บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Russia

รหัสทัวร์ :
RUS EK001B(EK)
ประเทศ :
Russia
สายการบิน :
Emirate Airlines

ทัวรรัสเซีย มอสโคว์ HUSKY SLEDDING 6วัน(EK)

รหัสทัวร์: RUS EK001B(EK)

รัสเซีย มอสโคว์ HUSKY SLEDDING 6วัน 3คืน

 • เมืองหิมะ(Snow Park) ที่สร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมด
 • ถ่ายรูป สุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรง
 • กิจกรรมพิเศษ Husky Sledding นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อนสุดแสนพิเศษ
 • การแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อ รัสเซี่ยนเซอร์คัส กายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ
 • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน เป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก
 • ชม พระราชวังเครมลินจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850ปี
 • ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T  สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อพร้อมริบบิ้นให้กับกระเป๋าทุกท่าน

วันที่สอง

ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่EK371 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.15 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่EK133 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
13.45 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซียผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนำท่านสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ และ รูปล้อเลียน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)…นำท่านสู่ เมืองหิมะ(Snow Park)ให้ท่านได้สนุกสนามกับการเล่นในเมืองหิมะรวมถึงการถ่ายรูปกับสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมากโดยอาศัยอยู่ ในเขตหนาวซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ําแข็งหรือหิมะ….นำท่านเล่นกิจกรรมสุดพิเศษHusky Sledding สุนัขลากเลื่อนให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อนสุดแสนพิเศษ
กลางวัน กลางวันอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย  ที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน จากนั้นชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัส เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)….นำท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ดิน ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินดูสักครั้ง เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไป สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงาม อันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม เนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน…นำท่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(6)
บ่าย นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งอยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ำมอสโก….ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย ทั้งเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร ทองคำ อุปกรณ์การสู้รบของกษัตริย์สมัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริย์และพระราชินี…ชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรม ที่สำคัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน…ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้ำหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็นของสะสมในยุคนั้น….ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เนื่องจากมีความผิดพลาด จึงทำให้ระฆังแตกออก….จากนั้นนำคณะ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางสถานที่สำคัญอย่างสวยงามของเมืองหลวงมอสโคว์**ตั้งแต่เดือนธันวาคม เข้าสู่ฤดูหนาว หากไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็นชมโชว์บัลเล่ต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ**
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม – สวน Zaryadye Park – ดูไบ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8)…หลังจากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง คำว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในบริเวณจัตุรัสแดง….นำท่านถ่ายรูด้านหน้ามหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่4 จอมโหด ศิลปะเป็น แบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่15…หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า …..ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึกมีร้านค้ามากกว่า200ร้าน….จากนั้นนำท่านสู่ สวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมอสโก และอยู่ติดกับจัตุรัสแดง สวนสาธารณะแห่งนี้แม้จะเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน2017ที่ผ่านมานี้เองแต่ความน่าสนใจก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าไฮไลท์อื่นๆเลย ด้วยพื้นที่กว้างถึง78,000ตารางเมตรที่ออกแบบและจัดตกแต่งอย่างดีด้วยการจัดธีมเป็นสภาพภูมิอากาศแบบต่างๆ นอกจากสวนสวยๆ แล้วยังมีโรงละครทรงครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ คอนเสิร์ตฮอลล์ และที่พลาดไม่ได้ก็คือสะพานลอยฟ้า(Floating Bridge)สะพานขนาดใหญ่รูปตัว V ที่สร้างยื่นขึ้นไปเหนือแม่น้ำ สร้างขึ้นจากคอนกรีตและไม้แต่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง3,000-4,000คน ได้เป็นจุดชมวิวสวยๆริมแม่น้ำอีกแห่งหนึ่งเลย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)…..ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินมอสโคว์
23.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่EK132 แวะเปลี่ยนเครื่อง(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่หก

ดูไบ – กรุงเทพฯ

06.15 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
*************************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่มเงิน 6,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด(ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส์(เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน)ตามที่ระบุในรายการ(ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพักในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 7. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 6 วัน = 600 บาท
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า        

 • **หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องยื่นวีซ่าเมื่อเข้าประเทศรัสเซีย**
 • ใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
เงื่อนไขการจอง

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ20,000บาทพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง(หลังจองภายใน3วัน)
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 • คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการเมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยและไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 5. สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 6. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
โปรแกรมทัวร์
ทัวรรัสเซีย มอสโคว์ HUSKY SLEDDING 6วัน(EK)
รหัสทัวร์
RUS EK001B(EK)
สายการบิน
Emirate Airlines
ประเทศ
Russia
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว