บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

ทัวร์ตะวันออกกลาง​

รหัสทัวร์ :
JOR PET6D(KU)NOV-DEC
ประเทศ :
ทัวร์ตะวันออกกลาง​

ทัวร์จอร์แดน วาดิรัม เพตรา เดดซี 6วัน4คืน(KU)พ.ย.-ธ.ค.62

รหัสทัวร์: JOR PET6D(KU)NOV-DEC

 • สัมผัสดินแดนแห่งอารยะธรรมโลกอาหรับ ท่องตะลุยทะเลทราย และนอนแคมป์ดูดาวที่วาริดัม
 • ชมมหานครสีชมพู หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์โลกยุคใหม่ที่เมืองเพตรา 
 • ทดลองลอยตัว และพอกโคลน ที่ทะเลเดดซี ได้ตามที่ใจต้องการ และพักโรงแรมที่เดดซี
 • ตามรอยโมเสส ณ เทือกเขา เมาน์เนโบ และศิลปะแผนที่สมัยโบราณที่ทำจากแผ่นโมเสก
 • ชมปราสาทเครัค ป้อมปราการ แห่งสุดท้ายของเหล่าอัศวิน ในยุคสงครามโมเสก
 • กรุงอัมมาน มหานครที่เก่าแก่อันดับต้นๆของโลกยุคปัจจุบัน

กำหนดการ

23-28  พฤศจิกายน 2562 33,990
23 – 28 พฤศจิกายน 33,990
28 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 43,990
30 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563 43,990

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ –  คูเวต – อัมมาน

09.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ S  สายการบินคูเวตแอร์เวย์ มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
14.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคูเวต  โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU412 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋าสูงสุดท่านละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
15.10 น. เดินทางถึง สนามบินคูเวต เปลี่ยนเครื่องบิน เพื่อเดินทางสู่กรุงอัมมาน
17.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงอัมมาน โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU563
18.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอัมมานควีนอเลีย ประเทศจอร์แดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ โดยจะมีเจ้าหน้ามาคอยช่วยอำนวยความสะดวกด้าน วีซ่า ให้แก่คณะ (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจอร์แดนช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นำท่านเข้าที่พัก SULAF LUXURY HOTEL, AMMAN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง     

อัมมาน – มานาบา – เมาท์เนโบ – ปราสาทเครัค – ทะเลทรายวาดิรัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  นำท่านออกเดินสู่ เมืองมาดาบา (MADABA) (ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หรือเมืองแห่งโมเสก ว่ากันว่าที่นี่มีงานศิลปะโมเสกที่สวยงามมาก เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของประเทศจอร์แดน ผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่มานานกว่า 4,500 ปี ชมโบสถ์กรีกออโธ ดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ บนพื้นโบสถ์มีแผนที่ทำด้วยกระเบื้องโมเสกสีสวยงามจำนวนกว่า 2 ล้านชิ้น ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลก สร้างขึ้นในสมัย ศตวรรษที่ 6 หรือราว ๆ ปี ค.ศ.600  (พ.ศ.1143) ในยุคไบเซนไทน์ แผนที่นี่แสดงให้เห็นพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในอดีต เนินเขา หุบเขา หมู่บ้าน ตัวเมือง ครอบคลุม ไปจนถึงปากแม่น้ำไนล์ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เยรูซาเลม จอร์แดน ทะเลเดดซี และอียิปต์……จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาเนโบ (Mt’ Nebo) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)  ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขา สถานที่ซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิต และฝังศพ ของโมเสส (ศัพท์ในศาสนายูดาห์ และศาสนาคริสต์) หรือ นบีมูซา (ศัพท์ในศาสนาอิสลาม )ผู้นำชาวยิวเดินทางจากอียิปต์ ไปยังเมืองคานาอัน และเป็นผู้นำคำสอนบัญญัติสิบประการของ พระยะโฮวาห์ลงมาเผยแผ่สู่มนุษย์  ชม โบสถอ์นุสรณ์โมเสส ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึง     โมเสส อนุสรณ์แห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 300-        400 ในยุคไบเซนไทน์ ตอนต้นคริสต์ศักราช ภายในเป็น   พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ขุดพบในบริเวณนี้  พร้อมทั้งมีภาพถ่าย ให้ท่านชมวิว และเก็บภาพที่จะมองเห็น        ทัศนียภาพทั้งแม่น้ำจอร์แดน ทะเลเดดซี นครเจริโค เมือง เบธเลแฮม และเมืองเยรูซาเล็ม หรือดินแดนศักดิ์สิทธิ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  (3)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัล-คารัค (AL-KARAK) (ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองคารัค ตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพอันงดงามระหว่างทาง  ขึ้นเขา โดยเฉพาะบริเวณ แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ชม ปราสาทเครัค (KERAK CASTLE) ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1142 โดยในอดีตเคยเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางของนักรบครูเสด เพื่อควบคุมเส้นทางสำหรับต่อสู้ในสงครามครูเสด ทั้งจากทางเหนือและใต้ กับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกนักรบมุสลิมเข้าทำลายโดยภายใต้การนำทัพของซาลาดิน….จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เขตอุทยานวาดิรัม (WADI RUM) (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลา      เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯ  เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียน ก่อนที่จะย้ายถิ่น       ฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เมืองเพตรา) นำคณะเข้าที่แคมป์ที่พักเพื่อทำการเช็คอิน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (4) แบบ บาบีคิว บุฟเฟต์ ที่ห้องอาหารของแคมป์ที่พัก
นำท่านเข้าที่พัก RAHAYEP DESERT CAMP, WADI RUM หรือเทียบเท่า
(ห้องพักที่แคมป์เป็นแบบ Deluxe Tent สะดวกสบาย มีห้องน้ำทันสมัยในตัว ทั้งนี้ไฟฟ้าส่วนกลาง   จะปิดเวลาประมาณ 4 ทุ่มตรง เพื่อให้ลูกค้าออกมาชมบรรยากาศดาวบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจน แต่   ภายในห้องยังสามารถเปิดไฟได้จนถึงประมาณเที่ยงคืน)

วันที่สาม    

วาดิรัม – เพตรา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแคมป์ที่พัก (5) นำท่านนั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลก แห่งหนี่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้ม อมแดง ปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์ ในสงครามอาหรับ ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล ผู้นำแห่งชาวอาหรับ ร่วมรบขับไล่กองทัพออตโตมัน  ที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูด เรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ อีกกว่า 30 รางวัล นำแสดงโดย PETER O’TOOLE, OMAR SHARIF  นําคณะท่องทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่ แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจําวันต่างๆ และรูปภาพต่างๆ ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอิน ที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย (โปรดเตรียมค่าทิปคนขับรถตามธรรมเนียม ท่านละ 2 USD) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา (ระยะทาง 138 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (6)
นำท่านนำท่านชม เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูที่แกะสลักขึ้นจากภูเขาทั้งลูก สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างทะเลเดดซี กับอ่าวอะกาบะ ซึ่งซ่อนตัวซ่อนตัวอยู่ภายใต้อ้อมกอดของหุบเขาวาดี มูซา ที่สูงชันประดุจเป็นปราการอันยิ่งใหญ่ ถูกลืมเลือนไป จากความทรงจำของผู้คนและสูญหายไปจากแผนที่นานนับพันปี จนกระทั้งในปี ค.ศ. 1812 (พ.ศ. 2355) เมื่อมีนักสำรวจชาวสวิตเซอร์แลนด์โยฮันน์ ลุควิก บวร์กฮาร์ท เดินทางผ่านมาพบเห็นและออกมาเขียนหนังสือ เล่าขานถึงความสวยงามและความมหัศจรรย์ของนครแห่งนี้ เพตราแห่งนี้จึงเริ่มปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกครั้งและในปี ค.ศ.1985 (พ.ศ.        2528) องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เพตรา เป็นเมืองมรดกโลกโดยกล่าวอธิบายไว้ว่า “เป็นหนึ่งในสิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุดของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ” (one of the most precious cultural properties of man’s cultural heritage) และยังได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย ให้ท่านนั่งม้าลัดเลาะไปตามพื้นหิน   และทรายกว่า 600 เมตร (ค่านั่งม้ารวมอยู่ในค่าบริการแล้วทั้งนี้โปรดเตรียมค่าทิปคนจูงม้า ท่านละ 5USD ต่อเที่ยว และขอแนะนำให้เตรียม ผ้าปิดจมูกติดตัวไปด้วย ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขี่อูฐ ขี่ลา รถม้าลาก สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)….มุ่งหน้าไปในเส้นทางมหัศจรรย์ที่ทางเข้าออกของเมืองเพตรา พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็น     ภูเขาทั้งสองฝั่งที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป จากนั้นเดินเท้าเข้าสู่เมืองบริเวณซอกเขาเรียกว่าซิค     SIQ เป็นหุบเขาสูงกว่า 250 ฟุต ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการกัดเซาะของน้ำเมื่อ หลายล้านปีก่อนจนเกิดเป็นช่องทางเดินเล็กๆ ระหว่างหุบเขา ชมสีสันความสวยงามของหินสีต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และยังมีภาพศิลปะแกะสลักจากภูเขา อาทิ รูปปั้นแกะสลักต่าง ๆ เช่น รูป  ปั้นเทพเจ้าต่างๆ รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลำเลียงน้ำเข้าสู่เมือง ฯลฯ อีกมากมาย เข้าเขตหน้าผาสูงชั้นสองข้างทางสู่มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-Khazneh / Treasury)  สถานที่แห่งนี้ถูกสันนิษฐานว่า สร้างในราวศตวรรษที่ 1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น มหาวิหารถูกแกะสลักจาก   ภูเขาสีชมพู ทั้งลูก อย่างกลมกลืนได้สัดส่วนและสวยงามน่าอัศจรรย์ เป็นอาคารสองชั้น อย่างน่าทึ่ง      สันนิษฐานว่าเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเธียน อิสระในการเดินชมและเก็บภาพบรรยากาศ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นำท่านเข้าที่พัก SELLA HOTEL, PETRA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  

เพตรา – เดดซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) นำท่านออกเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทางประมาณ 300 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ทะเล ที่ถูกบันทึกลงในหนังสือกินเนสส์ว่า เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลก ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำทะเลทั่วไปทำให้ไม่มี        สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (9)
บ่าย นำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก อิสระในการลงเล่นน้ำ  ทะเล และพิสูจน์ความจริงว่าท่านสามารถลอยตัวในน้ำทะเลแห่งนี้ได้จริงหรือไม่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (การลงเล่นน้ำในทะเลนั้น มีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่าง ๆ ควรฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
นำท่านเข้าที่พัก GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ทะเลเดดซี – อัมมาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)  จากนั้นท่านเดินทางสู่ กรุงอัมมาน เมืองหลวงของจอร์แดน (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ถือเป็นเมืองที่มี ผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน และมีความเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก นำท่านชมเมืองหลวง กรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี  ผ่านชมย่านเมืองเก่า,เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ  จากนั้นนำท่าน ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel)  บนยอดเขาสูงสุดในกรุงอัมมาน ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้านการเมืองต่าง ๆ รอบเมือง แม้จะเหลือเพียงซากปรักหักพังแต่ยังสวยงามและมีอายุย้อนกลับไป  ตั้งแต่สมัยยุคหิน เผยให้เห็นอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมที่มาจากยุคเหล็ก รวมถึงยุคโรมัน ยุคไบแซนไทน์และยุคอุ มัยยะฮ์ ชม วิหารเฮอร์คิวลิส (Temple of Hercules) ที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.162-166 (พ.ศ. 705-709) วิหารแห่งนี้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารที่อยู่ในโรมโบราณเสียอีก เดินผ่านทางเข้าที่เป็นแนวเสาระเบียงไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ข้างใน จากนั้นเคลื่อนตัวไปที่หินขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณปลายหน้าผา ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิว พาโนรามาอันสวยงามของเมือง ใกล้กันนั้นมีมือรูปกำปั้นขนาดใหญ่ที่  ทำจากหินอ่อนเผยให้เห็นความขาวโพลนจนแทบไม่มีเลือด ผ่านชม พระราชวังของ  พระมหากษัตริย์อับดลุลาห์ ที่สอง (Raghadan Palace) ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทำเลที่สวยงามที่สุดใน กรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (12)
ชม โรงละครโรมัน อายุกว่า 2,000 ปี ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของนครอัมมาน แต่ปัจจุบันก็ยัง ทำให้ผู้ที่พบเห็นได้ทึ่งกับการวางแผนทางด้านงานวิศวกรรมของโรมัน อันชาญฉลาดและมีดีไซน์ที่ น่าจดจำ โรงละครโรมัน แห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากที่สุดในอัมมาน โรงละครมีความลาดเอียงลึกลงไป เอื้อให้เสียงที่ได้ยินรอบตัวนั้นมีคุณภาพเยี่ยม การออกแบบสุดสร้างสรรค์ นี้สามารถบรรจุคนได้ประมาณ 6,000 คน สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 (พ.ศ. 704-723) สมัยการปกครองของ แอนโทนิอุส ปิซุส (Antoninus Pius) …ชม ย่านตลาดเก่า ของเมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า ไม่ไกลจากโรมัน เธียเตอร์ ตลาดจะเริ่มคึกคัก เริ่มเปิดก็หลังเที่ยงวันไปแล้ว ตลาดที่นี่มีทั้งของสด ของแห้งอาหาร เครื่องใช้ไม้สอย เสื้อผ้าเครื่องนุงห่ม ผัก ผลไม้ ถั่วงา ถั่วต่างๆ เครื่องเทศ ขนมปังหลากหลายชนิด  มาก ขนมหวานที่ทำจากธัญพืช ร้านน้ำผลไม้จะมีประปรายบางร้านขายชา กาแฟด้วย บางร้านขาย เฉพาะน้ำผลไม้ อาหารฟาสฟู๊ดของที่นี่คือร้านขายเคบับหรืออาหารประเภทแป้งห่อเนื้อ อีกร้านที่มี    เยอะไม่แพ้กันคือ ร้านขายน้ำหอม ที่มีทั้งแบบปรุงมาสำเร็จ บรรจุขวดแล้ว และแบบที่ให้ลูกค้าเลือก ปรุงกลิ่นเอาเอง และที่นี่จะเห็นแต่ผู้ชายเท่านั้นที่ทำงานนอกบ้าน เพราะไม่อนุญาตให้ผู้หญิงทำงาน นอกบ้าน และที่สำคัญเวลาเราจะถ่ายภาพบุคคลจะต้องขอเจ้าตัวเขาก่อนทุกครั้ง เพราะที่นี่ไม่ชอบ ให้ใครถ่ายภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิง….สมควรเวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานควีนอเลีย เพื่อทำการเช็คอิน เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
19.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคูเวต โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU565 (บริการอาหารว่างแลเครื่องดื่มบนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋าสูงสุดท่านละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินคูเวต เปลี่ยนเครื่องบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
23.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU411 (บริการอาหารแลเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่หก

คูเวต – กรุงเทพฯ

09.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************
หมายเหตุ  :  โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ

อัตราค่าบริการ

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยว 7,500 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด แบบหมู่คณะ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยคูเวตแอร์เวย์

น้ำหนักกระเป๋าเดินทางสูงสุดท่านละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม

 1. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 5. ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน
 6. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางแบบกลุ่มวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม 
1.       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %(สำหรับกรุ๊ปส่วนตัวเท่านั้น)

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  3. ค่าอาหารเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  นอกเหนือตามรายการ
 2. ค่าขี่ลา,ขี่อูฐและรถม้าลากฯลฯ
  5. ค่าทิปม้าที่เมืองเพตรา ท่านละ 5 USD ต่อท่าน
 3. ค่าทิปคนขับรถจี๊ปที่ ทะเลทรายวาริดัม ท่านละ 2 USD ต่อท่าน
 4. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น เพื่อเป็นสินน้ำใจตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ 30 USD ต่อท่าน ตลอดทริป
 5. ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย เพื่อเป็นสินน้ำใจตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ 600 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน

สำเนาหนังสือเดินทาง (SCAN) แบบชัดเจน มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมมีหน้าว่างสำหรับประทับตราเข้าออกเมืองอย่างน้อย 2 หน้า

 เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี (ภายใน 3 วัน หลังการจองพร้อมสำเนาเดินทาง)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนด ทางบริษัท จะเดินทางว่าท่านยกเลิกการเดินทางอัตโนมัติ
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
 4. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ…..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 1. หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ 

 1. บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์จอร์แดน วาดิรัม เพตรา เดดซี 6วัน4คืน(KU)พ.ย.-ธ.ค.62
รหัสทัวร์
JOR PET6D(KU)NOV-DEC
ประเทศ
ทัวร์ตะวันออกกลาง​
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว