บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN KWL01(CZ)19OCT
ประเทศ :
China
สายการบิน :
China Southern Airlines

ทัวร์กุ้ยหลิน ล่างซาน หนานซาน 6วัน 5คืน(CZ)19ต.ค.

รหัสทัวร์: CHN KWL01(CZ)19OCT

กุ้ยหลิน ล่างซาน หนานซาน 6วัน 5คืน(CZ)

 • ล่างซาน อุทยานภูเขาหินทรายสีแดง แห่งหูหนาน มรดกโลกทางธรรมชาติ
 • หนานซาน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ สมญานามนิวซีแลนด์ในแดนจีน
 • หลงเซิ่น ตระการตานาขั้นบันได  สันหลังมังกร
 • กุ้ยหลิน ธรรมชาติตระการตา ถ้ำงาม น้ำใส ภูเขาน้อยใหญ่
 • เมนูพิเศษ ! ปลาแช่เบียร์, ห่านย่าง, ขาหมูร่ำรวย, หม้อไฟเห็ด และอาหารเต้าหู้

วันเดินทาง 6วัน 5คืน

19-24 ตุลาคม  2561 22,999

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

 กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน

 10.00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 แถว U  เคาน์เตอร์ CHINA SOUTHERN AIRLINES  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
 13.15 น.  ออกเดินทางสู่เมืองกุ้ยหลินโดยเที่ยวบินที่ CZ6100 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง***** เครื่องบินแวะจอดที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง ทุกท่านต้องลงจากเครื่องบินเพื่อผ่านพิธีการตรวคเคนเข้าเมืองและกลับขึ้นเครื่องบิน ***
 18.45 น  เดินทางถึงสนามบินเหลียงเจียง เมืองกุ้ยหลิน  …..รับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
 ที่พัก : BAIGONG HOTEL ระดับ  4  ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

 กุ้ยหลิน – อุทยานภูเขาล่างซาน – ล่องเรือแม่น้ำฝูอี๋เจียง – ยอดเขาปาเจี่ยวจ้าย – พิพิธภัณฑ์เต้าหู้

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) นำท่านเดินทางสู่ภูเขาอุทยานภูเขาล่างซาน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยู่อำเภอซินหนิง เมืองเส้าหยาง มณฑลหูหนาน  แต่อยู่ใกล้กับเมืองกุ้ยหลิน   ล่างซาน มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 108 ตารางกิโลเมตร   มีชื่อเสียงความงดงามทางธรรมชาติอันโดดเด่นด้วยภูเขาหินทรายที่ถูกกัดกร่อนด้วยลม, ฝน และอากาศมานานนับพันปี  ทำให้เกิดภูเขาสีแดง รูปทรงแปลกประหลาดตา กระจัดกระจายเป็นวงกว้าง นับเป็นภูมิประเทศโดดเด่นหายากและมีคุณค่าอย่างมาก   จนได้จัดอยู่ในบัญชีมรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโก้….นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำฟูอี๋ แม่น้ำหลักของซินหนิง ธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำร่มรื่นเขียวขจีด้วยป่าไม้ พรรณไม้  และน้ำใสสะอาด
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
 บ่าย  นำท่านโดยสารกระเช้า ขึ้นไปยัง  ยอดเขาปาเจี่ยวจ้าย จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของล่างซาน ชมทัศนียภาพมุมกว้าง ของภูเขาหินทรายสีแดงที่กระจาย สลับซับซ้อนกว้างไกลสุดสายตา  ยามที่เมฆหมอกปกคลุมล่องลอยอ้อยอิงไปตามซอกเขา เสมือนท้องทะเลที่เต็มไปด้วยวาฬโต้คลื่น  ยอดเขาที่สูงสุดของปาเจี่ยวจ้าย คือ 818 เมตร
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) เมนูอาหารเต้าหู้
 ที่พัก : HUATIAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

 อุทยานล่างซาน – เฉิงปู้

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5) นำท่านเที่ยวชมจุดชมวิวอื่นๆ ในอุทยานล่างซาน ทั้งเขารูปพริก ซึ่งมีรูปทรงเหมือนฝักพริกขนาดใหญ่, เขารูปอูฐ, เขาเทียนอี๋
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
 บ่าย นำท่านเดินทางสู่อำเภอเฉิงปู้ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)   เขตปกครองตนเองชนเผ่าแม้ว   เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงว่ามีทุ่งหญ้าหนานซาน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ ถึง 199 ตารางกิโลเมตร ทัศนียภาพของทุ่งหญ้างดงามไม่ต่างจากทุ่งหญ้าฮูหลุนเป้ยเอ่อร์ ที่มองโกเลียใน   จนได้รับสมญานาม  ทุ่งหญ้าฮูหลุนเป้ยเอ่อร์แห่งแดนใต้ หรือ นิวซีแลนด์ในแดนจีน
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
 นำท่านเข้าที่พัก RULIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ทุ่งหญ้าหนานซาน – หลงเซิ่น – นาขั้นบันไดจิ้งเชอ – กุ้ยหลิน

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8) นำท่านสู่ ทุ่งหญ้าหนานซานภูมิประเทศและทัศนียภาพของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์บนที่ราบสูง  กว้างไกลสุดสายตา ลักษณะทุ่งหญ้าของที่นี่ค่อนข้างแปลกประหลาด รูปร่างเหมือนยอดเขาสีเขียวเล็กๆนับพันยอดกระจัดกระจายซ้อนกันไปทั่วบริเวณฝูงปศุสัตว์โดยเฉพาะวัวนมที่เลี้ยงกันเป็นจำนวนมากต่างพากันเดินและเล็มหญ้าอ่อนทำให้ที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมวัวและผลิตภัณฑ์จากนมออกสู่ตลาดท้องถิ่นด้วย
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
 บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ อำเภอหลงเซิ่น ชม  นาขั้นบันไดจิ้งเชอ  ณ ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ600 – 800 เมตรเป็นนาขั้นบันไดที่นี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยระดับความสูงต่ำของภูเขาโดยรอบทำให้แปลงนามองดูเหมือนสันหลังของมังกร ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียก นาขั้นบันไดที่นี่ว่าสันหลังมังกรทัศนียภาพของนาขั้นบันไดก็แตกต่างกันไปในแต่ละดูกาล….นำท่าน เข้าสู่หมู่บ้านจ้วง ชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศจีน มีประเพณีวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะการเต้นรำแบบพื้นเมืองพร้อมกับดื่มชาน้ำมันเป็นประเพณีการต้อนรับแขกผู้มาเยือนได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่เมืองกุ้ยหลิน
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
 ที่พัก  : BAIGONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

กุ้ยหลิน – กระเช้าเขาเหยาซาน – สวนหลิวซานเจีย – ศาลาเซียวหยาง – ถนนโบราณตงซี

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (11)  นำท่านไปยัง เขาเหยาซาน ยอดเขาที่สูงที่สุดของกุ้ยหลิน และนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนเขาเหยาซาน ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาของภูเขาน้อยใหญ่นับร้อยลูกเรียงรายสลับซับซ้อน แม่น้ำหลีเจียงที่ไหลคดโค้ง จนเป็นที่มาของบทกวีของนักปราชญ์ราชวงศ์ถังได้กล่าวไว้ว่า แม่น้ำสวยดั่งสายไหมมรกต ภูผางามดั่งหยกมณี อีกทั้งยังถูกขนานนามนามว่า เมืองสวรรค์แดนพิภพ…..นำท่านสู่ ณ ร้านสมุนไพรจีน รับบริการนวดฝ่าเท้าผ่อนคลายความเมื่อยล้า ฟังบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน และซื้อเป่าฟู่หลิง หรือบัวหิมะ ใช้แก้ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
 บ่าย  นำท่านสู่ สวนหลิวซานเจีย อุทยานทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยของกุ้ยหลิน  สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่,การฟ้อนรำและการแสดงของชนเผ่าต่าง ๆ เช่นแม้ว, จ้วง, เย้าที่จัดแสดงให้ทุกท่านได้รับชม …..นำท่านสู่ ร้านหยก ชมและเลือกซื้อหยก เป็นของฝากของที่ระลึก…จากนั้นนำท่านสู่ ศาลาเซียวเหยา ศาลาจีนโบราณสมัยราชวงศ์ถัง อายุกว่า 1,000 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหลีเจียง แต่ถูกระเบิดทำลายในช่วงสงครามญี่ปุ่นและมีการสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ.2003 ให้เป็นจุดชมทัศนียภาพของเมือง…..นำท่านสู่ ถนนคนเดินตงซี  สร้างสมัยราชวงศ์หมิงและชิง เคยเป็นที่อยู่อาศัยของนักธุรกิจ, คหบดี ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่รวมเอาร้านขายอาหาร, สินค้าพื้นเมือง
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
 ที่พัก :  BAIGONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก

กุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (14)…..ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 08.40 น  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ6099 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
 12.00 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 ***************************************************
 รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ  2 ร้าน คือร้านหยก  และร้าน ยาสมุนไพรจีน (นวดเท้า) ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย และมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
 อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500 บาท
 อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ- กุ้ยหลิน -กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES *** สายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าสัมภาระได้คนละ 1ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 23  ก.ก.***
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 5  คืน
 3. ค่าอาหาร 14 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท*** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***
 อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนที่เกิน 23 ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน (6 วัน x 10 หยวน x 2 วัน = 120 หยวน)หัวหน้าทัวร์ 50 บาทต่อวันต่อคน (6 วัน x 50 บาท = 300 บาท)
 เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 1. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 2. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 3. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 4. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 5. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 6. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 7. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 8. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,050 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,650 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
 เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
 การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
 หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน    หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 การเดินทางเป็นครอบครัว

 1. หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 ความรับผิดชอบ 

 1. บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์กุ้ยหลิน ล่างซาน หนานซาน 6วัน 5คืน(CZ)19ต.ค.
รหัสทัวร์
CHN KWL01(CZ)19OCT
สายการบิน
China Southern Airlines
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว