บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS03(XJ)NOV
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Airasia X

ทัวร์คันไซ โอซาก้า เกียวโต โกเบ 6วัน3คืน(XJ)พ.ย.63

รหัสทัวร์: JAP TAS03(XJ)NOV

 • วัดโทฟุคุจิ วัดเซ็นขนาดใหญ่ที่โด่งดังมากๆ เรื่องการเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี  
 • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริขึ้นชื่อของประตูโทริ ที่เรียงต่อกันยาวตามรางของวัดอินาริซัน
 • วัดเบียวโดอิน วัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบโจโดที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
 • จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ เป็นจุดชมวิวที่ติด 1 ใน 3 วิวชายทะเลที่สวยที่สุด
 • หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ หมู่บ้านชาวประมงอนุรักษ์ที่หลงเหลือยู่เพียงไม่กี่แห่ง
 • ชมไบไม้เปลี่ยนสีที่ สวนสาธารณะมิโนโอะ อุทยานแห่งชาติชานเมืองของโอซาก้า

กำหนดการเดินทาง

4-9, 11-16, 18-23 พฤศจิกายน 2563 31,900

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินคันไซ ( 01.15 – 08.40 )

19.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 2 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 9-10สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
23.55 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 612(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง…เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง

คันไซ – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – วัดโทฟุคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งอุเมดะ

07.45 น. ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย…ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ…นำท่านเดินทางสู่ เขตอาราชิยาม่านำท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและเป็นสถานที่ยอดนิยมในการเยี่ยมชมในช่วงที่ดอกดอกซากุระบานและช่วงใบไม้เปลี่ยนสี … เป็นเขตที่เต็มไปด้วยไม้ไผ่และวัดหรือศาลเจ้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกสักการะ หรือท่านจะเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้ามากมายให้ท่านได้เดินเที่ยวชมความสวยงามและความร่มรื่น ด้วยสีเขียวขจีของทิวไผ่นับหมื่นต้นตลอดสองข้างทางจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้คนที่รักธรรมชาติมากว่า 1,000 ปี…แล้วนำท่านชมสะพาน โทเกซึเคียว ซึ่งชื่อของสะพานนี้แปลว่า สะพานข้ามสู่ดวงจันทร์ ยังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอาราชิยามาอีกด้วย ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดแสนจะสบายเป็นช่วง  ที่อากาศกำลังดี ไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป เป็นช่วงแห่งสีสันที่ถูกแต่งแต้มความงดงามของใบไม้นานาพันธุ์ที่เริ่มเปลี่ยนสีไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีน้ำตาล สีเหลืองของใบเมเปิ้ล ที่คละกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ซึ่งเป็นความสวยงามและเป็นสีสันของเมืองที่ดูหลากหลายอารมณ์ ที่หาชมได้ในแถบเอเชียและความสวยงามนั้นไม่แพ้ทางยุโรปเลยทีเดียว….เดินทางสู่ วัดโทฟุคุจิ(Tofukuji Temple)ตั้งอยู่ที่เมืองเกียวโตทางด้านทิศใต้ (Southern Kyoto) ถือว่าเป็นวัดเซ็นขนาดใหญ่ที่โด่งดังมาก ๆ เรื่องการเป็นจุดชมใบไม้แดงที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต โดยตัววัดเองได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1236โดยตระกูลฟูจิวาระ (Fujiwara clan) สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คงเป็นเรื่องที่ชื่อของวัดมีความสัมพันธ์กับวัด 2 แห่งในนารา (Nara) คือ วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) และวัดโคฟุกุจิ (Kofukuji Temple) ภายในวัดเองก็มีสิ่งที่น่าสนใจหลายส่วน อย่างประตูซานม่อน ความสูง 22 เมตร สร้างเป็นแบบเซ็นโบราณ ด้านหลังประตูคือห้องโถงหลักฮอนโด (Hondo) ที่ได้มีการบูรณะเมื่อปี ค.ศ. 1934 รอบ ๆ บริเวณนั้น มีอาคารต่าง ๆ ของวัดในช่วงต้นสมัยมูโรมาชิ (ค.ศ. 1333-1573) และสถาปัตยกรรมแบบเซ็นไม่ว่าจะเป็น ห้องสวดมนต์ (zendo) หอระฆัง (shoro) ห้องอาบน้ำ (yokushitsu) และห้องน้ำ (tosu)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งข้าวตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น ภายในท่านจะได้ชมรูปปั้นของสุนัขจิ้งจอกมากมายที่เชื่อกันว่าคือผู้รับใช้ของเทพเจ้าแห่งข้าวในสมัยนั้น และศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นที่ขึ้นชื่อของประตูโทริ ที่เรียงต่อกันยาวตามรางของวัดอินาริซันที่ต้องใช้เวลาเดินถึง 2 ชั่วโมงและยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Memory of Geisha อีกด้วย…นำท่านช้อปปิ้ง ย่านอุเมดะ ให้ท่านสัมผัสกับสีสันอันมีชีวิตชีวาที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้ง Whity Umeda, Dojima Underground, Diamor Osaka and Hankyu Sunbangai, รวมทั้งแม่น้ำและน้ำตกขนาดย่อมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคืนความมีชีวิตชีวาให้กับย่านนี้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกชมสินค้านานาชนิดทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋าเทรนด์ญี่ปุ่นมากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ก็สามารถเดินเชื่อมถึงกันทั้งหมด ด้วยร้านค้าต่างๆมากมายรวมทั้งสินค้านานาชนิดที่มีให้เลือกกันอย่างจุใจ*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***
ที่พัก : FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

โอซาก้า – อูจิ – วัดเบียวโดอิน (ชมพิธีชงชา) – จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – โอซาก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)…เดินทางสู่ วัดเบียวโดอิน(Byodoin Temple) ถือว่าเป็นวัดที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโจโดที่โดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ รูปแบบนี้เป็นที่รู้จักทั่วไปในชื่อ Buddhist Pure Land architecture เป็นการสร้างที่ยึดเอาแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาเป็นคอนเซ็ปต์หลักแล้วมีการเชื่อมโยงกันให้เป็นหนึ่งเดียว ดูได้จากการจัดสวนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นดินแดนบริสุทธิ์ต่างอุดมคติในศาสนาพุทธและยังได้เป็นต้นแบบการสร้างของวัดภายหลัง เดิมทีที่นี่นั้นไม่ได้เป็นวัดแต่เป็นบ้านพักต่างอากาศของผู้ทรงอิทธิพลในช่วงเวลานั้น หากมาภายหลังที่เกิดความเปลี่ยนแปลงจากการที่ลูกชายของเจ้าของได้เปลี่ยนจากบ้านพักมาเป็นวัดเบียวโอดิน จริงแล้วแรกที่นี่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 998 แต่มาปรับเป็นวัดในปี ค.ศ. 1053 ซึ่งช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นวัดก็ได้มีการสร้างห้องโถงฟินิกซ์ (Phoenix Hall) ที่โด่งดังขนาดกลายมาเป็นต้นสัญลักษณ์ด้านหลังของเหรียญเยนอีกต่างหาก ในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นการการันตีความสำคัญของวัดแห่งนี้ได้ไม่ใช่น้อย ช่วงที่คนนิยมมามากที่สุดก็เป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เรียกว่าเป็นจุดที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยไม่แพ้ที่ไหน ๆ ในเกียวโตเลย … และจากวัดเบียวโดอินเดินไปไม่ไกลจะเป็น บ้านชาไทโฮอัน (Taihoan Tea House) ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นบ้านชาสาธารณะที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสชมพิธีชงชา ได้รับความรู้เกี่ยวกับมารยาทการชงชาที่ถูกต้อง และเนื้อหาค่อนข้างครบถ้วนดี มีบรรยายภาษาอังกฤษอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย เดินทางสู่ จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ (Amanohashidate Sandbar) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานสู่สรวงสวรรค์ (bridge in heaven) เนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่ติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น (อีกสองที่คือ Miyajima และ Matsushima) มองเห็นอ่าวมิยาสึ (Miyazu Bay) ซึ่งมีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร ลักษณะเป็นสันทรายคดเคี้ยวเชื่อมต่อกัน ส่วนมุมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือบริเวณจุดชมวิวของภูเขาทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งได้รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษว่าเป็นที่สวยที่สุด สันทรายที่ทอดยาว มีความกว้างเพียง 20 เมตร และบริเวณนั้นจะมีต้นสนญี่ปุ่น (Pine Trees) อยู่มากถึง 8,000 ต้น บางต้นจะมีรูปร่างเฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน…เดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ(Ine-Cho) เป็นหมู่บ้านชาวประมงอนุรักษ์ที่หลงเหลือยู่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศญี่ปุ่น ที่นี่มีจุดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่อื่น มีการสร้างบ้านยื่นออกไปในน้ำแล้วมีช่องจอดเรืออยู่ภายในบ้าน คล้ายๆ กับเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ซึ่งจะสร้างอยู่ติดกันเรียงตลอดแนวยาวของชายฝั่งเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนกับที่ใดๆในญี่ปุ่น โดยบ้านแบบนี้เรียกว่า ฟูนะยะ (Funaya) หมู่บ้านอิเนะในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ให้บรรดานักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงแบบโบราณ ตั้งแต่การตกปลา การปลูกข้าว และอื่น ๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
ที่พัก : FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

โอซาก้า – สวนสาธารณะมิโนโอะ (ใบไม้เปลี่ยนสี) – โกเบ – บ้านยุโรปแห่งโกเบ คิตะโนะ – โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ – อาริมะ ออนเซ็น – แช่เท้าในออนเซ็น – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)…เดินทางสู่ สวนสาธารณะมิโนโอะ(Minoo Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของโอซาก้า อยู่ในหุบเขาที่มีป่าไม้และน้ำตก เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการมองเห็นสีสันในฤดูใบไม้ร่วงในพื้นที่ภูมิภาคคันไซ สีสันของฤดูใบไม้ร่วงในสวนแห่งนี้จะพีคสุดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับสีสันและบรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วง…เดินทางสู่ โกเบ(Kobe) เป็นชื่อเมืองหลวงของจังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) เป็นเมืองท่า การค้า และอุตสาหกรรมที่สำคัญเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น ทำให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมของผู้คนที่มารวมกันอยู่ที่นี่ โกเบจึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความพิเศษที่เกิดจากการผสมผสานนี้ ไม่เหมือนที่อื่น ๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย หลังรับประทานอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ ย่านบ้านพักชาวต่างชาติ คิตะโนะ(Kitano Street) เป็นย่านเก่าของ ชาวต่างชาติที่ดินทางมาค้าขาย ทำธุรกิจที่เมืองโกเบพักอาศัยอยู่ ทำให้ในปัจจุบันบริเวณนี้ยังคงมีบ้านเรือนและคฤหาสน์สไตล์ตะวันตกกระจัดกระจายอยู่หลายหลังย่านคิตะโนะเรียกโดยรวมว่า อิจินคัน(IJINKAN) มีลักษณะเป็นเนินเขา ลาดชัน มีสถานที่เด่น ๆ ในย่านนี้ เช่น เรือนไก่กังหันลม หรือ Weather Cock House ซึ่งจะมีกังหันลมรูปไก่อยู่บนหลังคา สไตล์เยอรมัน, อาคารสีเขียวอ่อน  หรือ Moegi House ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเรือนรับรองของกงสุลใหญ่อเมริกาในปีค.ศ.1903 และที่ด้านบนสุดของเนินจะพบศาลเจ้าเทนมานกุประจำเมืองโกเบ ที่มีบรรยากาศร่มรื่นแฝงตัวอยู่กับภูเขาและต้นไม้ใหญ่ (ไม่รวมค่าเข้าชมบ้านต่างๆ)…เดินทางสู่ โกเบ ฮาเบอร์แลนด์(Kobe Harborland) ดินแดนแห่งเมืองท่าน้ำของเมืองโกเบที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศของทะเลและแสง สี เสียง พื้นที่ช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงริมน้ำของบริเวณท่าเรือโกเบ มีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง ท่านสามารถเลือกที่เข้าไปในสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโกเบ สัมผัสกับการนั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ ที่ขึ้นชื่อในประเทศญี่ปุ่น … อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น ของที่ระลึกของเมืองโกเบ เหล้าสาเกที่ขึ้นชื่อ หรือเครื่องแต่งกายมากมาย (ไม่รวมค่าเครื่องเล่นและชิงช้าสววรค์) หรือเลือกที่จะช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ ได้แก่ ห้าง Mosaic ตั้งอยู่ริมน้ำ ภายในมีร้านค้าเล็ก ๆ ขายเสื้อผ้า และร้านอาหารที่สามารถเห็นท่าเรือโกเบได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีสวนสนุกเล็ก ๆ สามารถขึ้นไปชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ที่ตั้งอยู่หลังอาคารห้างโมเสค หรือ ห้าง Canal Garden ภายในจะแบ่งออกเป็นห้างร้านต่าง ๆ เช่น Hankyu, ร้านอิเลคทรอนิกส์ Sofmap,  ร้านอุปกรณ์กีฬาและเอ้าท์เลตจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องใช้ในครัวเรือน…เดินทางสู่ อาริมะออนเซ็น(Arima Onsen) เป็นเมืองออนเซ็นที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่ราว 1,000 กว่าปีก่อน ตั้งอยู่ในจังหวัดเฮียวโกะ (Hyogo) แม้พื้นที่ของอาริมะออนเซ็นจะมีขนาดกะทะรัด มีระยะทางราว 1 กิโลเมตรทั้งสี่ทิศ แต่ด้านในมีที่พักออนเซ็นและร้านค้าต่าง ๆ กระจุกอยู่อย่างหนาแน่น มีถนนเส้นหลักชื่อว่ายุโมโตะซากะที่เรียงรายไปด้วยร้านขายของฝากและร้านขายของจิปาถะทั้งสองฝั่งของถนน ถ้าเลี้ยวจากถนนหลักเข้าซอยเล็ก ๆ ไปก็ยังมีร้านค้าอีกมากมายซ่อนตัวอยู่ และให้ท่านได้แช่เท้าที่ คินเซ็น ออนเซ็นทองที่มีชื่อเสียงที่สุดในอาริมะออนเซ็น มีลักษณะพิเศษคือมีสีน้ำตาลแดง ซึ่งจริงๆ แล้วน้ำที่ออกจากตาน้ำจะใสแจ๋วไม่มีสี แต่เพราะมีส่วนประกอบของธาตุเหล็กในปริมาณมาก เมื่อสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิไดเซชั่นจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงเหมือนสีทอง ว่ากันว่ามีคุณสมบัติช่วยแก้อาการหนาวสั่น ช่วยเรื่องอาการปวดหลังปวดเอว ปวดข้อและกล้ามเนื้ออีกด้วย นอกจากนั้น ยังมีความเข้มข้นของเกลือสูงมาก จึงมีลักษณะพิเศษอีกอย่างคือช่วยรักษาความชุ่มชื้น รักษาให้แผลไฟไหม้หรือรอยแผลต่างๆ รวมถึงอาการของโรคผิวหนังดีขึ้น…เดินทางสู่ ชินไซบาชิ ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า ท่านจะได้พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสียง และร้านบูติคหรูหราและตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัย เชิญท่านสนุกสนานกับการ เลือกชมและซื้อ สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ไดมารู นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม ทาโกยากิ หรือลูกชิ้นปลาหมึกอาหารขึ้นซื้อของเมืองโอซาก้าทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ  ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง บนตึกบิ๊กคาเมล่า เครื่องคอมพิวเตอร์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***
ที่พัก : FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า – ช้อปปิ้ง ริงคุ เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)…เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุ ซึ่งตั้งอยู่ทางป้อมตะวันตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดัง เพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยวามเป็นอย่างยิ่ง…ให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามของปราสาทโอซาก้า อิสระตามอัธยาศัย…เดินทางสู่ เอออน พลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง ร้าน 100 เยน สินค้า คุณภาพดีราคาแสนถูก … อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***…เดินทางต่อไปยัง แฟคตอรี่เอ้าเล็ท(Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นใกล้กับสนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***
……น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
23.45 น. เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยเที่ยวบิน XJ 611

วันที่หก

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 23.45 – 04.00 )

04.00 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
******************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป ในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 30 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ

 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 2. กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 3. กรณียกเลิกการเดินทางระหว่าง 45- 30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำ 15,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 5. เนื่องด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเก็บเอกสารจริงใด ๆรบกวนส่งเอกสารเป็น สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้ ต้องแจ้งพร้อมสำรองที่นั่ง หรือ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็นอย่างช้า
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ

 1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่น ๆ โดยทางบริษัท ฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ /ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น /การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียรวมถึงภัยธรรมชาติและการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษัท ฯ สามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบินหากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง15ท่านทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า(PRE CHECK IN)อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ปแต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEGทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน(เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ)กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋าขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเองบางโรงแรมที่อยู่ในเมืองถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัท ฯ แล้ว ทางบริษัท ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด
…โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์คันไซ โอซาก้า เกียวโต โกเบ 6วัน3คืน(XJ)พ.ย.63
รหัสทัวร์
JAP TAS03(XJ)NOV
สายการบิน
Airasia X
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว