บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

ทัวร์ตะวันออกกลาง​

รหัสทัวร์ :
JOR UTR01(RJ)MAR-OCT
ประเทศ :
ทัวร์ตะวันออกกลาง​

ทัวร์จอร์แดน เพตรา เจอราช เดดซี 8 วัน5คืน (RJ)

รหัสทัวร์: JOR UTR01(RJ)MAR-OCT

MAHABA JORDAN  8 Days 5 Night

 • กรุง-อัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 6,000 ปี
 • เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลก
 • ทะเล เดดซี (DEAD SEA) ทะเลในฝันที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า “ ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่ ”
 • นครกรีก-โรมันเจอราช (JERASH) เมืองพันเสา 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ของโรมัน
 • มาดาบา (MADABA) เมืองแห่งโมเสก ชมโบสถ์เซนต์จอร์จ
 • เมาท์ เนโบ (MOUNT NEBO) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่า โมเสส ผู้ที่รับ “บัญญัติ 10 ประการจากพรเจ้าได้เสียชีวิตลงณ ที่แห่งนี้
 • ปราสาทเครัค (KERAK CASTLE) ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ แห่งการต่อสู้เมืองครั้งอดีตกาล
 • ทะเลทรายวาดิรัม (WADIRUM) เปิดประสบการณ์นอนดูดาวในแคมป์กลางทะเลทราย
 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และพักค้างคืนดูดาวที่ทะเลทราย วาดิรัม

วันเดินทาง 8 วัน 5 คืน

23-30 มีนาคม 2561 76,900
21-28  เมษายน  2561 76,900
28 เมษายน -5 พฤษภาคม 2561 76,900
22-29  กันยายน  2561 76,900
19-26  ตุลาคม  2561 76,900

 

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินโรยัล จอร์แดนเนียล ชั้น 4  แถว ประตู 7 แถว Q 01-02 พร้อมเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

วันที่สอง

 อัมมาน – มาดาบา – เมาท์ เนโบ – ปราสาทเครัค –  เพตรา

00.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินโรยัลจอร์แดนเนี่ยล เที่ยวบินที่ RJ 183 0030 0530เชิญท่านพักผ่อนอิสระบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  9 ชั่วโมง)
05.30น. ถึง สนามบินนานาชาติ  QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางเพื่อรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1)เดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือเมืองแห่งโมเสก  เข้าชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ สร้างขึ้นช่วงระหว่างศตวรรษที่ 6 ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ที่อยู่บนพื้นโบสถ์แห่งนี้ และถูกตกแต่งโดยโมเสกสี ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น เยรูซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, อียิปต์ ฯลฯ  นำท่านเดินทางสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิวเดินทางจากอิยิปต์มายังกรุงเยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่างๆ ภาพถ่ายที่สำคัญคือ ภาพที่ โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู   (เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว)   ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก  และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (2)
บ่าย นำท่านสู่เมืองเครัค ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาทั้งสองข้างทางจนได้ฉายาเป็น“แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครองเมือง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทำลายโดยนักรบมุสลิมภายใต้การนำทัพของ ซาลาดิน (SALADIN) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา
นำท่านสู่เมืองเครัค ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ชมทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาทั้งสองข้างทางจนได้ฉายาเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดนชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด(KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสดและสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ.1187 ได้ถูกเข้าทำลายโดยนักรบมุสลิมภายใต้การนำทัพของซาลาดิน(SALADIN)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MOVENPICK NABATIAN CASTLE  HOTEL  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เพตรา –  เมืองอาคาบา

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)  นำท่านชมเมืองเพตรา (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์ จวบจนกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาว อาหรับเผ่าเร่ร่อน นาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ. 106   นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่นำโดยกษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก นครเพตราถึงคราวล่มสลายเมื่อหมดยุคของอาณาจักรโรมันทำให้ชาวเมืองนั้นละทิ้งบ้านเมืองจากกันไปหมดทิ้งให้เมืองแห่งนี้รกร้างไปพร้อมกับการพังทลายของเมือง  หลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปี   จวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักสำรวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์  ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้ และนำไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน นำท่าน ขี่ม้า (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมที่ต้องมีค่าทิปให้แก่เคนจูงม้าท่านละ 3 USD ต่อท่าน ต่อเที่ยว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐรถม้าลาก ฯลฯ สนใจ กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์) ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่งนำท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.2 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอน น้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ, รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลำเลียงน้ำเข้าสู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ ( EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์ แต่ภายหลังได้มีการขุดพบทางเข้าหลุมฝังศพที่หน้าวิหารแห่งนี้ ทำให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้ปกครองเมือง, ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผู้ปกครองเมืองและเครือญาติ  เดิมชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษัตริย์ ฯลฯ ชมโรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลย์ได้อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครอง ได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในเพตรา (5)
บ่าย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพความงดงามในนครเพตรา
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองอาควาบา
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
 นำท่านเข้าที่พักโรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เมืองอาคาบา – ลงเรือทะเลแดง – ทะเลทรายวาดิรัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาคาบา เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญของประเทศจอร์แดน เป็นเมืองแห่ง เดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน  นำท่าน ลงเรือ แล่นในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ จอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์ และ ซาอุดิอาระเบีย ให้ท่านได้ดำน้ำ ชมความใสของน้ำทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวัติสาสตร์ ที่ได้มีการกล่าวขานในพระคัมภีร์ของศาสนา คริสต์ว่า ทะเลแห่งนี้เป็นสถานที่โมเสสได้ทำอัศจรรย์โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอิสราเอล หนีให้รอดพ้นจากการตามล่าของทหารอิยิปต์เพื่อจับไปเป็นทาสของอียิปต์ และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้กับชาวอิสราเอล คือ กรุงเยรูซาเลมปัจจุบัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบาบีคิว บนเรือ พร้อมชมทัศนียภาพและบรรยากาศของทะเลแดง (8)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศ ซาอุดิอารเบีย เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญที่เมืองเพตร้า) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปีค.ศ. 1916—1918 ทะเลทราย แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษทีอีลอว์เรนซ์ และ เจ้าชายไฟซาล ผู้นำแห่ง ชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานที่จริงในการถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA”  นำท่านนั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดแห่งหนี่ง ของโลกด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล(สีของเม็ดทรายนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของ ดวงอาทิตย์)  นำท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อน ประวัติศาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย เลี้ยงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ  (เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการให้ทิปท่านละ 2 USD แก่คนขับรถ
ค่ำ รับประทานอาหารมื้อค่ำกลางทะเลทรายในแคมป์ของชาวเบดูอิน (9)
นำท่านเข้าที่พัก นอนดูดาว กลางทะเลทรายวาดิรัม RAHAYED CAMP  หรือ เทียบเท่า

วันที่ห้า

วาดิรัม – เดดซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ภัตตาคารของโรงแรม(9)  เช็คเอ้าท์โรงแรม….นำท่านเดินทางสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่างๆที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู   ชมและถ่ายรูปจุดชมวิว  นำท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือเมืองแห่งโมเสด  เข้าชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ สร้างขึ้นช่วงระหว่างศตวรรษที่ 6 ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ที่อยู่บนพื้นโบสถ์แห่งนี้ และถูกตกแต่งโดยโมเสดสี ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น เยรูซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, อียิปต์ ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (10)
บ่าย รับประทานอาหารเช้า ณ แคมป์เบดูอิน  (10) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเดดซี เป็นจุดที่ต่ำทีสุดในโลก มีความต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลก มีความเค็มมากกว่า 20% ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (11)
บ่าย นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรม และเพลิดเพลินกับการลอยตัวในเดดซี เพื่อสุขภาพผิวพรรณที่ดี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม MOVENPICK HOTGEL ระดับ 5 ดาว
วันที่หก เดดซี – อัมมาน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (13) ให้ท่านได้อิสระในการลอยตัว และ บำรุงผิว ในทะเลเดดซี
11.00 น. ให้ท่านได้อิสระในการลอยตัว และ บำรุงผิว ในทะเลเดดซี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น (14 )
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอัมมาน ชมเมืองหลวงอัมมาน ตั้งอยู่บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ขึ้นชม  ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็น โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ 6,000 คน และ ตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก ชม วิหารเฮอร์คิวลิส ที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี     ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมมายาด สร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นำชาวมุสลิม ได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน ภายในประกอบไปด้วยห้องทำงาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE) ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทำเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม KEMPINSKI HOTEL ระดับ 5 ดาว
วันที่เจ็ด   อัมมาน – อัจลุน – เจอราช – ช้อปปิ้ง  – กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (16) นำท่านเดินทางสู่เมืองอัจลุน อยู่ทางด้านเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อย เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าต้นสน และต้นมะกอกชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน ถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184-1185 ใช้เป็นป้อมทหารในการต่อสู้รบกับพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 และถูกเข้าทำลายโดยกองทัพมองโกล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (17 ) ภายในเมืองเจอราช
บ่าย ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา”เป็นอดีต 1 ใน 10 หัว เมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และถูกทรายฝังกลบจนสูญหายไปเป็นนับพันปี ชม ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมืองในยุคก่อน, วิหารเทพซูส , โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน) ด้วยความสามารถทางสถาปัตย์ที่สร้างให้มีจุดสะท้อนเสียงตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบาๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในนำท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า – ออกเมือง บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า, ฝาท่อระบายน้ำ, ซุ้มโคมไฟ, บ่อน้ำดื่มของม้า ชม น้ำพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้   มีที่พ่นน้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจำซุ้ม  ด้านบนของน้ำพุ ฯลฯ   จากนั้นเดินทางกลับกรุงอัมมาน ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อของฝากาที่ระลึกในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (18)
20.00 น. จากนั้นนำท่านสู่ สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
 วันที่แปด กรุงเทพฯ (Bangkok)
 03.10 น  ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบิน โรยัลจอร์แดนเนี่ยน เที่ยวบินที่ RJ 180 0310 1535
 15.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
 **************************************************************
 หมายเหตุ  :  กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก
 อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)  

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง 
 • พักเดี่ยว 10,500 บาท
 อัตราค่าบริการรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการแห่งชาติ โรยัลจอร์แดนเนียล ชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการจำนวน 5 คืน
 3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าขี่ม้าที่เมืองเพตรา และค่านั่งรถเที่ยวทะเลทรายวาดิรัม (ยกเว้นค่าทิป)
 7. ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน (ไม่เสียค่าวีซ่าในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ >มากกว่า 7 ท่านขึ้นไป)
 8. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย
 9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

           *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 2. ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 4. ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
 5. ค่าทิปม้าที่เมืองเพตรา ท่านละ 3 USD / เที่ยว
 6. ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2 USD
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย มัคุเทศน์ท้องถิ่น และ พนักงานขับรถในประเทศจอร์แดน รวม 54  USD/ท่าน หรือ  2,000 บาท
 เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 45 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด

การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิก 45 วัน (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)ก่อนการเดินทางไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)
 2. ยกเลิก 30-44 วัน (สงกรานต์-ปีใหม่ 45-59 วัน) ก่อนการเดินทางหักค่ามัดจำ 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 3. ยกเลิก 26-30 วัน (สงกรานต์-ปีใหม่ 41-44 วัน) ก่อนการเดินทางหัก 50 %  ของราคาทัวร์ + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 4. ยกเลิก 1- 25 วัน (สงกรานต์-ปีใหม่ 40 วัน) ก่อนการเดินทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน100%

***ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% ***

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ หรือเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน, โรงแรมที่พัก, ภูมิอากาศ, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย, การนัดหยุดงาน ฯลฯ
 3. เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 5. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 6. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 7.  หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริง
 **หมายเหตุ ** กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก และรายการ-ราคาทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์จอร์แดน เพตรา เจอราช เดดซี 8 วัน5คืน (RJ)
รหัสทัวร์
JOR UTR01(RJ)MAR-OCT
ประเทศ
ทัวร์ตะวันออกกลาง​
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว