บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN URC01(SC)
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Shandong Airlines

ทัวร์คานาสือ เค่อลามาอี้ อูหลู่มู่ฉี 7วัน5คืน (SC)

รหัสทัวร์: CHN URC01(SC)

 • ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือบนหุบเขาอัลไต
 • ชมทะเลสาบวงพระจันทร์-โค้งน้ำมังกรหลับ
 • โค้งน้ำเทวดา โค้งน้ำพระจันทร์
 • ศาลาชมปลาจุดชมวิวสวยสุดอุทยานคานาสือ
 • ธารน้ำห้าสี เขาดินทรายหลากสีบนแม่น้ำเออร์ทิค
 • นครสายลมอู๋ฉ่ายเฉิง ดินแดนทะเลทรายมหัศจรรย์
 • เมืองปิศาจอูเอ๋อเหอ เมืองผีกลางทะเลทรายโกบี
 • เค่อลามาอี้ เมืองน้ำมันกลางทะเลทราย

วันเดินทาง

เริ่มเดินทาง พ.ค.-ก.ย.2562 *** สอบถามฝ่ายขาย***

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก 

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ

23.50 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 แถว G เคาน์เตอร์ SHANDONG AIRLINES (SC) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน** SHANDONG AIRLINES เป็นสายการบินในเครือ AIR CHINA  , AIR CRAFT BOING 737 **

 วันที่สอง

 คุนหมิง – อูหลู่มู่ฉี – ขุยถุน

  03.05 น  ออกเดินทางสู่นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ SC 8886 
  05.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานฉางสุ่ย (CHANGSHUI INTERNATIONAL AIRPORT)(เครื่องบินแวะจอดรับ-ส่งผู้โดยสารและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประมาณ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที)
 07.20 น.  ออกเดินทางต่อไปยังนครอูหลู่มู่ฉี มณฑลซินเจียง โดยเที่ยวบินที่ SC8886
 11.50 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอูหลู่มูฉี  ตี้หวอปู๋…..มณฑลซินเจียง  เขตปกครองตนเองที่ใหญ่ที่สุดภายใต้การดูแลของประเทศจีน  มีเขตแบ่งเวลาแตกต่างจากปักกิ่ง ถึงแม้ประเทศจีนจะใช้ระบบเวลาเดียวกัน คือใช้เวลาของปักกิ่ง เป็นมาตรฐาน (แต่ในความเป็นจริงเวลาของที่นี่จะล่าช้ากว่า ปักกิ่ง 2 ชั่วโมง) หลังรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว  นำท่านเดินทางเข้าสู่  เมืองอูหลู่มู่ฉี ตั้งอยู่เชิงเขาเทียนซัน ทางตอนเหนือเป็นเมืองใหม่ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1763 เป็นเมืองที่ทันสมัยคล้ายเมืองอุตสาหกรรมของรัสเซีย มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และ โรงงานมากมาย…..ส่วนชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนวัฒนธรรมจะแตกต่างจากชาวจีนทั่วไป  เพราะมณฑลซินเจียงกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม  อีกทั้งภาษาสำคัญ คือ เหวยอู๋เอ่อร์ รองลงมา คือ ภาษาจีนกลาง ดังนั้นตามสถานที่ต่าง ๆ จะขึ้นป้าย 2 ภาษาที่     ควบคู่กันเสมอรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
 บ่าย  หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปยังเมือง ขุยถุน   (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมือง      อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องนุ่งห่ม และ โรงไฟฟ้า …..พักผ่อนอิริยาบถบนรถ
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
 นำท่านเข้าที่พัก HAOFENG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

 ขุยถุน – เค่อลามาอี้ – เมืองปีศาจอูเอ๋อเหอ – เบอร์ชิน – อู๋ฉ่ายทาน

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) นำท่านเดินทางสู่ เมืองเค่อลามาอี้ หรือ คาราเมย์ ซึ่งในภาษาอุยกูร์ มีความหมายว่า  น้ำมันดำ  หลังจากการขุดค้นพบแหล่งน้ำมันดำที่กระจัดกระจายอยู่กลางผืนทะเลทรายอันกว้างใหญ่ ริมแอ่งที่ราบจุนการ์  ในปีค.ศ.1955 ทำให้เค่อลามาอี้กลายเป็นเมืองที่ร่ำรวย และเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำมันใหญ่ที่สุดของจีน  ……
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
 บ่าย  หลังอาหารนำท่านชม เมืองปีศาจอูเอ๋อเหอ หรือเมืองผี ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะจากกระแสลม และพายุทะเลทรายที่ถาโถมบนผืนแผ่นดินกลางทะเลทราย มานับเป็นเวลายาวนานทำให้ผืนแผ่นดินเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างต่างๆมากมายเปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยาย บ้างคล้ายปราสาท. วัด, กำแพง, ศาลา บ้างเหมือนรูปสัตว์ต่างๆ     กระแสลมพัดผ่านเม็ดทรายปลิวกระจัดกระจาย  บังเกิดเสียงอื้ออึงราวเสียงคำรามของเสือสิงห์ ยิ่งในยามพลบค่ำรอบด้านมืดมิด บรรยากาศดูแปลกและน่าอัศจรรย์ใจและเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์จีนที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง เช่น Crouching Tiger, Hidden Dragon หรือในชื่อไทย ว่า พยัคฆ์ระห่ำ มังกรผยองโลก…..ได้เวลาสมควรนำ  ท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ชิน เมืองที่ตั้งอยู่เชิงเขาอัลทายหรืออัลไต ลักษณะภูมิประเทศทางตอนเหนือ จะเป็นที่ราบสูงภูเขาสูง และตอนใต้จะมีทิวเขา ชิงเขา ที่ราบ และทะเลทรายผสมผสานอยู่ในเมืองเดียวกัน แม่น้ำเบอร์ชินเป็นแม่น้ำสายหลักและมีแม่น้ำเออร์ทิคไหลผ่านใจกลางเมือง
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
 นำท่านเข้าที่พัก SHENHU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เบอร์ชิน –  อุทยานคานาสือ – โค้งน้ำมังกรมังกรหลับ – โค้งน้ำพระจันทร์ – โค้งน้ำเทวดา – ล่องเรือในทะเลสาบฮานัส

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) นำท่านเดินทางสู่ อุทยานคานาสือ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)คานาสือ ดินแดนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินบริสุทธิ์แหล่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ที่ปราศจากมลภาวะและสวยงามที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลก สัมผัสกับกลิ่น  อายความบริสุทธิ์ของธรรมชาติรอบกาย โอบล้อมด้วย ภูเขาเขียวขจี  รายรอบไปด้วยต้นยางที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น  ยามต้องแสงแดดเป็นสีเหลืองทองงามระยับ
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย หลังอาหารนำท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของคานาสือ  ชม  โค้งน้ำเทวดา เป็นทะสาบที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความใสของน้ำและภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นชมโค้งน้ำพระจันทร์ (เยี่ยเลี่ยงวาน) ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่านเป็น รอยเท้าก่อนที่ท่านจะเดินทางขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีหลากหลายสีและสีของน้ำนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิกับลักษณะของท้องฟ้าในยามนั้นถ้าท้องฟ้ามีลักษณะครึ้มสีของทะเลสาบจะมีสีฟ้าครามและในคราวที่ท้องฟ้าแจ่มใสลักษณะของน้ำจะมีสีฟ้าใส แต่ความน่าอัศจรรย์ของทะเลสาบนี้จะอยู่ที่เมื่อทะเลสาบแห่งนี้แบ่งเป็น 2 สีในเวลาเดียวกัน  และชม โค้งน้ำมังกรหลับ ซึ่งจะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังของมังกร ได้เวลาอันสมควร    นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ (ความงามสามโค้ง) เป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่เต็มไปด้วยใบไม้ที่ผลัดเปลี่ยนสีตามฤดูกาล เป็นทะเลสาบที่ได้รับการขนานนามว่า ทะเลสาบแห่งเทพนิยายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,374 เมตร มีพื้นที่ 44.78 ตร.กม. ช่วงน้ำลึกที่สุดลึกถึง180 เมตรโดยประมาณ ทะเลสาบคานาสือแห่งนี้ สวยงามเกินกว่าคำบรรยายมากกว่าจิ่วจ้ายโกวเป็นร้อยเป็นพันเท่า
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
 นำท่านเข้าที่พัก HONG FU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

 อุทยานคานาสือ – ศาลาชมปลา – เบอร์ชิน – ธาร 5 สี

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9) นำท่านเดินเท้าขึ้นสู่จุดชมวิว ณ ศาลาชมปลา (กวนหยีว์ถิง) (ขึ้นบันไดประมาณ 1,000 ขั้น) เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในอุทยานคานาสือ ณ จุดชมวิวแห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบและวิวเขาอันสวยงามได้ทั้งสี่ด้าน พร้อมให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (10)
 บ่าย  หลังอาหาร……นำท่านเดินทางกลับเบอร์ชิน ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ ณ  ธาร 5 สี  ลักษณะเป็นเนินเขาดินทรายที่ทอดตัวยาวไปกับแม่น้ำเออร์ทิค ซึ่งมีสีสันต่างๆกระจัดกระจายไปตามเนินเขา เนื่องจากแร่ธาตุที่ผสมอยู่ในดินเหล่านั้น เมื่อต้องแสงอาทิตย์ยามเย็นแล้ว ทำให้เกิดสีแดง,เขียว, ส้ม.น้ำตาล     เป็นภาพธรรมชาติที่งดงามยิ่งนัก
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
 นำท่านเข้าที่พัก SHEN HU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก

 เบอร์ชิน – อู๋ฉ่ายเฉิง – อูหลู่มู่ฉี

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (12) นำท่านออกเดินทางกลับเมืองอูหลู่มู่ฉี …..พักผ่อนอิริยาบถ และชมทัศนียภาพระหว่างเส้นทาง
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
บ่าย นำท่านแวะชม  นครสายลมอู๋ฉ่ายเฉิง   ดินแดนทะเลทรายมหัศจรรย์ บริเวณริมฝั่งตะวันตกของเขตสงวน คาลามาอี้ คล้ายกับ ธาร 5 สีแห่งเบอร์ชิน แต่ที่นี่มีพื้นที่กว้างใหญ่  ลักษณะเป็นเนินเขาสูง กระจัดกระจายเป็นบริเวณกว้าง สีสันของชั้นหินมีทั้งสีแดง เหลือง ส้ม เขียว และสีเทา…..นำท่าน ออกเดินทางสู่อูหลู่มู่ฉี
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (14)
 นำท่านเข้าที่พัก HOIDAK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

 พิพิธภัณฑ์ซินเจียง – สวนหงซาน – ตลาดบาซาร์ – กรุงเทพฯ

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (15) นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ซินเจียง  ชมโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้จากทั่วมณฑลซินเจียงกว่า 50,000 ชิ้น และการจำลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติในซินเจียง….. ไฮไลท์!!!สำคัญของที่นี่ คือ ซากมนุษย์โบราณอายุนับพันปีที่เชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปแต่มาขุดเจอในซินเจียง และซากเด็ก  รวมถึงมัมมี่ของจางฉงขุนศึกแห่งเมืองโบราณเกาชางด้วย
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)
 บ่าย  นำท่านชม สวนหงซาน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซินเจียงพร้อมทั้งชมราวทางเดินที่มีแม่กุญแจคล้องไว้เป็นจำนวนมากตามความเชื่อของคู่รักที่ว่าจะทำให้ความรักของทั้งคู่ยั่งยืนและอยู่คู่ชีวิตกันตลอดไปพร้อม  ถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันสวยงาม …..นำท่านเดินทาง ตลาดต้าปาจา แหล่งจำหน่ายสินค้ามากมาย เช่น มีด  เหล็กซินเจียง, แส้หางจามรี, ผลไม้, อาหารท้องถิ่น ฯลฯนอกจากนี้ท่านยังจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตยามค่ำคืนของชาวเมืองสมควรแก่       เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอูหลู่มู่ฉี
 19.05 น.  เดินทางกลับคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ SC8885
 23.30 น. เดินทางถึงสนามบินคุนหมิง (เครื่องบินแวะจอดรับ-ส่งผู้โดยสารและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประมาณ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
 01.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ SC8885
 02.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
   ******************************************
อัตราค่าบริการ   (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-คุนหมิง -กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANDING AIRLINES***  สายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าสัมภาระได้คนละ 1ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 23  ก.ก.***
 1. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 5 คืน (ห้องละ 2 ท่านต่อห้อง)
 3. ค่าอาหาร 16 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท , รักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 5 แสนบาท*** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 23 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ คนละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน (10 หยวน x 2 คน x 8 วัน = 160 หยวน) / หัวหน้าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อคนต่อวัน
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า(แก้ใข 2 ธ.ค. 2559)

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหูห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ

ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

 1. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,050 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,650 บาทต่อท่าน

กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน

  เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
 2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการ

                   บิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล

 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆกรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์คานาสือ เค่อลามาอี้ อูหลู่มู่ฉี 7วัน5คืน (SC)
รหัสทัวร์
CHN URC01(SC)
สายการบิน
Shandong Airlines
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว