บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN URC01(3U)MAY
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Sichuan Airlines

ทัวร์คานาสือ เบอร์ชิน ซินเจียง 8วัน7คืน(3U)8/29พ.ค.63

รหัสทัวร์: CHN URC01(3U)MAY

***** รายการท่องเที่ยว ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมือง  *****

 • ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือบนหุบเขาอัลไต
 • ชมทะเลสาบวงพระจันทร์-โค้งน้ำมังกรหลับ
 • โค้งน้ำเทวดา โค้งน้ำพระจันทร์
 • ศาลาชมปลาจุดชมวิวสวยสุดอุทยานคานาสือ
 • ธารน้ำห้าสี เขาดินทรายหลากสีบนแม่น้ำเออร์ทิค
 • เค่อลามาอี้ เมืองน้ำมันกลางทะเลทราย
 • เมืองปิศาจอูเอ๋อเหอ เมืองผีกลางทะเลทรายโกบี
 • แกรนด์แคนย่อนแห่งขุยถุน

กำหนดการ

8-15 พฤษภาคม 2563 37,799
29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 37,799

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก    

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ

14.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10  แถว U  เคาน์เตอร์สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
17.55น. ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู  มณฑลเสฉวนโดยเที่ยวบินที่ 3U 8146
***** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง *****
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินซวงหลิว นครเฉิงตู (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองแห่งสรวงสวรรค์  นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก หลังผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว   นำท่านเข้าที่พัก ……..  ระดับ 3 ดาว +
***** ทางสายการบินเป็นผู้ดำเนินการเรื่องที่พัก และรถรับส่งจากสนามบิน *****

วันที่สอง

เฉิงตู – อูหลู่มู่ฉี – ขุยถุน – แกรนด์แคนย่อนขุยถุน

นำท่านเช็คเอ้าท์และเดินทางไปยังสนามบิน
08.20 น. ออกเดินทางต่อไปยังนครอูหลู่มู่ฉี มณฑลซินเจียง โดยเที่ยวบินที่ 3U8525
11.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอูหลู่มูฉี  ตี้หวอปู๋…..มณฑลซินเจียง  เขตปกครองตนเองที่ใหญ่ที่สุดภายใต้การดูแลของประเทศจีน  มีเขตแบ่งเวลาแตกต่างจากปักกิ่ง ถึงแม้ประเทศจีนจะใช้ระบบเวลาเดียวกัน คือใช้เวลาของปักกิ่ง เป็นมาตรฐาน (แต่ในความเป็นจริงเวลาของที่นี่จะล่าช้ากว่า    ปักกิ่ง 2 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางเข้าสู่  เมืองอูหลู่มู่ฉี ตั้งอยู่เชิงเขาเทียนซัน ทางตอนเหนือเป็นเมืองใหม่ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1763 เป็นเมืองที่ทันสมัยคล้ายเมืองอุตสาหกรรมของรัสเซีย มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และ โรงงานมากมาย…..ส่วนชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนวัฒนธรรมจะแตกต่างจากชาวจีนทั่วไป  เพราะมณฑลซินเจียงกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม  อีกทั้งภาษาสำคัญ คือ เหวยอู๋เอ่อร์ รองลงมา คือ ภาษาจีนกลาง ดังนั้นตามสถานที่ต่าง ๆ จะขึ้นป้าย 2 ภาษาที่ควบคู่กันเสมอ  หลังรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว  นำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านออกเดินทางไปยังเมือง ขุยถุน   (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องนุ่งห่ม และ โรงไฟฟ้า …..นำท่านชม  แกรนด์แคนย่อนขุยถุน อยู่ทางเชิงเขาเทียนซาน หุบเขาสวยงาม ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณี          วิทยา   ชั้นหินกรวดและทราย ที่ทับถมกันมานานหลาย ล้านปี ได้ยกสูงขึ้นมาเป็นแผ่นดิน    และถูกลม ฝน และน้ำที่ละลายจากหิมะบนเขาเทียนซาน ไหลกัดเซาะจนเว้า แหว่งกลายเป็นหุบเหว  ลึก  ร่องลึก  หน้าผาสูงชัน  งดงาม ตระการตา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านเข้าที่พัก  RUNJIN  INTERNATIONAL HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ขุยถุน –  เค่อลามาอี้ – เมืองปีศาจอูเอ๋อเหอ  – เบอร์ชิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) นำท่านเดินทางสู่ เมืองเค่อลามาอี้ หรือ คาราเมย์ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง  เป็นเมืองแห่งน้ำมัน  ซึ่งเป็นน้ำมันดำบริสุทธิ์ที่ขุดขึ้นมาได้จากใต้พื้นดิน ……นำท่านชม เมืองปีศาจอูเอ๋อเหอ หรือ เมืองผี ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะจากกระแสลมและพายุทะเลทรายที่ถาโถมบนผืนแผ่นดินกลางทะเลทราย มานับเป็นเวลายาวนาน ทำให้ผืนแผ่นดินเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างต่างๆมากมายเปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยายบ้างคล้ายปราสาท. วัด, กำแพง, ศาลา บ้างเหมือนรูปสัตว์ต่างๆ  กระแสลม  พัดผ่านเม็ดทรายปลิวกระจัดกระจาย  บังเกิดเสียงอื้ออึงราวเสียงคำรามของเสือสิงห์ ยิ่งในยามพลบค่ำ รอบด้านมืดมิด บรรยากาศดูแปลกและน่าอัศจรรย์ใจ  และเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์จีนที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง เช่น Crouching Tiger,  Hidden  Dragon หรือในชื่อไทย ว่า   พยัคฆ์ระห่ำ มังกรผยองโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ชิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่เชิงเขาอัลทายหรืออัลไต ลักษณะภูมิประเทศทางตอนเหนือ จะเป็นที่ราบสูงภูเขาสูง และตอนใต้จะมีทิวเขา เชิงเขา ที่ราบ และทะเลทรายผสมผสานอยู่ในเมืองเดียวกัน แม่น้ำเบอร์ชินเป็นแม่น้ำสายหลักและมีแม่น้ำเออร์ทิคไหลผ่านใจกลางเมือง…..
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเข้าที่พัก  MYSTIC LAKE GRAND  HOTEL   หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เบอร์ชิน – เจียงเติงยวี่ – อุทยานคานาสือ – โค้งน้ำมังกรมังกรหลับ – โค้งน้ำพระจันทร์ – โค้งน้ำเทวดา – ล่องเรือในทะเลสาบฮานัส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) นำท่านเดินทางสู่ อุทยานคานาสือ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) คานาสือ ดินแดนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินบริสุทธิ์แหล่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ที่ปราศจากมลภาวะและสวยงามที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกสัมผัสกับกลิ่นอายความบริสุทธิ์ของธรรมชาติรอบกายโอบล้อมด้วยภูเขาเขียวขจี  รายรอบไปด้วยต้นยางที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ยามต้องแสงแดดเป็นสีเหลืองทองงามระยับ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของคานาสือ  ชม  โค้งน้ำเทวดา เป็นทะสาบที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความใสของน้ำและภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นชมโค้งน้ำพระจันทร์ (เยี่ยเลี่ยงวาน) ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่านเป็นรอยเท้าก่อนที่ท่านจะเดินทางขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีหลากหลายสีและสีของน้ำนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิกับลักษณะของท้องฟ้าในยามนั้นถ้าท้องฟ้ามีลักษณะครึ้มสีของทะเลสาบจะมีสีฟ้าครามและในคราวที่ท้องฟ้าแจ่มใสลักษณะของน้ำจะมีสีฟ้าใส แต่ความน่าอัศจรรย์ของทะเลสาบนี้จะอยู่ที่เมื่อทะเลสาบแห่งนี้แบ่งเป็น 2 สีในเวลาเดียวกัน  และชม โค้งน้ำมังกรหลับ ซึ่งจะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังของมังกร ได้เวลาอันสมควร  ..… นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ (ความงามสามโค้ง) เป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่เต็มไปด้วยใบไม้ที่ผลัดเปลี่ยนสีตามฤดูกาล เป็นทะเลสาบที่ได้รับการขนานนามว่า ทะเลสาบแห่งเทพนิยายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,374 เมตร มีพื้นที่ 44.78 ตร.กม. ช่วงน้ำลึกที่สุดลึกถึง180 เมตรโดยประมาณ ทะเลสาบคานาสือแห่งนี้ สวยงามเกินกว่าคำบรรยายมากกว่าจิ่วจ้ายโกวเป็นร้อยเป็นพันเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเข้าที่พัก HONG FU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

อุทยานคานาสือ – ศาลาชมปลา – เบอร์ชิน – ธาร 5 สี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9) นำท่านเข้าชมอุทยานคานาสือ (ครั้งที่ 2) …..นำท่านเดินเท้าขึ้นสู่จุดชมวิว ณ ศาลาชมปลา (กวนหยีว์ถิง) (ขึ้นบันไดประมาณ 1,000 ขั้น) เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในอุทยานคานาสือ ณ จุดชมวิวแห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบและวิวเขาอันสวยงามได้ทั้งสี่ด้าน พร้อมให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (10)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับเมืองเบอร์ชิน   ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ ณ  ธาร 5 สี  ลักษณะเป็นเนินเขาดินทรายที่ทอดตัวยาวไปกับแม่น้ำเออร์ทิค ซึ่งมีสีสันต่างๆกระจัดกระจายไปตามเนินเขา เนื่องจากแร่ธาตุที่ผสมอยู่ในดินเหล่านั้น เมื่อต้องแสงอาทิตย์ยามเย็นแล้ว ทำให้เกิดสีแดง,เขียว, ส้ม.น้ำตาล เป็นภาพธรรมชาติที่งดงามยิ่งนัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
นำท่านเข้าที่พัก MYSTIC LAKE GRAND  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เบอร์ชิน – อู๋ฉ่ายเฉิง – อูหลู่มู่ฉี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (12) นำท่านออกเดินทางกลับเมืองอูหลู่มู่ฉี …..พักผ่อนอิริยาบถ และชมทัศนียภาพระหว่างเส้นทาง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
บ่าย นำท่านออกเดินทางต่อ  ระหว่างเส้นทาง รถจะขับผ่าน (ไม่จอดรถ) นครสายลมอู๋ฉ่ายเฉิง เป็นดินแดนทะเลทรายมหัศจรรย์ บริเวณริมฝั่งตะวันตกของเขตสงวนเค่อลามาอี้คล้ายกับ ธาร 5 สีแห่งเบอร์ชิน แต่ที่นี่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ลักษณะเป็นเนินเขาสูง กระจัดกระจาเป็นบริเวณกว้าง สีสันของชั้นหินมีทั้งสีแดง เหลือง ส้ม เขียวและสีเทา…..
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (14)
นำท่านเข้าที่พัก HOIDAK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

อูหลูมู่ฉี – พิพิธภัณฑ์ซินเจียง  – สวนหงซาน – ตลาดต้าปาจา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (15) นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ซินเจียง  ชมโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้จากทั่วมณฑลซินเจียงกว่า 50,000 ชิ้น และการจำลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติในซินเจียง….. ไฮไลท์!!!สำคัญของที่นี่ คือ ซากมนุษย์โบราณอายุนับพันปีที่เชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปแต่มาขุดเจอในซินเจียง และซากเด็ก  รวมถึงมัมมี่ของจางฉงขุนศึกแห่งเมืองโบราณเกาชางด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)
นำท่านชม สวนหงซาน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซินเจียงพร้อมทั้งชมราวทางเดินที่มีแม่กุญแจคล้องไว้เป็นจำนวนมากตามความเชื่อของคู่รักที่ว่าจะทำให้ความรักของทั้งคู่ยั่งยืนและอยู่คู่ชีวิตกันตลอดไปพร้อมถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันสวยงาม…..นำท่านเดินทาง ตลาดต้าปาจา แหล่งจำหน่ายสินค้ามากมาย เช่น มีด เหล็กซินเจียง, แส้หางจามรี, ผลไม้, อาหารท้องถิ่น ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
18.15 น. ออกเดินทางกลับเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U8726  บริการอาหารและเครื่องดื่ม
21.50 น. เดินทางถึงสนามบินซวงหลิว เมืองเฉิงตู
หลังรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว ….นำท่านเข้าที่พัก SPRING DOWNTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

ถนนจิ๋นหลี่ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (17)  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่นหลี่ อิสระเลือกซื้อสินค้าของฝากและร้านอาหารอร่อยๆ ให้ท่านเลือกซื้อ เลือกช้อปปิ้งมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (18)
สมควรเวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145   บริการอาหารและเครื่องดื่ม
16.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
******************************************
***** รายการท่องเที่ยว ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองใดๆ *****
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยว 5,500 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับกรุงเทพฯ – เฉิงตู – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES
 2. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 3. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 6 คืน (ห้องละ 2 ท่านต่อห้อง)
 4. ค่าที่พักโรงแรม ระดับ 3 ดาว 1 คืนที่เฉิงตู *** ทางสายการบินเป็นผู้ดำเนินการจัดให้ ***
 5. ค่าอาหารตามรายการ
 6. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางและสุขภาพวงเงิน 2 ล้านบาท

          *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 3. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,650 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ เก็บจากลูกค้าคนละ 1,200 บาทตลอดทริป
 5. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหูห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ

ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

 1. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,125 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 1,650 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 2,775 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งอยู่นอกเหนือความ รับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯไม่คืนเงิน และไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล, ปัญหาความล่าช้าของสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันเนื่องมาจากสายการบิน
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ
 2. การจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์คานาสือ เบอร์ชิน ซินเจียง 8วัน7คืน(3U)8/29พ.ค.63
รหัสทัวร์
CHN URC01(3U)MAY
สายการบิน
Sichuan Airlines
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว