บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Kashmir

รหัสทัวร์ :
IND HMY05(TG)APR
ประเทศ :
Kashmir
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

กำหนดการ

10-16 เมษายน 2563 39,900
12-18 เมษายน 39,900
13-19 เมษายน 39,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – มหาวิหารอัชดัม- เดลลี

04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 2-3 แถว D สายการบินไทย (TG) โดยเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน
07.35 น. ออกเดินทางสู่ สู่เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 323
10.35 น. ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม กุตับมีนาร์ (Qutab Minar) เป็นหอสูงที่น่าจะถือเป็นเครื่องหมายของเดลี เป็นถาวรวัตถุที่มีความงามได้ สัดส่วน ภายนอกเป็นหินทรายสีแดง สร้างเป็นลูกฟูกขึ้นไปอย่างเกลี้ยงเกลา ซึ่งได้มีการสร้างต่อกันขึ้นไปหลายทอด หลายยุคสมัย แต่ละลูกฟูกจารึกเป็นอักษรอาระบิกจากบทสวดในพระคัมภีร์โกหร่านซึ่งนับเป็นศิลปกรรมแบบมุสลิมผสมฮินดูที่หาดูได้ยาก…นำท่านชมมหาวิหารอัชดัม (Swaminrayan Akshrdham)  สรวงสรรค์บนดิน ณ สถานที่แห่งนี้เป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมอินเดียกว่า 10,000 ปี และ ยังเป็นเสมือนเป็นหัวใจสำคัญของงานสถาปัตยกรรมอินเดียโบราณอย่างแท้จริง ที่แสดงถึงวัฒนธรรมความรุ่งเรืองด้านศิลปะ ตลอดจนแสดงถึงจิตวิญญาณของอินเดีย และยังเป็นสัญลักษณ์ของความสุข ความเจริญ และการปรองดองของมนุษยชาติ เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ของศาสนาฮินดู สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวและสีชมพูดูสวยงามากๆวัดอัคชาร์ดาม สร้างขึ้นโดยองค์กร BAPS ในเดลี ซึ่งผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 5 ปี ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิกจำนวน 7,000 คน วัดอัคชาร์ดาม ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ ปี 1968 แต่ก็ยังก่อสร้างได้ไม่มากนัก จนกระทั่ง 18 ปีให้หลัง จึงได้มีการก่อสร้างอย่างจริงจังเมื่อปี 2000 และสร้างจนเสร็จสิ้นในปี 2005   จากนั้นนำท่านชม เมืองหลวงเดลลี ซึ่งเป็นเมืองเดิมตั้งแต่โบราณ เป็นนคร หลวงของวีระบุรุษสงครามภารตะ และ กลายเป็นนิวเดลลี นครหลวงใหม่ที่สวยงามในปัจจุบันเมืองเดลลีใหม่  มีความใหม่ตามวัฒนธรรมอังกฤษ  เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ชมศิลปะการก่อสร้างเมืองที่อังกฤษ ได้สร้างและมีการวาง ผังเมืองที่ทันสมัย และสวยงามตามวัฒนธรรมของอังกฤษและติดอับดับหนึ่งในโลก… ผ่านชมที่ทำการของคณะรัฐมนตรี, ทำเนียบประธานาธิบดี,ชมประตูเมืองอินเดีย “Indian Gate” ใช้เป็นอนุสาวรีย์ของทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จุดไฟอมรชีวินบูชาวิญญาณนักรบไม่เคยดับ โดยมีไฟจุดเป็นการไว้อาลัยตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ. 1931) จวบจนปัจจุบัน มีชื่อจารึกไว้ที่แผ่นหิน 85,500 ชื่อ มีป้ายบอกว่า อมรชีวัน หมายถึงชีวิตที่ไม่ตาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
นำท่านเข้าที่พัก HOTEL VIVAVTA BY TAJ (หรือเทียบเท่า)

วันที่สอง

เดลลี – แคชเมียร์ -ศรีนาคา – หุบพาฮาลแกม

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
07.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่แคชเมียร์” แคชเมียร์ ” เป็นรัฐที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศอินเดีย เป็นดินแดนที่งดงามมากอยู่ท่ามกลางของหุบเขาหิมาลัย มีดินแดนติดต่อกับประเทศปากีสถาน และที่ราบสูงทิเบต มีพื้นที่กว่า 222,000 ตารางกิโลเมตร ด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน จึงทำให้แคชเมียร์หลากหลายไปด้วยทั้งเทือกเขาสูง พื้นที่ราบ ทะเลสาบ ทุ่งนา ทุ่งหญ้า และรวมไปถึงความแตกต่างทางศาสนา และชาติพันธุ์ของเชื้อชาติ ดินแดนแห่ง แคชเมียร์ ได้ผ่านร้อนผ่านหนาว และความเดือดร้อนจากภัยสงครามมายาวนาน ทำให้ชาวแคชเมียร์ถูกหล่อหลอมเป็นคนที่ความสุภาพอ่อนน้อม รักความสงบมีความงดงามอยู่ในใจ ซึ่งนักท่องเที่ยวหากได้ไปเยือนจะรับรู้ถึงความรู้สึกจากแววตาที่เป็นมิตรด้วยธรรมชาติที่งดงามนั่นเอง จึงทำให้ชาวแคชเมียร์มีความเป็นศิลปินในตัวเอง เลยทำให้ถ่ายทอดผลงานด้วยฝีมือที่เลื่องชื่ออย่าง ผ้าพรมแคชเมียร์ ผ้าเปเปอร์มาเชย์ หรือแม้กระทั่งเครื่องใช้เครื่องประดับมากไปด้วยลวดลายหลากสีสันสีสดใส
10.25 น. เหินฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแคว้นจามมู (Jammu) และ แคชเมียร์ (Kashmir) โดยสายการบิน VISTARA  (UK) เที่ยวบินที่ UK611
12.00 น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) ศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพร้อมรับสัมภาระ จากนั้น ต้อนรับท่านด้วย vขบวนรถโตโยต้าอีโนวา (4-5 ท่าน/คัน)เนื่องถนนเส้นเล็กและสะดวกแก่การเดินทางของคณะเราจึงเลือกใช่รถโตโยต้าอินโนวา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมทุ่งดอกทิวลิป Indira Gandhi Memorial Tulip Garden หรือ สวนทิวลิปรำลึกอินทิรา คานธี สวนทิวลิปที่ได้รับการยอมรับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ณ ระดับความสูง 5,600 ฟุต โดยสวนแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 93.75 ไร่ สวนทิวลิปใหญ่ที่สุดในเอเชียในเดือนเมษายนของทุกปี แคชเมียร์จะมีการจัดงานเทศกาลดอกทิวลิปบาน สวนทิวลิปขนาดใหญ่ของแคชเมียร์ได้ชื่อว่าใหญ่ติดอันดับ 1 ของเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของแคชเมียร์ ดอกทิวลิป…ที่นี่มีเยอะมากมายและมี สารพัดสีสารพัดพันธุ์บานชูช่อรอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชม ดอกทิวลิปจะเริ่มบานตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมและบานจนถึงประมาณกลางเดือนเมษายน ของทุกๆปี ถือเป็นผลงานชิ้นยอดของเมืองศรีนาคาที่รังสรรค์มาให้นักท่องเที่ยว……อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจนถึงเวลานัดหมาย
14.00 น. ขบวนรถโตโยต้าอีโนวา (4-5 ท่าน/คัน) ออกเดินทางจากศรีนาคา สู่ หมู่บ้านพาฮาแกม หรือ หมู่บ้านหุบเขาแกะ หมู่บ้านที่อยู่บนที่มีความสูง 2,130 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย…ระหว่างทางชมแวะถ่ายรูปกับทุ่งมัสตาร์ด Mustard ทุ่งดอกไม้สีเหลืองอร่าม  ดอกมัสตาร์ด มีหลักฐานพบว่า ถูกใช้เป็นเครื่องปรุงแต่งรสอาหารมานานหลายพันปีแล้ว มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่แถบยูเรเซีย และเมดิเตอร์เรเนียน เพราะมัสตาร์ดเป็นพืชเมืองหนาว ดังนั้น จึงเติบโตได้ดีในโซนยุโรปและในเอเชีย…ระหว่างทางสองข้างทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย เช่นหมู่บ้านที่ทำ ครกหิน หมู่บ้านที่ทำไม้แบดสำหรับกีฬาคลิกเก็ต ที่เราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่น กีฬาประเภทนี้ได้ตามสนามทั่วไป  ไม้แบดนี้ทำมาจากต้นหลิว (Willow Tree) ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นได้มาก นอกจากนี้ จะได้เห็นทุ่งโล่งๆ ซึ่งในฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนตุลาคม ท้องทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกหญ้าฝรั้น หรือ Saffron ที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะดอกจะเป็นสีม่วง ว่ากันว่าเกสรของหญ้า ฝรั้นมีสรรพคุณในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้ดีตลอดสองข้างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงาม
เย็น อิสระชม เมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
นำท่านเข้าที่พัก ณ HOTEL SHINAR RESORT PAHALGAM  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พาฮาลแกม – หุบเขาเบตับห์ – ศรีนาคา

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00 น. นำท่านเข้าชมหุบเขา BEHTAB VALLEY ได้รับชื่อปัจจุบันหลังจากภาพยนตร์เรื่อง Blockbuster บอลลีวูด ‘Betaab’ ได้ถูกถ่ายทำที่นั่นในปี 1983 และ ล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่มีต้นไม้ดีนด์และป่าสนที่เขียวขจีอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการพักผ่อน รับอากาศอันบริสุทธิ์ ดินแดนแห่งความงามนิรันดร์นี้  ได้ชื่อว่าเป็นอัญมณีล้ำค่าของการท่องเที่ยวในชัมมูและแคชเมียร์ ทำให้ Betaab Valley เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Pahalgam ที่ไม่ควรพลาด….จากนั้นชมเมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) พาฮาลแกม หุบเขาแกะแห่งแคชเมียร์ (Village of Shepherds) อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,130 เมตร ด้วยความงามของทุ่งหญ้าและป่าสน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จึงเป็นโลเคชั่นยอดฮิตที่ภาพยนตร์หลายเรื่องนิยมมาถ่ายทำ นอกจากนี้ พาฮาลแกม ยังได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์ของอินเดีย” และนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนดินแดนแห่งนี้ ต่างพร้อมใจกันเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกอีกด้วย….สำหรับท่านผู้หลงไหลธรรมชาติและหุบเขา…โดยการขี่ม้า แน่นอนว่าต้องเป็นการชื่นชมธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่ง ป่าสนอันกว้างใหญ่ และวิถีชีวิตชาวบ้านดั้งเดิม โดยกิจกรรมยอดฮิตที่ผู้มาเยือนพลาดไม่ได้ นั่นคือการขี่ม้าชมทิวทัศน์ ไต่เขาไปบนทางชัน เป็นประสบการณ์การเดินทางที่น่าตื่นเต้น และสนุกดีไม่น้อย ถึงจะหวาดเสียวไปหน่อย แต่ก็ถือว่าคุ้ม ที่นี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก.. (กิจกรรมขี่ม้าหรืออื่นถ้ามี ไม่รวมในราคาทัวร์ ค่าขี่ม้าราคาประมาณ 700-1,000 รูปี/ต่อม้า โปรดสอบถามรายละเอียดกับหัวหน้าทัวร์ของท่านอีกครั้ง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองศรีนาคา ระหว่างผ่าน ชมสวนแอปเปิ้ลดอกไม้มากมาย “แอปเปิ้ล แคชเมียร์” ระหว่างเส้นทางไปเมืองท่องเที่ยวก้องโลกอย่างพาฮาลแกม กุลมาร์คและโซนามาร์ค ซึ่งทั้ง 3 เมือง ต่างถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และสารคดีมาแล้วนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอินเดียเอง หรือต่างประเทศก็ตามเส้นทางนี้จะมีสวนแอปเปิ้ลและสวนผลไม้เยอะมาก และจะได้เห็นและได้สัมผัสต้นวอลนัทต้นใหญ่ที่มีอยู่ทั่วไปทั้งในจุดที่รถวิ่งผ่านและจุดที่พวกเราลงไปเที่ยวชม ระหว่างทางแวะชม ร้านผลไม้แห้ง อัลมอนด์ พิทตาชิโอ และถั่วอื่นๆชาวแคชเมียร์ ทำอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว ปศุสัตว์และทำสวนผลไม้ โดยเฉพาะแอปเปิ้ล มีคุณภาพได้รับการยอมรับว่าแอปเปิ้ลจากแคชเมียร์อร่อยที่สุดในอินเดีย….จากนั้นเดินทางต่อไป เมืองศรีนาคา หรือ ศรีนคร ถือเป็นหลวงในช่วงฤดูร้อนของ แคชเมียร์ ซึ่งตั้งในหุบเขาแคชเมียร์ จนเป็นที่กล่าวขวัญว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน้ำ สวนดอกไม้ และงานฝีมือ ศิลปะที่ผลิตจากไม้ ฉะนั้นวิถีชีวิตของผู้คนในทะเลสาบดาลเป็นชีวิตที่อยู่คู่กับสายน้ำอันเงียบสงบ มีเรือเป็นพาหนะสำคัญในการเดินทางไปมาในทะเลอันกว้างใหญ่ แต่งแต้มความงดงามแบบวิถีชีวิตแบบบ้านๆ ของผู้คนดั้งเดิมที่นี่ ทึ่งกับสีสันของสวนผักลอยน้ำ พร้อมตลาดน้ำยามเช้าที่สร้างชีวิตชีวาให้กับผู้มาเยือนปัจจุบันชาว ศรีนาคาเกือบร้อยละ 98 % นับถือศาสนาอิสลาม…
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ โรงแรมบ้านเรือ…อิสระหลังอาหาร สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง ที่จะมีพ่อค้าชาวแคชเมียร์พายเรือมาขายให้ถึงที่เลย อาทิ ผ้าพาศมิน่า,เปเปอร์มาเช่,สร้อยคอ,กำไร,และเครื่องเงินต่างๆ มากมาย
ที่พักโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่  

ศรีนาคา – หุบเขากุลมาร์ค – ศรีนาคา

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมเรือ
08.00 น. ออกเดินทางสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง กุลมาร์ค(Gulmarg) ทุ่งหญ้าดอกไม้และลานหิมะแห่งแคชเมียร์ เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน แคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่าทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน กุลมาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาว มีระดับความสูง 2,730 เมตร จากระดับน้ำทะเล   ในช่วงฤดูร้อนที่นี่จะเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก โดยรอบท่านจะได้พบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลัง  ที่นี่ยังสถานเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกด้วย… นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลา ราคารวมในทัวร์เฟส 1)  ไปจนถึง ยอดเขากุลมาร์ค “Gulmarg Hill”    ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซี ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจัมมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน ยอดเขากุลมาร์คภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง ถ้าหากฟ้าเป็นใจไม่มีหมอกจัดท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขา รวมถึงยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส ****กระเช้า Gondola มีสองสถานีด้วยกัน เวลาซื้อตั๋วจะมีเฟส 1 และเฟส 2 เฟส รายการทัวร์รวมไปเพสที่1 เท่านั้น เมื่อถึง….บนยอดเขากุลมาร์ค…. อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับทิวทัศน์หรือ สนุกสนานกับกิจกรรมนั่งเลื่อนหิมะหรือสกี ได้ระหว่างฤดูใบไม้ผลิ มี.ค.-เม.ย. ตามอัธยาศัยและในฐานเป็นสถานที่ที่เล่นสกีซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในอินเดีย นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาเที่ยวกันในช่วงฤดูหนาว…หากท่านประสงค์จะขึ้นไปเฟสที่ 2 กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนซื้อตั๋วจากข้างล่างขึ้นไปเพื่อความสะดวกและจ่ายเพิ่มให้เจ้าหน้าที่ตั๋วราคาไป-กลับประมาณ 950-1000 รูปี เฟส 2 คือจาก Kungdoor ถึงยอด Aparwath
กิจกรรมแนะนำ : สโนว์โมบิล (มีคนขับ) ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที ราคาประมาณ 1,500-3,000 รูปี/ ต่อคนนั่งสเลส (มีคนลาก) ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที ราคาประมาณ500-800 รูปี /ต่อคน สกีหิมะ(ถ่ายรูป) ใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที ราคาประมาณ300-500 รูปี /ต่อคน****กรุณาสอบถามรายละเอียดและราคาจากหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่นของท่านอีกครั้ง***
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
บ่าย ออกเดินทางสู่ศรีนาคาเส้นทางเดิม… นำท่านล่องเรือสิคารา ณ ทะเลสาบดาล Dal (เรือพายแบบแคชเมียร์) ชมความงดงามทะเลสาบ ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมะที่ล้อมรอบ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำ (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไม้น้ำ ทะเลสาบใสสวยงาม  …ศรีนาคาเป็นเมืองเล็กๆ ที่นี่เป็นเมืองตากอากาศของเศรษฐีอินเดียมีสถาปัตยกรรมโบราณที่ยังคงความอลังการให้ดู และที่เป็นหัวใจของศรีนาคาเลยคือทะเลสาบ Dal ดังนั้นใครที่มาที่นี่ ถ้าไม่ลองล่องเรือล่องทะเลสาบดูนี่ถือว่ายังมาไม่ถึง…ในทะเลสาบยังมีตลาดน้ำ คือเป็นเพิงหรือกระต๊อบปลูกอยู่กลางน้ำ ขายพวกอาหารและของที่ระลึก…พาท่านแวะชม”ของฝากจากแคชเมียร์ ” ผ้าคลุมไหล่แคชเมียร์ หรือผ้าพันคอแคชเมียร์ Queen of Pashmina มีความอ่อนนุ่ม และอุ่นสบายระดับพรีเมียม ได้แก่ “แคชเมียร์ แพชมิน่า” (Kashmir Pashmina) ถือเป็นผ้าแคชเมียร์ที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานกว่า3,000ปีโดยสมัยโบราณมีแต่พระราชวงศ์ชั้นสูง ผู้นำระดับประเทศเท่านั้นที่จะมีสิทธิใช้และครอบครองผ้าทอสุดหรูนี้ แม้แต่พระนางมารี อังตัวเนตต์ แห่งฝรั่งเศส ก็โปรดปราน“ผ้าแคชเมียร์ แพชมิน่า” เป็นพิเศษ ขณะที่พระเจ้านโปเลียน กษัตริย์ผู้เกรียงไกรแห่งฝรั่งเศส ยังกำนัลพระนางโจเซฟฟีน มเหสีสุดรัก ด้วยผ้าทอไฮคลาสจากแคว้นแคชเมียร์ในการเลือกซื้อผ้าคลุมไหล่พัชมีนาซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบหลายราคาตั้งแต่ไม่กี่ร้อยไปจนถึงราคาเป็นหมื่นเป็นแสน….จากประสบการณ์ส่วนตัวคิดว่า ถ้าให้ดีราคาตกเป็นเงินไทยไม่ควรต่ำกว่า 3 พันถึงจะได้พัชมีนาคุณภาพ.. แต่ก็ใช่ว่าแบบที่เป็นเนื้อผ้าผสมจะมีราคาถูกกว่าเสมอไปเพราะขึ้นอยู่กับรายละเอียดถ้าปักลายทั้งผืนราคาก็คงพุ่งตามค่าฝีมือเช่นกัน…..สนุกสนานกลางทะเลสาบเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวแคชเมียร์ที่นำของมาขายให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาตามความสามารถ…..ได้เวลาสมควรกลับที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ โรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พักโรงแรม VIVANTA DAL VIEW หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ศรีนาคา

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค (Sonamarg) (ประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม อยู่บนเส้นทางระหว่างเมืองศรีนาคากับเมืองเลห์ หุบเขาโซนามาร์กนี้มีธารน้ำแข็งสีขาวบริสุทธิ์ที่ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทั้งเทือกเขาหิมะที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกายสีทอง จึงเป็นที่มาของชื่อ โซนามาร์ค มีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ที่เรียกขานตามท้องถิ่นว่า ทาจิวาส ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีแม่น้ำสินธุ ลดเลี้ยวผ่านหุบเขาในอีกฟากของ ถนน “โซนามาร์ค” เป็นสถานีเริ่มต้นที่จะมุ่งหน้าไปยังลาดัคห์ หรือเป็นรู้จักกันดีในชื่อว่า “ประตูสู่ลาดัคห์” เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงาม ตลอดเส้นทางจึงเป็นเส้นทางที่ให้ขับรถไปถ่ายรูปไป…เลยทีเดียวถึงหุบเขาโซนามาร์ อิสระให้ท่านได้ทำกิจกรรม ต่างๆหรือ เดินชมกราเซียหรือธารน้ำแข็งโซนามาร์ค ท่ามกลางภูเขาหิมะ ชมวิวที่กว้างไกลชนิดกล้องเก็บไม่หมด สัมผัสอากาศสบายๆ ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและสองฟากฝั่งถนนที่เต็มไปด้วยธารน้ำแข็ง ถนนบางช่วงต้องตัดผ่านช่องน้ำแข็งขนาดใหญ่ ที่นี่จะมีกิจกรรมแบบแคชเมียร์ให้ท่านได้ลองหาประสบการณ์…จนถึงเวลานัดหมาย…..กิจกรรมแนะนำ : ขี่ม้า (มีคนจูง) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที-1ชม. ราคาประมาณ 700-1,500 รูปี/ ต่อคน    นั่งสเลส (มีคนลาก) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ราคาประมาณ500-800 รูปี /ต่อคน ***โปรดสอบถามรายละเอียดและราคาจากหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่นของท่านอีกครั้ง***
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม   ณ หุบเขาโซนามาร์ค
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองศรีนาคา นำท่านเดินทางไป ชมสวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนโมกุล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามแบบ ชาวเปอร์เซีย คือ ลำธาร สระน้ำ และ แปลงดอกไม้นานาพันธุ์หลายหลายสี สวยงาม  แล้วยังมี ลานน้ำพุ ที่ทอดยาว จาก ที่ต่ำ ขึ้นที่ สูง หันหน้าสู่ทะเลสาบ ดาล  สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไม้เมืองหนาวออกดอกชูช่ออย่างสวยงาม สวนโมกุล ได้แบ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ซึ่งประกอบไปด้วย สระน้ำ ลำธารและแปลงไม้ดอก…ชม สวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุล ก่อสร้างโดยจักรพรรดิ JEHANGIR เพื่อภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร์ เป็นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ ดอกไม้เมืองหนาว จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต   ชมสวนนิชาท Nishat Bagh อายุประมาณ 400 ปี เป็นสวนสไตล์โมกุล แบบเปอร์เซีย ซึ่งประกอบด้วยน้ำพุเป็นแนวยาว เชื่อมต่อระหว่างอาคาร ไหลลงมาจากภูเขา และทอดยาวลงสู่ทะเลสาบดาล มีทั้งหมด 12 ชั้น มีสวนหย่อมประกอบทั้งสองข้างของน้ำพุ ซึ่งพบเห็นได้ในหลายๆที่ในอินเดีย อย่างเช่น ทัชมาฮาล  มีต้นเมเปิลอายุกว่าสี่ร้อย ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ตั้งอยู่ริมทะเลสาบดาล มีภูเขา Zabarwan ที่นี่เงียบสงบและร่มเย็นมาก อากาศก็กำลังสบาย หากขึ้นไปอยู่ชั้นบนตรงเนินเขา ก็สามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบได้อย่างสวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ โรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พักโรงแรม VIVANTA DAL VIEW หรือเทียบเท่า

วันที่หก

แคชเมียร์ ศรีนาคา – เดลลี

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.30 น. นำท่านเดินทาง สู่สนามบินศรีนาคา เพื่อบินกลับเดลลี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเชคอิน
15.20 น.  เหินฟ้าสู่เมืองเดลลี (New Delhi) โดยสายการบิน VISTARA (UK) เที่ยวบินที่ UK612
16.55 น. เดินทางถึง เมืองเดลลี (New Delhi) ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยนำท่านชมเมืองเดลี หรือในชื่อท้องถิ่นว่า ดิลลี ชื่อเต็มคือ National Capital Territory of Delhi เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ เดลีเก่า และเดลีใหม่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของอินเดีย ผ่านชม India Gate หรือประตูเมืองอินเดีย เป็นสิ่งก่อสร้างมีลักษณะคล้ายคลึง L’ Arc de Triomphe ของ ฝรั่งเศส มีความมุ่งหมายให้เป็นอนุสรณ์แก่ทหารที่พลีชีวิตในสงครามครั้งสำคัญๆ ของอินเดีย ที่พลีชีวิตในสงครามชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟกานครั้งที่ 3 และรวมทั้งทหารอินเดีย ที่เสียชีวิตในสงครามโลก ครั้งที่ 1 ผ่านชมราษฎร์ปติภวัน (Rashtrapati Bhavan) หรือทำเนียบประธานาธิบดีของอินเดีย  เดิมเคยใช้เป็นวังของอุปราชอังกฤษในสมัยอาณานิคม มีห้องถึง 340 ห้อง เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างตะวันตกกับศิลปะโมกุล ที่ประกอบพิธีสำคัญๆของทางการ….จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของที่ระลึกที่ ตลาดจันปาท (Janpath Market) ตลาดชื่อดังกลางกรุงนิวเดลี “ตลาดจันปาท” ตลาดยอดฮิตอายุกว่า 80 ปี แหล่งรวมนักท่องเที่ยวนักช๊อปปิ้งกลางกรุงนิวเดลีมีสินค้าตั้งแต่เสื้อผ้าปัก งานหัตถกรรมไม้ โคมไฟ ทองเหลือง ผ้าปักลูกปัด เครื่องประดับทำมือ กระเป๋าแฟชั่นทั้งหลาย รองเท้าปลายแหลมด้านหน้า รองเท้าสไตล์อินเดีย(Jootis) ส่าหรี ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน สีสันแสบตา และอื่นๆอีกมากมาย สวรรค์ของนักช้อปอย่างแท้จริง….
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
20.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเดลลีเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดยสายการไทย  เที่ยวบินที่    TG 316

วันที่เจ็ด

กรุงเทพฯ

05.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
********************************************
หมายเหตุ :

 1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทำกิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
 2. บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ
อัตราค่าบริการ(บาทต่อท่าน)  

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500  บาท
อัตรานี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดสายการบินไทย ตามระบุในรายการ
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 4. ค่าทำเอกสารผู้ถือพาสปอร์ตต่างด้าว/ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 5. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 6. ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 7. ค่ากิจกรรมพิเศษ ขี่ม้า,ลากเลื่อน,สกี หรือ อื่นที่ไม่ระบุ
 8. ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 15 กิโลกรัม
 9. ค่าทิปรวมตลอดการเดินทาง รวม 45 USD หรือ 1,500 บาท/ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง

 ****ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน บริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหัวหน้าทัวร์ที่บริการท่าน***

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ20,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง หรือ Copy Passport มาที่บริษัทฯ ภายใน 3 วันหลังการจอง…. (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น)
 2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: อนึ่งกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบ เก็บหลักฐานเพื่อประโยชน์ของท่าน

ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวัด****ราคาทัวร์ดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการของธนาคารทุกกรณี

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี

การยกเลิกช่วงเทศกาล

ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน ต้องชำระท่านละ  20,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 50 วัน ต้องชำระท่านละ 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 40 วัน 01-29 วัน ชำระ 100% ของราคาทัวร์

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ตามโปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหรือเหลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจำต้องมีจำนวนผู้โดยสาร15ท่านขึ้นไปจึงออกเดินโดยทางมีหน้าทัวร์ไทย

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 13. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 14. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 15. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 16. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ โปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง
 18. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมีเช่นนั้นทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 19. หากมีการยกเลิกการจองทัวร์หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณีไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
 20. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 10 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 21. เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าวบริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย แบบออนไลน์ (ไม่ต้องโชว์ตัว)

 1. สำเนาหนังสือเดินทางอายุการใช้งานไม่ตำกว่า 6 เดิน ห้ามขีดทับ
 2. รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) 1 รูป พื้นหลังสีขาว
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน
 6. สำเนาวีซ่าอินเดียหากท่านเคยเดินทางเข้าอินเดียแล้ว 1 ชุด (ถ้ามี)
โปรแกรมทัวร์
ทวร์แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาแกม โซนามาร์ค 7วัน5คืน (TG)เม.ย.63
รหัสทัวร์
IND HMY05(TG)APR
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Kashmir
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว