บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN SLK8D(CZ)OCT
ประเทศ :
China
สายการบิน :
China Southern Airlines

ทัวร์เส้นทางสายไหม จีน 8 วัน 7 คืน อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว (CZ) ต.ค.62

รหัสทัวร์: CHN SLK8D(CZ)OCT

+++ ย้อนรอยเส้นทางสายไหมจากซินเจียง สู่กานซู่ +++

 • อูหลูมู่ฉี เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
 • ทูลูฟาน เมืองโบราณบนเส้นทางสายไหม และเมืองแห่ง 3 ที่สุดของจีน
 • ชมถ้ำพระพันรูป เมืองโบราณเกาชาง ภูเขาเปลวเพลิง และ คานเอ๋อร์จิง
 • ตุนหวง โอเอซิสแห่งสุดท้าย เมืองแห่งพุทธศิลป์พันปี ถ้ำผาโม่เกาคู
 • ขี่อูฐชมเนินทรายครวญ หรือ หมิงซาซาน สระน้ำเสี้ยวจันทรา
 • ด่านเจียยี่กวน กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย
 • จางเย่ ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย งดงามประดุจดังภาพเขียนสีสดใส
 • ชมหลานโจว เมืองกังหันน้ำของจีน สวนสุ่ยเฌอ
 • ชมกังหันวิดน้ำโบราณ 252 อันริมแม่น้ำหวงเหอ
 • หวงเหอตี้อี้เฉียว สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง
 • วัดถ้ำปิงหลิงมรดกโลก ชมถ้ำพระพุทธพันรูปปิงหลิง
 • พระพุทธรูปแกะสลักจากหินริมน้ำจำนวน 694 รูป

 

วันเดินทาง 8 วัน 7 คืน

19-26 ตุลาคม 2562 56,999

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจา –  อูหลูมู่ฉี  

06.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 แถว U  เคาน์เตอร์CHINA SOUTHERN AIRLINES  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
08.40 น. ออกเดินทางสู่นครกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 362 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)
12.35 น. เดินทางถึงนครกวางเจา (เวลาท้องถิ่นประเทศจีนเร็วว่าไทย1ชั่วโมง)แวะพักรอเพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน ***** บริการอาหารกลางวัน ร้านอาหารภายในสนามบิน (อาหารชุด)*****
15.50 น. ออกเดินทางสู่อูหลูมู่ฉี โดยเที่ยวบินที่  CZ 6888
20.55 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอูหลูมู่ฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็นเขตปกครองตนเองที่ใหญ่ที่สุดภายใต้การดูแลของประเทศจีน    ประชากรส่วนใหญ่ของซินเจียงเป็นชาวอุยกูร์ มีความเกี่ยวโยงด้านเชื้อสายกับชาวเติร์กและนับถือศาสนาอิสลามกว่า 70 % ของประชากร   ทำให้มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจึงแตกต่างจากคนจีนทั่วไป….. ภาษาสำคัญที่ใช้ คือ เหวยอู๋เอ่อร์ รองลงมา คือ ภาษาจีนกลาง ดังนั้นตามสถานที่ต่าง ๆ จะขึ้นป้าย 2 ภาษาที่ควบคู่กันเสมอ   และมีเขตแบ่งเวลาแตกต่างจากปักกิ่ง ถึงแม้ประเทศจีนจะใช้ระบบเวลาเดียวกัน คือใช้เวลาของปักกิ่ง เป็นมาตรฐาน แต่ในความเป็นจริง อูหลูมู่ฉี มีเวลาจะล่าช้ากว่าปักกิ่ง 2 ชั่วโมง……หลังรับสัมภาระแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเข้าที่พัก HAMI DAXIA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

อูหลูมู่ฉี – พิพิธภัณฑ์ซินเจียง – ทูลูฟาน – ถ้ำพระพันรูป – เมืองโบราณเกาชาง  –ภูเขาเปลวไฟ – เจดีย์ซูกง – หมู่บ้านอุยกูร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ซินเจียง  ชมโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้จากทั่วมณฑลซินเจียงกว่า 50,000 ชิ้น และการจำลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติในซินเจียง….. ไฮไลท์!!!สำคัญของที่นี่ คือ ซากมนุษย์โบราณอายุนับพันปีที่เชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปแต่มาขุดเจอในซินเจียง และซากเด็ก  รวมถึงมัมมี่ของจางฉงขุนศึกแห่งเมืองโบราณเกาชางด้วย …..ได้เวลาสมควรนำท่านออกดินทางสู่ ทูลูฟาน (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองโบราณ 2,000 ปีบนเส้นทางสายไหม เป็นแอ่งทุ่งราบและภูมิประเทศมีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างไปจากที่อื่น คือเป็นเมือง 3 ที่สุดของประเทศจีน คือ 1. ร้อนที่สุด ใน1 ปีมีวันที่อากาศร้อนเกิน 35 องศาเซลเซียสถึง 99 วัน และอุณหภูมิเคยสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส 2. แห้งแล้งสุด ปริมาณน้ำฝนวัดได้เฉลี่ย 16.75 มิลลิเมตร และ 3. ต่ำที่สุดในจีน บริเวณทะเลสาบไอ้ติ้งหู ความสูงจากระดับน้ำทะเล คือ – 154.43 เมตร ต่ำสุดในจีนและเป็นอันดับ 2 ของโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านชม ถ้ำพระพันรูปเบเซกลิก   หมู่ถ้ำพระทางพุทธศาสนา ที่สำคัญที่สุดของทูลูฟาน จุดศูนย์กลางของพุทธศาสนาในเส้นทางสายไหมโบราณประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่เจาะเรียงรายไปตามหน้าผาที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาตั้งแต่ คริสศตวรรษที่ 6    ภายในมีทั้งรูปปั้น และภาพเขียนสีบนผนังบอกเรื่องราวของพุทธศาสนา บางภาพมีอายุเก่าแก่ถึง 1,300 ปี …..จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณเกาชาง   นั่งรถแบตเตอรี่เพื่อชมเมืองโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน เนื้อที่กว้างถึง 20 ตารางกิโลเมตร  กษัตริย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ จวี้ เหวินไท้ พระองค์เลื่อมใสศรัทธาพระถังซัมจั๋งเป็นอย่างมาก จึงสร้างโรงธรรมให้พระถังซัมจั๋งใช้เป็นที่เทศนาพระธรรมให้กับพระราชวงศ์ ขุนนาง และประชาชน  ….ชม ต้าฝอซื่อ พุทธสถานขนาดใหญ่ในสมัยค.ศ.ที่ 6  ซึ่งยังคงมีฐานรากของพระเจดีย์ขนาดใหญ่ ให้ได้ชม   นำท่านชม ภูเขาเปลวเพลิง เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเทียนซานสูงจากระดับน้ำทะเล 500 เมตร ลักษณะของภูเขาเป็นสีแดงเพลิง ไม่มีต้นไม้ปกคลุมถูกสายสมและฝนกัดเซาะมานานจนผุกร่อน มองจากไกลๆ เหมือนกับเพลิงลุกไหม้  ภูเขาเพลิงนี้ถูกนักประพันธ์เรื่อง ตำนานไซอิ๋วนำไปใช้ในตอน ซุนหงอคงยืมพัดเหล็กจากองค์หญิงพัดเหล็กมาพัดดับไฟที่ภูเขาแห่งนี้เพื่อให้พระถังซัมจั๋ง เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่ประเทศอินเดีย…..นำท่านชม เจดีย์ซูกง หรือ เอ๋อมิน มิเนเร่ต์ สร้างในปีค.ศ.1778 สมัยจักรพรรดิเฉียนหลง โดยสุไลมานผู้บัญชาการของทูลูฟาน เพื่อสดุดีให้บิดาซึ่งเป็นผู้นำชาวอุยกูร์ช่วยราชสำนักชิงสู้รบกับกบฏ  เจดีย์แห่งนี้สร้างด้วยอิฐ ตอนกลางและบนสอบเข้า จัดเรียงอิฐลวดลายรูปทรงเรขาคณิต  ภูเขา คลื่น, ต้นไม้ และอื่นๆ ข้างเจดีย์มีอาคารมัสยิดทรงสี่เหลี่ยมหลังคาทรงกลีบบัวและใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใหญ่ๆเท่านั้น ….นำท่านแวะชมหมู่บ้านอุยกูร์
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าที่พัก HUO ZHOU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ทูลูฟาน – คานเอ๋อร์จิง – รถไฟความเร็วสูง  – ตุนหวง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)นำท่านชม คานเอ๋อร์จิ่ง หรือ คาเรซ  เป็นระบบชลประทานใต้ดิน ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ            เพื่อดำรงชีวิตในกลางทะเลทรายได้    ด้วยการขุดอุโมงค์ใต้ดินเพื่อรองรับน้ำที่ละลายจากภูเขาหิมะเทียนซาน ไหลลงสู่แอ่งน้ำและเชื่อมต่อกับท่อบนพื้นดินกระจายไปยังแหล่งชุมชนต่างๆ ระบบน้ำใต้ดินนี้ยังช่วยป้องกันการระเหยของน้ำทำให้ทูลูฟานกลายเป็นดินแดนโอเอซีสกลางทะเลทราย…..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นำท่านไปยังสถานีรถไฟ…..
12.56 น. ออกเดินทางสู่สถานีหลิวหยวน โดยขบวนรถไฟ D2708
16.41 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟหลิวหยวน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของมณฑลกานซู ติดกับมณฑลซินเกียง และยังตั้งอยู่ระหว่างทะเลทรายโกบี กับทะเลทรายตากลามากัน และเป็นเมืองโอเอซิสด่านสุดท้ายของเส้นทางสายแพรไหมจากนครฉางอาน ก่อนที่จะแยกออกเป็นสายเหนือ, สายใต้ และสายทุ่งหญ้า จึงเป็นจุดแวะพักของผู้ที่จะเดินทางในสมัยโบราณ ทั้งผู้คนที่เดินทางมาจากตะวันตกและผู้เดินทางมาจากตะวันออก ทำให้ศาสนาและวัฒนธรรมสองฝั่งซีกโลกได้มาบรรจบกันที่นี่… และทำให้ตุนหวงกลายเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมผสมตะวันตกและตะวันออกโดยเฉพาะศาสนาพุทธได้แพร่หลายเข้าสู่ประเทศจีน  …..
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าที่พัก TIANRUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ตุนหวง – ถ้ำผาโม่เกาคู – หมิงซาซาน – สระน้ำเสี้ยวจันทรา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8) นำท่านไปยัง ถ้ำผาโม่เกาคู  เป็นถ้ำทางพุทธศาสนาที่สำคัญและเป็นมรดกโลกอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีน    นับตั้งแต่เริ่มสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 4-14 ( ราชวงศ์เว่ยเหนือ – ราชวงศ์หยวน)  ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาของมนุษย์   จึงได้ทำการเจาะผนังหินทรายบนหน้าผาของภูเขาหมิงซา  ซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เมตร ยาวกว่า 12 กิโลเมตร  สร้างเป็นถ้ำน้อยใหญ่รวม 492 ถ้ำ, รูปปั้ น 2,415 รูป และภาพจิตรกรรมบนฝาผนังและเพดาถ้ำอันงดงามที่ถูกวาดไว้แตกต่างกันไปตามยุคสมัย….ทำให้ถ้ำผาโม่เกาคู กลายเป็นศาสนสถานที่สำคัญบนเส้นทางสายแพรไหม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (9)
บ่าย นำท่านไปยัง หมิงซาซาน หรือ เนินทรายครวญ เกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ด้วยที่ตั้งของหมิงซาซาน เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาฉีเหลียน และรับลมจากทะเลทรายโกบีของมองโกเลีย เมื่อลมพัดจากทะเลทรายมาปะทะกับภูเขา ก็หอบเอาทรายเม็ดเล็กๆติดตามด้วย จนกลายเป็นเนินทรายกว้างใหญ่และรุปร่างของหมิงซาซาน เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสลมที่พัดผ่าน  มีตำนานเล่าว่าเคยมีกองทหารมาแวะพักบริเวณนี้  และได้ถูกพายุทรายพัดฝังกลบกองทหารให้อยู่ใต้ภูเขาทราย เวลาลมพัดมาก็จะได้ยินเสียงร้องของทหาร…..ไฮไลท์ของที่นี่ !!! ให้ท่านได้ขี่อูฐสองหนอก (พันธุ์ซินเจียง สัญลักษณ์คู่ของหมิงซาซาน เพื่อเดินเที่ยวชมบรรยากาศ และทัศนียภาพอันงดงามของหมิงซาซาน…..จากนั้นนำท่านชม เย่วหยาฉวน หรือ สระน้ำเสี้ยวจันทรา  สระน้ำกลางทะเลทราย มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ความลึกของสระเฉลี่ย 3.2 เมตร  น้ำใสเหมือนกระจก และไม่เคยเหือดแห้งไปนับตั้งแต่โบราณ  ยามต้องแสงอาทิตย์เกิดเงาระยิบระยับสวยงาม…..นำท่านกลับเข้าสู่ตัวเมืองตุนหวง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
นำท่านเข้าที่พัก TIANRUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ตุนหวง –  เจียยี่กวน – กำแพงเมืองจีน  ด่านเจียยี่กวน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (11) นำท่านเดินทางสู่ เจียยวี่กวน (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ) ระหว่างทางชมวิวทะเลทรายโกบี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของแผ่นดินอันสุดขอบฟ้า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
บ่าย นำท่านชม กำแพงเมืองจีน และป้อมปราการด่านเจียยวี่กวน  สร้างขึ้นในสมัยต้นราชวงศ์หมิง ค.ศ.1372 เป็นด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีนที่ทอดตัวยาวจากด่านซานไห่กวน ทางทิศตะวันออก รวมระยะทางยาวทั้งสิ้นจากตะวันออกถึงตะวันตก 12,700 ลี้   ความยาวของตัวด่าน 733 เมตร สูง 10 เมตรโดยใช้อิฐสีเหลืองนวลที่หาได้ในแถบนี้ ซึ่งต่างจากด่านแถวปักกิ่งที่เป็นหินสีเทา  โดยนายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างได้สั่งอิฐมาใช้ในการสร้างเกินมาเพียงก้อนเดียวเท่านั้น   ปราการด่านนี้ยังได้รับการขนานนามว่าเป็น ด่านแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใต้หล้า ….บริเวณป้อมปราการแบ่งออกเป็นพื้นที่เมืองชั้นใน กับพื้นที่ชั้นนอกกำแพง  และมีอาคารเก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ปัจจุบันพื้นที่ชั้นใน มีลานแสดงศิลปะการต่อสู้, โรงละครจีนโบราณและสิ่งน่าสนใจหลายแห่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
นำท่านเข้าที่พัก JIA YI GUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เจียยี่กวน – จางเย่ – ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย – หลานโจว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (14)
นำท่านเดินทางสู่  จางเย่ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จางเย่ เคยเป็นเมืองที่ตั้งค่ายทหารสำคัญของเส้นทางสายไหม  เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างมาก คือ เขาสายรุ้งตันเซี๋ย (Danxia Landform) ซึ่งได้รับการขี้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 2010 และจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติในปี ค.ศ.2011  เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.กม. และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
นำท่านเที่ยวชมทัศนียภาพของ ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย บนเส้นทางบันไดขึ้นเขาที่จัดสร้างไว้เป็นอย่างดี ด้วยลักษณะเป็นแนวเขา ประกอบไปด้วยหินทรายและแร่ธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ 24 ล้านปีก่อน และถูกกัดเซาะด้วยสายลม แสงแดด น้ำฝนนานนับพันปี จนเกิดสีสันหลากหลายพาดผ่านแนวภูเขาสลับซับซ้อน ทั้งขาว,เหลือง,ส้ม,น้ำตาล และแดง สวยงามเสมือนภาพวาดมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สะดุดตาแก่นักเดินทาง และนักท่องเที่ยวสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน  ……อิสระให้ท่านได้มีเวลาชมและถ่ายภาพของภูเขาสายรุ้งอันตระการตา ยามแสงอาทิตย์สาดส่อง ทำให้สีสันเปลี่ยนแปลงไป
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (16)
หลังอาหารนำท่านไปยังสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่หลานโจว
 20.19 น. ออกเดินทางสู่หลานโจว โดยรถไฟขบวนที่ D2756
 23.24 น.  เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองหลานโจว
 นำท่านเข้าที่พัก FEITIAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

หลานโจว – สวนสุ่ยเฌอ – หวงเหอหมู่ชิง – เขื่อนหลิวเจียเสีย – ถ้ำพระพุทธรูปปิงหลิงซื่อ  –หลานโจว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (17) นำท่านชม หลานโจว เมืองหลวงของมณฑลกานซู ซึ่งเป็นมณฑลสำคัญในเส้นทางสายไหมที่เดินทางผ่านจากตะวันออกไปสู่ตะวันตกของมณฑล รวมระยะทางกว่า 1,600 กิโลเมตร  ตั้งอยู่บนความสูงประมาณ 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตัวเมืองล้อมรอบด้วยภูเขา คือ ภูเขาเกาเหลาซานในทิศเหนือ และ ภูเขาฟ่งหวงในทิศใต้ โดยมีแม่น้ำหวงเหอซึ่งมีต้นกำเนิดจากแม่น้ำบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ผ่านกลางเมืองหลานโจวในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีชื่อเมืองว่า เมืองจินเฉิง และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นหลานโจวจนถึงปัจจุบัน…..นำท่านชม สวนสุ่ยเฌอ  หรือ สวนกังหันวิดน้ำโบราณ  ตลอดสองฟากฝั่งของแม่น้ำหวงเหอในเขตเมืองหลานโจว มีกังหันวิดน้ำโบราณ ตั้งเรียงรายอยู่ถึง 252 อัน ทำให้หลานโจวได้สมญานามว่า   เมืองหลวงแห่งกังหันน้ำของจีน …..จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ หวงเหอหมู่ชิง หรือ อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง รูปปั้นแกะสลักเป็นรูปหญิงสาวผู้เป็นแม่นอนตะแคงมองดูลูกที่อิงแอบอยู่ข้างๆมารดาเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบแม่น้ำหวงเหอ เหมือนแม่ที่หล่อเลี้ยงชาวจีนหลายร้อยล้านคนเสมือนลูกมานานนับเป็นพันปี …..ชม หวงเหอตี้อี้เฉียว สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง ออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมัน สร้างเมื่อปี ค.ศ.1907 ตัวสะพานกว้าง 7.5 เมตร ยาว 233.33 เมตร…..นำท่านออกเดินทางไปยังเขื่อนหลิวเจียเสีย (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เขื่อนชลประทานขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันตก  สร้างเมื่อปี ค.ศ.1964-1974 เพื่อเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า  ป้องกันน้ำท่วม และการกสิกรรม   ครอบคลุมพื้นที่ 3 มณฑล คือ ชิงไห่ กานซู และซานซี…..จากนั้นนำท่านโดยสารเรือเร็วไปยัง วัดถ้ำปิงหลิง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (18)
บ่าย นำท่าน ชม ถ้ำพระพุทธพันรูปปิงหลิง 1 ในสี่ถ้ำพระพุทธสำคัญในประเทศจีน และได้ถูกจัดอยู่ในมรดกโลกยูเนสโก้เมื่อปีค.ศ.2014 การก่อสร้างถ้ำพระพุทธเริ่มในสมัยราชวงศ์จิ้นปี ค.ศ.265-316 ณ บริเวณจุดที่เป็นลำธาร บนแนวหน้าผาสูง 60 เมตร เจาะลึกเข้าไปเป็นโพรงถ้ำถึง 183 ถ้ำ พระพุทธรูปแกะสลักจากหินจำนวน 694 รูป ประติมากรรมอีก 82 รูป และภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง 900 ตารางเมตร  รูปสลักส่วนใหญ่เป็นพระพุทธสากยะมุนี, พระศรีอริยะเมตไตร, พระอมิตาพุทธะ  เจ้าแม่กวนอิม และพระพุทธรุปอื่นๆ   ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับหลานโจว …..
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (19)
นำท่านเข้าที่พัก FEITIAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

หลานโจว – กวางเจา – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (20)นำท่านไปยังสนามบินนครหลานโจว
13.05 น. ออกเดินทางกลับสู่กวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 3206
16.10 น. เดินทางถึงกวางเจา แวะพักรอเพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน
***** บริการอาหารกลางวัน ร้านอาหารภายในสนามบิน (อาหารชุด) *****
19.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ CZ 361
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
**************************************
 รายการทัวร์เส้นทางนี้ ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน) 

 • เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 7,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ ตามเส้นทาง  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
 2. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 3. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 7 คืน(ห้องละ 2 ท่านต่อห้อง)
 4. ค่าอาหาร 20 มื้อตามรายการ
 5. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางและสุขภาพวงเงิน 2 ล้านบาท

          *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 23 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%
 5. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,650 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,200 บาท ( เก็บจากลูกค้าต่อคนตลอดทริป)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า  *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย

12.  สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

13.   ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,125 บาทต่อท่าน

14. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 1,650 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 2,775 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท  โดยการโอนเข้าบัญชี
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4  สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืน          ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งอยู่นอกเหนือความ รับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯไม่คืนเงิน และไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน, การสไตรค์, ปัญหาจากสุขภาพส่วนบุคคล, ปัญหาความล่าช้าของสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันเนื่องมาจากสายการบิน
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. Bกรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เส้นทางสายไหม จีน 8 วัน 7 คืน อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว (CZ) ต.ค.62
รหัสทัวร์
CHN SLK8D(CZ)OCT
สายการบิน
China Southern Airlines
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว