บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN KMG01(SC)MAR
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Shandong Airlines

ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 5วัน2คืน(SC) มี.ค.63

รหัสทัวร์: CHN KMG01(SC)MAR

 • ตระการตาภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ หนึ่งเดียวแห่งคุนหมิง
 • ชมทัศนียภาพงดงาม ณ ตงชวน แผ่นดินสีแดง
 • ชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล
 • อุทยานน้ำตกคุนหมิง
 • วัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้

กำหนดการ

5-9 มีนาคม 2563 10,999
12-16 มีนาคม 10,999
19-23 มีนาคม 10,999
26-30 มีนาคม 10,999

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก    

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ

23.50 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 แถว G เคาน์เตอร์ SHANDONG AIRLINES (SC) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง** SHANDONG AIRLINES เป็นสายการบินในเครือ AIR CHINA  , AIR CRAFT BOING 737 **

วันที่สอง

คุนหมิง – อุทยานน้ำตกคุนหมิง –  ทังเตี้ยน – เก็บผลไม้ – ตงชวน – ชมผืนดินสีแดงตงชวน

03.05 น ออกเดินทางสู่นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ SC 8886
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฉางสุ่ย (CHANGSHUI INTERNATIONAL AIRPORT) เมืองคุนหมิง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว  นำท่านไปยังภัตตาคาร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1)…..นำท่านชม อุทยานน้ำตกคุนหมิง อุทยานฯ มีจุดเด่นตรงน้ำตกขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้น  และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผันน้ำจากแม่น้ำหนิวหลานสู่ทะเลสาบเตียนฉือ ที่มีความกว้าง 400 เมตร และความสูง 12.5  เมตร …นำท่านเดินทางสู่ ทังเตี้ยน (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านชม สวนผลไม้ ของเกษตรกร ที่ปลูกไว้ ซึ่งแตกต่างไปตามฤดูกาล (ในช่วงเดือน ธ.ค.-ก.พ.เป็นช่วงเพาะปลูกสตรอเบอร์รี่  ให้ท่านได้ชิมผลสดๆจากสวน หรือซื้อเป็นของฝากสำหรับญาติมิตร….จากนั้นนำท่านไปยัง  ตงชวน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ด้วยที่ตั้งอยู่ในระดับความสูง 1,800-2,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล อากาศเย็นสบาย  ผืนดินแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่เหล็กที่มีอยู่มาก ทำให้ดินแถบตงชวนเป็นสีแดงอมน้ำตาล จึงเป็นที่มาของ ตงชวนแผ่นดินสีแดง (DONGCHUAN RED LAND )  เกษตรกรเพาะปลูกพืชแตกต่างกันไปตามฤดูกาล ทำให้สีสันของผืนนาสวยงามแตกต่างกันไป  ดินแดนบริสุทธ์แห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักถ่ายภาพชาวจีน ถึงทัศนียภาพอันสวยงามหลากหลาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านเข้าที่พัก FENGYI HOTEL   หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ทังเตี้ยน – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ  – คุนหมิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ   ภูเขาหิมะเพียงแห่งเดียวของคุนหมิง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ   แต่ในช่วงฤดูหนาว (ธ.ค.-มี.ค.)  ยอดเขาถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาวนวล, พรรณไม้นานาชนิด ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง, น้ำตกกลายสภาพเป็นหน้าผาน้ำแข็ง แต่ในฤดูร้อนและใบไม้เปลี่ยนสี ทั่วทั้งบริเวณจะเป็นทุ่งดอกไม้สวยงามทั้งอาซาเลีย และกุหลาบพันปีที่ผลิดอกเบ่งบานอวดสีสันสวยงาม…..นำท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปด้านบน และเดินต่อไปบนทางเดินที่จัดไว้ เพื่อชมทัศนียภาพบนยอดเขา ณ จุดชมวิวที่ระดับความสูง 4,223 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล  ปกคลุมด้วยหิมะ (*** ทัศนียภาพบนยอดเขาสวยงามแตกต่างกันไปตามฤดูกาลและขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ***)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับคุนหมิง (พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
นำท่านเข้าที่พัก  LONG  WAY  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

วัดหยวนทง – เมืองกวนตู้ – สนามบินคุนหมิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7)..นำทุกท่านเยี่ยมชมและเลือกซื้อ ผ้าไหมจีน ซึ่งนิยมนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องนอน อาทิเช่นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก…นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง  ไหว้รูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ และพระพุทธชินราชจำลองที่อดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ เกรียงศักดิ์  ชมะนันท์ ได้มอบให้เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีพุทธศาสนิกชนระหว่างไทย-จีน  วัดหยวนทงแห่งนี้สร้างในสมัยราชวงศ์ถังเป็นวัดหลวงเก่าแก่ประจำเมืองคุนหมิง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและมีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย นำท่านแวะ ร้านจำหน่ายยาสมุนไพรจีน ซึ่งบำรุงและรักษาอาการของโรคต่างๆ ให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าพร้อมรับคำแนะนำจากแพทย์จีน เรื่องยาสมุนไพร สำหรับบำรุงสุขภาพของทุกท่าน…นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
หลังอาหารนำท่านไปยังสนามบิน

วันที่ห้า

คุนหมิง – สุวรรณภูมิ

01.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ SC885
02.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ  2  ร้านคือ ร้านนวดฝ่าเท้า และร้านผ้าไหม ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย และมีผลกับราคาทัวร์   จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการ(บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500  บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-คุนหมิง -กรุงเทพฯ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ดาว 2  คืน
 3. ค่าอาหาร 9 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน 20 ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท (ใช้สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางเท่านั้น)

***กรณีที่เคยเดินทางไปใน 22 ประเทศนี้ ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปของประเทศจีนได้*** อิสราเอล, อัฟกานิสถาน, ปากีสถาน, อุซเบกิสถาน, ทาจิกิสขาน, เติร์กเมนิสถาน, อิหร่าน, อิรัก, ตุรกี, อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย, ซีเรีย, เลบานอน, จอร์แดน, อินเดีย, ศรีลังกา, ลิเบีย, ซูดาน, แอลจีเรีย, ไนจีเรีย, คาซัคสถาน และ รัฐปาเลสไตน์**

 1. กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปต้องขอวีซ่าเดี่ยวจากสถานทูตจีนในประเทศไทยทุกท่านต้องชำระค่าวีซ่า 1,650 บาท สำหรับพาสปอร์ตไทย และใช้เวลาในการขอวีซ่า 4 วันทำการ
 2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 900 บาท(เก็บจากลูกค้าต่อคนตลอดทริป)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่ากรุ๊ป

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูปของเจ้าของ) มีอายุคงเหลือนับจนถึงวันเดินทางไปและกลับ ต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 5×4.5 เซนติเมตร รูปสี พื้นหลังสีขาว และถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือนโดยสแกนรูปถ่าย คู่กับหนังสือเดินทาง เป็นไฟล์รูปภาพ หรือ PDF ส่งให้เจ้าหน้าที่ 

          *** รูปที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ ไม่สามารถใช้ได้ ***

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งอยู่นอกเหนือความ รับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯไม่คืนเงิน และไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล, ปัญหาความล่าช้าของสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันเนื่องมาจากสายการบิน
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 5วัน2คืน(SC) มี.ค.63
รหัสทัวร์
CHN KMG01(SC)MAR
สายการบิน
Shandong Airlines
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว