China

รหัสทัวร์ :
CHN GUI6D(TG)FEB-APR
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Air_TG
Thai Airways (TG)

ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (TG)

รหัสทัวร์: CHN GUI6D(TG)FEB-APR

กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น 

 • กุ้ยหลิน    ธรรมชาติตระการตา ถ้ำงาม น้ำใส ภูเขาน้อยใหญ่
 • ขึ้นเขาเหยาซานชมเมืองกุ้ยหลิน ทะเลสาบซานหู เจดีย์เงิน- เจดีย์ทอง
 • หยางซั่ว ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำหลีเจียง
 • ชมถ้ำเงิน วิจิตรตระการตากับหินงอก หินย้อย
 • ชมนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ หลงเซิน
 • อลังการ์ โชว์ DREAM LIGHT LIJIANG
 • เมนูพิเศษ ! ปลาแช่เบียร์, เป็ดปักกิ่ง,  ขาหมูร่ำรวย,เผือกคริสตัล และอาหารกวางตุ้ง

วันเดินทาง 6 วัน 5 คืน

25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 19,999
1-5, 8-13, 15-20, 22 – 27 มีนาคม 19,999 
29 มีนาคม 2559 – 3  เมษายน 19,999
6-11 เมษายน 23,999
12-17 เมษายน 24,999

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว 

วันแรก     

กรุงเทพฯ – กวางเจา- รถไฟความเร็วสูง – กุ้ยหลิน

07.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG)โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
09.50 น. ออกเดินทางไปยังเมืองกวางเจา  เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง โดยเที่ยวบินที่ TG 668*** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***
13.30 น. เดินทางถึงนครกวางเจา (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว  นำท่านไปยังสถานีรถไฟกวางเจา *** กระเป๋าสัมภาระควรมีขนาดกลาง มีคันชักและล้อลากเพื่อความสะดวกในการลากขึ้นลงบันไดเลื่อนภายในสถานี ทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าสัมภาระด้วยตนเอง ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบน และรถไฟไม่มีห้องเก็บกระเป๋าสัมภาระ ***
17.20 น. ออกเดินทางสู่กุ้ยหลิน โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนรถหมายเลข D 2978
20.16 น. เดินทางถึงเมืองกุ้ยหลิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางสี  เป็นเมืองที่มีธรรมชาติและทัศนียภาพสวยงามตระการตา ด้วยสายน้ำ ภูเขาหินปูน และถ้ำวิจิตรตระการตา  นำท่านไปยังภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเดินทางเข้าที่พัก BAIGONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

กุ้ยหลิน – หลงเซิ่น – นาขั้นบันได – จุดชมวิวเจ็ดดาวล้อมเดือน – กุ้ยหลิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2) นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านผิงเซียง อำเภอหลงเซิ่น (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ….เดินทางถึงหลงเซิ่นแล้วนำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านเดินเท้าขึ้นไปชม นาขั้นบันได  ณ ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600 – 800 เมตร เป็นนาขั้นบันไดที่นี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูงต่ำของภูเขาโดยรอบทำให้แปลงนามองดูเหมือนสันหลังของมังกร ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกนาขั้นบันไดที่นี่ว่า สันหลังมังกร ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของนาขั้นบันได ณ บริเวณ เจ็ดดาวล้อมเดือน ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของนาขั้นบันได้หลงเซิ่น ทัศนียภาพและความงามของนาขั้นบันได  แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล (เดือนมี.ค.-เม.ย.เป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวแล้วชาวนาจะปล่อยน้ำแช่ขังไว้ในนา, เดือน พ.ค.-มิ.ย.เริ่มเพาะปลูกเห็นต้นข้าวเป็นต้นเล็กๆ, เดือน ก.ค.-ส.ค.นาข้าวเติบโตสีเขียวขจี, เดือน ก.ย.ข้าวออกรวงสีเหลืองทอง และ เดือน ต.ค.เก็บเกี่ยว) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกุ้ยหลิน…..นำท่านแวะร้านจำหน่ายหยก ชม หยกและเครื่องประดับที่ทำจากหยกคุณภาพดีเหมาะเป็นของฝากของที่ระลึก.
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าที่พัก BAIGONG HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

กุ้ยหลิน – หยางซั่ว – ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง – ถ้ำเงิน – ถนนฝรั่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5) นำท่านไปยัง ร้านผ้าไหมจีน ชมและเลือกซื้อผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม โดยเฉพาะเครื่องนอน และเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากไหมจีนคุณภาพดี และเป็นที่นิยมซื้อเป็นของฝากคือ ผ้านวมไหม เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายบุรุษและสุภาพสตรี ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก  …..นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพสวยงาม จนได้รับคำกล่าวไว้ ว่า “หากกุ้ยหลินเป็นเมืองที่สวยที่สุดในจีน หยางซั่วก็เป็นที่ที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน” หยางซั่วเป็นเมืองที่มีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวอันงดงามหลายๆแห่งบริเวณรอบตัวเมือง …..นำท่านลงเรือล่องชมทัศนียภาพ (ช่วงไฮไลท์)  แม่น้ำหลีเจียงได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีน  กล่าวคือสองฟากฝั่งจะเรียงรายและเหลื่อมล้ำสลับซับซ้อนกันไปมาของทิวเขาลูกน้อยใหญ่ที่มีลักษณะรูปร่างงดงามต่างๆ  จนก่อให้เกิดภาพจินตนาการขึ้นมากมาย และความงามธรรมชาติของทัศนียภาพแถบแม่น้ำหลีเจียง รวมกับเหล่าทิวเขายังเป็นแรงดลใจให้เกิดภาพวาดทิวทัศน์อันสวยงามจากนักจิตรกรเอกที่มีชื่อเสียงของจีนอีกด้วย…..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)เมนูเผือกคริสตัล
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเงิน ชมความงดงามตระการตาของหินงอกและหินย้อย ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมาได้งดงามราวกับของจริง  ไม่ว่าจะเป็น เขาหิมะ, เวทีม่านย้อย,วังคิมหันต์ นอกจากนี้ภายในถ้ำบางแห่งหินงอกหินย้อยได้ส่องประกายแวววาวล้อกับแสงไฟ จนเกิดเป็นสีเงิน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ถ้ำเงิน  …..นำท่านแวะชมและเลือกซื้อใบชา คุณภาพดี สินค้าโอท็อปประเทศจีน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)เมนูปลาแช่เบียร์
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนฝรั่ง หรือ ถนนข้าวสาร เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติที่นิยมมาเที่ยวชมและช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักSTARWAY HOTEL XINFUAN หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

หยางซั่ว – กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน  – ถ้ำพระงาม - Dreamlike Lijinag  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8) นำท่านเดินทางกลับกุ้ยหลิน และนำท่านไปยัง เขาเหยาซาน ยอดเขาที่สูงที่สุดของกุ้ยหลิน นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนเขาเหยาซาน ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาของภูเขาน้อยใหญ่นับร้อยลูกเรียงรายสลับซับซ้อนแม่น้ำหลีเจียงที่ไหลคดโค้ง จนเป็นที่มาของบทกวีของนักปราชญ์ราชวงศ์ถังได้กล่าวไว้ว่า แม่น้ำสวยดั่งสายไหมมรกต ภูผางามดั่งหยกมณี อีกทั้งยังถูกขนานนามนามว่า เมืองสวรรค์แดนพิภพ…..ได้เวลาสมควรนำท่านลงจากเขา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย นำท่านไปชม ถ้ำพระงาม ชมพระพันมือและพระนอนแกะสลักหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และชมความสวยงามของหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำ …..จากนั้นนำท่านแวะชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากใยไผ่ไหม ซึ่งผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มจากเยื่อของไม้ไผ่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10) เป็ดปักกิ่ง
นำท่านชม DREAM LIGHT LIJIANG การแสดงแสง สี เสียงผสมผสานกับกายกรรมจีน และบัลเลต์ บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันของชีวิตกับธรรมชาติอันงดงามของกุ้ยหลิน โดยมีแม่น้ำหลีเจียงเชื่อมประสานเป็นดั่งหัวใจของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็น คน,สัตว์, ภูเขา, ต้นไม้
นำท่านเข้าที่พัก BAIGONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

กุ้ยหลิน – เขางวงช้าง – ทะเลสาบซานหู – เจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ถ่ายภาพจากด้านนอก)  - ช้อปปิ้งถนนคนเดินกุ้ยหลิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (11) นำท่านไปชมความงามของ เขางวงช้าง ถือเป็นสัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน  ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้สุด ริมแม่น้ำหลีเจียงเป็นเขาหินธรรมชาติที่ถูกกัดกร่อนนานนับปี   จนทำให้มีลักษณะดูคล้ายช้างกำลังยืนใช้งวงดื่มน้ำจากแม่น้ำหลีเจียง  ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเขางวงช้าง  จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบซานหู  เมื่อสมัย 900  ปีก่อนบริเวณนี้เคยเป็นคูเมือง ต่อมาปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะ และสร้างเจดีย์ทอง-เจดีย์ทองเงินขึ้น 2 องค์  ความสูงประมาณ 42 เมตร สูง 9 ชั้น โดยเจดีย์องค์ทองสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนเจดีย์เงินนั้นสร้างด้วยปูนสีเงิน โดยมีอุโมงค์ที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้*** ให้ท่านถ่ายภาพเจดีย์จากด้านนอก ไม่ได้เข้าชมภายในเจดีย์ ***
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (12)
บ่าย …..นำท่านไปฟังบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน ณ ร้านสมุนไพร รับบริการนวดฝ่าเท้าผ่อนคลายความเมื่อยล้า และซื้อเป่าฟู่หลิง หรือบัวหิมะ ใช้แก้ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก… …..นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินปู้สิงเจีย พบกับหลายหลากสินค้าพื้นเมืองกุ้ยหลิน ยาแก้เจ็บคอ ร้อนใน, ผลไม้กุ้ยหลิน และสินค้าอื่นๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
นำท่านเข้าที่พัก  BAIGONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก

กุ้ยหลิน – กวางเจา -  ช้อปปิ้งถนนคนเดินปักกิ่ง -  กรุงเทพฯ  

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (14) หลังอาหารเช้านำท่านไปยังสถานีรถไฟกุ้ยหลิน*** กระเป๋าสัมภาระควรมีขนาดกลาง มีคันชักและล้อลากเพื่อความสะดวกในการลากขึ้นลงบันไดเลื่อนภายในสถานี ทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าสัมภาระด้วยตนเอง ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบน และรถไฟไม่มีห้องเก็บกระเป๋าสัมภาระ ***
08.23 น. ออกเดินทางสู่กวางเจา โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนหมายเลข D 2833
11.19 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟกวางเจา …..นำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15) เมนูอาหารกวางตุ้ง
บ่าย นำท่านเที่ยวชมถนนคนเดินปักกิ่ง แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมดัง เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า และสินค้าก๊อปปี้หลายหลายแบรนด์ในราคาสุดพิเศษ อิสระให้ท่านเดินชมและเลือกซื้อตามอัธยาศัยอิสระอาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
……. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปสนามบิน
20.25 น. ออกเดินทางกลับโอยเที่ยวบินที่ TG 679
22.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
**********************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น ร้านชา หยก  นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม เยื่อไผ่ไหม  ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)     

 • เด็กอายุ 2-11 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม  4,000 บาท 
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ –กุ้ยหลิน- กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน การบินไทย
 2. ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง กวางเจา – กุ้ยหลิน – กวางเจา
 3. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว  5 คืน
 4. ค่าอาหาร  15 มื้อตามรายการ
 5. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 7. ค่าวีซ่า ปกติ 4  วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 8. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

     *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน  20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน (6 วัน x 10 หยวน x 2 วัน = 120 หยวน) หัวหน้าทัวร์ 50 บาทต่อวันต่อคน (6 วัน x 50 บาท = 300 บาท)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า(แก้ไข  2 ธ.ค.2559)

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 1. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 2. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 3. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 4. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 6. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ

-          พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

-          รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)

-          ใบอนุญาตการทำงาน

-          หนังสือว่าจ้างในการทำงาน

-          สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน

-          กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย

    12.   สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้

-          ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก

-          นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้

-          นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่

           พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

     13.  ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า

           สถาน ทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน

     14.  กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท

           สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน 

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล) บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

     ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

      ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร     เลขที่ 733 – 1 – 01222 – 4  (บัญชีกระแสรายวัน)

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 -14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง

 

หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (TG)
รหัสทัวร์: CHN GUI6D(TG)FEB-APR

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147