China

รหัสทัวร์ :
CHN KAN6D(TG)DEC-MAR
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Air_TG
Thai Airways (TG)

คังติ้ง ไห่โหลวโกว เล่อซาน 6 วัน 5 คืน (TG) ธ.ค.60-มี.ค.61

รหัสทัวร์: CHN KAN6D(TG)DEC-MAR

+++ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสฉวนตะวันตก +++

 • คังติ้ง  ประตูสู่โลกแห่งทิเบต เมืองแห่งภูเขาหิมะ และทะเลสาบ
 • ธรรมชาติงดงามตระการตา ทะเลสาบ 7 สี อุทยานมู่เก๋อฌั่ว
 • ธารน้ำแข็งพันปี อุทยานไห่โหลวโกว
 • ภูเขาหิมะ และยอดเขากงก่าสูงกว่า 7 พันเมตร  สูงสุดของเสฉวน
 • นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลก
 • นมัสการพระสมัตภัทธโพธิสัตว์ ณ ภูเขาง้อไบ๊
 • เยี่ยมบ้านเกิดของเหล่าหมีแพนด้าน้อย
 • ชมการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก

วันเดินทาง 6 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG)

19-24 ธันวาคม  2560 30,900
28 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 33,900
9-14 มกราคม 30,900
30 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 30,900
6-11 กุมภาพันธ์ 30,900
1-6, 13 – 18 มีนาคม 30,900

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก   

กรุงเทพฯ – เฉิงตู – สือเหมียน

07.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
10.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 618 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
14.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซวงหลิว นครเฉิงตู (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสรวงสวรรค์  นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก หลังผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว…..นำท่านเดินทางสู่ เมืองสือเหมียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง)เมืองสือเหมียนเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองหย่าอัน มีพื้นที่ 2,678 ตร.กม.
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเข้าที่พัก TONGHE  HOTEL   ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

สือเหมียน – คังติ้ง – อุทยานมู่เก๋อฌั่ว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)
นำท่านออกเดินทางสู่เมือง คังติ้ง  (ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเฉิงตูไป 358 กิโลเมตร …..คังติ้งเป็นชื่อที่ชาวฮั่นตั้งขึ้น แปลว่า “สถานที่แห่งความมั่นคง” เป็นเส้นทางเชื่อต่อระหว่างเสฉวนและทิเบต ใครที่มาถึงเมืองนี้ถือว่าได้มาสุดโลกของจีนและกำลังจะก้าวสู่โลกทิเบต อีกทั้งยังเป็นเมืองค้าขายของสองวัฒนธรรมระหว่างชาวฮั่นและทิเบตมานานหลายร้อยปี  ตัวเมืองตั้งอยู่ในหุบเขา มีสภาพภูมิประเทศซับซ้อน ทั้งภูเขาหิมะ เทือกเขา  ทะเลสาบ  ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และเห็นเป็นระลอกคลื่น  ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งธรรมชาติที่มีโอโซนบริสุทธิ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานมู่เก๋อฌั่ว อุทยานที่มีทิวทัศน์สวยงาม โรแมนติค เสมือนกับได้เดินเข้าไปในวิมานแห่งเซียน  ความสวยงามที่ไม่แพ้อุทยานจิ่วจ้ายโกว    มู่เก๋อฌั่ว เป็นภาษาทิเบต แปลว่า “ทะเลสาบคนป่า” ได้รับสมญานามว่า ดินแดนสวรรค์แห่งทะเลสาบบนพื้นพิภพเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงของเมืองคังติ้ง …..ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามไปกับ หุบเหวตู้เจียน หุบเหวที่เกิดจากการสรรสร้างของธรรมชาติ เวลาที่มีลมแรงพัดผ่านหุบเหวนี้จะมีเสียงกรีดร้องเหมือนรอการต้อนรับการมาของทุกท่าน , ทุ่งหญ้าแข่งม้า ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงม้าแข่งนับร้อยตัวเรียกได้ว่าเป็นทุ่งหญ้าเพาะบ่มม้าพันธุ์ดี ม้าจะปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ ความงามเมื่อยามไปเยือนทุ่งหญ้าเปรียบเสมือนทุ่งหญ้าในภาพวาดที่มีฝูงม้าวิ่งผ่านให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป  ชมความงดงามของ ทะเลสาบ 7 สี ให้ท่านชมจุดชมวิวแห่งแรกของมู่เก๋อฌั่ว เสมือนกระจก 7 สีฝังอยู่ในป่าความงามเหนือคำบรรยาย ให้ท่านถ่ายรูปและชื่นชมทิวทัศน์รอบทะเลสาบเก็บเป็นความประทับใจ , ทุ่งหญ้าทะเลแดง ทะเลสาบท่ามกลางทุ่งหญ้าหาดูได้ยากยิ่งนักได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ ตำบลโม๋ซี เป็นตำบลเล็กๆ ที่ยังคงรักษารูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นนี้เอาไว้จนถึงปัจจุบัน และมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือ เมื่อ ค.ศ.1935 ตำบลโม๋ซีเคยเป็นที่จัดตั้งกองทัพแดงภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตงและจูเต๋อเพื่อต่อสู้กับกองทัพก๊กมิ่นตั๋ง และเป็นที่ตั้งของอุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(4)
นำท่านเข้าที่พัก CHANGZHENG HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

โม๋ซี – อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว – ง้อไบ๊

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)
นำท่านไปยังที่ทำการอุทยาน เพื่อเปลี่ยนพาหนะไปขึ้นรถโค้ชของอุทยานเดินทางสู่บริเวณแคมป์ที่สี่เพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ขึ้นสู่ธารน้ำแข็งไห่โหลโกว ชมวิวของป่าสน ภูเขาสูงที่สวยงาม ชมใบไม้เปลี่ยนสีตลอดเส้นทาง ท่านจะได้ชม อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลโกว ธารน้ำแข็งพันปีที่ทอดตัวจากช่องเขาสูงเรื่อยมาจนถึงพื้นราบ โดยมียอดเขากงก่าซึ่งถือเป็นยอดเขาอันดับหนึ่งของเสฉวน สูง 7,556 เมตรและหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีเป็นฉากหลังดูตระการตายิ่งนัก ธารน้ำแข็งแห่งนี้นับเป็นธารน้ำแข็งที่มีระดับต่ำสุดของเอเชียมีอายุเพียง 1,600 ปี และมีความยาวถึง 1,080 เมตร กว้าง 1,100 เมตร คงตัวอยู่ในละติจูดที่ต่ำมากคือประมาณสองพันกว่าเมตรจากระดับน้ำทะเล  อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่กับธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว ได้เวลาสมควรนั่งกระเช้ากลับลงมาโดยสารรถของอุทยานเพื่อเดินทางสู่ภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (6)
  บ่าย ….จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอ๋อเหมย (เมืองง้อไบ๊) ซึ่งมีภูเขาง้อไบ๊เป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 1 ใน 18 ของโลกและ 1 ใน 3 ของประเทศจีน  เป็นสถานที่มีชื่อเสียงระดับชาติในทางประวัติศาสตร์และทิวทัศน์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) พักผ่อนอิริยาบถบนรถ และชมทัศนียภาพระหว่างเส้นทาง
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองคังติ้ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (7)
นำท่านเข้าที่พัก HUASHENG  HOTELะดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  

ง้อไบ๊ – ยอดเขาจินติ่ง – วัดหัวจ้าง – วัดเป้ากั๋ว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8)
นำท่านเดินทางสู่เขาง้อไบ๊ จากนั้นเปลี่ยนใช้รถอุทยานสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า  โดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขาจินติ่ง บนภูเขาง้อไบ๊ ยอดเขาสีทองทะลุเมฆและผาค้ำฟ้าซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ชมทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์ ท่านสามารถชมความงามของธรรมชาติและสัมผัสบรรยากาศฤดูกาลทั้ง 4  ณ ที่แห่งนี้ได้ภายในหนึ่งวัน   …… จากนั้นนำท่านสู่ วัดหัวจ้าง    นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตว์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่ ผู่โถซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซานมาไว้ ณ ยอดเขาจินติ่ง ชมความงดงามของ”แสงสิริมงคลแห่งจินติ่ง (แสงพุทธเจ้า)”และต้นเมเปิลสีแดงจากผาหินจิ่นติ่ง  และเห็นเงาพระบนขอบฟ้าและเปล่งรัศมีอันตระการตา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย นำท่านเที่ยวชม วัดเป้ากั๋ว วัดเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาง้อไบ๊ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์แห่งปัญญา ผู้สถิต ณ เขาง้อไบ๊ เป็นความเชื่อที่ผสมผสานระหว่าง 3 ศาสนา คือศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในภูเขาง้อไบ๊ ภายในวัดมีโบราณสถานสำคัญคือ ประตูเขาซานเหมิน ,ตำหนักหมีเล่อ, วิหารหลักและหอพระคัมภีร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
นำท่านเข้าที่พัก HUASHENG HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ง้อไบ๊ – เล่อซาน – หลวงพ่อโตเล่อซาน – เฉิงตู – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (11)
นำท่านออกเดินทางสู่เมือง เล่อซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับทิวทัศน์สองข้างทางที่อุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน (ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที)…..นำท่านล่องเรือนมัสการ หลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ประทับนั่งหันหน้าออกสู่ลำน้ำ องค์พระมี ขนาดใหญ่โต องค์พระสูง 71 เมตร กว้าง 10 เมตร สร้างโดยการแกะสลักเข้าไปในภูเขาสูง ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 90ปี (ค.ศ.713 – 803 ) โดยหลวงพ่อไท่หงใช้เงินบริจาคของชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้าน  เพื่อปกป้องภัยจากน้ำท่วมจากแม่น้ำ 3 สายที่ไหลมาบรรจบกันที่เล่อซาน คือ แม่น้ำหมิงเจียง, ตู้เจียง และซิงยี่เจียง  นับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์เอ๋อเหมยซาน หรือง๊อไบ๋ในปี ค.ศ.1996
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
บ่าย เดินทางกลับสู่ เฉิงตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตามเส้นทางเดิม  พักผ่อนอิริยาบถบนรถ…..นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรโบราณจีนซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรบำรุงรักษาสุขภาพ ให้ทุกท่านได้นวดฝ่าเท้าด้วยยาสมุนไพรจีนช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้า…จากนั้นนำท่านชม โรงงานผ้าไหมจีน  ผลิตและจำหน่ายผ้าไหม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศแรกในโลกที่เลี้ยงไหมปลูกหม่อน ดังนั้นผ้าไหมของจีนจึงมีวิวัฒนาการมากกว่า 5,000 ปี และส่งขายไปแล้วมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก ให้ท่านได้ชมขั้นตอนการทำผ้านวมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเส้นไหม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
หลังอาหารนำท่านชม โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของมณฑลเสฉวน ตื่นตาตื่นใจกับการเปลี่ยนหน้ากากเพียงเสี้ยววินาทีซึ่งเป็นเคล็ดลับเฉพาะของลูกหลานชาวเสฉวนโดยการแสดงนี้ถือเป็นความลับที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและห้ามสอนให้แก่บุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด จบการแสดง
นำท่านเข้าที่พัก MERCURE CHENGDU NORTH  HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก

ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (14)
นำท่านแวะชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์และเครื่องนอนเพื่อสุภาพจากยางพาราซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา….จากนั้น นำท่านชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งช้อปปิ้ง  มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)พิเศษ เมนูอาหารตุ๋นยาจีน
นำท่านไปยังสนามบินเฉิงตู
15.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 619
17.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
***********************************************************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมือง 3 ร้าน เช่น ร้าน ผ้าไหม บัวหิมะ และหมอนยางพารา ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริมลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท / 5,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-เฉิงตู – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  5  คืน
 3. ค่าอาหาร  15 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4  วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

           *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน  20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปคนขับรถ10 หยวนต่อวัน ต่อคน, ทิปไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน

          (2 คน x 10 หยวน x 6 วัน = 120 หยวน) และทิปหัวหน้าทัวร์ 50 บาทต่อวันต่อคน (300บาทต่อคน)

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า  *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย

12.  สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์  

13.  ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,050 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,650 บาทต่อท่าน

14. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท  สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

         เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 2. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 3. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 4. รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจ, ความดัน, แพ้ความกดอากาศในที่สูงและโรคประจำตัวอื่นๆ เนื่องจากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 – 4,600 เมตร ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของท่านได้  โปรดพิจารณารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับสุขภาพของท่านก่อนการทำการจอง
 5. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
  ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
   
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
คังติ้ง ไห่โหลวโกว เล่อซาน 6 วัน 5 คืน (TG) ธ.ค.60-มี.ค.61
รหัสทัวร์: CHN KAN6D(TG)DEC-MAR

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147