บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Lao

ประเทศ :
Lao

      น้ำตกคอนพะเพ็ง
      ปราสาทวัดพู -มรดกโลก

      น้ำตกตาดฟาน – ตาดผาส้วม
           

ฟอร์เรสทัวร์ขอเชิญท่านเที่ยวนคร จำปาสัก ประเทศลาวตอนใต้ เพื่อชม ปราสาทวัดพู อารยะธรรมขอมโบราณ ซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งชมธรรมชาติที่สวยสดงดงามของ น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกตาดฟาน และ น้ำตกตาดผาส้วม ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าต่าง ๆ เลือกซื้อของฝากพื้นเมืองที่มีหลากหลาย

วันเดินทาง

 

26-30 มกราคม , 23-27 กุมภาพันธ์ 2555                               6,900-
22-26 มีนาคม , 5 -9 เมษายน                                                  6,900-
12-16 เมษายน 2555                                                               7,500-
27 เมษายน-1พฤษภาคม                                                          6,900-
4-8 , 10-14 พฤษภาคม 2555                                                  6,900-

 

 
วันแรก                  กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
19.00 น.   พร้อมกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ฟอร์เรสทัวร์ ต้อนรับและอำนวยความสะดวก

มุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่สอง           ด่านช่องเม็ก ปากเซ ปราสาทวัดพู
06.00 น.   คณะเดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานี รับประทานอาหารเช้า(1) (กาแฟโบราณ โจ๊ก ไข่กระทะ)
08.30 น.   มุ่งหน้าสู่ด่านช่องเม็กชายแดนไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง จากนั้นเดินทาง

ผ่านสู่ด่านวังเต่า ชายแดนไทย – ลาวสู่เมืองปากเซซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงจำปาสัก ตั้งอยู่ริม

แม่น้ำโขงจัดเป็นเมืองที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ นำท่านมุ่งหน้า

สู่สะพานข้ามแม่น้ำโขงมิตรภาพลาว-ญี่ปุ่นความยาวประมาณ 1,380 เมตร นำท่านเข้าสู่เมือง

ปากเซ
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (2)ที่ร้านอาหาร
บ่าย          เดินทางสู่ บ้านวังม่วงข้ามแพขนานยนต์ข้ามฟากไปยัง นคร จำปาสัก เมืองหลวงเก่าของแขวง

จำปาสัก นำท่านลอดซุ้มจำปาไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ ที่ปราสาทวัดพู ซึ่งเป็นวัดขอมโบราณ ที่ถูก

สร้างขึ้นหลังศตวรรษที่ 9 และองค์การ UNESCO  ได้ขึ้นทะเบียนปราสาทแห่งนี้ให้เป็นมรดก

โลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2546
18.00 น.   รับประทานค่ำ (3) นำท่านเข้าโรงแรม…………..


วันที่สาม          ปากเซ น้ำตกคอนพะเพ็ง  สี่พันดอน
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(4)
08.30 น.   นำท่านเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 13 เพื่อชมปฎิมากรรมของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ท่าม

กลางแม่น้ำโขงสัมผัสสายน้ำเชี่ยวกราดหมุนเวียนเป็นแนวยาวขวางกั้นน้ำโขงก่อให้เกิดเป็น

น้ำตกที่กว้างที่สุดในเอเชียอาคเนย์อย่างใกล้ชิดของ น้ำตกคอนพะเพ็ง ที่ได้สมญานาม

ว่า ไน แองการ่าแห่งเอเชีย
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน (5) ริมแม่น้ำโขง
บ่าย            จากนั้นเดินทางมุ่งสู่ มหานทีสีทันดร พาท่านนั่งเรือลัดเลาะเกาะแก่งมากมาย ตามเส้นทาง

ธรรมชาติเข้าสู่หลักปาย ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่บรรจงสร้างแนวหินขวางน้ำ

โขงกลายเป็นสถานที่สวยงามตามตำนานว่าเป็นที่ดักร่างไร้ชีวิตที่ไหลมาตามแม่น้ำได้เวลา

สมควรนำท่านเดินทางกลับเมืองปากเซ
18.00 น.    รับประทานค่ำ (6) ที่ร้านอาหาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
วันที่สี่                 ตลาดดาวเรือง น้ำตกตาดฟาน ชมไร่ชา กาแฟ น้ำตกตาดผาส้วม
07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(7)
08.00 น.     แวะซื้อของฝากที่ ตลาดดาวเรือง อาทิเช่น ผ้าซิ่นลาว ผ้าไหม เครื่องเงิน และอื่น ๆ อีกมาก

มาย จากนั้นนำท่านชมความงดงามของ น้ำตกตาดฟาน น้ำตกสวยในหุบเขาลึกสองสาย

ท่ามกลางป่าบริสุทธิ์ จากนั้นเดินทางสู่ไร่กาแฟ แวะชิมชาร้อนๆ รสชุ่มคอที่ ไร่ชา องลอง ชม

การสาธิตการเก็บ – คั่วใบชา สูตรดั้งเดิมของเวียดนาม ออกเดินทางต่อไปชมความงดงาม

ของ น้ำตกตาดผาส้วม ที่ตกที่ตกลงเป็นห้อง ๆ ได้สมกับชื่อที่เรียกขาน พร้อมทั้งชมความ

เป็นอยู่ วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยที่ พิพิธภัณฑ์ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ชมบ้านจ๋กสาว บ้าน

เสา เดียว เป็นต้น
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน(8) พร้อมดื่มดำธรรมชาติและความงดงามของ น้ำตกตาดผาส้วม

ชมธรรมชาติที่สวยงาม ชมหมู่บ้านของชนเผ่าดังเดิมของลาว
บ่าย             เดินทางกลับ ด่านวังเต่าชายแดนลาว-ไทยกลับเข้าสู่ประเทศไทย แวะซื้อสินค้าราคาพิเศษ

จากร้านค้าปลอดภาษี อาทิเช่น บุหรี่ เบียร์ ไวน์ เหล้า ขนมจากต่างประเทศมากมาย ได้เวลา

สมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองอุบลราชธานี
17.00 น.    นำท่านถึง จ.อุบลราชธานี ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของ จ.อุบลราชธานี อาทิเช่น

แหนม หมูยอ ไส้กรอก เส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น
18.00 น.    รับประทานอาหารค่ำ (9) ที่สวนอาหาร

วันที่ห้า                                      กรุงเทพฯ
05.00 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ
*********************************************
อัตราค่าบริการ  พัก2-3ท่านต่อห้อง                     
                  

        เด็ก2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงลด    500 บาท
        เด็ก2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
        เด็ก2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  คิดราคาเท่ากับผู้ใหญ่ / พักเดียวเพิ่มท่านละ  1500  บาท
         ****รับคณะที่ จ.อุบล(สถานรถไฟ/สนามบิน) ลด ท่านละ 1,000 บาท*****
อัตรานี้รวม :

ค่าห้องพัก 2 คืนระดับสามดาวตามที่ระบุในรายการ / ค่าเอกสารผ่านแดนไทย-ลาว / ค่าชูชีพ
            ค่ายานพาหนะตามรายการที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
            ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าบริการมัคคุเทศก์ / ค่าประกันภัยท่านละ 2 แสนบาท
อัตรานี้ไม่รวม

ค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการที่ระบุ
            ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอทำใบผ่านแดน ( เฉพาะคนไทย )
·        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
·         รูปถ่ายที่ไม่ใช่เครื่องแบบข้าราชการ 1.5 – 2นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

  • กรณีเด็กใช้สำเนาใบสูติบัตรพร้อมเซนต์สำเนาถูกต้อง 2 ชุดและรูปถ่าย 1.5 – 2 นิ้ว 2 แผ่น

สำหรับชาวต่างชาติต้องทำวีซ่า เท่านั้น ค่าธรรมเนียมจ่ายตามที่สถานฑูตกำหนด
เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอวีซ่า             
·        หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน / รูปถ่าย 1.5 -2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
*****ใช้เวลาการดำเนินการ 4 วันทำการ ต้องส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน*****

เงื่อนไขการจอง
1.        กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 1,500 บาท
2.        ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน
การยกเลิกการเดินทาง
1.        สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2.        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 
หมายเหตุ :   
1.บริษัทฯในฐานะตัวแทนการท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหารต่างๆขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความ  เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
2.บริษัทฯ ไม่รับภาระในการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมขอ บริษัทหรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัย
3.กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการสำรองที่นั่งแล้วต้องแจ้งล่วงหน้า10 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ หักค่าใช้จ่ายไว้ 50 % ของราคาทัวร์
4.กรณีที่สมาชิกขอแยกตัวออกจากคณะ หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินคืนได้เพราะทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆเป็นแบบเหมาจ่ายให้ตัวแทนท่องเที่ยวทั้งหมดแล้ว
5.รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวเป็น สำคัญ
 
 
 
 
 

โปรแกรมทัวร์
จำปาสัก-น้ำตกคอนพะเพ็ง-หลี่ผี-ตาดฟาน- ไนแองการ่าเอเชีย เพียง 5,900-
รหัสทัวร์
ประเทศ
Lao
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว