บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN KWL02(CZ)19OCT
ประเทศ :
China
สายการบิน :
China Southern Airlines

ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว 6วัน 5คืน (CZ)19ต.ค.

รหัสทัวร์: CHN KWL02(CZ)19OCT

กุ้ยหลิน หยางซั่ว 6วัน 5คืน (CZ)

 • กุ้ยหลิน ธรรมชาติตระการตา ถ้ำงาม น้ำใส ภูเขาน้อยใหญ่
 • หยางซั่ว ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำหลีเจียง
 • ชมถ้ำเงิน วิจิตรตระการตากับหินงอก หินย้อย
 • อลังการ์ โชว์ DREAM LIGHT LIJIANG
 • เมนูพิเศษ ! ปลาแช่เบียร์, เป็ดปักกิ่ง, ขาหมูร่ำรวย, เผือกคริสตัล

วันเดินทาง 6วัน 5คืน

19-24 ตุลาคม  2561 18,999

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน

10.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 แถว U  เคาน์เตอร์ CHINA SOUTHERN AIRLINES  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
13.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองกุ้ยหลิน  โดยเที่ยวบินที่ CZ6100 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**** เครื่องบินแวะจอดที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง ทุกท่านต้องลงจากเครื่องบินเพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ กลับขึ้นเครื่องบิน ***
18.45 น เดินทางถึงสนามบินเหลียงเจียง เมืองกุ้ยหลิน  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางสี  เป็นเมืองที่มีธรรมชาติและทัศนียภาพสวยงามตระการตา ด้วยสายน้ำ ภูเขาหินปูน และถ้ำวิจิตรตระการตา  …..หลังผ่านพิธีการศุลกากรแล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองกุ้ยหลิน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
ที่พัก : BAIGONG HOTEL ระดับ  4  ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

กุ้ยหลิน –  ถนนโบราณตงซี – สวนหลิวซานเจีย – DREAM LIKE LIJIANG

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)  นำท่านสู่ ร้านสมุนไพรจีน รับบริการนวดฝ่าเท้าผ่อนคลายความเมื่อยล้า ฟังบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน และซื้อเป่าฟู่หลิง หรือบัวหิมะ ใช้แก้ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก….. นำท่านสู่ ถนนโบราณตงซี  สร้างสมัยราชวงศ์หมิงและชิง เคยเป็นที่อยู่อาศัยของนักธุรกิจ, คหบดี ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่รวมเอาร้านขายอาหาร, สินค้าพื้นเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านสู่ สวนหลิวซานเจีย อุทยานทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยของกุ้ยหลินสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่,การฟ้อนรำและการแสดงของชนเผ่าต่าง ๆ เช่นแม้ว, จ้วง, เย้า ที่จัดแสดงให้ทุกท่านได้รับชม…..จากนั้นนำท่านสู่ ร้านหยก   จำหน่ายหยกและผลิตภัณฑ์จากหยกอันมีชื่อเสียงของประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นแหวน, สร้อยข้อมือ,กำไล,จี้ และเครื่องประดับหลากหลายรูปแบบและคุณภาพให้ท่านได้มีโอกาสชมและเลือกซื้อเป็นของกำนัล ของฝาก ของที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านชม DREAM LIGHT LIJIANG การแสดงแสง สี เสียงผสมผสานกับกายกรรมจีน และบัลเลต์ บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันของชีวิตกับธรรมชาติอันงดงามของกุ้ยหลิน โดยมีแม่น้ำหลีเจียงเชื่อมประสานเป็นดั่งหัวใจของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็น คน,สัตว์, ภูเขา, ต้นไม้
ที่พัก :  BAIGONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

กุ้ยหลิน – หยางซั่ว – ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง – ถ้ำเงิน – ถนนฝรั่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพสวยงาม จนได้รับคำกล่าวไว้ ว่า “หากกุ้ยหลินเป็นเมืองที่สวยที่สุดในจีน หยางซั่วก็เป็นที่ที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน”  หยางซั่วเป็นเมืองที่มีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวอันงดงามหลายๆแห่งบริเวณรอบตัวเมือง…..นำท่านลงเรือล่องชมทัศนียภาพ(ช่วงไฮไลท์)แม่น้ำหลีเจียง ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีนกล่าวคือสองฟากฝั่งจะเรียงรายและเลื่อมล้ำสลับซับซ้อนกันไปมาของทิวเขาลูกน้อยใหญ่ที่มีลักษณะรูปร่างงดงามต่างๆ  จนก่อให้เกิดภาพจินตนาการขึ้นมากมาย และความงามธรรมชาติของทัศนียภาพแถบแม่น้ำหลีเจียง รวมกับเหล่าทิวเขายังเป็นแรงดลใจให้เกิดภาพวาดทิวทัศน์อัน สวยงามจากนักจิตรกรเอกที่มีชื่อเสียงของจีนอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เมนูเผือกคริสตัล
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเงิน ชมความงดงามตระการตาของหินงอกและหินย้อย ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมาได้งดงามราวกับของจริง  ไม่ว่าจะเป็น เขาหิมะ, เวทีม่านย้อย,วังคิมหันต์ นอกจากนี้ภายในถ้ำบางแห่งหินงอกหินย้อยได้ส่องประกายแวววาวล้อกับแสงไฟ จนเกิดเป็นสีเงิน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ถ้ำเงิน….นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนฝรั่ง หรือ ถนนข้าวสาร เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติที่นิยมมาเที่ยวชมและช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกพื้นเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) เมนูปลาแช่เบียร์
ที่พัก  WEST  STREET VISTA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

หยางซั่ว – เขาเซียงกง – กุ้ยหลิน  – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง – เขางวงช้าง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8) นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของแม่น้ำหลีเจียง ณ เขาเซียงกง…..นำท่านเดินทางกลับกุ้ยหลิน ชม เขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลินตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้สุด ริมแม่น้ำหลีเจียงเป็นเขาหินธรรมชาติที่ถูกกัดกร่อนนานนับปีจนทำให้มีลักษณะดูคล้ายช้างกำลังยืนใช้งวงดื่มน้ำจากแม่น้ำหลีเจียงซึ่งเป็นที่มาของชื่อเขางวงช้าง…..นำท่านแวะชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพาราชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และเครื่องนอนเพื่อสุภาพจากยางพาราซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (9)
บ่าย ชมเจดีย์เงิน – เจดีย์ทอง ตั้งอยู่ในบริเวณทะเลสาบซานหูเมื่อสมัย900ปีก่อนบริเวณนี้เคยเป็นคูเมือง ต่อมาปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะ และได้มีการก่อสร้างเจดีย์ทอง-เงินขึ้น2องค์ความสูงประมาณ42เมตรสูง9ชั้นโดยเจดีย์องค์ทองสร้างด้วยทองเหลืองถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนเจดีย์เงินนั้นสร้าง ด้วยปูนสีเงินโดยมีอุโมงค์ที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้….นำท่านแวะเยี่ยมชมร้านผ้าไหมจีนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหมจีนซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากไหมไทย และนิยม นำมาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องนอนเช่นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนและที่ได้รับความนิยมมากๆคือผ้านวมไหมรวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบุรุษและสุภาพสตรีให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10) เป็ดปักกิ่ง

วันที่ห้า

สะพานสายฝน – หมู่บ้านหลู่เจียชุน – กวนหนานเหมิน – ไทรพันปี – ตลาดใต้ดิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (11) นำท่านชม สะพานสายฝน หรือ สะพานมังกร สะพานที่มีรูปแบบของชาวแม้ว สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ไม้ยึดโยงกันไว้ โดยไม่ใช้ตะปู…..จากนั้นนำท่านไปยัง หมู่บ้านหลู่เจียชุน หมู่บ้านเก่าแก่สมัยราชวงศ์หมิง ริมแม่น้ำเถาฮัว ติดกับถ้ำหลู่ตี๋  เป็น 1 ใน 8 จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของกุ้ยหลิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
บ่าย นำท่านชม กูหนานเหมิน เป็นประตูโบราณตั้งอยู่ริมทะเลสาบหยงหูอายุกว่า1,000ปีสร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังต่อมาได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลังจากสงครามจีน-ญี่ปุ่น..ชมต้นไทรพันปี…นำท่านอิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินใจกลางเมืองกุ้ยหลินพบกับสินค้าต่างๆหลากหลายชนิดสินค้าพื้นเมืองกุ้ยหลินยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กุ้ยหลินต่างๆอาทิลูกพลับอบแห้ง ส้มจี๊ด เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
ที่พัก :  BAIGONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก

กุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (14) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
08.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ6099 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
12.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
*********************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ  4 ร้าน คือร้านหยก , ร้าน ยาสมุนไพรจีน (นวดเท้า), ร้านผ้าไหม และร้านยางพารา  ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย และมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-หนานหนิง -กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES *** สายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าสัมภาระได้คนละ 1ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 23  ก.ก.***
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 5  คืน
 3. ค่าอาหาร 14 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท  *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนที่เกิน 23 ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน(6 วัน x 10 หยวน x 2 วัน=120 หยวน)หัวหน้าทัวร์ 50 บาทต่อวันต่อคน(6 วัน x 50 บาท = 300 บาท
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,050 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,650 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน    หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 1. หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ 

 1. บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว 6วัน 5คืน (CZ)19ต.ค.
รหัสทัวร์
CHN KWL02(CZ)19OCT
สายการบิน
China Southern Airlines
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว