China

รหัสทัวร์ :
CHN SLK8D(CZ)MAR-MAY
ประเทศ :
China
สายการบิน :
China Southern Airlines

ทัวร์อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8 วัน 7 คืน (CZ)มี.ค.-พ.ค.61

รหัสทัวร์: CHN SLK8D(CZ)MAR-MAY

+++ ย้อนรอยเส้นทางสายไหมจากซินเจียง สู่กานซู่ +++

 • อูหลูมู่ฉี เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ 
 • ทูลูฟาน เมืองโบราณบนเส้นทางสายไหม และเมืองแห่ง 3 ที่สุดของจีน
 • ชมเมืองโบราณเกาชาง เมืองโบราณเจียวเหอ ภูเขาเปลวเพลิง และ คานเอ๋อจิง
 • ตุนหวง โอเอซิสแห่งสุดท้าย เมืองแห่งพุทธศิลป์พันปี ถ้ำผาโม่เกาคู
 • ขี่อูฐชมเนินทรายครวญ หรือ หมิงซาซาน สระน้ำเสี้ยวจันทรา
 • ด่านเจียยี่กวน  กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย
 • จางเย่ ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย งดงามประดุจดังภาพเขียนสีสดใส
 • อู่เว่ย สุสานเหลยไถ สมัยราชวงศ์ฮั่น

+++ ราคารวมทิป,วีซ่าเดี่ยว,ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง +++

วันเดินทาง 8 วัน 7 คืน

22–29 มีนาคม 2561 54,900
13-20 เมษายน 2561** สงกรานต์ ** 56,900
23-30 พฤษภาคม  54,900

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจา –  อูหลูมู่ฉี  

06.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 แถว U  เคาน์เตอร์CHINA SOUTHERN AIRLINES  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
08.40 น. ออกเดินทางสู่นครกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 362 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม
12.25 น. เดินทางถึงนครกวางเจา (เวลาท้องถิ่นประเทศจีนเร็วว่าไทย1ชั่วโมง)แวะพักรอเพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน
15.15 น. ออกเดินทางสู่อูหลูมู่ฉี โดยเที่ยวบินที่  CZ 6888
20.45 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอูหลูมู่ฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็นเขตปกครองตนเองที่ใหญ่ที่สุดภายใต้การดูแลของประเทศจีน    ประชากรส่วนใหญ่ของซินเจียงเป็นชาวอุยกูร์ มีความเกี่ยวโยงด้านเชื้อสายกับชาวเติร์กและนับถือศาสนาอิสลามกว่า 70 % ของประชากร   ทำให้มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจึงแตกต่างจากคนจีนทั่วไป….. ภาษาสำคัญที่ใช้ คือ เหวยอู๋เอ่อร์ รองลงมา คือ ภาษาจีนกลาง ดังนั้นตามสถานที่ต่าง ๆ จะขึ้นป้าย 2 ภาษาที่ควบคู่กันเสมอ   และมีเขตแบ่งเวลาแตกต่างจากปักกิ่ง ถึงแม้ประเทศจีนจะใช้ระบบเวลาเดียวกัน คือใช้เวลาของปักกิ่ง เป็นมาตรฐาน แต่ในความเป็นจริง อูหลูมู่ฉี มีเวลาจะล่าช้ากว่าปักกิ่ง 2 ชั่วโมง……หลังรับสัมภาระแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเข้าที่พัก HAMI DAXIA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

อูหลูมู่ฉี – ทูลูฟาน – เมืองโบราณเกาชาง– ภูเขาเปลวไฟ – คานเอ๋อจิ่ง – เจดีย์ซูกง–หมู่บ้านอุยกูร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) นำท่านออกดินทางสู่ ทูลูฟาน (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองโบราณ 2,000 ปีบนเส้นทางสายไหม เป็นแอ่งทุ่งราบและภูมิประเทศมีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างไปจากที่อื่น คือเป็นเมือง 3 ที่สุดของประเทศจีน คือ 1. ร้อนที่สุด ใน1 ปีมีวันที่อากาศร้อนเกิน 35 องศาเซลเซียสถึง 99 วัน และอุณหภูมิเคยสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส 2. แห้งแล้งสุด ปริมาณน้ำฝนวัดได้เฉลี่ย 16.75 มิลลิเมตร และ 3. ต่ำที่สุดในจีน บริเวณทะเลสาบไอ้ติ้งหู ความสูงจากระดับน้ำทะเล คือ – 154.43 เมตร ต่ำสุดในจีนและเป็นอันดับ 2 ของโลก  .  จากนั้นไปชม เมืองโบราณเกาชาง นำท่านนั่งรถ แบตเตอรี่เพื่อชมเมืองโบราณ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีนเนื้อที่กว้างถึง 20 ตารางกิโลเมตร  กษัตริย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ จวี้ เหวินไท้ พระองค์เลื่อมใสศรัทธาพระถังซัมจั๋งเป็นอย่างมาก จึงสร้างโรงธรรมให้พระถังซัมจั๋งใช้เป็นที่เทศนาพระธรรมให้กับพระราชวงศ์ ขุนนาง และประชาชน  ….ชม ต้าฝอซื่อ พุทธสถานขนาดใหญ่ในสมัยค.ศ.ที่ 6  ซึ่งยังคงมีฐานรากของพระเจดีย์ขนาดใหญ่ ให้ได้ชม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านชม ภูเขาเปลวเพลิง เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเทียนซานสูงจากระดับน้ำทะเล 500 เมตร ลักษณะของภูเขาเป็นสีแดงเพลิง ไม่มีต้นไม้ปกคลุมถูกสายสมและฝนกัดเซาะมานานจนผุกร่อน มองจากไกลๆ เหมือนกับเพลิงลุกไหม้  ภูเขาเพลิงนี้ถูกนักประพันธ์เรื่อง ตำนานไซอิ๋วนำไปใช้ในตอน ซุนหงอคงยืมพัดเหล็กจากองค์หญิงพัดเหล็กมาพัดดับไฟที่ภูเขาแห่งนี้เพื่อให้พระถังซัมจั๋ง เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่ประเทศอินเดีย….. นำท่านชม คานเอ๋อร์จิ่ง หรือ คาเรซ  เป็นระบบชลประทานใต้ดิน ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ เพื่อดำรงชีวิตในกลางทะเลทรายได้    ด้วยการขุดอุโมงค์ใต้ดินเพื่อรองรับน้ำที่ละลายจากภูเขาหิมะเทียนซาน ไหลลงสู่แอ่งน้ำและเชื่อมต่อกับท่อบนพื้นดินกระจายไปยังแหล่งชุมชนต่างๆ   ระบบน้ำใต้ดินนี้ยังช่วยป้องกันการระเหยของน้ำ  ทำให้ทูลูฟานกลายเป็นดินแดนโอเอซีสกลางทะเลทราย  …..นำท่านชม เจดีย์ซูกง หรือ เอ๋อมิน มิเนเร่ต์ สร้างในปีค.ศ.1778 สมัยจักรพรรดิเฉียนหลง โดยสุไลมานผู้บัญชาการของทูลูฟาน เพื่อสดุดีให้บิดาซึ่งเป็นผู้นำชาวอุยกูร์ช่วยราชสำนักชิงสู้รบกับกบฏ  เจดีย์แห่งนี้สร้างด้วยอิฐ ตอนกลางและบนสอบเข้า จัดเรียงอิฐลวดลายรูปทรงเรขาคณิต  ภูเขา คลื่น, ต้นไม้ และอื่นๆ ข้างเจดีย์มีอาคารมัสยิดทรงสี่เหลี่ยมหลังคาทรงกลีบบัวและใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใหญ่ๆเท่านั้น ….นำท่านแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวอุยกูร์
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าที่พัก HUO ZHOU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ทูลูฟาน – เมืองโบราณเจียวเหอ – รถไฟความเร็วสูง  – ตุนหวง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)นำท่านไปชม เมืองโบราณเจียวเหอ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,300 ปี เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรฉือซื่อ และยังเคยเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรเกาชาง  ก่อนที่จะหมดความสำคัญลงจากการทำลายของกองทัพมองโกลในช่วง ค.ศ.ที่ 13 …..เมืองโบราณเจียวเหอมีรูปร่างเหมือนใบไม้ ยาวประมาณ 1,650 เมตร และกว้างประมาณ300 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสาย  รายล้อมด้วยผาสูงถึง 30 เมตร ถึง 3 ด้าน ใช้เป็นกำแพงเมืองแทน ประตูเมืองมีสองแห่งคือประตูตะวันออกและประตูใต้   ภายในเมืองมีถนนหลักยาว 350 เมตร กว้าง 10 เมตร แบ่งตัวเมืองเป็นตะวันตกและตะวันออก  ตามประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า มีผู้อาศัยอยู่ 700 ครัวเรือน ประชาชน 6500 คน และ ทหาร 835 คน และในปี ค.ศ. 1961 รัฐบาลจีนประกาศให้ซากเมืองโบราณเจียวเหอเป็นโบราณสถานระดับชาติ และเมืองนี้ยังได้ชื่อว่าเป็น ซากโบราณสถานที่สวยงามสมบูรณ์แบบที่สุดในโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นำท่านไปยังสถานีรถไฟ…..
13.03 น. ออกเดินทางสู่สถานีหลิวหยวน โดยขบวนรถไฟ D2714
16.40 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟหลิวหยวน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของมณฑลกานซู ติดกับมณฑลซินเกียง และยังตั้งอยู่ระหว่างทะเลทรายโกบี กับทะเลทรายตากลามากัน และเป็นเมืองโอเอซิสด่านสุดท้ายของเส้นทางสายแพรไหมจากนครฉางอาน ก่อนที่จะแยกออกเป็นสายเหนือ, สายใต้ และสายทุ่งหญ้า จึงเป็นจุดแวะพักของผู้ที่จะเดินทางในสมัยโบราณ ทั้งผู้คนที่เดินทางมาจากตะวันตกและผู้เดินทางมาจากตะวันออก ทำให้ศาสนาและวัฒนธรรมสองฝั่งซีกโลกได้มาบรรจบกันที่นี่… และทำให้ตุนหวงกลายเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมผสมตะวันตกและตะวันออกโดยเฉพาะศาสนาพุทธได้แพร่หลายเข้าสู่ประเทศจีน  …..
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าที่พัก TIANRUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ตุนหวง – ถ้ำผาโม่เกาคู – หมิงซาซาน – สระน้ำเสี้ยวจันทรา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8) นำท่านไปยัง ถ้ำผาโม่เกาคู  เป็นถ้ำทางพุทธศาสนาที่สำคัญและเป็นมรดกโลกอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีน    นับตั้งแต่เริ่มสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 4-14 ( ราชวงศ์เว่ยเหนือ – ราชวงศ์หยวน)  ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาของมนุษย์   จึงได้ทำการเจาะผนังหินทรายบนหน้าผาของภูเขาหมิงซา  ซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เมตร ยาวกว่า 12 กิโลเมตร  สร้างเป็นถ้ำน้อยใหญ่รวม 492 ถ้ำ, รูปปั้ น 2,415 รูป และภาพจิตรกรรมบนฝาผนังและเพดาถ้ำอันงดงามที่ถูกวาดไว้แตกต่างกันไปตามยุคสมัย….ทำให้ถ้ำผาโม่เกาคู กลายเป็นศาสนสถานที่สำคัญบนเส้นทางสายแพรไหม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (9)
13.26 น. นำท่านไปยัง หมิงซาซาน หรือ เนินทรายครวญ เกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ด้วยที่ตั้งของหมิงซาซาน เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาฉีเหลียน และรับลมจากทะเลทรายโกบีของมองโกเลีย เมื่อลมพัดจากทะเลทรายมาปะทะกับภูเขา ก็หอบเอาทรายเม็ดเล็กๆติดตามด้วย จนกลายเป็นเนินทรายกว้างใหญ่และรุปร่างของหมิงซาซาน เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสลมที่พัดผ่าน  มีตำนานเล่าว่าเคยมีกองทหารมาแวะพักบริเวณนี้  และได้ถูกพายุทรายพัดฝังกลบกองทหารให้อยู่ใต้ภูเขาทราย เวลาลมพัดมาก็จะได้ยินเสียงร้องของทหาร…..ไฮไลท์ของที่นี่ !!! ให้ท่านได้ขี่อูฐสองหนอก (พันธุ์ซินเจียง สัญลักษณ์คู่ของหมิงซาซาน เพื่อเดินเที่ยวชมบรรยากาศ และทัศนียภาพอันงดงามของหมิงซาซาน…..จากนั้นนำท่านชม เย่วหยาฉวน หรือ สระน้ำเสี้ยวจันทรา  สระน้ำกลางทะเลทราย มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ความลึกของสระเฉลี่ย 3.2 เมตร  น้ำใสเหมือนกระจก และไม่เคยเหือดแห้งไปนับตั้งแต่โบราณ  ยามต้องแสงอาทิตย์เกิดเงาระยิบระยับสวยงาม…..นำท่านกลับเข้าสู่ตัวเมืองตุนหวง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
อิสระช้อปปิ้งและเดินชมตลาดซาโจว ……
นำท่านเข้าที่พัก TIANRUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ตุนหวง – กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (11) นำท่านเดินทางสู่ เจียยวี่กวน (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ) ระหว่างทางชมวิวทะเลทรายโกบี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของแผ่นดินอันสุดขอบฟ้า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
บ่าย นำท่านชม กำแพงเมืองจีน และป้อมปราการด่านเจียยวี่กวน  สร้างขึ้นในสมัยต้นราชวงศ์หมิง ค.ศ.1372 เป็นด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีนที่ทอดตัวยาวจากด่านซานไห่กวน ทางทิศตะวันออก รวมระยะทางยาวทั้งสิ้นจากตะวันออกถึงตะวันตก 12,700 ลี้   ความยาวของตัวด่าน 733 เมตร สูง 10 เมตรโดยใช้อิฐสีเหลืองนวลที่หาได้ในแถบนี้ ซึ่งต่างจากด่านแถวปักกิ่งที่เป็นหินสีเทา  โดยนายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างได้สั่งอิฐมาใช้ในการสร้างเกินมาเพียงก้อนเดียวเท่านั้น   ปราการด่านนี้ยังได้รับการขนานนามว่าเป็น ด่านแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใต้หล้า ….บริเวณป้อมปราการแบ่งออกเป็นพื้นที่เมืองชั้นใน กับพื้นที่ชั้นนอกกำแพง  และมีอาคารเก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ปัจจุบันพื้นที่ชั้นใน มีลานแสดงศิลปะการต่อสู้, โรงละครจีนโบราณและสิ่งน่าสนใจหลายแห่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
นำท่านเข้าที่พัก JIA YI GUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เจียยี่กวน – จางเย่ – ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (14)
นำท่านเดินทางสู่  จางเย่ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จางเย่ เคยเป็นเมืองที่ตั้งค่ายทหารสำคัญของเส้นทางสายไหม  เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างมาก คือ เขาสายรุ้งตันเซี๋ย (Danxia Landform) ซึ่งได้รับการขี้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 2010 และจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติในปี ค.ศ.2011  เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.กม. และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
นำท่านเที่ยวชมทัศนียภาพของ ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย บนเส้นทางบันไดขึ้นเขาที่จัดสร้างไว้เป็นอย่างดี ด้วยลักษณะเป็นแนวเขา ประกอบไปด้วยหินทรายและแร่ธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ 24 ล้านปีก่อน และถูกกัดเซาะด้วยสายลม แสงแดด น้ำฝนนานนับพันปี จนเกิดสีสันหลากหลายพาดผ่านแนวภูเขาสลับซับซ้อน ทั้งขาว,เหลือง,ส้ม,น้ำตาล และแดง สวยงามเสมือนภาพวาดมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สะดุดตาแก่นักเดินทาง และนักท่องเที่ยวสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน  ……อิสระให้ท่านได้มีเวลาชมและถ่ายภาพของภูเขาสายรุ้งอันตระการตา ยามแสงอาทิตย์สาดส่อง ทำให้สีสันเปลี่ยนแปลงไป
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (16)
นำท่านเข้าที่พัก DINGHE INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

จางเย่ – อู่เว่ย  – สุสานเหลยไถ – หลานโจว   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (17)นำท่านเดินทางสู่เมือง อู่เว่ย (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)  เคยเป็นราชธานีเก่าแก่ 115 ปีก่อน คริสตกาล อยู่เชิงเขาฉีเหลียน เป็นอีกจุดแวะพักของนักเดินทางบนเส้นทางสายไหม  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอารยะธรรมและศาสนาจากอินเดีย …..จากนั้นนำท่านไปชม สุสานเหลยไถ  สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก  เป็นสุสานของขุนนางที่ถูกค้นพบโดยชาวนาเมื่อปี ค.ศ. 1969  ได้ขุดค้นพบโบราณวัตถุกว่า 230 ชิ้นทั้งเครื่องทอง เครื่องเงิน หยก เครื่องปั้นดินเผาอายุกว่า 2000 ปี ….. แต่ชิ้นที่สำคัญและทรงคุณค่ามากที่สุด คือ ม้าเหิรลม หรือ หม่าถ่าเฟยเอี้ยน รูปม้าหล่อสัมฤทธิ์ ขนาดสูงประมาณ 35 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร  อยู่ในอาการเหิรลมโดยเท้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่บนนกนางแอ่น และเท้าอีก 3 ข้างยกขึ้นในอากาศ  ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กานซู
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (18)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองหลานโจว (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลกานซู ซึ่งเป็นมณฑลสำคัญในเส้นทางสายไหมที่เดินทางผ่านจากตะวันออกไปสู่ตะวันตกของมณฑล รวมระยะทางกว่า 1,600 กิโลเมตร  ตั้งอยู่บนความสูงประมาณ 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตัวเมืองล้อมรอบด้วยภูเขา คือ ภูเขาเกาเหลาซานในทิศเหนือ และ ภูเขาฟ่งหวงในทิศใต้ โดยมีแม่น้ำหวงเหอซึ่งมีต้นกำเนิดจากแม่น้ำบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ผ่านกลางเมืองหลานโจวในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีชื่อเมืองว่า เมืองจินเฉิง และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นหลานโจว จนถึงปัจจุบัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (19)
นำท่านเข้าที่พัก FEITIAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

หลานโจว – กวางเจา – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (20)นำท่านไปยังสนามบินนครหลานโจว
13.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 3206
16.05 น. เดินทางถึงกวางเจา แวะพักรอเพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน
20.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ CZ 361
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
**************************************
 รายการทัวร์เส้นทางนี้ ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน) 

 • เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 7,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ ตามเส้นทาง  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
 2. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 3. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 7 คืน(ห้องละ 2 ท่านต่อห้อง)
 4. ค่าอาหาร 20 มื้อตามรายการ
 5. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 7. ค่าวีซ่า ปกติ 4  วันทำการ 1,500 บาท(พาสปอร์ตไทย)
 8. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ คนละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน (10 หยวน x 2 คน x 8  วัน = 160 หยวน) / หัวหน้าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อคนต่อวัน
 9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท, รักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 5 แสนบาท

          *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 23 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า  *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย

12.  สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์  

13.  ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูต  จีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,050 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,650 บาทต่อท่าน

14. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท  สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท  โดยการโอนเข้าบัญชี
 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4  สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด  เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆกรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 

การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ทัวร์อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8 วัน 7 คืน (CZ)มี.ค.-พ.ค.61
รหัสทัวร์: CHN SLK8D(CZ)MAR-MAY

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147