China

รหัสทัวร์ :
CHN GHX8D(3U)MAY-JUN
ประเทศ :
China
สายการบิน :
SICHUAN AIRLINES

ทัวร์ทิเบต กานหนาน เซี่ยเหอ หงหยวน 8วัน7คืน(3U)พ.ค.-มิ.ย.61

รหัสทัวร์: CHN GHX8D(3U)MAY-JUN

กานหนาน สวรรค์บนพื้นพิภพ

 • กานหนาน เขตปกครองตนเองทิเบตกานหนาน  สมญานามทิเบตน้อย
 • ชมวัฒนธรรมและวิถีแห่งความสงบสุขของชนชาติทิเบต
 • ตระการตา มหาทุ่งหญ้ารั่วเอ่อไก้ 1 ใ4 ทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ของจีน
 • อุทยานเหนียนเป๋าอวี้เจ๋อ ชมทะเลสาบน้ำจืดบนที่สูงกว่า 3,000 เมตร
 • ทุ่งหญ้าชุ่มน้ำ แหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 • งดงามด้วยเก้าโค้งสิบแปดคุ้งแม่น้ำหวงโห และโค้งน้ำเสี้ยวจันทรา
 • วัดลาบรัง 1 ใน6 วัดลามะนิกายหมวกเหลือง

*** ฤดูกาลท่องเที่ยวกานหนาน อยู่ระหว่างเดือน พ.ค.- ก.ย. ***

กำหนดการเดินทาง

20 – 27 พฤษภาคม 2561 32,900
17 – 24 มิถุนายน  2561 33,900

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู

14.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10  แถว U  เคาน์เตอร์สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
17.30 น. ออกเดินทางสู่ เฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U 8146
22.00 น เดินทางถึงสนามบินซวงหลิว นครเฉิงตู (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองแห่งสรวงสวรรค์  นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก หลังผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว   นำท่านเข้าที่พัก ……..  ระดับ 3 ดาว +***** สำหรับโรงแรมในคืนนี้ทางสายการบินเป็นผู้จัดการให้ *****

วันที่สอง

เฉิงตู – เซียเหอ –  ทุ่งหญ้า และ สวนชุ่มน้ำซังเคอ – วัดลาบรัง (หล่าปูหเริงซื่อ) – เหอโจ้

 ……  นำท่านไปยังสนามบินเฉิงตู
 07.10 น.  ออกเดินทางเมืองเซียเหอ  โดยเที่ยวบินที่  3U 8115  (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม)
08.20 น. เดินทางถึงสนามบินกานหนานเซียเหอ  จังหวัดกานหนาน  หรือเขตปกครองตนเองทิเบตกานหนาน สมญานาม “ Little Tibet” อยู่ในภาคใต้ของมณฑลกานซู่   และอยู่ติดกับชายขอบด้านตะวันออกของที่ราบสูงชิงไห่–ทิเบต  ที่ตั้งของกานหนานอยู่ในระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 3,000 -3,500 เมตร  จากน้ำทะเล  พื้นที่ครอบคลุมประมาณ 40,989 ตารางกิโลเมตร ประชากรกว่า 80% เป็นคนทิเบต นิยมประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะจามรี (ยัค) แกะ และแพะ…..สภาพอากาศของกานหนานจัดอยู่ในเขตแห้งแล้ง ฝนตกเฉลี่ย 400-800 มิลลิเมตร นับว่าต่ำที่สุดในกานซู่  แต่กานหนานกลับเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งหญ้า, ทุ่งหญ้าชุ่มน้ำ ป่าไม้หนาแน่น และทะเลสาบขนาดใหญ่บนที่สูง จนได้รับการจัดอันดับว่าเป็น 1 ใน 6 ของทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน เสมือนดินแดนสวรรค์บนพื้นพิภพหลังรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว  นำท่านไปชม ทุ่งหญ้าและสวนชุ่มน้ำซังเคอ  (ความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 3,000 เมตร)  สวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่นิยมชมธรรมชาติและความเงียบสงบ ด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 70 ตารางกิโลเมตร  ในฤดูร้อนช่างงดงามด้วยทุ่งดอกซังเคอที่เป็นพื้นท้องถิ่น รอบๆบึงน้ำเต็มไปด้วย นกป่า นกเป็ดน้ำหลายสายพันธุ์
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
 บ่าย  นำท่านไปชม วัดลาบรัง หรือ หล่าปู้เหริงซื่อ  วัดลามะซึ่งตั้งอยู่นอกทิเบตที่มีขนาดใหญ่ที่สุด พื้นที่ประมาณ 866,000 ตร.ม. สร้างเมื่อปี ค.ศ.1709  และเป็นวัดลามะของนิกายเกลุกปะ (นิกายหมวกเหลือง) 1 ใน 6 ของทิเบต  (อีก 5 แห่งกระจายกันอยู่ที่ ลาซา  3 แห่งคือ วัดเซรา, วัดเดรปุง, วัดกานตาน , วัดถ่าเออร์ซื่อ  ซีหนิง 1 แห่ง และวัดตาชิลุนโป ชิกัตเซ่ 1 แห่ง)  ท่านจะได้พบเห็นชาวบ้านที่เดินทางมาจากต่างถิ่นเพื่อมาจากริกแสวงบุญ นมัสการพระพุทธเจ้า ซึ่งชาวทิเบตจะมีวิธีการกราบแบบอัษฎางคประดิษฐ์  (ส่วนสำคัญของร่างกายแตะพื้น 8 จุดหรือ 8 ส่วน ได้แก่ มือทั้งสอง เข่าทั้งสอง เท้าทั้งสอง ลำตัว และหน้าผาก) ….. นำท่านเดินทางไปยังเมืองเหอโจ้ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ….. เหอโจ้เป็นเมืองเอกของจังหวัดกานหนาน
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
 นำท่านเข้าที่พัก YI HE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เหอโจ้ – หม่าชวี่ – ทุ่งหญ้าชุ่มน้ำอาวานชาง – โค้งแรกแม่น้ำหวงเหอ – จิ่วจื๊อ อุทยานเหนียนเป่าอวี้เจ๋อ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) นำท่านเดินทางสู่ หม่าชวี่  หนึ่งในเจ็ดอำเภอของจังหวัดกานหนาน  ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 3,700 เมตรจากระดับน้ำทะเล  ในรอยต่อ 3 มณฑล คือ กานซู่, เสฉวน และชิงไห่  และอยู่บริเวณตอนบนของแม่น้ำหวงเหอ (แม่น้ำเหลือง)  คำว่าหม่าชวี่ ในภาษาทิเบต หมายถึงแม่น้ำเหลือง……นำท่านไปยัง ทุ่งหญ้าชุ่มน้ำอาว่านชาง  สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ฟ้ากว้าง แบบพาโนรามาที่ยากจะหาที่ไหนเหมือน …..ผ่านชมเก้าโค้งแม่น้ำหวงเหอ (แม่น้ำเหลือง)  แม่น้ำที่มีความยาวเป็นอันดับสามของเอเชีย และยาวเป็นอันดับ 6 ของโลก ด้วยระยะทาง 5,464 กิโลเมตรจากมณฑลชิงไห่ ไหลผ่าน 9 มณฑลลงสู่ทะเลโป๋ไห่ ที่มณฑลซานตง
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
 บ่าย นำท่านสู่อำเภอจิ่วจื๊อ มณฑลชิงไห่ บริเวณเขตรอยต่อกับ มณฑล  เสฉวน  เป็นเขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญของชิงไห่ และเป็นที่ตั้ง ของ อุทยานเหนียนเป่าอวี้เจ๋อ  ชมทะเลสาบนางฟ้า และทะเลสาบนางปีศาจ ทะเลสาบที่เกิดจากการหลอมละลายจากธาร น้ำแข็ง ที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมา  ให้ท่านได้ชมความงดงามของน้ำสีมรกต ฟ้าสีคราม ในวงล้อมของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
 นำท่านเข้าที่พัก QING  ZHANG SHANGDU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

โค้งเสี้ยวจันทรา – โค้งแรกแม่น้ำหวงเหอ – ถังเค่อ – มหาทุ่งหญ้ารั่วเอ่อไก้ – หลางมู่ซื่อ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) นำท่านเดินทางไปยังหงหยวน ชมธรรมชาติและบรรยากาศของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สองข้างทางกว้างใหญ่สุดสายตา ที่เต็มไปด้วยฝูงจามรี, แพะ,แกะ นับพันตัว พากันเดินและเล็มหญ้า และฝูงม้า ที่ใช้ขี่เพื่อต้อนฝูงสัตว์  ตามวิถีชีวิตของคนทิเบตที่ยังยึดโยงกับ  ธรรมชาติ มาแต่ยาวนาน….ชมความงดงามของ โค้ง เสี้ยวจันทรา แห่งหงหยวน  หรือ หงหยวนเย่วเลี่ยงวาน
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (7)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตำบลถังเค่อ  ระหว่างเส้นทางชม โค้งแรกแม่น้ำหวงเหอ   สายน้ำที่ไหลหลั่งมาจากต้นน้ำทางภาคตะวันตก  หักโค้งลัดเลาะไปตามท้อง  ทุ่งหญ้า ชุ่มน้ำ เกิดเป็นภาพธรรมชาติอันสวยงาม เก้าโค้งสิบแปดคุ้งน้ำ  ซึ่งหาชมได้ยากยิ่ง ….. ชมทุ่งหญ้าชุ่มน้ำรั่วเอ่อไก้  เขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญที่สุดอีกแห่งของจีน  มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ทั้งบึงน้ำ ทะเลสาบ พืช และสัตว์ที่อาศัยในสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นเขตอนุรักษ์นกกระเรียนคอดำที่สำคัญระดับต้นๆของประเทศ  และได้รับการจัดอันดับเป็นทุ่งหญ้าชุ่มน้ำสวยที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง จาก 6 แห่งในประเทศจีนจากนิตยสาร China National Geographic …. จากนั้นนำท่านชม มหาทุ่งหญ้ารั่วเอ่อไก้ (ที่ระดับความสูงประมาณ 3,000 – 3,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล)  ผืนทุ่งหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางกิโลเมตร  เป็น 1 ใน 4 ของทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ของจีน  และส่วนของพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ   ชมทัศนียภาพอันกว้างใหญ่ท้องทุ่ง สีเขียวขจี  เนินเขาเตี้ยๆ     สลับซับซ้อน แต่งแต้มด้วยสีสันจากฝูงปศุสัตว์ จากจามรีสีดำ, แพะ, แกะ,  ที่พากันเดินอ้อยอิ่งและเล็มหญ้าอ่อน  ท่ามกลางหมู่เมฆขาว บนฟ้ากว้าง เป็นภาพธรรมชาติที่หาชมได้ยากนัก ….. นำท่านเดินทางสู่ หลางมู่ซื่อ ตำบลเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ตะเข็บชายแดนมณฑลเสฉวนและกานซู่ แต่เต็มไปด้วยชุมชนชาวทิเบต ที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย และใกล้ชิดกับศาสนา
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(8)
 นำท่านเข้าที่พัก LANGMUSI  INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

หลางมู่ซื่อ – หุบเขานาโม่ – ทะเลสาบก๋าไก่หู – เหอโจ้ – หมี่ลารื่อปา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9) นำท่านชมบรรยากาศ หลางมู่ซื่อ …..หลางมู่ซื่อเป็นที่ตั้งของวัดทิเบต 2 แห่งคือวัดเซ่อจื๊อ ฝั่งเสฉวน และ วัดเก๋อเอ่อตี ในฝั่งกานซูและเดินชมหุบเขาน่าโม ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำไป่หลงเจียง
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับเหอโจ้  ระหว่างเส้นทางผ่านชม ทะเลสาบก๋าไห่ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกานหนานและเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญของพื้นที่ตะวันตกของที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบต ที่ตั้งอยู่ที่  ระดับความสูง 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล   เต็มไป ด้วยพืชและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์  และและถูกยกย่อง ว่าเป็น “ไข่มุกอันเลอค่า” ของที่ราบสูงแห่งนี้นั่นเอง  ….. เดินทางถึงเหอโจ้แล้ว  นำท่านผ่านชมและถ่ายภาพด้านนอกของ วัดหมี่ลารื่อปา ….. วัดทิเบตนิกายหมวกขาว หรือกากยูปะมีท่านมิลาเรปะ เป็นผู้เผยแพร่นิกายนี้    วัดเดิมสร้างในปี ค.ศ.1777 แต่ถูก  ทำลายลงในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม  สร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1988
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
 นำท่านเข้าที่พัก YIHE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เหอโจ้ – เซี่ยเหอ – เฉิงตู – เมืองโบราณหวงหลงซี  

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (12)  นำท่านไปยังสนามบินกานหนานเซียเหอ
 12.30 น.  ออกเดินทางกลับเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U 8116 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม)
 13.45 น  เดินทางถึงเฉิงตู หลังรับกระเป๋าสัมภาระ  แล้วนำท่านไปยังภัตตาคาร
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
 บ่าย  นำท่านเดินทางไปชม เมืองโบราณหวงหลงซี  อดีตเคยเป็นเมืองท่าริมน้ำที่มีการค้าขายอย่างคึกคัก และผู้คนพลุกพล่าน  ในสมัยราชวงศ์ชิง …..ให้ทุกท่านเที่ยวชมบรรยากาศย้อนยุคสู่ราชวงศ์หมิง อาคารบ้านเรือนสร้างใบแบบจีนโบราณ ปัจจุบันเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าเพื่อรับรับนักท่องเที่ยว
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (14)
 นำท่านเข้าที่พัก MERCURE CHENGDU NORTH  HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

วัดมัญชุศรี – ถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ – ถนนคนเดินจิ๋นหลี่

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (15) นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรโบราณจีนซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรบำรุงรักษาสุขภาพ ให้ทุกท่านได้นวดฝ่าเท้าด้วยยาสมุนไพรจีนช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้า…นำท่านไปยัง ถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ (Kuan Zhai Xiang Zi) หรือถนนซอยกว้างซอยแคบ  ถนนคนเดินที่มีร้านค้าเล็กๆ ตั้งเรียงรายตามตรอกซอย ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมอย่างเพลิดเพลิน ทั้งร้านหนังสือ, ร้านชา-กาแฟ, บาร์, เสื้อผ้า  ถนนคนเดินมีซอย 3 ซอยยาวประมาณ 400 เมตร เดิมทีเป็นถนนโบราณสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงซอยกว้างเป็นที่อยู่ของผู้มีฐานะใช้รถม้าสัญจร ซอยจึงกว้าง ส่วยซอยแคบใช้เป็นทางเดินสัญจรของคนทั่วไป ต่อมารัฐบาลได้ทำการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารใหม่ในสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ แต่การตกแต่งภายในเป็นแบบสมัยใหม่
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)
บ่าย  นำท่านชม โรงงานผ้าไหมจีน  ผลิตและจำหน่ายผ้าไหม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศแรกในโลกที่เลี้ยงไหมปลูกหม่อน ดังนั้นผ้าไหมของจีนจึงมีวิวัฒนาการมากกว่า 5,000 ปี และส่งขายไปแล้วมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก ให้ท่านได้ชมขั้นตอนการทำผ้านวมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเส้นไหม…..นำท่านชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งช้อปปิ้ง  มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากตามอัธยาศัย
 นำท่านเข้าที่พัก MERCURE CHENGDU NORTH  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

เฉิงตู – กรุงเทพฯ  

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (18) นำท่านแวะชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์และเครื่องนอนเพื่อสุภาพจากยางพาราซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (19) เมนุอาหารสมุนไพร
 …..  จากนั้นนำท่านไปยังสนามบิน
14.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ 3U8145
16.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
 ******************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมือง 3 ร้าน เช่น ร้าน ผ้าไหม บัวหิมะ และหมอนยางพารา ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการ   (บาทต่อท่าน)   

 •  เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500 -6,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับกรุงเทพฯ -เฉิงตู-เซี่ยเหอ-เฉิงตู- กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES
 2. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 3. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 6 คืน (ห้องละ 2 ท่านต่อห้อง)
 4. ค่าที่พักโรงแรม ระดับ 3 ดาว 1 คืนที่เฉิงตู *** ทางสายการบินเป็นผู้ดำเนินการจัดให้ ***
 5. ค่าอาหาร 19 มื้อตามรายการ
 6. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 8. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท    *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ คนละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน (10 หยวน x 2 คน x 8 วัน = 160 หยวน) / หัวหน้าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อคนต่อวัน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า(แก้ไข  2 ธ.ค.2559)

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหูห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 1. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,050 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,650 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
 3. เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 4. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 5. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 6. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 7. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 8. รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจ, ความดัน, แพ้ความกดอากาศในที่สูงและโรคประจำตัวอื่นๆ เนื่องจากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,000 – 3,500 เมตร ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของท่านได้ โปรดพิจารณารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับสุขภาพของท่านก่อนการทำการจอง
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

ทัวร์ทิเบต กานหนาน เซี่ยเหอ หงหยวน 8วัน7คืน(3U)พ.ค.-มิ.ย.61
รหัสทัวร์: CHN GHX8D(3U)MAY-JUN

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147