Vietnam

รหัสทัวร์ :
VIE SAP4D(TG)
ประเทศ :
Vietnam
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์ ซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน (TG)

รหัสทัวร์: VIE SAP4D(TG)

ซาปา ฮานอย ฮาลอง

 • ซาปา    ดินแดนเหนือสุด สวิสเซอร์แลนด์ แห่งเวียดนาม              
 • ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าแห่งเทือกเขาฟานซีปัน              
 • สัมผัสบรรยากาศเย็นสบายตลอดปี
 • ฮาลอง  ล่องเรือมังกรชมความงามอ่าวฮาลอง มรดกโลกทางธรรมชาติ  
 • ฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน ย่านการค้าถนน 36 สาย              
 • ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำแห่งเดียวในโลก

 วันเดินทาง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 

รายการท่องเท่ี่ยว 

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา – ตลาดซาปา

05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG)โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบินที่  TG 560 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
09.35 น. เดินทางถึงสนามบิน นอยไบ  กรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี อดีตเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า Little Paris มีการวางผังเมืองไว้อย่างดีจากสมัยที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส มีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่งและแม่น้ำล้อมรอบเมือง หลังผ่านพิธีการศุลการ และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา จังหวัดลาวไก ระยะทางประมาณ. 254 กิโลเมตร โดยเส้นทางด่วนสายใหม่ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง  เมืองซาปาตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร เป็นเมืองตากอากาศ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ท่านสามารถ  เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมของชาวเขาที่ผลิตเองและนำมาจำหน่ายในตลาด จนได้เวลาสมควร
นำท่านกลับที่พัก CONG DOAN SAPA HOTEL ,BAMBOO SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง     

ซาปา – หุบเขาปากมังกร – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ลาวไก – ฮานอย – หุ่นกระบอกน้ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) นำท่านชมทัศนียภาพบริเวณ หุบเขาปากมังกร ชมทัศนียภาพของซาปาอันรายล้อมด้วยเทือกเขาที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน มียอดเขาที่โดดเด่นที่สุดคือ ฟานสีปัน สูง 3,143 เมตรสูงที่สุดในแถบอินโดจีน และชมน้ำตก Thac Bac นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต (Cat Cat )หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าเดินเท้าเข้าชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันได ของชาวเขา และเลือกซื้อ สินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน …ได้เวลาสมควร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านออกเดินทางกลับฮานอย ตามเส้นทางเดิมพักผ่อนอิริยาบถรถ …นำท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ (Water Puppet Show) ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงและมีแห่งเดียวในโลก ชมเรื่องราวตำนานทะเลสาบคืนดาบ ความรักในเทพนิยาย ความภาคภูมิใจ ในความเป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูกโดยใช้หุ่นกระบอกน้ำ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเข้าที่พัก SUNNY  HOTEL, DELIGHT  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ฮานอย – สุสานโฮจิมินห์– วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ฮาลอง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) นำท่านเที่ยวชมกรุงฮานอย ชมและถ่ายภาพภายนอกกับ สุสานโฮจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho Chi Minh) สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973-1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต (หมายเหตุ: สุสานโฮจิมินห์เปิดให้เข้าชมในช่วงเช้าเท่านั้น และปิดวันศุกร์และวันจันทร์ ) ชม จัตุรัสบาดิงห์, ทำเนียบประธานาธิบดี, บ้านโฮจิมินห์ ที่อาศัยอยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนเสียชีวิต นำชมเจดีย์เสาเดียว (Chua Mot Cot) เป็นเจดีย์ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ำ สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านเที่ยวชม วัดหง๊อกเซิน (Ngoc Son) วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย   ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2  ตัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน ชมทะเลสาบคืนดาบ (Sward  Lake)ที่ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับตำนานก่อตั้งเมืองฮานอยที่น่าสนใจ….. นำไปยังย่านการค้า ถนน 36 สาย เพื่อให้ทุกท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าของฝากและของที่ระลึกจากเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นสินค้างานหัตถกรรม ผ้าปัก , งานไม้แกะสลัก  และสินค้าก๊อปปี้ กระเป๋า, รองเท้า อิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย …..จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง อ่าวฮาลอง (Halong Bay)โดยมีระยะทางจากเมืองฮานอย ประมาณ 170 ก.ม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ระหว่างทาง ชมทัศนียภาพของทุ่งนาข้าวไร่ข้าวโพด  และสวนผลไม้ของเวียดนามในแถบตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในจังหวัด กว่าง นิงห์ (Quang Ninh) พรมแดนติดกับประเทศจีนทางทิศเหนือ อ่าวฮาลองมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่ กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ ไม่มีชื่อเรียก ภายในบริเวณอ่าว เต็มไปด้วยเรือสำเภา และ สำปั้นที่ล่องเรืออย่างช้า ๆ ทำให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเข้าที่พัก BLUE SKY HOTEL, VAN HAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่     

ล่องเรือมังกรชมอ่าวฮาลอง – ถ้ำมหัศจรรย์ – ฮานอย – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9)นำท่าน ล่องเรือมังกรชมอ่าวฮาลอง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรียก ภายในบริเวณอ่าวเต็มไปด้วยเรือสำเภาและสำปั้นที่ล่องอย่างช้า ๆ ทำให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงามถือได้ว่าเป็นอ่าวที่สวยที่สุดของเวียดนามและได้รับการขนานนามว่าเป็น “สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” ชมความสวยงามของเกาะที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์แปลกๆนานาชนิดบนน้ำทะเลสีฟ้า แวะชมถ้ำเทียน กุง หรือพระราชวังสวรรค์ ซึ่งภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตา มี การจัดแสง สี อย่างสวยงามให้ท่านชมอย่างเพลิดเพลิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือกับเมนูอาหารทะเล (10)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ฮานอยระหว่างทางแวะชมแหล่งผลิตของที่ระลึกจากงานหัตถกรรมของคนพิการที่เมืองไฮเดื่อง (Hai Duong)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
หลังอาหารนำท่านไปยังสนามบิน
20.45 น ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 565 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
22.35 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*****************************************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) 

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง  ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม  5,000 บาท (31 ธ.ค.)
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-ฮานอย โดยสายการบินไทย
 2. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 3  คืน
 3. ค่าอาหาร 11 มื้อ 
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ 
 6. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงตามประกาศของสายการบิน 
 7. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น(พูดภาษาไทย)
 9. ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท และภาษีสนามบินนอยไบ  14 USD
อัตรานี้ไม่รวม  1.      ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก.2.      ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  3.      ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ วันละ 50 บาทต่อคน( 50 บาท x 3 คน x 4 วัน = 600 บาท)4.      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %(กรณีนิติบุคคล) 5.      ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 2,500 บาท 
เงื่อนไขการจอง1.      กรุณาวางมัดจำ ท่านละ 8,000 บาท / 10,000 บาท (สำหรับวันหยุดเทศกาล)   โดยการโอนเข้าบัญชี          ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด *** บัญชีกระแสรายวัน ***                ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่บัญชี 733-1-01222-4 2.      หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9027  3.      ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน 4.      กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง  1.       สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี 2.       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี 3.       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด   เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 2. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 

ทัวร์ ซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน (TG)
รหัสทัวร์: VIE SAP4D(TG)

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147