Vietnam

รหัสทัวร์ :
VIE DAL4D(FD)DEC-FEB
ประเทศ :
Vietnam
สายการบิน :
Air Asia (FD)

ทัวร์ดาลัด มุยเน่ ฟานเทียต โฮจิมินห์ FD

รหัสทัวร์: VIE DAL4D(FD)DEC-FEB

ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์

+++ มีบินภายใน 1 ครั้งจากดาลัด-โฮจิมินห์  เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อย +++

 • ดาลัด เมืองพักตากอากาศบรรยากาศยุโรปโรแมนติคที่สุดในเวียดนาม
 • ชมขุนเขา ทะเลสาบ ทิวสนและพรรณไม้งามท่ามกลางอากาศเย็นสบายตลอดปี
 • ชมพระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบาได๋ 
 • ฟานเทียต เมืองพักตากอากาศชายทะเลภาคใต้
 • ชมทะเลทรายขาวและทะเลทรายแดง อันกว้างใหญ่ตระการตาแห่งมุยเน่
 • โฮจิมินห์ ชม สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ณ โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม  ที่ทำการไปรษณีย์กลาง
 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์สงครามเวียดนามอันโด่งดัง ณ อุโมงค์กูจี

 

วันเดินทาง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย 

2-5,9-12,15-18, 22-25 ธันวาคม 2559 17,900-
31 ธันวาคม 2559 – 3มกราคม 2560 20,900
5-8, 19-22 มกราคม 17,900
2-5, 16-19,23-26 กุมภาพันธ์  18,900

รายการท่องเที่ยว

วันแรก กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – ชมเมืองโฮจิมินห์ – ฟานเทียต
05.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 แถว 1 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน
07.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงโฮจิมินห์โดยเที่ยวบินที่FD 650(ระบุที่นั่ง พร้อมชุดอาหารเช้าและเครื่องดื่ม)
09.05 น. เดินทางถึงสนามบินตันซอนนัต กรุงโฮจิมินห์ หลังผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว …..นำท่านชมสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศสที่ไปรษณีย์กลาง (The Central Post Office) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน…..ชมโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในนครโฮจิมินห์ คือ นอร์ทเธอร์ดาม หรือ เจอะ ก๋วน (Northedam Church) ที่สร้างขึ้นช่วงปลายทศวรรษที่1800 โดยชาวฝรั่งเศสมีหอระฆังที่เห็นวิวงดงามและวิเศษมาก จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งเคยเป็นสำนักงานของประธานาธิบดีและคณะรัฐบาลเวียดนามใต้ ชมห้องทำงานต่างๆ ห้องประชุม ห้องพักของประธานาธิบดีและครอบครัว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านออกเดินทางไปยังฟานเทียตห่างจากโฮจิมินห์ ประมาณ 200 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ฟานเทียตเป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนามระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนเวียดนาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านเข้าที่พัก DYNASTY MUINE BEACH RESORT    หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ฟานเทียต   มุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว – ดาลัด – สวนดอกไม้ดาลัด  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) นำท่านชม ลำธารนางฟ้าFairy Stream ลำธารน้ำสายเล็กๆ ที่ไหลลัดเลาะผ่าน โตรกหน้าผา ไปยังทะเล ดินในเบริเวณลำธารที่น้ำไหลผ่านไปมีลักษณะเนื้อละเอียด เป็นดินสีแดงอมส้มจัดจ้าน ตัดกับเมฆขาว ท้องฟ้าสีคราม ทำให้ทัศนียภาพบริเวณโดยรอบสวยงามยิ่งนัก ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมและถ่ายภาพ ธรรมชาติอันสวยงามอีกแห่งหนึ่งของมุยเน่ (ระดับน้ำในลำธารสูงแค่ข้อเท้า ต้องถอดรองเท้าเดินชม)…..นำท่านไปชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Mui Ne Red SandDune)เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก และอยู่ใกล้กับชายทะเล เม็ดทรายละเอียดสีแดง ละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่านมา ณ เนินทรายแห่งนี้ทุกท่านสามารถ ถ่ายภาพความสวยงามของทะเลจากบนยอดเนินทรายอันกว้างไกลสุดสายตา นำท่านไปชมและสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ เนินทรายขาว ( Mui Ne White Sand Dune) หรือที่เรียกว่าทะเลทรายขาว ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของวียดนาม หรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม พื้นที่กว้างใหญ่ ทรายละเอียดสีขาวราวกับแป้ง ยามเมื่อสัมผัสกับสายลมและแสงแดดในแต่ละช่วงเวลา ทำให้เกิดทัศนียภาพของเนินทรายสวยงามแตกต่างกันไปใน อิสระกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทะเลทราย เช่น การเล่นสไลเดอร์บนสันทราย, ขี่รถ ATV หรือนั่งรถจี๊ฟ ตะลุยทะเลทราย (ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ กรุณาติดต่อสอบถามที่หัวหน้าทัวร์)หรือถ่ายภาพความประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านเดินทางไปยังเมืองดาลัด อยู่ในจังหวัดลามดงระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ดาลัดเป็นอีกอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขาไร่กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin   ได้ค้นพบเมืองดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้เป็นเมืองตากอากาศสำหรับชาวฝรั่งเศส…นำท่านชม สวนดอกไม้ดาลัด (Dalat Flower Garden) เป็นที่รวบรวมพรรณไม้ต่างๆของเมืองดาลัด ซึ่งสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ชมไม้ดอก ไม้ประดับที่พากันเบ่งบานอวดความงามให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเข้าที่พัก RIVERPRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ดาลัด – กระเช้าไฟฟ้าชมวิว – พระราชวังฤดูร้อน หุบเขาแห่งความรัก – น้ำตกดาทัลลา – ตลาดดาลัดโฮจิมินห์ 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (6) นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า (Cable car) เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่มีระบบทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงเพื่อไปยังจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัดเพื่อชมความงดงามของ ทะเลสาบเตวียนลาม ซึ่งแวดล้อมไปด้วยทิวสนและพรรณไม้เรียงรายบนเนินเขาท่ามกลางอากาศเย็นสบาย และบรรยากาศอันแสนโรแมนติค นมัสการพระพุทธรูปที่วัด ตรัค ลามเทียนเวียน ซึ่งสร้างขึ้นบนเนินเขา อิสระถ่ายภาพความประทับใจ … นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.1933 เพื่อใช้เป็นที่ประทับพักผ่อนของพระองค์และครอบครัวภายในอาคารจัดแบ่งเป็นห้องบรรทม ห้องทรงงาน และห้องอื่นๆ และนำท่านชม หุบเขาแห่งความรัก ซึ่งเป็นสวนที่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิดอยู่ท่ามกลางหุบเขา และทะเลสาบ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านไปชม Crazy House บ้านต้นไม้ที่สร้างขึ้นในรูปทรงแปลกประหลาด ซึ่งกลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่ต้องไปชม จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการนั่งรถรางลงไปเที่ยวชม น้ำตกดาทัลลา น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัด … เยี่ยมชม ตลาดดาลัด ชมพืชผักผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว หลากหลายสายพันธุ์ ขนม ชา กาแฟที่วางจำหน่ายในตลาดจำนวนมาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)หลังอาหารนำท่านไปยังสนามบินดาลัด
…… ออกเดินทางกลับโฮจิมินห์โดยเที่ยวบิน …..
…… เดินทางถึงสนามบินตันซอนนัต รับกระเป๋าสัมภาระแล้ว
นำท่านเข้าที่พัก THEIN TUNG HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ โฮจิมินห์  –อุโมงค์กูจี – ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (9) นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กูจี (Cuchi Tunnel)ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นในสมัยทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศอุโมงค์มีขนาดพอดีตัวที่ชาวเวียดนามใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ในช่วงสงครามถึง 80,000 คนและยังใช้เป็นที่บัญชาการทางทหาร และหลุมหลบภัยมีระยะทางยาวกว่า 200 กิโลเมตรและเจาะทะลุสู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย ให้ท่านได้มีเวลาย้อนรำลึกและลอง  จินตนาการถึงชีวิตของคนเวียดนามอาศัยในอุโมงค์ในช่วงเวลานั้นอย่างยากลำบากเพียงไร…..นำท่านเดินทางกลับโฮจิมินห์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย นำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดเบนถัน ซึ่งมีสินค้าต่างๆ อาทิ ตุ๊กตาไม้ งานแกะสลัก เรือสำเภาจำลอง หรือของแต่งบ้าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
หลังอาหารนำท่านไปยังสนามบิน
21.35 น. ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ FD 659  (ระบุที่นั่งสำหรับทุกท่าน ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)

23.10 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
***********************************************

 

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)  

 • เด็กอายุตั้งแต่  2-11 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท / 4,000 บาท (31 ธ.ค.)
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-ฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย
 2. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ดาลัด-โฮจิมินห์   
 3. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 3  คืน
 4. อาหาร 11 มื้อ
 5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 7. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงตามประกาศของสายการบิน
 8. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 9. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น(พูดภาษาไทย)
 10. ค่าภาษีสนามบินไทย และภาษีสนามบินตันซอนนัต
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก.
 2. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ,คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ วันละ 50 บาทต่อคน ( 50 บาท x 3 คน x 4 วัน = 600 บาท)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %(กรณีนิติบุคคล)
 2. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 2,500 บาท

 

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางมัดจำ ท่านละ 8,000 บาท / 10,000 บาท (สำหรับวันหยุดเทศกาล)   โดยการโอนเข้าบัญชี        ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด *** บัญชีกระแสรายวัน ***     ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่บัญชี 733-1-01222-4
 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9027
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด   เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์ดาลัด มุยเน่ ฟานเทียต โฮจิมินห์ FD
รหัสทัวร์: VIE DAL4D(FD)DEC-FEB

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147