำใต้ดิน
 • ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู
 • ชมสุดยอด 2 โชว์ดัง  นางจิ้งจอก  และ Misty Rain Zhangjiajie
 • อาหารพิเศษ  กวางตุ้ง, ซุปเห็ดเพื่อสุขภาพ, หมูย่างเกาหลี,  และอาหารหูหนาน

วันเดินทาง  5 วัน 4 คืน

28 มีนาคม – 1 เมษายน  2561 30,900
2-6 พฤษภาคม 30,900

รายการท่องเที่ยว

วันแรก     

กรุงเทพฯ – ฉางซา – พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย – ฉางเต๋อ

04.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 แถว U  เคาน์เตอร์CHINA SOUTHERN AIRLINES  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
06.40 น. ออกเดินทางไปยังนครฉางซา มณฑลหูหนานโดยเที่ยวบินที่ CZ 606
11.00 น. เดินทางถึงสถามบินฉางซา  เมืองเอกของมณฑลหูหนาน อยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียง ทางตอนเหนือติดกับมณฑลหูเป่ย ทิศใต้ติดกับมณฑลกวางสีและกวางตุ้ง ทิศตะวันตก ติดกับมณฑลเสฉวนและกุ้ยโจวเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน มีประชากรประมาณ 64 ล้านคน และ เป็นบ้านเกิดของผู้นำคนสำคัญของประเทศ จีน หลายคน เช่น ประธานเหมาเจ๋อตุง, หลิวเส้าเฉียน, จูหรงจี ในสมัยสามก๊กเป็นเมืองที่กวนอูตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่นานหลายสิบปี หลังรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว …..นำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านไปชม  พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย   พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรักษาโบราณวัตถุที่ขุดพบจากสุสานในสมัยราชวงศ์ฮั่น เมื่อปี พ.ศ.2515-2517 โดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญของที่นี่ คือ  ศพของสุภาพสตรีที่ค่อนข้างสมบูรณ์ไม่เน่าเปื่อย มีเส้นผมเป็นประกาย  ผิวหนังชุ่มชื้น กล้ามเนื้ออ่อนนุ่ม รอยนิ้วมือนิ้วเท้าชัดเจน สภาพศพไม่แข็ง นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่เขียนบนผ้าไหมและแผ่นไม้ไผ่ที่มีเนื้อหาสำคัญ การขุดค้นพบสุสานแห่งนี้ถือเป็นการค้นพบทางด้านโบราณคดีครั้งสำคัญที่สุดของจีนและของโลกในศตวรรษที่ 20 อีกด้วย (หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์จะหยุดให้บริการทุกวันจันทร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม)  …..จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมือง ฉางเต๋อ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) เมนูซุปเห็ดเพื่อสุขภาพ
นำท่านเข้าที่พัก ZE YUN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ฉางเต๋อ – จางเจียเจี้ย  – เทียนเหมินซาน – ทางเดินกระจกลอยฟ้า – โชว์นางจิ้งจอก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก (3)นำท่านเดินทางสู่เมือง จางเจียเจี้ย (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีอุทยานแห่งชาติซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1982 แบ่งออกเป็นสามส่วน คือส่วนวนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร ความโดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้คือ ยอดเขาและเสาหินควอตซ์สูงประมาณ 200 เมตร ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด มีช่องแคบ ลำธาร และถ้ำกว่า 40 แห่ง   เส้นทางจากฉางซาไปจางเจียเจี้ย ทางผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชอุ่มด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เดินทางถึงจางเจียเจี้ย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (4)เมนูอาหารกวางตุ้ง
บ่าย นำท่านไปชม เทียนเหมินซาน เดิมเทียนเหมินซานเป็นชื่อของถ้ำตั้งแต่สมัยสามก๊ก และใช้เรียกเป็นชื่อของภูเขาด้วยในภายหลัง ปี ค.ศ.1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก จากการเชิญนักบินมาใช้เครื่องบินเล็กทดสอบฝีมือบินลอดประตูสวรรค์ซึ่งเป็นช่องเขา คล้ายช่องประตูสูง 13.15 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60  เมตร มีบันได 999 ขั้น …..
นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าจากตัวเมืองจางเจียเจี้ยขึ้นสู่ยอด เขาเทียนเหมินซาน ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร  ระหว่างเส้นทางที่กระเช้าผ่าน ท่านจะได้ชมทัศนียภาพมุมกว้างของเทียนเหมินซาน และเส้นทางเขาคดโค้งถึง 99 โค้งดูคล้ายกับกำแพงเมืองจีน ….จากนั้นนำท่านออกเดินเท้าไปยัง ทางเดินกระจกลอยฟ้า (ระยะทางประมาณ 60 เมตร) ณ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร พิสูจน์ความกล้า และชมความสวยงาม ทัศนียภาพเบื้องล่างและ หุบเหวของเทียนเหมินซาน ผ่านกระจกใสใต้ฝ่าเท้าของท่าน (ทั้งนี้การชมทางเดินกระจกขึ้นกับสภาพอากาศเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก)    …..นำท่านลงจากยอดเขาด้วยบันไดเลื่อน สู่ช่องประตูสวรรค์  ให้ท่านเดินชมบันได 999ขั้น (หากท่านใดเดินไม่ไหว สามารถนั่งพักรอและถ่ายรูปบริเวณโดยรอบได้)
หมายเหตุ : 1. รายการนี้ไกด์จะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนั่งกระเช้าขึ้นและลงบันไดเลื่อน หรือเลือกขึ้นบันไดเลื่อนและลงกระเช้า2. กรณีที่ไม่สามารถขึ้นไปสู่จุดชมช่องเขาเทียนเหมินซานได้ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศและและเหตุผลเรื่องความปลอดภัยของทุกท่าน เป็นสำคัญตามประกาศของทางอุทยาน ซึ่งอาจจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบริษัท ไม่มีการ คืน เงินหรือจัดรายการอื่นทดแทน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านชมการแสดง THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX หรือ โชว์นางจิ้งจอก ตำนานความรักอันยิ่งใหญ่ระหว่างชายหนุ่มคนตัดฟืนและนางจิ้งจอกสวรรค์ซึ่งต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายกว่าจะได้มีความสุขอยู่ร่วมกัน โดยทีมงานนักแสดงกว่า 500 คน โดยใช้ธรรมชาติเป็นเวทีการแสดงกลางแจ้งคือทะเลสาบเป่าเฟิงหู และภูเขาบริเวณโดยรอบเป็นฉากหลัง ประกอบกับเทคนิคการเปลี่ยนร่างของนักแสดงที่เป็นนางพญาจิ้งจอกในวันที่พระจันทร์เต็มดวง และเทคนิคการทำเสียงดนตรีจากเครื่องประดับชุดนักแสดงมาใช้ประกอบกัน ทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชมการแสดงชิ้นเอกนี้ ด้วยความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม
นำท่านเข้าที่พัก BLUE  BAY HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

จางเจียเจี้ย – ถ้ำมังกรเหลือง (หวงหลงต้ง)  + ล่องเรือชมธารน้ำใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – แกรนด์แคนย่อน – สะพานแก้ว –   – MISTY  RAIN  ZHANGJIAJIE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6)  นำท่านไปยัง ถ้ำมังกรเหลือง หรือ หวงหลงต้ง ถ้ำขนาดใหญ่และงดงามที่สุดในจางเจียเจี้ย ความสูงของถ้ำประมาณ 50 เมตร กว้าง 80 เมตร ยาวถึง 15 กิโลเมตร (เปิดให้เข้าชมในระยะทาง 4.5 กิโลเมตร) ถ้ำทั้งหมดประกอบด้วยโถงถ้ำ 13 ห้อง,น้ำตกใต้ดิน 3 แห่ง, ธารน้ำใต้ดิน 2 สาย, และสระน้ำ 3 สระ  ….นำท่านเดินเท้า และ ล่องเรือ ไปตามธารน้ำใต้ดินภายในเพื่อชมความงดงามของหินงอกหินย้อย ที่ประดับประดาด้วยแสงไฟหลากสี ทำให้รูปลักษณ์งดงามวิจิตรตระการตาแตกต่างกันออกไป
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนูเป็ดปักกิ่ง
บ่าย นำเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ สวยงาม  จากนั้นนำท่านไปยังภัตตาคาร…..จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน แห่ง จางเจียเจี้ย จุดที่ตั้งของสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุด ในจางเจียเจี้ย สะพานแก้วแห่งนี้มีความยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตรสูงถึง 300 เมตร ….นำท่านไปยังจุดชมทัศนียภาพสะพานแก้ว  ให้ท่านได้ถ่ายภาพทิวทัศน์ของแกรนด์แคนย่อนวัดใจและความกล้าของท่าน ด้วยการเดินบนสะพานแก้ว  …..
ข้อกำหนดของการเดินชมทัศนียภาพบนสะพานแก้ว

 1. ไม่อนุญาตให้ท่านที่เป็น, โรคหัวใจ, ความดันสูง , โรคกลัว ความสูงไปเดินบนสะพานแก้ว เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวของท่านเอง
 2. ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าส้นสูงเดินบนสะพาน และต้องเปลี่ยนใส่ถุงผ้าที่จัดไว้ให้สวมใส่ก่อน
 3. อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนำกระเป๋าสตางค์และโทรศัพท์มือถือติดตัวไปได้เท่านั้น
 4. ระหว่างการเดินบนสะพานแก้ว อย่าพิงราวสะพาน, หยอกล้อ หรือวิ่งเล่น หรือกระทำการอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
….. ได้เวลาสมควรนำท่านไปยังภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) *** ณ ห้องอาหารของโรงแรม ***
นำท่านชมการแสดง  MISTY RAIN ZHANGJIAJIE เป็นการแสดงที่นำเอาเทคโนโลยีแสง สี เสียงใหม่ล่าสุดมาประกอบการแสดง บอกเล่าตำนานพื้นบ้านหรือสื่อถึงเรื่องราวความรักของชนกลุ่มน้อยที่พำนักอาศัยอยู่ในจางเจียเจี้ย โดยจัดแสดงภายในโรงละครขนาดใหญ่
นำท่านเข้าที่พัก PULL MAN HOTEL, CROWN  PLAZA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ 

จางเจียเจี้ย  –  ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู – เทียนจื่อซาน -เหยียนเจียเจี้ย – เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว – จินเปียนซี  – ถนนซีปู้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9)  นำท่านเที่ยวชม ทะเลสาบเป่าเฟิงหู  และล่องเรือในทะเลสาบบนช่องเขาสูงที่หายาก เนื้อที่ผิวน้ำรวม  30 เฮกตาร์ น้ำลึกถึง 72 เมตรและมีความยาวถึง 2.5 กิโลเมตร รายล้อมด้วยยอดเขา น้ำใสเหมือนกระจกมองจากที่ไกล ยากที่จะแยกออกได้ว่าน้ำอยู่ในภูเขาหรือภูเขาอยู่ในน้ำกันแน่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (10) เมนูหมูย่างเกาหลี
หลังอาหาร นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเพื่อชม เขาเทียนจื่อซาน (ราชันแห่งขุนเขา)และทิวทัศน์อันสวยงาม …..นำท่านชมทิวทัศน์อันสวยงามของ สวนเฮ่อหลง ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ จากจุดชมวิวบนยอดเขาบริเวณสวนแห่งนี้ ท่านสามารถมองเห็นยอดเขา และหินแปลกนับไม่ถ้วน โดยปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกจนทำให้ทัศนาจรเกิดความรู้สึกว่ากำลังเพลิดเพลินอยู่ในแดนสวรรค์ จากนั้นชมทัศนียภาพของขุนเขาในเขต เหยียนเจียเจี้ย  มีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1200 เมตร   เที่ยวชมทิวทัศน์อันแสนงดงาม กับมวลหมู่ยอดเขาชะงอนผาอันสูงชัน โดยยอดเขาสูงสุดวัดได้ถึง 1250 เมตร ยอดเขาแต่ละยอดจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามจินตนาการของแต่ละบุคคล นับเป็นยอดเขาที่มีความโดนเด่นกว่าแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอื่นๆ จนมีคำกล่าวไว้ว่า หากจะเที่ยวทัศนียภาพของยอดเขาต้องที่หยวนเจียเจี้ยเท่านั้น …..ชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานหนึ่งในใต้หล้า) ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดจากธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นได้อย่างลงตัว โดยเป็นสะพานข้ามเชื่อมระหว่างเขา 2 ลูกดั่งสะพานทางช้างเผือกในนวนิยายเรื่อง คนเลี้ยงวัวกับนางฟ้าทอผ้า ซึ่งคอยเชื่อมคู่รักให้คู่รักต่างภพได้มีโอกาสมาเจอกันช่วงเดือน 7 ของทุกปี  และได้นำวิวทิวทัศน์บางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอวตาร ภาพยนตร์ชื่อดังของฮอลลีวู๊ด  ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์อันสวยงาม…..จากนั้นนำท่านลงจากเขาโดยใช้ ลิฟท์แก้วไป่หลง ซึ่งเป็นลิฟท์แก้วขนาบหน้าผาแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชียที่สูงถึง 326 เมตร (ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการ ขึ้นและลงเขาใช้ลิฟท์แก้วไป่หลง หรือกระเช้าไฟฟ้า สลับกัน หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง โดยความเหมาะสม )  
….. เดินชมธรรมชาติบนเส้นทาง จินเปียนซี หรือ ลำธารแส้ทอง ธารน้ำที่ไหลวนลงมาจากช่องเขาและชะง่อนผาระยะทางยาวประมาณ 5,700 เมตร ซึ่งท่านสามารถเดินเที่ยวชมและดื่มด่ำกับบรรยากาศของน้ำใสสะอาด สูดอากาศบริสุทธิ์ปราศจากมลภาวะใดๆ และยังเป็นแหล่งน้ำของพืชพันธุ์หลากหลายชนิดที่เจริญเติบโตบริเวณแถบนี้สองฟากฝั่งทางเดินจะมีหินรูปร่างแปลกประหลาดตามจินตนาการของผู้คนเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
นำท่านเดินเที่ยวชม ถนนซีปู้  เป็นแหล่งรวมร้านอาหารพื้นเมือง เช่น อาหารเฉิงตู อาหารกวางตุ้ง อาหารพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสชาติของ อาหารจีนได้เกือบทุกเมือง และยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองและงานฝีมือต่างๆ
นำท่านเข้าที่พัก PULL MAN HOTEL, CROWN  PLAZA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

จางเจียเจี้ย – ฉางซา –  ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก (12)  นำท่านเดินทางกลับฉางซา  (ใช้เวลาประมาณ 4  ชั่วโมง)***** พักผ่อนอิริยาบถบนรถ *****
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)  เมนูอาหารหูหนาน
บ่าย นำท่านไปยัง ถนนคนเดินหวงซิง ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตร
….. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ นำท่านไปยังสนามบิน
19.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ 605
21.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**********************************************
เพื่อเป็นการรักษาและรณรงค์สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของรัฐบาลท้องถิ่น (บางมณฑล) สิ่งของใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพู หมวกอาบน้ำ ในโรงแรมต่างๆ งดให้บริการฟรีขอความกรุณานักท่องเที่ยวทุกท่านจัดเตรียมของใช้ดังกล่าว พกใส่กระเป๋าเดินทางไปใช้เอง  กรณีต้องการใช้ของโรงแรม มีค่าบริการเพิ่มตามที่โรงแรมกำหนด

 

 

อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)  

 • เด็กอายุตั้งแต่ 2 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ –ฉางซา – กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  CHINA SOUTHERN AIRLINE
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ตามที่สายการบินกำหนด (กระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม, สำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน และ กระเป๋าถือขึ้นเครื่องบินท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม )
 3. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว 4  คืน  
 4. ค่าอาหาร  13 มื้อตามรายการ
 5. ค่ารถโค้ชนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 7. ค่าวีซ่า ปกติ 4  วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 8. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 9. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน (5 วัน x 10 หยวน x 2 วัน = 100 หยวน)หัวหน้าทัวร์ 50 บาทต่อวันต่อคน (5 วัน x 50 บาท = 250 บาท)
 10. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท*** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักส่วนเกิน  20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า         *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดามารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 1. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 2. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 3. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย

    12. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

    13. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน

    14. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท   สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน 

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล) 
 1. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30วัน
 2. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 -14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน  มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง ให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน 5 ดาว (CZ)มี.ค.-พ.ค.61
รหัสทัวร์: CHN CSX02(CZ)MAR-MAY

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147